Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница6/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

За отстраняване на несъответствията получени при мониторинга на битово-фекални отпадни води са предприети следните мерки:

Ежеседмично се проверява ситото преди пречиствателната станция и при необходимост се почиства.

В съответствие с условие 10.3.4.1.1. от КР мониторинга на показатели – Активна реакция, Неразтворени вещества и ХПК, се извършва веднъж на тримесечие.

Съгласно изискването на Условие 10.3.4.2. количеството зауствани битово-фекални отпадъчни води се измерва, чрез измервателно устройство намиращо се веднага след ПСБФОВ. Стойностите се отчитат ежемесечно. За 2012г. са заустени 18810м³.

Условие 10.3.4.3. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, причини за несъответствията и предприети коригиращи действия. Резултатите от мониторинга се записват и съхраняват в електронни таблици.

4.3.4.Дъждовни води - Условие 10.4.

Съгласно Условие 10.4.2.1. Дъждовните води се заустват в р. Мътнишка, като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни.  • Точка на заустване - ТЗ№1 - в р. Мътнишка (II втора категория водоприемник ) с координати - 4317’391” СШ ; 2702’674” ИД;

  • Точка на пробовземане - ТП№3- преди смесване с производствени и охлаждащи води – с координати - 4317’221” СШ ; 2701’881” ИД;

Съгласно Условие 10.4.3.1. дъждовните води, като част от смесен поток отпадъчни води зауствани в р.Мътнишка не нарушават нейната втора категория водоприемник.

Условие 10.4.4. Собствен мониторинг

По Условие 10.4.4.1. мониторинг на дъждовни води се извършва на тримесечие при наличие на поток дъждовни води. През 2012г. мониторинг не е извършван поради отсъствие на налични количества в РШ преди смесване на дъждовни с производствени и охлаждащи води.Условие 10.4.4.2. - изпълнено. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причини за несъответствията и предприети коригиращи действия.

Условие 10.5. Резултатите от собствените наблюдения на качеството на отпадъчните води, оценката на съответствието на показателите, както и информация за всички вещества и техните количества свързани се документират и се докладват към съответната институция.
4.4.Управление на отпадъците
4.4.1.Образуване на отпадъци.

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на Програма за управление на дейностите по отпадъците.

Спазват се всички посочени принципи и условия заложени в действащата Програма за управление на дейностите с отпадъци.

Информация за генерираните отпадъците през 2012 г. на “Хан Омуртаг”АД са докладвани в Таблица 6.


Таблица 6. Образуване на отпадъци.

Отпадък


Код

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Временно

съхранение на

площадката


Транспортиране -собствен

транспортСъответ-

ствие с КРКоригиращи

действия


Количество

[t/y] по КРИзмерено

количествоКоличество

[t/y] по КРИзмерено

количествоОтпадъчна смес преди термично обработване (от преси за формоване)

10 12 01

20

18,979Да- Площадка №8- Условие 11.3.4.3

да

да
Прахови частици и прах (от почистване на пода)

10 12 03

75

61,894Да- Площадка №8- Условие 11.3.4.3

Да

да
Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и

10 12 08

3900

1409,670

0,017

0,015

Да- Площадка №1- Условие 11.3.4.3

да

да
Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 12

12000

1872,616

0,052

0,0205

Да- Площадка №8- Условие 11.3.4.3

да

да
Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни

от упоменатите в 10 12 0910 12 10

7500

283,455

0.0327

0,00303

Да- Площадка №8- Условие 11.3.4.3

да

да
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на

образуване10 12 13

6 000

1160,757

0,0261

0,0126

Да- Площадка №8- Условие 11.3.4.3

да

да
Отпадъци, неупоменати другаде (онечистена глина и каолини)

10 12 99

990

201,737

0,00431

0,00241

Да- Площадка №1- Условие 11.3.5

да

да
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни

15 02 03

2

0

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,

16 11 06

10

0

-

-

Да – Площадка №2 - Условие 11.3.4.3

не

да
Отпадъци неупоменати другаде

07 02 99

1,5

0,315

-

-

Да – Площадка №2 - Условие 11.3.4.3


Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

30

29,400

-

-

Да- Площадка №3 Условие 11.3.4.3

не

да
Пластмасови опаковки

15 01 02

20

15,530

-

-

Да- Площадка №3 Условие 11.3.4.3

не

да
Опаковки от дървесни материали

15 01 03

60

1,360

-

-

Да- Площадка №6

не

да
Излезли от употреба гуми

16 01 03

3

0,010

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Отпадъци от решетки и сита

19 08 01

1

0

-

-

не

не

да
Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 05

15

2

-

-

не

не

да
Хартия и картон

20 01 01

1

-

-

-

Да- Площадка №7- Условие 11.3.4.3

не

да
Стъкло

20 01 02

1

-

-

-

Да- Площадка №7- Условие 11.3.4.3

не

да
Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове: от 160209 до 160213

16 02 14

0,05

-

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Излязло то употреба оборудване, съдържащо иопасни компоненти (³), различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160212

16 02 13*

0,05

0,046

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва

15 01 10*

10

0,026

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 05

4

0

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Черни метали

19 12 02

200

29,580

-

-

не

не

да
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

10

1,078

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.2

не

да
Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 08*

1

0

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Бетон

17 01 01

300

0

-

-

не

не

да
Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

2

0

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.3

не

да
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

0.1

0,1

-

-

Да- Площадка №4- Условие 11.3.4.

не

да
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от

17 09 04

360

0,800

-

-

Да- Площадка №5- Условие 11.3.4.3

не

да
Смесени битови отпадъци

20 03 01

77

53,040

-

-

не

не

да
Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 05 06

1

0

-

-

не

не

да
Желязо и стомана

17 04 05

25

23,930

-

-

Да- Площадка №5 Условие 11.3.4.3

не

да

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница