Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница5/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8Таблица 6-15-Изпускащо устройство №23 Аспирация къмпреси, ленти и линии от процес „Оформяне на изделия”Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

4,8

Веднъж на 2 години

Съответства

Таблица 6-16-Изпускащо устройство №24 Аспирация къмпреси, ленти и линии от процес „Оформяне на изделия”Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

4,3

Веднъж на 2 години

Съответства


Таблица 6-17-Изпускащо устройство №25 Аспирация към процес „Допълнителна обработка и глазиране”Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

4,57

Веднъж на 2 години

Съответства


Таблица 6-18-Изпускащо устройство №29 Охлаждане на пещ SACMI (РП1) (до пускане в експлоатация на ролкова пещ №6)Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

40

-

17,8

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,00001*

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

2

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства


Таблица 6-19-Изпускащо устройство №30 Ролкова пещ SACMI (РП1) (до пускане в експлоатация на ролкова пещ №6)Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

40

-

18,9

Веднъж на 2 години

Съответства

NO2

mg/Nm3

400

-

12

Веднъж на 2 години

Съответства

SO2

mg/Nm3

400

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,00023

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

5

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

16,032

Веднъж на 2 години

Съответства


Легенда: * - по-малко от границата на количествено определяне на метода.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Заустването на отпадъчни води, формирани на територията на производствената площадка се извършва при спазване на условиата в комплексното разрешително.


4.3.1.Емисии на вреди и опасни вещества в производствените отпадъчни води


  • Работа на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1.

Количеството отпадъчни води е сведено до такова, каквото може да се потребява в производствения процес в частта смилане на суровини за производството на шликерна маса. За измиване на работните помещения и линиите за глазиране се използва вода под налягане. Образуваните отпадъчни води чрез наличната вътрешнозаводска канализация се отвеждат до два резервоара за рециклиране с полезен обем по 90м³ всеки. Във водите за рециклиране се добавят ръчно събраните от сита и канали утайки. Отпадъчните води заедно със генерираните утайки се поддържат в състояние на суспензия, чрез планетарни бъркачки. Със суспензията се зареждат шликерните мелници, като дозирането става, посредством мас флоу метър. Така се постига безотпадна технология на производствените води.

Условие 10.1.1.2. е изпълнено. Определени и съгласувани в РИОСВ – Шумен са контролираните технологични параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вида на оборудването за мониторинг и необходимите резервни части за всяко пречиствателно съоръжение.

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 10.1.1.3. за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален режим на работа на всяко пречиствателно съоръжение.

Съгласно Условие 10.1.1.4. се извършва мониторинг на всяко пречиствателно съоръжение с честота определена в изпълнението по условие 10.1.1.2.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените такива, съгласно Условие 10.1.1.5.1.

През отчетния период, ежедневно се проверява състоянието на съоръжението за затворен цикъл на производствените води (ниво на водата в резервоарите и функциониране на помпата, както и състоянието на вътрешната канализационна мрежа). Извършени са необходимите проверки. Няма отклонение от утвърдените параметри.

Условие 10.1.1.6.1. На площадката се съхранява документацията по изпълнение на Условие 10.1.1.2.

Условие 10.1.1.6.1.1. - изпълнено. Копие от документацията по Условие 10.1.1.6.1. е предоставена в РИОСВ. През 2012г. не се е налагала актуализация на информацията по Условие 10.1.1.2.

Резултатите от мониторинга на контролираните технологични параметри се документират и съхраняват съгласно Условие 10.1.1.6.2.По Условие 10.1.1.6.3. се изготвя оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални такива, описват се причини за несъответствието и коригиращи действия.

По Условие 10.1.1.6.3.1. е извършен мониторинга на контролираните технологични параметри съгласно Условие 10.1.1.4. и за 2012г. не са констатирани несъответствия с определените оптимални стойности.Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1.

  • Точка на заустване - ТЗ№1 - в р. Мътнишка (II втора категория водоприемник ) с координати - 4317’391” СШ ; 2702’674” ИД;

  • Точка на пробовземане - ТП№1- непосредствено след двукамерен утаител , преди смесване с дъждовни води – с координати - 4317’048” СШ ; 2701’916” ИД;

Условие 10.1.3.1. - изпълнено. Заустването в р.Мътнишка е преустановено с въвеждане в експлоатация на резервоари за оборотен цикъл на водата.

Условие 10.1.4. Собствен мониторинг

По Условие 10.1.4.1. - Пробовземането и анализа се извършват от акредитирана лаборатория.Условие 10.1.4.1.1. - През 2012г. пломбите не са нарушавани, няма заустване на отпадъчни производствени води в р.Мътнишка, поради което не е провеждан мониторинг на производствените отпадъчни води.

През 2012г. всички производствени отпадъчни води влизат в оборотен цикъл – Условие 10.1.4.2.

В изпълнение на Условие 10.1.4.3. е изготвена инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води – производствени и охлаждащи.

Условие 10.1.4.4. поради липса на производствени води, по таблица 10.1.4.4. докладват се показателите в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

4.3.2.Охлаждащи води - Условие 10.2.Условие 10.2.1.1. - Охлаждащите води, като част от смесен поток отпадъчни води от производствената дейност, влизат в оборотния цикъл на водата.

Условие 10.2.2.1. Заустването на охлаждащи води, като част от смесен поток отпадъчни поизводствени води е преустановено с пломбирането на изпускатела при РШ след ЛПС.

4.3.3.Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води
Условие 10.3. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.3.1.1. е изпълнено. Експлоатира се Пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води.

Определени и съгласувани в РИОСВ – Шумен са контролираните технологични параметри, оптимални стойности, честотата на мониторинг, вида на оборудването за мониторинга и необходимите резервни части, чиито контрол осъществява оптималната работа на пречиствателното съоръжение, съгласно Условие 10.3.1.2.

По Условие 10.3.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на работа на ПСБФОВ.

Мониторинга по Условие 10.3.1.4. се извършва в съответствие с определените в Условие 10.3.1.2. параметри. Ежемесечно се проверява състоянието на ПСБФОВ, следи се нивото на утайката. Направени са 12 проверки за 2012г. . Няма надвишаване на стойностите утвърдени от РИОСВ – Шумен.Условие 10.3.1.5.1. Контрола на пречиствателното съоръжение се извършва, чрез прилагане на инструкция за периодична оценка и съответствие на измерените стойности на контролираните технологични параметри с определените такива.

Условие 10.3.1.6.1. е изпълнено. Документацията по Условие 10.3.1.2. се съхранява на производствената площадка.

Условие 10.3.1.6.1.1. - изпълнено. Копие от документацията по Условие 10.3.1.6.1. е предоставена в РИОСВ. През 2012г. не е настъпила причина за промяна или актуализиране на параметрите.

Резултатите от мониторинга се отразяват в таблици и се съхраняват при еколога на завода, съгласно Условие 10.3.1.6.2.

За 2012г. няма несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри и определените такива – Условие 10.3.1.6.3.

По Условие 10.3.1.6.3.1. са извършени дванадесет броя проверки. Няма несъответствия с определените стойности.Условие 10.3.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения.

Условие 10.3.2.1.

  • Заустване на отпадъчни води – битово фекални – ТЗ№2-в р.Теке дере (II втора категория водоприемник ) с координати - 4316’456” СШ ; 2701’982” ИД;

  • Точка на пробовземане- ТП№2- веднага след ПСБФОВ с координати - 4317’074” СШ ; 2701’984” ИД;

Условие 10.3.3.1. - Потока битово-фекални отпадъчни води, зауствани в р. Теке дере, не надвишава нейната втора категория съгласно анализите от собствен мониторинг.

Условие 10.3.4. Собствен мониторинг

Условие 10.3.4.1.
От влизане в сила на КР № 200-Н1/2009 г. се провежда ежемесечен мониторинг на качеството на заустваните отпадни битово-фекални води. През отчетния период са извършени 12 на брой анализа, резултатите от които се отразяват в специaлно изготвени таблици, като се отчита и съответствието на получените стойности с тези посочени в КР. Количеството заустени отпадъчни води се отчита, чрез разходомер.
Годишното количество битово-фекални отпадъчни води за 2012 г. е 18810 м3.


Резултати от мониторинг

01.2012г.

Протокол от изпитване № 5837 / 06.02.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

7,63

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

24,0

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

6,7

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

24,0

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

0,41

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm-3

0,04 mg/dm3

<0.002

ежемесечно

да02.2012г.

Протокол от изпитване № 5867 / 20.02.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

8.3

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

0.21

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.10

ежемесечно

не03.2012г.

Протокол от изпитване № 5936 / 19.03.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-


веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

7.0

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.71

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.12

ежемесечно

не04.2012г.

Протокол от изпитване № 6124 / 24.04.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие
Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

7.68

веднъж на три месеца

да
Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

49

веднъж на три месеца

да
БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

12.4

ежемесечно

да
ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

44

веднъж на три месеца

да
Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.67

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.17

ежемесечно

да

05.2012г.

Протокол от изпитване № 6200 / 15.05.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

11.9

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да
Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.24

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.10

ежемесечно

не06.2012г.

Протокол от изпитване № 6344 / 25.06.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

3.0

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.99

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.107

ежемесечно

не


07.2012г.

Протокол от изпитване № 6473 / 07.08.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие
Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

8.19

ежемесечно

да
Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

9.0

ежемесечно

да
БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

8.3

ежемесечно

да
ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

25

ежемесечно

да
Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.88

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.03

ежемесечно

да
08.2012г.

Протокол от изпитване № 6482 / 08.08.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

8.7

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.88

ежемесечно

да
Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.3

ежемесечно

не


09.2012г.

Протокол от изпитване № 6654 / 24.09.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

10.8

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.95

ежемесечно

да
Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.37

ежемесечно

не


10.2012г.

Протокол от изпитване № 6772 / 16.10.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

8.02

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

12

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

10.9

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

48

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1.58

ежемесечно

да
Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0.54

ежемесечно

не


11.2012г.

Протокол от изпитване № 6861 / 14.11.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

5,45

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1,31

ежемесечно

да
Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0,74

ежемесечно

да


12.2012г.

Протокол от изпитване № 6998 / 17.12.2012г.

Параметри

Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие
Активна реакция-

рН


mg/dm3

6,0 – 8,5

-

веднъж на три месеца

да
Неразтворени вещества

mg/dm3

50 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да
БПК5

mg/dm3

15 mg/dm3

19,7

ежемесечно

да

ХПК

(бихроматна)mg/dm3

70 mg/dm3

-

веднъж на три месеца

да

Общ фосфор

mg/dm-4

2 mg/dm-4

1,51

ежемесечно

да

Нитритен азот

mg/dm3

0,04 mg/dm3

0,2

ежемесечно

да
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница