Доклад по овос настоящият доклад за овос на "База за отдих", намираща се в пи №064024 с площ по пуп прз 8554 мстраница15/16
Дата19.07.2018
Размер3.6 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

5.3. Литературни източници


 • Опазване на биологичното разнообразие в България. Национална Стратегия за опазване на биологичното разнообразие. С., 1995.

 • Бондев, И. Растителността на България. Карта в М 1:600000. Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 1991.

 • Груев, Б. Обща биогеография. С., Наука и изкуство, 1988.

 • Делипавлов Д. и др. Определител на растенията в България. Земиздат, С., 1992.

 • Живков М., Добрев Д. Рибите, земноводните и влечугите на Родопите. С., 2001.

 • Мичев, Т., Ц. Петров. Птиците на Родопите. Български съюз за защита на Родопите. С., 2000.

 • Нинов, Н., Д. Ишлимова, Св. Герасимов. Бозайниците на Родопите. Български съюз за защита на Родопите. С., 2002.

 • Стоянов, Н., Б. Стефанов, Б. Китанов. Флора на България. НИ, С., 1966-1967.

 • Мешинев, Т. Програма за обучение по устойчиво управление на ливади и пасища за Националната служба за съвети в земеделието. 2006.

 • Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Л. Ганева, В. Русакова, Г. Гогушев, М. Димитров, П. Желев, П. Иванов, Р. Цонев, Т. Иванова, Т. Белев, Ч. Гусев. Под реакцията на В. Кавръкова, Д. Димова, Т. Белев, Р. Цонев, М. Димитров, П. Петрова. WWF – Световен фонд за дивата природа. Зелени Балкани – федерация на природозащитни сдружения. МОСВ. С., 2005.

 • Ботева, Д. Консервационна значимост на ливадите и пасищата. Примери за защитени видове животни. Мерки за поддържане на местообитанията. Екологични консултации ООД. Интернет.

 • Попов, К., Б. Китанов, Ив. Ганчев, А. Коцев. Ботаника (учебник). НП, С., 1976.

 • Симеонов, С, Т. Мичев. Птиците на Балканския полуостров. Изд. “Петър Берон”, С., 1991.

 • Симеонов, С, Т. Мичев, Д. Нанкинов. Фауна на България. Т. 20 Aves. Част I. БАН. С., 1990.

 • Петров, П, П. Драгоев, Ж. Георгиев. Върху подвидовата принадлежност на кеклика (Alectoris graeca Meisner) в Източните Родопи. – В: Горско-стопанска наука 5, № 3, 1969, с. 91-106.

 • Петров, П, П. Драгоев, Ж. Георгиев. Проучвания върху храненето на кеклика Alectoris graeca Meisner. – В: Известия на Зоологическия институт с музей БАН, 36, 1972, с. 183-191.

 • Пешев, Ц., Д. Нанкинов, Д. Пешев. Гръбначните животни в България. Булвест, С., 2003.

 • Meshinev, T., Apostolova I., Georgiev V., Dimitrov V. & Petrova A. Grasslands of Bulgaria. Final report of the National Grasslands Inventory Project – Bulgaria 2001-2004 PINMATRA/2001/020. Dragon 2003 Ltd Publisher. 2005. Sofia.

 • Информация за защитени зони НАТУРА 2000 в България. МОСВ.

 • Наръчник за НАТУРА 2000 в България. Българско дружество за защита на птиците. 2002, кн. 5.

 • Червена книга. Т. I. Растения. 1984.

 • Червена книга. Т. II. Животни. 1985.

 • Екология и опазване на природната среда. инж. Иван Тотев, 1995.

 • Картографски метод на доц. А. Велчев. ГГФ, СУ “Св. Кл. Охридски”.

 • География на България. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 1997 г.

 • Базисна геологична класификация на ландшафта в България – 1989 г.


5.4. Използвани източници за информация


 • ПУП-ПРЗ за обекта

 • Обяснителна записка към ПУП-ПРЗ

 • Схема ВиК – Прединвестиционно проучване за водоснабдяване

 • Схема електро

 • Транспортно-комуникационна схема

 • Скица от Общинска поземлена служба

 • Обяснителни записки към схемите

 • Геоложка карта на района

 • Карта за сеизмичното райониране на България – издание на КТСУ и БАН / 1987 г.

 • Карта на защитените зони по НАТУРА 2000 в Смолянска област, РИОСВ – Смолян

 • Информация за защитените зони НАТУРА 2000, Site report generator, МОСВ

 • Годишници за състоянието на околната среда – 2005, 2006 и 2007 г., издание на РИОСВ – Смолян

 • Огледи на площадката на обекта и района около него

 • Карта с разположение на ХМС.

 • Хидрологичен справочник на реките в България.6. описание на мерките,

предвидени да предотвратят, намалят или,

където е възможно, да прекратят значителните

вредни въздействия върху околната среда,

както и план за изпълнението на тези мерки
Мерките за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните по­сле­дици са посочени по компоненти, тъй като всеки от тях има собствена роля в цялостното функциониране на обекта.

Процесът на намаляване, ограничаване или недопускане на нега­тив­ни въздействия върху околната среда и човешкото здраве обхваща всички етапи от създаването и функционирането на даден обект. В настоящия доклад те са обобщени в три основни етапа на изпълнение: • Проучване и проектиране (П);

 • Строителство (С);

 • Експлоатация (Е).


Мерки

Период на

изпълнение

Резултат

По отношение на атмосферния въздух

1.

Оросяване на площадката по време на сухо и ветровито време при извършване на изкопни работи, особено при работа с машини

С

Избягване разнасянето на прахови емисии в атмос­фер­ния въздух

2.

При изграждането на зелената сис­тема да се предвиди участие на ви­дове с прахозадържащ ефект

С

Ограничаване на неорганизи­раните прахови емисии от площни източници

3.

Поддържане на график за редовно изминане на вътрешноалейната пътна мрежа

Е

Ограничаване разпростране­нието на прахови емисии

4.

Повишаване топлоизолационните качества на сградите, употребата на прозорци със стъклопакет

П

Подобряване топлоизола­ци­ята на сградите намалява раз­хода на гориво, съответно – замърсителите на въздуха

5.

Ориентацията на сградите, съобра­зена с посоката на преобладава­щите ветрове и слънчевото греене

П

Икономия на употребявана енергия за отопление и охлаждане на обитаемите помещения

6.

Да не се допуска работа на багери, автосамосвали, булдозери и др. с неизправни двигатели с вътрешно горене. За целта да се упражнява непрекъснат контрол

С

Предпазване от замърсяване на въздуха и почвите

7.

Да се упражнява стриктен контрол при изпълнението на топлинната изолация на сградите, съгласно разпоредбите за енергийната ефективност

С

Е


Намаляване разхода на енергийни източници

8.

Да не се допуска извънгабаритно натоварване на самосвалите със земни маси, за да се предотврати тяхното разпиляване по време на транспортирането, с цел да не се създадат условия за увеличаване на праховите емисии

С

Намаляване на праховите емисии във въздуха

9.

При разтопяване на битум за асфалтовите пътни настилки да не се допуска повишаване на температурата до точката на кипене, при което емисиите на въглеводороди (включително и тежки) са най-големи

С

Предпазване на въздуха от вредни емисии

10.

След приключване на строителния процес всички площи на откритите складове за насипни строителни материали да бъдат своевременно и щателно почистени, за да не се допусне появата на прахови емисии

С

Е


Запазване чистотата на въздуха в района на площадката и намаляване на праховите емисии

11.

Рационална организация на вътреш­нотран­спортните комуникации за обекта

П

Подобряване пропусква­е­мост­та на транспортните средства

12.

Квалифициран обслужващ персонал

Е

Недопускане на аварии, съот­ветно замърсяване на възду­ха от дефектирали машини и съоръжения

Подземни и повърхностни води

1.

Да се направи хидро-геоложко и инженерно-геоложко проучване на площадката на обекта

П

Уточняване техническите параметри на геоложката основа и нивото на подпоч­вените води и предотвратя­ва­не на евентуалното им въз­дей­ствие върху строителните дейности и експлоатацията на обекта

2.

Да се изготви ПОИС, като се обърне внимание на: минимизиране обема на земните работи, водоотвеж­дане­то на скатните води, зачимяване и затревяване на постоянните откоси, безопасно извършване на СМР

Преди започване на строител­ството

Безопасно извършване на СМР и предотвратяване въз­никването на неблагоприятни въздействия върху околната среда

3.

Да се проектира и изпълни каломас­лозадържател за замърсените дъж­довни отпадъчни води в района на паркинга.

П

С


Постигане на необходимия пречиствателен ефект и опаз­ване от замърсяване на поч­вите и водоприемника, в т.ч. на околната среда

4.

Канализационните мрежи да се про­ектират с полиетиленови тръби ви­со­ка плътност и да се изпълнят ка­чес­твено, с оглед недопускане на течове

П

С


Предпазване на подземните води от замърсяване

5.

Проектиране и изграждане на надеждна водоплътна обваловка с необходимия обем за съдовете (резервоарите) за съхранение на нафта

П

С


Предпазване от замърсяване на почвите, подземните и повърхностните води при евентуални аварийни ситуации и течове от съдовете за нафта

6.

Проектиране и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от обекта, осигуряващо необходимата степен на пречистване в съответствие с категорията на водоприемника – река Буйновска.

П

С


Предпазване от замърсяване на повърхностните и подземните води

Вредни физични фактори, шум, вибрации

1.

Трасиране на пътните артерии при рационално използване шумозащит­ните качества на естествените елементи на релефа на местността (падини, възвишения, наклони и др.)

П

Намаляване нивото на шума

2.

Засаждане на допълнителна подхо­дяща растителност около пътната връзка

П

Е


Намаляване нивото на шума и праховите емисии

3.

Направа на гладки асфалтови и ас­фалто-бетонни настилки на обслуж­ващата пътна връзка

П

Снижават шумовите емисии

4.

Изготвяне на правилник за вътреш­ния ред на обекта

Е

Намаляване нивото на шума

5.

Работниците да бъдат снабдени с лични шумозащитни средства

С

Гаранции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Отпадъци

1.

Определяне на подходящо място или помещение за съхранение на отпадъците от обекта

П

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

2.

Внедряване и реализация на систе­ма за разделно събиране на отпа­дъ­ците в съответствие с общинска­та програма за УО

Е

Екологосъобразно оползо­творяване на отпадъците

3.

Оползотворяване на излишните земни маси в съответствие с общинската програма за УО

С

Екологосъобразно оползотво­ряване на отпадъците

4.

Сключване на договор с общин­ската фирма по чистотата за из­воз­ване и оползотворяване на отпа­дъ­ците от обекта

Е

Изпълнение на изискванията на ЗУО

5.

Да се разработи Програма за управ­ление на отпадъците от обекта, съгласно изискванията на чл. 29 от ЗУО

П

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

6.

Излишните земни маси да се изпол­зват за запръстяване на съществу­ващите депа, рекултивация на нере­гламентирани депа или моделиране на терени

С

Изпълнение на предвидени с общинската програма за УТБО дейности

7.

Писмено искане до Кмета на общи­ната за маршрута на извозване на отпадъците и мястото на депони­ране и/или третиране

С

Е


Изпълнение на изискванията на ЗУО

8.

Подовете на помещенията за съ­хра­нение на дезинфектанти и ве­щества с опасни свойства да са с устойчиво на химикали покритие и с влагозадържаща способност

С

Елиминиране риска от въздействие върху средата

9.

Смазочни материали да не се съ­хра­няват в близост до пожаро­опасни места

Е

Изпълнение изискванията на БХТПБ

10.

На подходящи места да се изградят компостери за третиране на биоразградимите отпадъци.

С

Е


Ефективно използване на биоразградимите отпадъци за наторяване.

По отношение на геоложката основа

1.

Проектирането на обекта да се съо­брази с резултатите, изводите и пре­­поръките в бъдещия доклад за инже­нер­но-геоложкото проучване и с изиск­ванията на “Наредба №1/ 01.09.1996 г. за проектиране на плос­ко фунди­ране”, “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” и др. нормативни документи

П

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба

2.

Изпълнението на дълбоки изкопи и високи насипи да се осъществява въз основа на индивидуални про­екти, включващи стабилитетна оцен­ка на откосите

С

Гаранции за минимизиране на въздействието върху геоложката среда

3.

Изготвяне проект за буровзривни работи

П

С


Осигуряване максимална защита на компонентите на околната среда по време на изпълнение на буровзривните работи

4.

По време на строителството и ек­сплоатацията да не се допуска разливане на нефтопродукти от стро­ителни и транспортни средства и пр.

С

Недопускане проява на физи­ко-геоложки явления и проце­си и предпазване на подзем­ните води от замърсяване

5.

Изготвяне на инженерно-геоложки доклад за площадката

П

Спазване на нормите за проектиране

По отношение на земите и почвите

1.

Отнемане на чимовете и хумусния хоризонт и депониране отделно от останалата земна маса

С

Използване по предназначение – при създаване на нови тревни площи (норм. изисквания)

2.

Разделно депониране на земните маси – повторно връщане за моде­лиране на терена или засипка на сметища

С

Използване на излишните зем­ни маси за възстановяване на нарушения от строителството. Оформяне на граничните отре­зи с цел недопускане на ерозия

3.

Изготвяне проекти за вертикална планировка и озеленяване на площадката

П

С


Гаранции за минимизиране въздействието върху почвите

4.

Излишните земни и скални маси и строителни отпадъци да се депо­ни­рат на предварително определено от Община Борино място

С

Минимизиране на въздействията върху почвите

5.

Изпълнение на техническа и биоло­гична рекултивация по трасетата на линейните подобекти – канализа­ция, водопровод, ел. провод и пътен подход

С

Предпазване от ерозия

6.

Рекултивиране терена на местата на изкоренените дървета чрез извадените преди това чимове

С

Максимално възстановяване на околната среда

7.

При взривяване да се използват защитни съоръжения от гумено-транспортни ленти, греди и дъски, затрупани с чували с пясък

С

Предпазване нарушаването на почвената покривка на територията на обекта и съседните такива от извършваните взривни работи

8.

Ежедневна проверка и контрол на работещата на обекта строителна и транспортна техника и незабавен ремонт на същата при установяване на течове от ГСМ

С

Предпазване от вторично замърсяване с горива и масла на почвите

По отношение на биологичното разнообразие

1.

Изготвяне и приемане на финансово обезпечен план за управление на туристическия поток.

Подготовка на строителната площадка

Усъвършенстване организацията на управление

2.

Мониторинг върху хабитатите в ЗЗ “Родопи – Западни”. Мониторингът следва да бъде преди всичко върху индикаторни видове.

Контрол и изготвяне на прогнози за процесите на сукцесия и състоянието и динамиката на популациите в района.

3.

Опазване на подраста и тревния чим при извеждане на сечите.

С
Е

Ограничаване на ерозията.

4.

Извозът на сортиментите да се извършва с животинска сила и “на самар”.

С
Е

Опазване на подраста и ограничаване на ерозията.

5.

Короните на оставащите периферни дървета следва да се редуцират с оглед намаляване риска от ветровали и снеговали.

Е

Увеличаване устойчивостта на дърветата срещу екстремни природни въздействия.

6.

При изготвянето на част озеленяване и благоустройство на проекта да не се допуска използването на интродуцирани видове. Когато за нужди­те на зеленото строителство се заложат интродуцирани видове, същите да бъдат само с хибридни форми

П

Опазване чистотата и здравния статус на растенията в района. Ограничаване риска от внасяне на нови гостоприемници за потенциални нови вредители.

7.

Косенето да става със силно раздробяване на биомасата, която да остане на място като “зелено торене”

Е

Намаляване използването на изкуствени торове.

8.

Да не се използват препарати за растителна защита в рамките на обекта.

Е

Опазване на местната безгръбначна фауна.

9.

В случай, че на разстояние по-малко от 300 м от площадката бъде установено местообитание на целеви за Натура 2000 вид, строителните работи да се допускат само извън периодите на повишена чувствителност на вида към фактора безпокойство.

С

Опазване на консервационно значими за защитените територии видове от фактора безпокойство.

10.

При откриване на влечуги в границите на територията същите да бъдат безопасно улавяни и пускани в подходящи за тях местообитания

С

Пряко опазване на бавноподвижните видове от унищожаване или увреждане.

11.

Привличане на общественото внимание – НПО и граждани, сдружения на хотелиери и др., върху мерките за опазване на консервационно значимите видове в района.

Е

Повишаване информираността на широката общественост и включването ù в опазването на природата.

12.

Разположението на сградите, алейната мрежа и спортните площадки да бъде опре­де­лено по начин, минимализиращ сечите на дървета.

П

С


Намаляване на обема на сечите

13.

Извършването на основните строи­телни дейности да се извърши из­вън размножителния период на пти­ците (април, май)

С

Запазване популациите на гнездящи птици в рамките на парцела

14.

В случай на извършени сечи, да се изготви компенсационна програма за възстановяване на засегнатата зе­ле­на маса – дървета, храсти, треви

Е

Намаляване на нанесените вреди от строителството

15.

При извършване на рекултивация и оформянето на терените за озеле­няване да се използват местни рас­тителни видове

С

Запазване на типичната за района растителност и инте­гриране на обекта в ландшаф­та

16.

Напълно да се елиминира възможността за изпускане на непречистени отпадъчни води в река Буйновска, като се проектира и изпълни пречиствателно съоръжение

П

С

ЕЗапазване чистотата на водите със стойности за приемник ІІ-ра категория

17.

След извършване на строителните дейности, всички засегнати терени да бъдат рекултивирани, затревени и залесени с местни растителни видове.

С

Е


Запазване на естествената тревиста растителност в района

18.

Изграждането на базата за отдих трябва да бъде основано на концепцията за проектиране на нискоетажно строителство с оглед оформяне на архитектурна среда в съзвучие с ландшафта


П

Запазване на типичните особености на ландшафта

По отношение на културно-историческото наследство

1.

При реализация на инвести­цион­но­то предложение изкопните работи да се извършват при спазване на чл. 18 от ЗПКМ

С

Създаване на гаранции, че ако при провеждане на стро­ителните работи се установи наличие на археологически структури или движими наход­ки, ще бъде възможно взема­не на необходимите норми

2.

При евентуално попадане при из­пълнение на изкопните работи вър­ху градеж или находка, да се спре работата и да се уведоми незабав­но Общината и Историческия музей.

С

Гаранции за опазване на културно-историческото наследство.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница