Доклад по овос настоящият доклад за овос на "База за отдих", намираща се в пи №064024 с площ по пуп прз 8554 мстраница6/16
Дата19.07.2018
Размер3.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

където:


Qср.год. – средномногогодишно водно количество в м3/сек

М – модул на средногодишния отток в л/сек/км2

W – обем на средногодишния отток в милиони м3

СV – коефициент на вариация
Таблица 27. Характеристика на минималния средномесечен отток

на ХМС

Река и местоположение на ХМС

F


км2.

Н


м

Q

м3/сек.СV


478

р. Буйновска – с. Буйново

27,00

1765

0,093

0,463

434

р. Буйновска – с. Попина Лъка

72,20

1695

0,248

0,475

471

р. Буйновска – ВЕЦ Тешел

146,00

1438

0,502

0,5963

275

р. Триградска – с. Триград

54,28

1447

0,187

0,480

276

р. Мугленска – с. Мугла

43,40

1754

0,230

0,570

278

р. Широколъшка – с. Широка лъка

63,80

1584

0,150

0,500

421

р. Въча – Забрал, Девин

637,0

1439

2,192

0,589

където:


F – площ на водосбора в км2

Н – средна надморска височина на водосбора в м

Q – средна многогодишна стойност на минималния месечен отток в м3/сек

СV – коефициент на вариация
Най-близко разположената до площадката на инвестиционното предложение хидрометрична станция е ХМС 478 на река Буйновска при с. Буйново. Площадката на обекта се намира на около 1 км северно от с. Буйново. Отпадъчните канални води от базата за отдих в ПИ 064024 след необходимото пречистване ще се заустят в река Буйновска, минаваща на около 50 метра от площадката на обекта. От значение за заустването на каналните води са минималните водни количества на водоприемника с обезпеченост 95 %.

Данните за минималните водни количества на река Буйновска при с. Буйново – ХМС 478, са дадени в следващата таблица.


Таблица 28

за обезпечеността на минималните водни количества

на река Буйновска при ХМС 478 – с. Буйново

по ред

Година

минимални в. количества

ki =

ki – 1

(ki – 1)2

p % =

Хронол.

ред

Низходящ ред1975

0,220

0,220

2,3428

1,3428

1,8031

2,161976

0,220

0,220

2,3428

1,3428

1,8031

5,251977

0,040

0,160

1,7038

0,7038

0,4953

8,331978

0,080

0,135

1,4376

0,4376

0,1915

11,421979

0,080

0,116

0,2353

0,2353

0,0554

14,511980

0,100

0,115

1,2246

0,2246

0,0504

17,591981

0,100

0,114

1,2140

0,2140

0,0458

20,681982

0,100

0,113

1,2033

0,2033

0,0413

23,761983

0,090

0,110

1,1714

0,1714

0,0294

26,851984

0,095

0,100

1,0649

0,0649

0,0042

29,941985

0,093

0,100

1,0649

0,0649

0,0042

33,021986

0,160

0,100

1,0649

0,0649

0,0042

36,111987

0,135

0,097

1,0329

0,0329

0,0011

39,201988

0,058

0,097

1,0329

0,0329

0,0011

41,051989

0,116

0,095

1,0116

0,0116

0,0001

45,371990

0,110

0,093

0,9903

-0,0097

0,0001

48,461991

0,115

0,090

0,9584

-0,0416

0,0017

51,541992

0,063

0,085

0,9052

-0,0948

0,0090

54,631993

0,058

0,080

0,8519

-0,1481

0,0219

57,721994

0,085

0,080

0,8519

-0,1481

0,0219

60,801995

0,055

0,078

0,8306

-0,1694

0,0287

63,891996

0,050

0,070

0,7454

-0,2546

0,0648

66,981997

0,113

0,068

0,7241

-0,2759

0,0761

70,061998

0,097

0,065

0,6922

-0,3078

0,0947

73,151999

0,065

0,063

0,6709

-0,3291

0,1083

76,232000

0,045

0,058

0,6176

-0,3824

0,1462

79,322001

0,035

0,058

0,6176

-0,3824

0,1462

72,412002

0,114

0,055

0,5857

-0,4143

0,1716

85,492003

0,078

0,050

0,5324

-0,4676

0,2186

88,582004

0,097

0,045

0,4792

-0,5208

0,2712

91,672005

0,68

0,040

0,4260

-0,5740

0,3295

94,752006

0,70

0,035

0,3727

-0,6273

0,3935

97,84Σ = 3,005

Σ = 3,005

31,9998

+0,0002

6,6342

Qср.мин. = = 0,093906 м3/сек = 93,906 л/сек

п – общият брой на редовете = 32

т – поредният номер на реда от редицата.

Определеното минимално месечно водно количество при хМС 478 с. Буйново на река Буйновска с обезпеченост 95 %, съгласно горната таблица е: Qмин. 95% = 39,60 л/сек.Сv = = 0,463 – коефициент на вариация

За определяне на минималното водно количество на река Буйновска в участъка на заустването на пречистените канални води се използва преносната формула на Болдаков: , където с индекс “1” са означени водното количество и площта на водосбора на ХМС 478, а с индекс “2” същите параметри при мястото на заустването на отпадъчните води.F1 – ХМС 478 = 27 км2

F2 – р. Буйновска при мястото на заустването = 32,20 км2= 43,86 л/сек – минимално водно количество на р. Буйновска при мястото на заустването на каналните води от обекта.

Отпадъчното водно количество от обекта:Qср.дн. = 100 легла × 250 л/дн. = 25 000 л/дн. =

= 0,289 л/сек × 0,90 = 0,260 л/секQмакс.дн. = 0,289 л/сек × 1,50 × 0,90 = 0,390 л/сек

Следователно отпадъчното водно количество, което ще се пречиства задължително е значително по-малко от минималното водно количество с обезпеченост 95 % на река Буйновска в мястото на заустването. Налице е възможност за голямо разреждане на заустените пречистени канални води, което е много благоприятно за водоприемника р. Буйновска и ще гарантира запазване чистотата на речните води.

Препоръчваме инвеститорите на съседните на площадката два имота, в които по наша информация също ще се изграждат в бъдеще бази за отдих, да се комбинират и с общи финансови средства да се проектира и изгради пречиствателна станция с възможности за пречистване на каналните води от обектите в трите имота. По предварителна оценка капацитетът на пречиствателната станция ще бъде за около 300 екв. брой жители (обитатели) за обектите в трите имота.

Съгласно писменото становище на “ВиК” ЕООД – Смолян, водоснабдяването на обекта, предмет на ОВОС, може да се осъществи от водоснабдителната система на с. Буйново. За целта следва да се проектира водопровод с дължина около 2,5 км, както и водоем, осигуряващ максималната дневна и часова консумация на вода и необходимото противопожарно водно количество за обекта. За водоснабдяването също препоръчваме проектиране и изграждане на общи съоръжения за трите имота, в които има инвестиционни намерения за изграждане на бази за отдих.

Съвместното изграждане на общи ВиК съоръжения за трите бази за отдих, разположени в съседни имоти, е най-целесъобразен начин на реализация както по отношение на финансовите средства, така и за въздействие върху компонентите на околната среда.

Реките в района се характеризират със сравнително висока гъстота на речната мрежа – от 1 до 2,02 км/км2.

В района на обекта няма промишлени източници на замърсяване на околната среда.

Основен източник на въздействие върху водите могат да бъдат отпадъчните битови води от обекта, преминаващите моторни превозни средства и работещите строителни машини.В хидрогеоложко отношение районът е силно окарстен и водите на карстовите извори подхранват речния отток. Във водосбора на тези води се срещат типичните карстови форми: пещери, понори, валози и други, като най-много от тях са разпространени в района на с. Мугла и с. Триград.

Долините на реките в горното им течение са с V-образни напречни профили. Надлъжният наклон на речните им легла е сравнително голям. Твърде често тези водоизточници имат стихиен, пороен характер.

Оттокът на реките се формира основно от валежите от дъжд и сняг и в по-малка степен от карстовите и пукнатинните подземни води (изворите), намиращи се във водосборите им.

Средногодишната сума на валежите за района е 850-950 мм.

Данни за физико-химичните показатели на р. Въча след гр. Девин и р. Доспат след гр. Девин през 2006 година, съгласно годишника за състоянието на околната среда, изготвен от РИОСВ – Смолян, посочваме в долните графики.

поречие Марица, пункт р. Въча след Девин

рН БПК5, мг/лНеразтворени вещества, мг/л Азот (амониев), мг/лАзот (нитритен), мг/л Фосфати, мг/л


поречие Места, пункт р. Доспат след Доспат

рН БПК5, мг/лНеразтворени вещества, мг/л Азот (амониев), мг/лАзот (нитритен), мг/л Фосфати, мг/л


Физико-химичен мониторинг – повърхностни води

Повърхностните води се изследват от РИОСВ – Смолян всяко тримесечие. Честотата на пробонабиране е 4 пъти в годината на тримесечие, като пробите се вземат от определените пунктове за наблюдение.

Резултатите са дадени в долните таблици.

поречие Марица, пункт р. Въча след кв. Девин
Показатели

норма

І-во тримесечие 2007 г.

ІІ-ро тримесечие 2007 г.

ІІІ-то тримесечие 2007 г.

ІV-то тримесечие 2007 г.рН

6-8,5

7,3

8,48

8,33

8,01БПК5 [mg/l]

15

1,8

2,4

1,25

2,12Неразтворени в-ва

50

68

11

7

9Азот амониев [mg/l]

2

0,178

0,16

0,473

0,21Азот нитритен [mg/l]

0,04

0,011

0,017

0,017

0,013Фосфати [mg/l]

1

0,15

0,07

0,121

0,13

През първо тримесечие има наднормени стойности по показател неразтворени вещества, което се дължи на пълноводието на р. Въча.поречие Места, пункт р. Доспат след кв. ДоспатПоказатели

норма

І-во тримесечие 2007 г.

ІІ-ро тримесечие 2007 г.

ІІІ-то тримесечие 2007 г.

ІV-то тримесечие 2007 г.рН

6-8,5

7,3

7,42

7,23

7,05БПК5 [mg/l]

15

8,1

5,4

4,8

21Неразтворени в-ва

50

52

29

32

147Азот амониев [mg/l]

2

0,871

1,5

0,9

0,823Азот нитритен [mg/l]

0,04

0,096

0,103

0,119

0,1Фосфати [mg/l]

1

0,37

0,75

2,04

0,717
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница