Доклад по овос настоящият доклад за овос на "База за отдих", намираща се в пи №064024 с площ по пуп прз 8554 мстраница1/16
Дата19.07.2018
Размер3.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

База за отдих в м. Събора в ПИ 064024, землище с. Буйново, община Борино Доклад по ОВОС

Настоящият доклад за ОВОС на “База за отдих”, намираща се в ПИ № 064024 с площ по ПУП ПРЗ – 8554 м2 в м. Събора, землище с. Буйново, общ. Борино, обл. Смолянска, е изготвен от колектив лицензирани експерти. Отделните ком­поненти са разработени както следва:по ред

Авторски колектив

Удостоверение

/ годинаРазработил раздел от ОВОС

Подпис

1.

Ръководител екип

инж. Лидия Борисова Петрова1225 / 2006 г.

1, 2, 6, 8 и всички неупоменати
2.

инж. Лидия Борисова Петрова – експерт

292 / 2006 г.

3.2, 3.3, 3.4,

4.2, 4.3, 4.4, 4.9


3.

инж. Людмил Славчев Гочев

експерт

453 / 2007 г.

2.6; 3.7, 3.9,

4.7, 4.10


4.

арх. Красимира Николова

Петкова – експерт797 / 2007 г.

3.8, 3.10,

4.8, 4.11


5.

Стилиян Илиев Казалиев –

експерт

1141 / 2004 г.

1701 / 2008 г.3.6, 4.6
6.

инж. Руска Петкова Келевска –

експерт

1494 / 2007 г.

3.2, 3.3,

4.2, 4.3

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 4
1. Анотация на инвестиционното предложение 6

1.1. Наименование на обекта, предмет на ДОВОС 6

1.2. Лица за контакти 6

1.3. Връзка с други съществуващи/планирани дейности 7

1.4. Предназначение, мотивация за изграждане 8

1.5. Местоположение, съседства, характер на прилежащите територии 9

1.6. Използвани суровини и материали, природни ресурси и енергийни източници 10

1.7. Описание на основните процеси 11


2. Алтернативи за местоположение и/или алтернативи на пред­ла­га­ни­те от възложителя технологии и мотивите за направения из­бор, имай­ки предвид въздействието върху околната среда, вклю­чи­телно “нулева алтернатива” 13

2.1. Алтернативи по отношение на местоположението и строителството 13

2.2. Алтернативи по отношение на отоплението 14

2.3. Алтернативи по отношение на водоснабдяването и пречистването на отпадните води 14

2.4. Алтернативи по отношение на събирането и оползотворяването на изгребаните земни маси и третиране на отпадъците 15

2.5. Алтернативи по отношение на третиране на отпадъците 15

2.6. Алтернативи по отношение опазване на биоразнообразието 16

2.7. Нулева алтернатива 19


3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната сре­да по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, ко­ито ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предло­же­ние, както и взаимодействието между тях 21

3.1. Атмосферен въздух 21

3.2. Повърхностни и подземни води 41

3.3. Отпадъци 54

3.4. Геоложка среда 56

3.5. Вредни физични фактори: шум, вибрации, лъчения 60

3.6. Земи и почви 63

3.7. Биологично разнообразие и неговите компоненти 66

3.8. Ландшафт 86

3.9. Природни обекти 88

3.10. Културно-историческо наследство 94

4. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въз­действия върху населението и околната среда 95

4.1. Атмосферен въздух 95

4.2. Повърхностни и подземни води 102

4.3. Отпадъци 105

4.4. Геоложка среда, земни недра 106

4.5. Вредни физични фактори: шум, вибрации, вредни лъчения 107

4.6. Земи и почви 112

4.7. Биологично разнообразие и неговите компоненти 113

4.8. Ландшафт 143

4.9. Въздействие върху населението. Оценка на здравния риск 145

4.10. Природни забележителности 146

4.11. Културно-историческо наследство 146


5. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда 147
6. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въз­дейс­т­вия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки 157
7. Становища и мнения на засегнатата общественост, на ком­пе­тент­ни­те органи за вземане на решение по ОВОС и други спе­ци­али­зи­ра­ни ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации 166
8. Заключение на експертите, когато се дава в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 3 168

ВЪВЕДЕНИЕ
При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение “База за отдих” в имот № 064024, с обща площ 8554 m2, в местност Събора, землище на с. Буйново, община Борино, област Смолянска са спазени изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 36/2008 г.) и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006 г.).

Докладът се разработва на основание Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № СМ-088-ПР/2007 от 28.08.2007 г. на РИОСВ – Смолян.


Възложители на доклада за ОВОС са:

 • Славян Асенов Евстатиев, гр. София, ул. “Ивайло” № 28

 • Николай Митев Славчев, гр. София, ж.к. “Сухата река” № 80, вх. Г, ет. 1, ап. 52

 • Филип Георгиев Филипов, гр. София, ул. “Киевска” № 1А, ет. 7, ап. 24

По Обхват и съдържание Докладът за ОВОС е разработен съгласно изискванията на ЗООС – чл. 96, ал. 1, Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Задание за определяне обхвата на ОВОС съгласно чл. 95, ал. 2 на ЗООС.


Целта на Доклада за ОВОС е да се определят и оценят възможните въздействия – преки, косвени и кумулативни, при разполагането на инвестиционното предложение върху разглежданата територия и да се определи техния размер и характер въз основа на:

 • местоположението на инвестиционното предложение, чувствителността на средата, съществуващото земеползване, качеството и регенеративната способност на компонентите на околната среда, използване на природните ресурси;

 • възможните за реализация алтернативи;

 • алтернативи по отношение на прилаганите начини и методи за реализация на предложението;

 • състоянието на околната среда в района на реализация на предложението;

 • способност на екосистемата за асимилация;

 • влиянието на инвестиционното предложение върху защитените зони и др.


Информационна база за изготвянето на Доклада за ОВОС

При изготвянето на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение за “База за отдих” в имот № 064024, с обща площ 8554 m2, в местност Събора, землище на с. Буйново, община Борино, област Смолянска, са използвани следните информационни материали: • Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС;

 • Годишник за състоянието на околната среда – РИОСВ–Смолян;

 • ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота № 064024;

 • ВиК проект за инвестиционното предложение – схема;

 • Транспортно-комуникационна схема;

 • План за Eл. захранване – схема;

 • Становища и съгласувателни писма от различни фирми, ведомства и инстанции;

 • Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № СМ-088-ПР/2007 от 28.08.2007 г. на РИОСВ – Смолян.

Освен от посочените материали, необходимата информация за оценяване на въздействията върху околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е събрана и от посещение на експертите на обекта, литературни източници и др.
1. анотация

на инвестиционното предложение
1.1. Наименование на обекта, предмет на ДОВОС

Съгласно инвестиционното предложение, предмет на Доклада за ОВОС е инвестиционно предложение “База за отдих” в поземлен имот № 064024 с обща площ по ПУП ПРЗ – 8,.554 дка в м. Събора в землището на с. Буйново, с ЕКАТТЕ 06879, община Борино, обл. Смолянска.

Имотът е с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”. Предложението ще се реализира чрез изграждане на до 3-етажни сгради за отдих с леглова база за около 150 човека.

Изграждането на базата ще допринесе за нови инвестиции и нови работни места в общината, в която те са изключително ограничени. Социалният ефект от реализирането на инвестиционното предложение ще се изрази в ангажиране на работници по време на строителството и по време на експлоатацията. Това ще повиши качеството на живот в района. Ще се повишат и ангажиментите на фирмите в района, чиито дейности са свързани с проектантска дейност, производство на строителни материали, оборудване, фирми от обслужващата сфера и др.


1.2. Лица за контакти

Възложители на инициативата за изграждане на мотела са: • Славян Асенов Евстатиев, гр. София, ул. “Ивайло” № 28

 • Николай Митев Славчев, гр. София, ж.к. “Сухата река” № 80, вх. Г, ет. 1, ап. 52

 • Филип Георгиев Филипов, гр. София, ул. “Киевска” № 1А, ет. 7, ап. 24


Лица за контакти:

ü от стра­на на инвеститора:

* Филип Георгиев Филипов, гр. София, ул. “Киевска” № 1А, ет. 7, ап. 24, тел. 0887 201 123.ü от стра­на на еки­па, из­гот­вил док­ла­да за ОВОС:

* инж. Лидия Борисова Петрова – тел. 0301 / 8 29 78; 0889 62 52 34.

Ръководител на еки­па, из­гот­вил доклада за ОВОС, е инж. Лидия Бо­рисова Петрова.

Прилагаме удостоверенията за професионална компетентност на ръ­ко­водителя на еки­па, как­то и те­зи на ек­с­пер­ти­те, взели участие в изгот­вянето на док­ла­да за ОВОС. Към документацията е приложен и разделителен протокол на частите, разработени от всеки експерт.


1.3. Връзка с други съществуващи / планирани дейности

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е собственост на Възложителя по силата на Нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти,

Разработен е и съгласуван ПУП за промяна на предназначението на земята, тъй като имотът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение, е с отреден начин за трайно ползване “пасище с храсти”. За целта е издадена Заповед № 285/13.07.2007 г. на кмета на Община Борино, на база на която е разработен ПУП-ПРЗ.

В съседство на площадката на обекта са ПИ № 064023 и 064025, върху терена на които се предвиждат подобни инвестиционни намерения. Общата площ на трите имота възлиза на 26.870 дка.

Предложението се намира в защитена зона за хабитатите “Родопи – Западни” и граничи със защитена зона “Триград – Мурсалица” за птиците, включени в мрежата Натура 2000.
1.4. Предназначение, мотивация за изграждане

Предназначението на базата е да създаде условия за отдих и спорт, в които основен елемент са местата за настаняване. Базата ще се изгради по съвременни технологии с всички комуникации. Ще се създадат съвременни условия и качествена среда за развитие на туризъм през всички сезони, подобряване на привлекателността на района на с. Буйново и устойчивост на околната среда при посещаване на забележителностите в близост – “Буйновско ждрело” и “Ягодинската пещера”, които са уникални по своя характер.

С реализацията на предложението се очаква постигането на по-добро развитие на туризма, като ще се създаде траен поминък на местното население, което активно ще участва както в строителството, така и в поддръжката и обслужването.

В последните години с. Буйново активно се разраства като туристическа дестинация. Отдалечеността му от районите с развита промишлена дейност го прави предпочитано място за отдих и отмора. С помощта на местните власти и участието им в няколко проекта, които спомогнаха за изготвянето на рекламни материали, се популяризира селото и се представи неговата уникална природа и забележителности.

Очаква се цялостно подобряване на средата за отдих чрез предлагане на алтернативен начин на туризъм, включващ активната почивка, преходи по туристически маршрути и посещения на природни забележителности, конен туризъм и др. От друга гледна точка, ще се осигури съответната техническа инфраструктура (водопровод, канализация и др.), която ще е гаранция за устойчивото развитие.

Обслужващите дейности, свързани с експлоатацията, включват административни услуги, техническа поддръжка, поддържане на чистотата в базата за отдих, санитарно-битово и здравно обслужване, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи промяна на хигиенно-защитни зони или такива оказващи значително въздействие върху околната среда и здравето на хората.

На територията на инвестиционното предложение не се предвиждат и в бъдеще изграждане на производствени мощности, които да влошат екологичното състояние в района.

Необходимостта от настоящото инвестиционно предложение е в резултат от общото развитие на страната ни като членка на ЕС. Едно от основните пера в икономиката на страната в близките години ще бъде туризмът, в това число и в райони със съхранена автентична природна среда в близост до малки населени места, предоставящи възможност за рекреация чрез създаване на условия за пълноценен отдих и спорт.


1.5. Местоположение, съседства, характер на прилежащите територии

Инвестиционното предложение се намира на около километър в посока север-североизток от с. Буйново и на около 3 км от границата с Република Гърция, която се намира в югозападна посока от площадката на разглеждания обект. Предложението се намира в защитена зона за хабитатите “Родопи – Западни” и граничи със защитена зона “Триград – Мурсалица” за птиците.

Теренът е в непосредствена близост до път IV клас, свързващ с. Буйново с пътя Доспат – Девин и отстои на северозапад от него.
1.5.1. Обща характеристика

Площ на имота – 8,554 дка, с преобладаваща тревна и храстова растителност, съгласно Скица № 000310/23.03.2007 г., издадена от Общинска служба земеделие и гори – с. Борино.

Имот № 064024 съгласно нотариален акт за покупко-продажба № 133, том І, рег. № 1035, дело № 0122 от 2008 г. е собственост при равни дялове на Славян Асенов Евстатиев, Николай Митев Славчев и Филип Георгиев Филипов, които са и възложители на доклада за ОВОС.

1.5.2. Показатели за застрояване

В поземления имот ще се извърши промяна на земеделската земя в терен за застрояване.

Застрояването е съобразено със следните градоустройствени показатели:


Показател

Мярка

УПИ-064024

Количество

Вид на територията – за курортно строителство

Ок
Максимална височина до кота корниз

м

10

Максимална етажност (Е)

бр.

3

Максимална плътност на застрояване

%

<30

Максимален Кинт. (интензивност на застрояване)
1.5

Озеленена площ

%

50

Минимално озеленяване

м2

4277

Застроена площ

м2

<2566

Разгъната застроена площ

м2

<12831


1.6. Използвани суровини и материали, природни ресурси

и енергийни източници
При изграждане на “Базата за отдих” се предвижда да се използват суровини и материали с различни номенклатури, основните от които са:

 • електроенергия за захранване на строителната база;

 • горива за строителната механизация;

 • инертни материали (пясък, трошен камък, монолитни каменни блокове);

 • бетонови и варови разтвори и смеси;

 • дървен материал за кофражни работи;

 • арматурно желязо по предварителна заготовка;

 • метални конструкции;

 • керамични изделия;

 • тревни смески и цветен разсад;

 • облицовъчни материали, материали за настилки и др.


1.7. Описание на основните процеси

Основните процеси, свързани с реализирането на дейността, обхващат три основни етапа – проектиране, строителство и експлоатация.Проектирането е етап, който обединява:

 • инвестиционното предложение, с предназначение да докаже нормативната допустимост и целесъобразност на инвестиционното намерение;

 • процедура по одобряване по ЗООС;

 • проектиране на идеен, технически и работен проект, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните нормативни актове;

 • процедури за одобряване на проектите съгласно ЗУТ.

Строителството е процес, при който се извършват надземни, подземни работи по постройки, мрежи, съоръжения на техническата инфраструктура, както и техните реконструкции и преустройство.

Технологията, която ще бъде използвана при изграждане на базата за отдих съгласно приетите в Република България норми и изисквания, включва: • изграждане на инженерната инфраструктура;

 • изграждане на сградния фонд;

 • изграждане на откритите спортни съоръжения;

 • полагане на настилките;

 • изграждане на градинско-парковата част.

Необходимата площ за временни дейности по време на строителството ще се вмести в границите на терена и ще бъде в рамките до 1000 м2, съответно разпределена за:

  • склад за строителни материали – 100-200 м2

  • обслужващ вътрешен временен път – 200 м2

  • бетонна площадка – 50 м2

  • строителна техника – 50-70 м2

  • обслужващи терени (инертни материали и др.) – 300 м2

  • временни постройки – 100 м2.

Обслужващите временни пътища ще съвпадат с тези, които предстои да се оформят на територията на базата по проект. При възможност необходимата площ за временни строителни дейности ще бъде намалена с цел ненарушаване на най-горния почвен слой.

Проектът е изготвен по искане на възложителя и въз основа на разрешение от общината за изработване на ПУП и съдържа транспортно-комуникационна схема – пътна част за достъп до съществуващата пътна мрежа. Осъществяването на достъпа до обекта ще бъде чрез използване на съществуващия асфалтов път Тешел – Буйново, който е ІV клас, и отклонение от него, представляващо в момента черен път. Елементите на пътя ще отговарят на нормативите за местни пътища с максимална скорост до 40 км/час.Експлоатацията е период на ползването на изградените сгради и техническа инфраструктура, необходимата реконструкция на която се очаква да се извърши не по-рано от 30 години.

2. АЛТЕРНАТИВИ

ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

и/или алтернативи на предлаганите от възложителя

технологии и мотивите за направения избор, имайки

предвид въздействието върху околната среда,

включително “нулева алтернатива”
Инвестиционното предложение за изграждане на “База за отдих” в своята цялост е разработено като единен проект и не предвижда варианти за усвояване на територията, за пространствена организация на структурните единици за отдих, спорт и рекреация и за разполагането на транспортната и инженерна инфраструктура.
2.1. Алтернативи по отношение на местоположението

и строителството
Алтернативите, които могат да се разгледат, са за оптимално разработване на външния вид на сградите с цел вписването им в архитектурата на района. Прецизирането на мястото на сградите, помощните съоръжения и външните спортни зони, целù съобразяването на теренните дадености с желанията на инвеститорите. Представените от инвеститора изцяло разработени нагледни скици и макети на бъдещото застрояване, напълно показва вписването в архитектурата на района и оптималното използване на терена.

По отношение на използваните технологии за строителство е удачно да се използват най-съвременните, ориентирани към спестяване на енергия и съответно косвено влияещи върху намаляване замърсяването на околната среда. Използването на такива технологии е задължително при строителство в планински район. Видът на сградите може да е монолитен, модулен или смесен тип. Базата ще е разположена в чиста и съхранена природна среда и това допълнително завишава изискванията относно качеството на строителството и съобразяване на използваните материали и технологии. Основните сгради ще са до триетажни жилищни сгради с общи комуникации (път, канализации, електроснабдяване).


2.2. Алтернативи по отношение на отоплението

Възможните начини на отопление са на електроенергия, твърдо, течно и газообразно гориво. Инвеститорът предвижда отоплението да е предимно на ток. Този начин на отопление ще въздейства благоприятно в локален мащаб върху имисионния фон на района, който е чист поради липсата на активна промишлена дейност. От друга страна през зимния сезон и при обилни валежи и бури се явява необходимостта от алтернативно отопление. Липсата на централно газоснабдяване на територията на региона до голяма степен предопределя възможността за избор на друга, по-добра и ефективна алтернатива за отопление, а именно с природен газ. Възможно е след допълнително проучване на ефективността на инсталациите инвеститорът да разгледа вариант за частично отопление със слънчеви колектори и/или локално газово отопление с преносим резервоар.

На този етап инвеститорът предпочита и ще заложи в проекта отоплението да бъде основно на ток.
2.3. Алтернативи по отношение на водоснабдяването и

пречистването на отпадните води
По отношение на захранването на базата за отдих, съгласно изготвената схема ВиК се предвижда водоснабдяването да се осъществи от водоснабдителната мрежа на с. Буйново с дължина на външния водопровод около 1500 м. Друга алтернатива е използване на питейна вода от нови извори, разположени южно от с. Буйново, за които трябва да се извършват проучвания за дебита и качеството им и да се вземе разрешение за ползване от Басейнова дирекция за управление на водите – Пловдив.

Алтернативите за пречистване на отпадните води са сведени само до една. Изграждане на собствено локално пречиствателно съоръжение на територията на имота и заустване на пречистените води в река Буйновска, минаваща в близост до площадката. Пречиствателното съоръжение следва да осигурява необходимата степен на пречистване, съответстваща на категорията на водоприемника – река Буйновска, която в този участък под с. Буйново е ІІ-ра, съгласно Заповед № РД-272 / 03.05.2001 г. на МОСВ за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях.

Допълнително след изготвяне на необходимата документация по Закона за водите ще се вземе разрешение за заустването на пречистените канални води от Басейнова дирекция за управление на водите – Пловдив.
2.4. Алтернативи по отношение на събирането и

оползотворяването на изгребаните земни маси
Оползотворяване на почвите на площадката на инвестиционното предложение е най-добрият вариант. Хумусният слой би могъл да се използва за оформяне на вертикалната планировка. Другата алтернатива е извозването им до место, определено от община Борино. Най-добрият вариант е максимално оползотворяване на изгребаните земни маси на площадката, а излишните да се депонират на место, определено от общината. Предвид големите разходи за транспорт и емитиране на емисии от транспорта за превозването им, оползотворяването е най-добрият вариант.
2.5. Алтернативи по отношение на третиране на отпадъците

Третирането на твърдите битови отпадъци се свежда до два основни начина – начините на събиране и начините на депониране.

Събирането на отпадъците се свежда до два варианта – разделно и смесено. Най-разпространеният метод е смесено събиране, при което отпадъците се събират и се извозват до местата за депониране и загробване. В последните години усилено се създава мрежа за разделно събиране на отпадъците преди те да бъдат предадени за обработка. Вторият вариант е най-удачният за нови строителства. По този начин ще се създадат условия за намаляване на въздействието върху околната среда по отношение на вторично оползотворяване на твърдите битови отпадъци.

По отношение на обезвреждането им съществуват два начина. Първият е класическият – депониране и запръстяване (загробване). Този начин е най-разпространеният в нашата страна. Вторият метод е чрез изгаряне. Той е по-ефективен от първия, но е необходимо скъпо оборудване и наличието на големи количества отпадък за обезвреждане за осигуряване на непрекъсната работа на инсталацията. Този процес е непрекъснат и са необходими сложни пречиствателни съоръжения. Приложим е при големи населени места. При наличието на сложен терен, какъвто е планинският, и относително малки количества отпадъци, оптималните варианти са – разделно събиране и депониране на депо за твърди битови отпадъци.


2.6. Алтернативи по отношение опазване на биоразнообразието

2.6.1. От социално-икономическа гледна точка

Световните тенденции в развитието на туризма налагат включването на природата като основен туристически продукт, който обаче изисква създаването на механизми за устойчивото му използване. По този начин се насърчава постигането на по-добра интеграция между туристическите и другите дейности в селските райони. Проучванията върху развитието на туристическия пазар сочат, че вниманието на инвеститорите трябва да се насочи към развитието на екотуризма. По този начин уникалните за България дадености, съчетани с богато биологично разнообразие, предоставят редица предимства на страната ни за развитието на този туристически сектор. Освен това обединяването на активна туристическа дейност с предоставянето на информационно-атрактивни и опознавателни услуги, базирани на съществуващото биоразнообразие, отговарят на новите нагласи в потребителското търсене, изградени върху положително отношение към опазването на природата.

Развитието на екстензивното земеделие като фактор за поддържане на естествената околна среда е признато на всички равнища и се потвърждава от последните промени в общата селскостопанска политика. Това изисква създаването на устойчив пазар на екологически чиста продукция в близост до производителя, което се явява като основен аргумент за изграждането на Базата за отдих.

Изложените в статистическия справочник данни за демографските процеси, протичащи в община Борино, показват трайни тенденции на депопулация и застаряване на населението. Причините за тези процеси са единствено от икономически характер и са свързани с прекратяване работата на редица предприятия след 1990 г. За преустановяването на тези тенденции очевидно възниква необходимостта от създаването на икономически условия, които да задържат хората по места.

Проучванията в тази насока сочат туризма и неговите разновидности – селски, екологичен, културен и т.н., като една от стопанските дейности с най-малки негативни въздействия върху околната среда при осигуряване на доходи, съпоставими с тези от другите сектори на икономиката.

Настоящият ПУП-ПРЗ за земеделски имот 064024 е необходим за регламентиране параметрите за застрояване на територията и определяне на допустимите инвестиционни дейности.Предвид необходимостта от разширяване на инвестиционната инициатива за преустановяване на депопулационните процеси в региона планът е без алтернатива по отношение недопускането на незаконно строителство и неконтролирани дейности.

При реализацията на плана е необходимо съблюдаване на следните принципни постановки: • спазване на заложените в ПУП инфраструктурни схеми за транспорт, електрозахранване, водоснабдяване и канализация на обекта;

 • недопускане засягането на допълнителни терени извън урегулираните чрез настоящия ПУП-ПРЗ;

 • изграждане на обслужваща инфраструктура и пречиствателни съоръжения с достатъчен резерв.

2.6.2. От екологична гледна точка

Недостатъчната проученост върху БР в района затруднява изготвянето на прогноза за насоките и интензивността на протичане на сукцесионните процеси при реализацията на плана и при “нулева алтернатива”.

По принцип в тревните екосистеми на тази надморска височина естествените процеси протичат в посока установяване на коренните видове Обикновен смърч (Picea abies) и Бяла ела (Abies alba). Това обикновено се предшества от настаняването на някои пионерни видове, като отклоненията могат да бъдат причинени от екстремни природни въздействия – снеголоми, ветровали, градушки, екстремни температури и др.

Опитът показва, че в полуестествените екосистеми, към които могат да се отнесат високопланинските пасища и ливади, след тяхното изоставяне възникват вторични сукцесии, довеждащи до деградация на растителната покривка както в структурно отношение, така и по отношение на здравословното ù състояние. Постепенно след изоставянето на тези места в тях се настанява рудерална и много често плевелна храстова растителност от родовете Sambucus, Clematis Crategus Berberis и др., която е без значение за животинските видове, обитаващи територията.

При реализацията на ПУП-ПРЗ съвместно изпълнение на смекчаващи мерки и осъществяването на мониторинг се очаква запазване състоянието на тревните биотопи в района.

На фона на трайно изразените депопулационни процеси с прилагането на “нулевата алтернатива” определено ще се запазят тенденциите за деградация както на полуестествените тревни съобщества.

При прилагането на “нулева алтернатива” и дестабилизирането на установилото се равновесие между екосистемите в района, се очаква инвазия на гората към тревните хабитати. Предвид значително по-слабото им представителство в 6 % за ЗЗ “Триград – Мурсалица” и 8 % за ЗЗ “Родопи Западни”, напредването на горите определено ще доведе до загуба на биоразнообразие.

Реализацията на плана ще създаде условия за привличане на финансов ресурс, част от който да се насочи в обогатяване и устойчивост на биоразнообразието в района.

По отношение на въздействието на плана върху животинските видовете незначителната площ на обекта в съчетание с предложените в Доклада за оценка на въздействието смекчаващи мерки, ще осигуряват запазване на съществуващото биоразнообразие в неговата численост и здравен статус.В обобщение, по отношение на биоразнообразието може да се посочи, че “нулевата алтернатива” е свързана с постепенно деградиране на съществуващите полуестествени местообитания в резултат на депопулационните процеси.
2.7. Нулева алтернатива

При приемане на “нулева алтернатива” или отказ от реализацията на инвестиционното предложение, имотът ще остане в съществуващия си вид, а именна терен с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”.

При нулева алтернатива се очакват “пропуснати ползи” по отношение на социално-икономическото развитие в района, чрез:


 • Пропуснати ползи по отношение на осигуряването на работна заетост на местни проектантски и строителни фирми;

 • Пропуснати ползи по отношението на осигуряване на временни работни места по време на етапа на строителство и постоянни работни места по време на експлоатацията на инвестиционното предложение;

 • Неизползването на едно прекрасно място за отдих на хората от региона на с. Буйново.

Атрактивността на базата, произтичаща от местоположението на площадката на инвестиционното предложение, намираща се в един от най-красивите планински райони в България и близостта до най-голямото ждрело в страната – Буйновското, ще привлича голям брой туристи, което ще спомогне за консолидиране на предлагането на допълнителни услуги.

Очаква се реализирането на този проект да има положителни екологични и социално-икономически последици на локално ниво. Вероятно при реализация на проекта може да се очаква и покачване на стойността на земята в района – обстоятелства, които често са от по-голямо значение за съседните зони, отколкото за самия проект.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално и доходоносно използване на територията.

3. описание и анализ

на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5

и на материалното и културното наследство, които

ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното

предложение, както и взаимодействието между тях

3.1. Атмосферен въздух
В планините над 1000 м се формира типичен планински климат с относително ниски температури и обилни валежи и продължително снегозадържане. Разглежданият район се намира в Умерено-кон­ти­нен­тал­на­та кли­ма­тич­на об­ласт на Европейско-кон­ти­нен­тал­на­та кли­ма­тич­на област и е с надморска височина 1330 м.

Климатични области в България

Пролетта е хладна и дъждовна. Съществуват условия за образуване на късни слани. Първата половина на есента е топла, слънчева и суха. През втората половина времето захладнява, облачността нараства, валежите са продължителни, падат чести и трайни мъгли. Понякога в началото на есента се образуват и слани.


3.1.1. Кратка ха­рак­те­рис­ти­ка и ана­лиз на кли­ма­тич­ни­те

и ме­те­оро­ло­гич­ни­те фактори, има­щи от­но­ше­ние

към кон­к­рет­но­то въз­дейс­т­вие и ка­чес­т­во

на ат­мос­фер­ния въз­дух

За ха­рак­те­ри­зи­ра­не на кли­ма­та в ра­йо­на са из­пол­з­ва­ни дан­ни­те от “Кли­ма­ти­чен спра­воч­ник за Бъл­га­рия”, из­да­ния 1979, 1982, 1983 и кли­ма­тич­на­та кла­си­фи­ка­ция на Съ­бев и Ста­нев.


3.1.1.1. Климатични ха­рак­те­рис­ти­ки на тем­пе­ра­ту­ра­та и влаж­нос­т­та

Температурата е един от най-важните фактори, определящи характера на въздушните маси, оказва влияние върху промените на останалите метеорологични елементи, една от най-силно променливите метеорологични величини. В зависимост е от географската ширина на местността, от надморската височина, от орографските особености, от въздушните течения и др.Температурният режим на изследваната територия е в най-тясна зависимост от особеностите на географското положение, релефа, надморската височина, характера на подстилащата повърхност и атмосферната циркулация.

Таблица 1. Средна ме­сеч­на и го­диш­на тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха (С)

Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Год.

1. Смолян

-1.5

-0.4

1.9

7.3

11.8

15.2

17.7

17.4

13.2

9.0

5.2

0.8

8.1

2. Чепеларе

-2.5

-1.0

1.4

6.4

11.1

14.3

16.6

16.0

12.8

8.3

4.3

-0.2

7.3

3. Батак

-3.2

-1.9

1.0

6.3

10.8

14.0

16.2

16.0

12.1

7.8

5.2

0.2

7.0

4. Доспат

-2.8

-1.4

41.0

5.6

10.4

13.4

15.6

15.7

11.8

7.7

4.1

0.0

6.8


Таблица 2. Средна ме­сеч­на и го­диш­на тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха (С)

по сро­ко­ве

Станция

Срок

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Год.

(1.)

Смолян


07

-2.8

-2.2

-0.1

5.7

11.1

14.9

16.7

16.3

16.6

7.63

3.9

-0.3

6.8

14

0.8

2.4

5.1

10.6

14.5

17.7

21.2

21.5

17.5

13.0

7.9

3.0

11.3

21

-2.1

-0.8

1.3

6.4

10.8

14.1

16.4

16.0

11.8

7.8

4.6

0.3

7.2

(2.)

Чепеларе


07

-4.9

-3.9

-1.8

3.8

9.2

12.8

13.9

12.7

8.7

4.6

1.5

-2.4

4.5

14

1.4

3.3

6.0

11.3

15.4

18.6

22.2

22.3

19.2

14.0

8.7

3.5

12.1

21

-3.2

-1.7

0.7

5.4

9.9

12.8

15.2

14.5

11.6

7.2

3.5

-0.9

6.2

Анализът на резултатите, по­лу­че­ни и пред­с­та­ве­ни в горните таблици показва, че по от­но­ше­ние на сред­но­де­но­нощ­ни­те температури раз­г­леж­да­ни­ят ре­ги­он е срав­ни­тел­но ед­но­ро­ден по от­но­ше­ние на по­ле­то на при­зем­на­та температура. Това ни да­ва ос­но­ва­ние да пре­не­сем те­зи ре­зул­та­ти и с тях­на по­мощ да оха­рак­те­ри­зи­ра­ме и ра­йо­на на об­щи­на Борино.В под­к­ре­па на та­ка нап­ра­ве­ния из­вод са и резултатите, по­лу­че­ни и пред­с­та­ве­ни в следващите таб­ли­ци – съответно, сред­но ме­сеч­ни­те мак­си­мал­ни и ми­ни­мал­ни тем­пе­ра­ту­ри на въздуха.
Таблица 3. Средна ме­сеч­на мак­си­мал­на тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха (С)

Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Год

1. Смолян

1.8

3.7

6.3

11.8

16.4

19.7

22.2

22.7

19.3

14.3

9.0

4.2

12.6

2. Чепеларе

3.0

4.6

7.2

12.8

17.6

20.4

23.6

23.4

19.9

15.1

9.9

4.9

13.5

3. Батак

1.6

3.1

6.0

11.4

15.8

18.0

21.4

22.0

18.1

13.7

10.8

4.4

12.2

4. Доспат

2.1

3.6

6.3

11.5

16.5

19.9

22.6

23.6

19.6

14.7

9.4

4.5

12.8


Таблица 4. Средна ме­сеч­на ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха (С)

Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Год

1. Смолян

-5.2

-3.4

-2.1

2.9

7.2

10.6

12.6

12.4

9.0

5.3

1.8

-2.6

4.0

2. Чепеларе

-7.0

-2.5

-3.5

1.0

4.8

8.3

9.5

8.9

6.1

2.8

-0.2

-4.4

1.7

3. Батак

-7.6

-6.7

-3.0

1.9

6.1

9.1

10.9

10.8

7.5

3.8

1.4

-3.3

2.6

4. Доспат

-7.6

-6.6

-3.2

0.1

5.0

7.8

9.1

8.5

4.9

1.9

-0.4

-4.0

1.3


Таблица 5. Дата на началото и края на периодите

с устойчиво задържане на температурата на въздуха

над 0, 5, 10 и 15 °С

Стан­ция

0

5

10

15

начало

край

начало

край

начало

край

начало

край

Доспат

1.ІІІ

15.ХІІ

12.ІV

7.ХІ

12.V

29.ІХ

7.VІІ

21.VІІІ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница