Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница8/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Всички отпадъци се съхраняват на площадките посочени в КР № 200-Н1/2009 и съгласно изискванията посочени там. Площадките са обособени и обозначени с табели с номер на площадката по КР и кода и наименование на отпадъците, които се съхраняват на съответната площадка. Площадка №4 за временно съхранение на отпадъци с опасен характер са поставени и съответните пиктограми, за обозначаване .

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 11.1.3. Ежемесечно се изчисляват количествата образувани отпадъци, които се генерират пряко от производствения процес.

Ежемесечно се попълват „Отчетни книги за отпадъците“.

Количествата се изчисляват спрямо единица продукт, след което се сравняват стойностите с разрешените по КР. При констатиране на несъответствие се отбелязва в работен формуляр 11.7.2, в който се посочват причини и коригиращи действия. През 2012г. изчисленията се правят ежемесечно, няма констатирани несъответствия с нормите по КР.

По Условие 11.2.7. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР. На територията на работната площадка на „Хан Омуртаг“АД е изградена система за разделно събиране на отпадъците. Разположени са съдове за разделно събиране на отпадъци- 20броя обособени в 6 точки.През 2012г. са извършени 24 проверки по цитираното условие. Честотата на проверките е два пъти в месеца. Резултатите от проверките се нанасят в чек-листи. При констатиране на несъответствия са предприети коригиращи действия. Констатираните несъответствия са смесване на отпадъците, за което е предприето пресортиране на съответните съдове.Условие 11.3.6. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията в КР. Честотата на проверките е веднъж на три месеца. Извършени са 4 проверки. Резултатите се документират в чек-листи. През отчетната година няма констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условие 11.4.3. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на транпортирането на отпадъците с условията в КР. Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се осъществява само от фирми с лицензиран транспорт и докумен за дейности с отпадъци съглано ЗУО. При предаването на производствени отпадъци се следи за наличие на първичен счетоводен документ, а за опасните отпадъци и за наличие на издадена „Транспортна карта“. Екологът следи за спазване на условията за транспортиране на отпадъци и при констатирани несъответствия се попълва Регистрационен формуляр за несъответствията. През отчетната година не са констатирани несъответствия.

По Условие 11.5.3. се прилага инструкция за Периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията в КР. Ежемесечно към еколога се подава информация за количеството оползотворени с код на операцията R5 отпадъци. Данните се сравняват със стойностите зададени, като пределни по КР. При констатиране на несъответствие се попълва Регистрационен формуляр за несъответствието с причини и коригиращи действия. През 2012г. не са надвишавани допустимите количества разрешени с КР.

Изготвена е инструкция за Периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията в КР. На територията на предприятието обезвреждане не се извършва. Всички отпадъци за обезвреждане се предават само на фирми имащи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на сключен писмен договор. През 2012г. не са предавани отпадъци за обезвреждане, поради което няма приложение на инструкцията по Условие 11.6.5.Условие 11.7.2. и 11.7.3. Измерването и изчисляването на количествата образувани на площадката отпадъци се извършва съгласно инструкция с цел определяне на :

 • Месечното количество образуван отпадък общо на площадката;

 • Месечното количество образуван отпадък за единица продукт – за отпадъците които се генерират пряко от производствения процес.

 • Годишното количество образуван отпадък общо на площадката;

 • Годишното количество образуван отпадък за единица продукт – за отпадъците които се генерират пряко от производствения процес.

Екологът попълва „Отчетна книга за образуване и / или третиране на отпадъци“ (за преките производствени отпадъци – ежемесечно). При констатиране на несъответствия се попълва Регистрационен формуляр за несъответствията
4.5.Шум
Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на показателите по шумово натоварване съгласно Условие 12.2.2., инструкция за оценка на съответствието, установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки в изпълнение на Условие 12.2.3. от КР.
През 2012 г. не са постъпили оплаквания от живущи около площадката, за превишаване на шумовото ниво, тъй като тя се намира извън територията на населеното място.

Съгласно Условие 12.2.2. наблюдение на шумовото ниво се извършва веднъж на две години. Последния мониторинг е направен през месец октомври 2011г.

По Условие 12.2.1. - През 2011г. са извършвани измервания на шумово ниво. Предоставени са резултати от мониторинга в табица 8. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория – Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към „Екоексперт 6” ЕООД

Таблица 8. Шумови емисии


Място на измерване

Ниво на звуково налягане в dB (A)

Измерено през

ден/ нощ/ вечер

Измерено звуково налягане в dB (A)

Съответствие

Протокол № 530 / 31.10.2011г.

Нощно ниво на шума (23 – 7 часа)

Точка на измерване №1

70

нощ

49,6+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №2

70

нощ

50,5+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №3

70

нощ

50,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №4

70

нощ

52,8+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №5

70

нощ

50,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №6

70

нощ

49,5+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №7

70

нощ

46,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №8

70

нощ

45,7+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №9

70

нощ

50,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №10

70

нощ

54,6+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №11

70

нощ

52,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №12

70

нощ

52,3+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №13

70

нощ

52,7+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №14

70

нощ

48,6+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №15

70

нощ

46,1+2,1

-2,5


съответства

Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lcp)

70

нощ

51,0+2,1

-2,5

-

Ниво на обща звукова мощност
нощ

100,4

-

Еквивалентно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – кв. Мътница на гр. Шумен

45
10,0

-

Дневно ниво на шума (07 – 19 часа)

Точка на измерване №1

70

ден

49,7+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №2

70

ден

53,5+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №3

70

ден

49,4+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №4

70

ден

54,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №5

70

ден

50,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №6

70

ден

45,3+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №7

70

ден

45,4+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №8

70

ден

45,8+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №9

70

ден

50,5+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №10

70

ден

54,8+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №11

70

ден

52,3+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №12

70

ден

52,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №13

70

ден

52,8+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №14

70

ден

47,9+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №15

70

ден

46,2+2,1

-2,5


съответства

Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lcp)

70

ден

51,3+2,1

-2,5

-

Ниво на обща звукова мощност

-

ден

100,7

-

Еквивалентно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – кв. Мътница на гр. Шумен

55
10,3

-

Вечерно ниво на шума (19 – 23 часа)

Точка на измерване №1

70

вечер

50,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №2

70

вечер

51,7+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №3

70

вечер

52,4+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №4

70

вечер

57,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №5

70

вечер

53,9+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №6

70

вечер

49,6+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №7

70

вечер

50,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №8

70

вечер

49,4+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №9

70

вечер

54,3+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №10

70

вечер

55,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №11

70

вечер

56,4+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №12

70

вечер

57,1+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №13

70

вечер

54,6+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №14

70

вечер

50,2+2,1

-2,5


съответства

Точка на измерване №15

70

вечер

45,5+2,1

-2,5


съответства

Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lcp)

70

вечер

53,9+2,1

-2,5

-

Ниво на обща звукова мощност

-

вечер

103,3

-

Еквивалентно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – кв. Мътница на гр. Шумен

50

вечер

12,9

-


Условие 12.3. През отчетната 2012г. мониторинг не е извършван предоставените данни и оценка на съответствието съответствието на установените нива на звуково налягане с разрешените такива, установяване на причини за несъответствието и предприети коригиращи действия са от последния мониторинг извършен през 2011г.

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.


Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете, съгласно Условие 13.1 и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати,които могат да замърсят почвата,подземните води и третиране на образуваните отпадъци, съгласно Условие 13.4. Осигурени са достатъчно сорбиращи материали за почистване при евентуален разлив.
Производствената дейност на “Хан Омуртаг” АД не е източник на преки емисии в подземните води и почвата (не се изпускат директно замърсители). Изградени са пунктове за мониторинг на подземни води на територията на работната площадка.

По Условие 13.1. е изготвена и се прилага инструкция за Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и съоръжения разположени на открито. Установяването на течове от водопроводната мрежа става чрез засичане на водомери разположени по продължение на водопровода, като по разликите в отчетенита стойности се установява наличие на теч. Проверките за течове по тръбопроводите за газ, се извършват ежемесечно, за което се водят записи в работни тетрадки – няма установени течове през 2012г.

Изготвена е инструкция за Определяне на подходящите места и осигуряване на достатъчно количество абсорбиращи материали в случай на разлив. Отстраняване на разливи. Необходимите количества и местата за разполагане на абсорбентите се определят за всяко съоръжение или обект, в зависимост от технологията на работа, наличните машини и съоръжения, и конкретните опасности. За отчетната година не е имало приложение на инстукцията по Условие 13.4.

Инструкция по Услови 13.8.3. Мониторинг на подземни води. Оценка на съответствието. Коригиращи действия. В изпълнение на условията в КР и съответната инструкция, екологът организира извършването на периодичния мониторинг. Пробовземането и изпитването се осъществява само от акредитирана лаборатория. През 2012г. няма приложение на инструкцията поради липса на подземни води в точките на пробовземане, установено с протоколи за вземане на проби А№38 / 19.07.2012г. и А№84 / 12.12.2012г. на Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда - „Еко – Консулт Инженеринг“ООД.Условие 13.9.3. Изготвена е инструкция за Мониторинг на почви. Оценка на съответствията . Коригиращи действия. Изпитването на почвените показатели заложени в КР се извършва само от акредитирана лаборатория, веднъж на три години. Материал за провеждане на почвения мониторинг се взема от постоянните пунктове разположени на територията на площадката, съгласувани от РИОСВ – Шумен с писмо с Изх.№ 5356 / 31.10.2007г.

 • ТМ№1- в близост до складове и “Транспорт”, с координати - 4317’171”

ЕО 2701’711”

 • ТМ№2-в близост до място за съхранение на отпадъци и оборотни води, с координати - 4316’936” ЕО 2701’711”

 • ТМ№3- в близост до място за съхранение на отпадъци и оборотни води, с координати - 4317’206” ЕО 2701’952”

Собствен мониторинг е базов и е извършен през 2011г. съгласно Условие 13.9.2. Пробовземането и анализа на пробите са извършени от акредитирани лаборатории.

Резултатие от анализа се докладват в таблица 8.


БАЗОВ МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ

Таблца 8

Показател

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Активна реакция рН

Почвена проба лаб. №21266 от

МП №1


с координати:

Е 27о 01` 711``

N 43о17`171``


8,05±0,10

Веднъж на 3 години

Fe

2,07±0,10

Веднъж на 3 години

Zn

113±9

Веднъж на 3 години

Pb

65±7

Веднъж на 3 години

Нефтопродукти

16,19±1,62

Веднъж на 3 години

Активна реакция рН

Почвена проба лаб. №21267 от

МП №2


с координати:

Е 27о 01` 844``

N 43о17`936``


8,13±0,10

Веднъж на 3 години

Fe

2,01±0,10

Веднъж на 3 години

Zn

110±9

Веднъж на 3 години

Pb

84±8

Веднъж на 3 години

Нефтопродукти

18,69±1,87

Веднъж на 3 години

Активна реакция рН

Почвена проба лаб. №21268 от

МП №3


с координати:

Е 27о 01` 952``

N 43о17`206``


8,12±0,10

Веднъж на 3 години

Fe

2,06±0,10

Веднъж на 3 години

Zn

106±9

Веднъж на 3 години

Pb

50±5

Веднъж на 3 години

Нефтопродукти

23,79±2,38

Веднъж на 3 години5. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях.
По Условие 16.3.- През 2012г. с писмо е уведомена РИОСВ – Шумен за временно прекратяване на дейността. Изготвен е План за временно прекратяване дейността на Инсталацията по Условие 2 от КР включващ:

 • Прекратяване на работния процес по участъци;

 • Извършване на ремонтни и профилактични дейности;

 • Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества / материали;

 • Почистване на складови помещения и площадки за временно съхранение на отпадъци;

 • Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите извършвани по време на прекратяване дейността на инсталацията;

6.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения6.1. Предотвратяване и действия при аварии - Условие 14

В съответствие с изискванията по Условие 14.2. е изготвена Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийни ситуации в канализацията на опасни течни вещества, смеси или замърсени води включително от гасене на пожари.

Изготвен е дневник по Условие 14.3., в който се описва всяка възникнала аварийна ситуация, причини за аварията, време и място на възникване, последствия и предприети действия. През 2012г. не е имало случай на аварийна ситуация, няма записи в дневника.

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 14.4. за ограничаване и/или ликвидиране на последствията от аварийни ситуации.

По Условие 15 - Анормални технологични режими на работа на инсталацията се наблюдават при следните случаи:


 • Спиране на електрозахранването по различни причини

 • Аварийно спиране на вентилационните съоръжения на пещите и сушилните

 • Аварии във водоподаването.

За всеки един от тези случаи инсталацията изпълнява план за собствен мониторинг, който включва наблюдение и контрол на извънредните емисии.

През 2012 година инсталацията не е работила при анормален технологичен режим и плана за собствен мониторинг не е прилаган.

Изготвени са инструкции за пускане и спиране на пречиствателни съоръжения по Условие 15.1., Технологични инструкции за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 – съгласно Условие 15.2., както и инструкция за документиране на действията по прилагане на технологичните инструкции по Условие 15.2.1.


6.2.Оплаквания или възражения, инциденти свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР
6.2.1. Инциденти

През отчетния период - 2012 година не са регистрирани инциденти с инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до: • Емисии над емисионните норми, установени в разрешителното, както и не планирани емисии;

 • Замърсяване на почвите и подпочвените води в района и др.;


6.2.2.Оплаквания

През 2012г. не са постъпили оплаквания или възражения, касаещи дейността на Инсталацията.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница