Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014гстраница1/19
Дата25.01.2018
Размер2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА НА ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ЗА 2014г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО

ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №415-НО/2011НА „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ”ЕООД ЗА 2014г.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият годишен доклад е изготвен в изпълнение на чл. 125, ал.1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

По форма и съдържание, докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда водите, м. май 2006г.

Включената в доклада информация е предоставена на хартиен и магнитен носител, което позволява лесното й прехвърляне в база данни. Всички използвани мерни единици са в съответствие с прилаганите в условията на Комплексното разрешително.

Годишният доклад отговаря на всички общи и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т.1. Енергийно стопанство от Приложение 4 на ЗООС – т.1.1. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50МW.

При изготвянето му, операторът се е консултирал с компетентния орган – РИОСВ гр. Бургас.

Годишният доклад включва всички таблици, попълнени с количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Таблиците са съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.  1. Увод
 1. Наименование на инсталацията, за която е издадено КР;

Топлоелектрическа централа ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.   1. Адрес по местонахождение на инсталацията;

Адрес: област Бургас, община Бургас, град Бургас, код 8104

Индустриална зона “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД;

ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД


   1. Регистрационен номер на КР;

КР №415-НО/2011г.


   1. Дата на подписване на КР;

На 05.08.2011г. е подписано КР №415-НО/2011г., съгласно Решение №415-НО-ИО-АО/2011г. на Изпълнителния директор на ИАОС.


   1. Дата на влизане в сила на КР;

На 28.08.2011г.


   1. Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

„ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас


   1. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

Адрес: гр. Бургас, 8104

Индустриална зона “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Данъчна № BG 147221330

Тел. № 05511/32 81

№ на факс 05511/32 88

е-mail: Legb@leg.bg


   1. Лице за контакти

Име –Георги

Фамилия – Чифлишки

Длъжност – Еколог


   1. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

Адрес: гр. Бургас, 8104

Индустриална зона “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Тел. № 05511/47 25; 0889594182

№ на факс 05511/32 88

е-mail: Legb@leg.bg
   1. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Производство на електрическа и топлинна енергия в комбинирана топлоелектрическа централа; пренос на електрическа и топлинна енергия; управление на електрически системи; търговия с електрическа и топлинна енергия, производство на химически обезсолена вода, производство на водород за собствени нужди;


   1. Производствен капацитет на инсталацията

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. Операторът ЛЕГБ експлоатира инсталацията с капацитет, не превишаващ определения в Условие 2. стойност:

 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 480 MWth, с годишно количество произведена продукция/топлинен капацитет - 4 204 800 MWh/y,

включваща:

  • ЕПГ 8;

  • ЕПГ 12;

  • ЕПГ 7 (резерв);

  • ЕПГ 9 (резерв);

  • ЕПГ 10 (резерв).

 1. Електролизерна станция за производство на водород с капацитет - 210 240 Nm3/y;

Условие 4.2.1. Операторът ЛЕГБ прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2:

 • И 10.02Инструкция за измерване/ изчисляване, документиране и оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на използваните спомагателните материали и горива в ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ”ЕООД” (Гл. Координатор на ИСУ)
   1. Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда


   1. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Бургас


   1. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция за черноморски район - гр.Варна

3.2. Система за управление на околната среда

 1. Структура и отговорности

Ръководството на ЛЕГБ спазва прилагането на основните елементи на системата, като са определени задачите, правата и отговорностите на всички служители.

За всяка длъжност има разработена и утвърдена длъжностна характеристика, съдържаща основните задължения, права и отговорности.

С цел удовлетворяване изискванията и в съответствие изпълнението на Условия 5.1.1., 5.1.2. и 5.3. от КР №415-НО/2011г. са определени лицата от персонала на ЛЕГБ, отговарящи за изпълнение на условията от разрешителното, както и лицата извършващи конкретни дейности по изпълнение на условията. Изготвени са списъци на лицата с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Списъците са актуализирани и утвърдени от Управителя на ЛЕГБ с Разпореждане №119/27.11.2014г. Списъците се актуализират в случай на промяна; Информацията е достъпна до всички служители на ТЕЦ ЛЕГБ.


 1. Обучение

Обучението на персонала в ЛЕГБ се извършва в съответствие с определените потребности чрез анализ на образователното и квалификационното ниво, заявените нужди от ръководителите на цехове, нормативните изисквания към професиите, за които се изисква правоспособност. В изпълнение на Условие 5.2.1., процесът на определяне на потребността от обучение, планиране / актуализиране и провеждане на обучение и анализиране на ефикасността от обучението на персонала е описан във фирмена процедура:

 • Р-41 „Регламент за управление на човешките ресурси”.

 • Ф 41-1 „Заявка за обучение на персонала”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница