Доклад по овос настоящият доклад за овос на "База за отдих", намираща се в пи №064024 с площ по пуп прз 8554 мстраница16/16
Дата19.07.2018
Размер3.6 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Спазването на предвидените мерки ще гарантира опазването на околната среда, контрола за състоянието ù, както и максимално ограничаване на негативните въздействия.
7. становища и мнения

на засегнатата общественост, на компетентните органи

за вземане на решение по ОВОС и други специализирани

ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст,

в резултат от проведените консултации

Още в най-ранния стадий на изготвянето на ОВОС, т.е. в процеса на определяне на обхвата му със заданието, бяха уведомени писмено специализираните ведомства и контролните органи чрез следното:


Обява в община Борино и кметство с. Буйново

До момента не са отправени към инвеститора устни или писмени възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.Писма с характеристика на инвестиционното предложение, скици и планове, показващи неговото местоположение, до:
Регионална инспекция за опазване и контрол

на общественото здраве – гр. Смолян

С тяхно писмо изх. № 4291 / 13.11.2008 г. на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, съгласува ПУП-ПРЗ за обекта и дава съгласие да бъде приет от Експертния съвет на община Борино.


ВиК” ЕООД – Смолян

С писмо изх. № ПТ-14-103 / 14.11.2008 г. “ВиК” ЕООД – Смолян, дава съгласие обекта да се водоснабди от водопроводната мрежа на с. Буйново.


Община Борино

С тяхна заповед № 285 / 13.07.2007 г. разрешава да се изготви ПУП-ПРЗ за обекта.


Енергоразпределително предприятие” АД – КЕЦ – Девин

С писмо изх. № 403-08 / 24.11.2008 г. дава съгласие за провеждане процедура за смяна предназначението на земята и за реализацията на обекта.


Басейнова дирекция – Пловдив

До момента в законовия срок от един месец не е получено възражение относно процедурата по ОВОС и реализацията на обекта.

Към доклада за ОВОС прилагаме всички писмени становища, както и изпратените от инвеститора писма до специализираните ведомства и контролните органи.

8. заключение На експертите

в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 3
Анализът и оценката на качествата на приемната среда, териториално-устройствените и градоустройствени параметри на инвестиционното предложение, както и прогнозата и оценката за очаквано въздействие върху околната среда, дават основание за следните основни изводи:


  • Реализацията на обекта не отнема местообитания и не засяга консервационно значими видове, които са цел на опазване от обособените защитени зони “Триград – Мурсалица” и “Родопи – Западни”.

  • Приемната среда притежава характеристики, подходящи и стимулиращи развитие на функциите отдих и туризъм.

  • С изграждането на предвиденото инвестиционно предложение, ще се създаде подходяща среда за отдих и туризъм, в предвид близостта на обекта до уникални туристически дестинации, като Ягодинската пещера, Буйновското ждрело, язовир “Доспат”, еко пътеки и др.

  • Неблагоприятно въздействие върху атмосферния въздух не се очаква. Въздействието по време на строителството се определя като обективно присъщо, краткотрайно и обратимо.

  • Неблагоприятно въздействие върху подземните и повърхностните води не се очаква, тъй като се предвижда пречистване на отпадъчните канални води от обекта до степен, отговаряща за заустване във водоприемник ІІ-ра категория, каквато е река Буйновска под с. Буйново.

  • Въздействие върху земните недра не се очаква поради факта, че фундирането се извършва на сравнително малка дълбочина и в стабилна геоложка среда.

  • По отношение на ландшафта настъпват трайни промени, тъй като се създава среда с добре организиран рекреативен ландшафт.

  • По отношение на земите и почвите настъпва промяна на предназначението и въвеждане на нов инструментариум за управление на качествата им.

  • По отношение на биологичното разнообразие не се очакват неблагоприятни въздействия.

  • Проблемите, свързани с отпадъчното стопанство, акустиката на средата и евентуална поява на археологически обекти, подлежат на управление и контрол.

  • По отношение на здравно-хигиенните аспекти, при спазването на съответната нормативна уредба и предвидените мерки в доклада за ОВОС не се очакват проблеми от здравно-хигиенен характер.

  • Въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда като цяло ще бъде незначително и в рамките на допустимото замърсяване, съгласно действащите в страната норми и стандарти.

В заключение, на основание горното,

пред­ла­га­ме на РЕЕС при РИОСВ – Смолян

да вземе решение по одобряване

на инвестиционно предложение за обект

База за отдих” в м. Събора в ПИ № 064024,

землище с. Буйново, община Борино,

при спазване на мерките, предвидени в Доклада

за оценка на въздействието върху околната среда.

РЪКОВОДИТЕЛ:

(инж. Л. Петрова)


ЕКИП

ЛИЦЕНЗИРАНИ ЕКСПЕРТИ:

1.

(инж. Л. Гочев)2.

(Ст. Казалиев)

3.

(арх. Кр. Петкова)4.

(инж. Р. Келевска)

.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница