Доклад по овос настоящият доклад за овос на "База за отдих", намираща се в пи №064024 с площ по пуп прз 8554 м


Влиянието на строителството на обекта върху животинския свят в района ще бъдестраница14/16
Дата19.07.2018
Размер10.96 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Влиянието на строителството на обекта върху животинския свят в района ще бъде:

 • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначителна;

 • продължителност – висока;

 • честота – постоянно;

 • възможност за възстановяване – да;

 • кумулативни и комбинирани въздействия – не възникват.4.8. Ландшафт
Лан­д­шаф­тът от­го­ва­ря ка­то въз­мож­нос­ти за осъ­щес­т­вя­ва­не на про­ек­та – под­хо­дя­що югоизточно из­ло­же­ние, наличие на стопански черен път до имота, разположен в близост до площадката асфалтов път за с. Буйново, както и съ­щес­т­ву­ва­ща път­на и ту­рис­ти­чес­ка ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в района.

Поради уникалността на ландшафта в района, архитектурно-застроителното вмешателство трябва да се извършва много внимателно и разумно и да бъде основано на концепцията за вписване на архитектурна среда в съзвучие с ландшафта и съществуващата в непосредствена близост туристическа инфраструктура. Плътността на застрояване трябва да бъде относително ниска, с акцент върху зелените площи и терените за рекреация. (в предвидения ПУП-ПРЗ е заложен среде­н процент на зас­т­ро­ява­не 30 %, а озе­ле­не­на­та площ – 50%.)

Препоръчително е сградите да се проектират с елементи на типичен за Родопите архитектурен стил и да се вписват оптимално в природната среда, без да създават визуален дискомфорт.

На­дя­ва­ме се про­ек­т­на­та кон­цеп­ция за обек­та да го впи­ше спо­луч­ли­во в лан­д­шаф­та на ра­йо­на, в съз­ву­чие с хар­мо­ни­ята на пла­ни­на­та и мес­т­ни­те ар­хи­тек­тур­ни тра­ди­ции.

Анализът на характеристиките на територията, върху която се предвижда да се изгради инвестиционното предложение, дава основание за формулиране на следните въздействия върху ландшафта:


 • по интензивност – допустими за периода на строителство и напълно приемливи за периода на експлоатация;

 • по мащаб – имат ограничен характер по време на строителството и широкообхватен положителен ефект след въвеждане в експлоатация;

 • по продължителност – по време на строителството се характеризира като кратковременно, а в периода на експлоатация въздействието е дълготрайно, с подчертан положителен ефект;

 • по характер – настъпващите изменения в периода на строител­ството се определят като значителни; по време на експлоатацията измененията се определят като положителни както по отношение на компонентите на околната среда, така и по отношение естетиката на средата и използваемостта на територията.

Въздействието върху ландшафта по време на строителството се оценява като пряко по вид и степен, ограничено и краткотрайно по териториален обхват и времетраене. Измененията, които ще настъпят в ландшафта след изграждането на обекта ще имат положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността.4.9. Въздействие върху населението.

Оценка на здравния риск
Анализът на съществуващото състояние и очакваните изменения на компонентите на околната среда показва, че само в процеса на строителството, при невнимателно боравене с горива, масла, машини и др. е възможно да се прояви негативно въздействие, което се оценява като слабо вероятно.

Потенциални рискове за здравето на работниците могат да се появят основно по време на строителството на обекта в резултат от неспазване указанията за работа по отделните строителни процеси.

По време на строителния процес ще се ползват шумозаглушителни средства и предпазни маски при извършване на буровзривни и изкопни работи.

Съгласно Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работното оборудване (ДВ бр. 54 от 2001 г.), инвеститорът на обекта определя координатор по безопасност и здраве в етапа на инвестиционното проектиране, тъй като проектантите са повече от един.

В процеса на строителството функцията на координатор по безопасност и здраве се изпълнява от главния изпълнител (строител).

Задължително към работните проекти ще се изготви план за безопасност и здраве.

В предвид дейностите, за които е предназначен обектът – отдих и туризъм, не се очаква негативно въздействие върху населението и почиващите. Очакванията са свързани с положително въздействие върху здравето на обитателите на обекта, в предвид близостта на площадката до уникални природни забележителности, екопътеки, както и наличие на чиста и съхранена природа.

Площадката на обекта не попада в обхвата на санитарно-охранителни зони на питейни водоизточници, ползвани за водоснабдяване на с. Буйново и другите населени места от община Борино.4.10. Природни забележителности
Обектът няма да окаже негативно въздействие върху природните забележителности Буйновско ждрело и Ягодинска пещера, тъй като същите са разположени на голямо разстояние, съответно 6,5 км и 5,5 км от бъдещата база за отдих.

4.11. Културно-историческо наследство
В оценяваната територия не е регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.

При евентуално попадане по време на строителството на археологически находки или градеж, да се спрат изкопните работи и да се уведоми незабавно общината и историческия музей, съгласно чл. 18 от ЗПКМ.

Строителството и експлоатацията на обекта няма да повлияе върху материалното и културно наследство на района.


5. информация

за използваните методики

за прогноза и оценка на въздействието

върху околната среда

5.1. Методики

За прогноза и оценка на въздействието върху компонентите на околната среда са използвани следните МЕТОДИКИ: • Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове, Ек. Гюлеметов, 1986 г., КНИПИ “Софпроект”;

 • Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ, 2004 г.;

 • Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (от 16 юли 2000 г., приета от Министерството на околната среда и водите, необнародвана в ДВ);

 • Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой (от 25 февруари 1998 г., приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването, необнародвана в ДВ, публ. в бюлетин “Строителство и архитектура” на МРРБ бр. 7/8 от 1998 г.);

 • Методи за определяне на необходимата степен на пречистване на отпадъчните води – “Ръководство за проектиране по канализация”, изд. “Техника”, София, 1980 г.;

 • Методика за категоризация на водните течения и басейни – “Пречистване на битови и промишлени отпадни води и опазване на водните течения от замърсяване”, ДИ “Техника”, 1979 г.;

 • Опазване на водните течения и басейни от замърсяване – Ив. Дяковски, Й. Стефанов, София, 1972 г.;

 • Методи за определяне степента на разреждане на отпадъчните води във водните течения и басейни – ДИ “Техника”, София, 1983 г., Ц. Цачев, Дядовски;

 • Метод за определяне на пълното смесване на каналната с речната вода – “Наръчник по канализация”, изд. “Техника”, София, 1964 г., Кузунджийски, Иванов;

 • Методи за оценка на въздействието върху растителния и живо­тински свят в зависимост от биоценотичната стойност на обекта;

 • Справочник на съществуващи методики за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда, МОСВ, София, 1997 г.

При разработването на настоящия доклад за ОВОС са използвани Методически принципи, Подходи и Конкретни методики, както следва:

 • Методически принципи

 • принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория, степента на усвояване на която определя характера на съществуване и развитие;

 • принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от единна система;

 • принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и експлоатация;

 • принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението;

 • принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има предимствена роля пред останалите.
 • Методически подходи

 • при проучване на съществуващото състояние се прилагат основно аналитичните подходи;

 • системно-структурният подход е в основата на оценката на съществу­ващото състояние на компонентите на околната среда;

 • прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие, групирани по съответен начин;

 • приложен и методът на аналогията, при който резултатите от наблюдение и контрол на развитието на даден процес се съпоставят с условно еднакви характеристики и изходни параметри на приемната среда и на същия процес, но на различна територия.
 • Конкретни методики

 • Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц. Цачев, част 1 и 2, 1991 г.;

 • Методика за разработване на екологичните раздели към застрои­телните планове, Ек. Гюлеметов, 1986 г., КНИПИ “Софпроект”;

 • CORINAIR-94” – Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферния въздух”. Утвърдена със Заповед № РД-299 от 16.06.2000 г. на Министъра на околната среда и водите.

 • TRAFFIC ORACLE – модули EMISSIONS и DIFFUSION. Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой

 • Справочник по отопление, вентилация и климатизация. Част I и II, под общата редакция на проф. Ст. Стамов. 1990-1992.

 • Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредньiх веществ. содержащихся в вьiбросах предприятий. “Гидрометеоиздат” Тепловой расчет котелньiх агрегатов. Нормативньiй метод. Москва. “Енергоатомиздат”. 1973

 • Handbook of Tables for Applied Engineering Science. 3.4. Combustion and Fuels.

 • Класификатор на почвите в България;

 • Класификация на ландшафтите по БДС;

 • Методика за ландшафтно-естетическа оценка;

 • Огледи на място;

 • Извършване на полеви наблюдения.

Методите, които са използвани за оценка и прогноза на растителността и екосистемите, са стандартните методи, прилагани в научните изследвания и практиката, включващи оглед на място, метод на фитомониторинг и растителна оценка, ландшафтно-екологичен метод на анализ, оценка и прогноза.
5.2. Нормативни документи

Наред с посочените методи са използвани данни от литературни източници и информация, както и някои Нормативни документинаредби и закони, имащи отношение към оценката за въздействието върху околната среда, а именно: • Годишник за състоянието на околната среда – 2006 г., издание на РИОСВ – Смолян;

 • Закон за опазване на околната среда – обн. ДВ бр. 91 / 25.09.2002 г., попр. бр. 98 / 18.10.2002 г., изм. бр. 86 / 30.09.2003 г., изм. ДВ бр. 70 / 10.08.2004 г., изм. ДВ бр. 74 / 13.09.2005 г., изм. ДВ бр. 77 / 27.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 88 / 04.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 95 / 29.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 / 29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 / 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 65 / 11.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 82 / 10.10.2006 г., изм. ДВ. бр. 99 / 08.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 102 / 19.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 105 / 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 31 / 13.04.2007 г., изм. ДВ. бр. 41 / 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 89 / 06.11.2007 г., изм. ДВ. бр. 36 / 04.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 52 / 06.06.2008 г.

 • Закон за устройство на територията – обн. ДВ бр. 1 / 02.01.2001 г., изм. ДВ. бр. 41 / 24.04.2001 г., изм. ДВ. бр. 111 / 28.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 43 / 26.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 20 / 04.03.2003 г., изм. ДВ. бр. 65 / 22.07.2003 г., изм. ДВ. бр. 107 / 09.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 36 / 30.04.2004 г., изм. ДВ. бр. 65 / 27.07.2004 г., изм. ДВ. бр. 28 / 01.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 76 / 20.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 77 / 27.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 88 / 04.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 94 / 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 95 / 29.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 103 / 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 / 29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 29 / 07.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 30 / 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 34 / 25.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 37 / 05.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 65 / 11.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 76 / 15.09.2006 г., изм. ДВ. бр. 79 / 29.09.2006 г., изм. ДВ. бр. 82 / 10.10.2006 г., изм. ДВ. бр. 106 / 27.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 108 / 29.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 41 / 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 61 / 27.07.2007 г., изм. ДВ. бр. 33 / 28.03.2008 г., изм. ДВ. бр. 43 / 29.04.2008 г.

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн. ДВ бр. 25 / 18.03.2003 г., изм. ДВ бр. 3 / 2006 г.

 • Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67 / 27.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 81 / 2000 г., бр. 34 / 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 / 2001 г.; изм. и доп., бр. 108 / 2001 г.; изм., бр. 47 / 2002 г., бр. 74 / 2002 г., бр. 91 / 2002 г.; изм. и доп., бр. 42 / 2003 г.; изм., бр. 69 / 2003 г., бр. 84 / 2003 г.; доп., бр. 107 / 2003 г., бр. 6 / 2004 г.; изм., бр. 70 / 2004 г.; изм. и доп., бр. 18, изм. ДВ бр. 77, изм. доп. ДВ бр. 94/2005 г., изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 36, изм. доп. ДВ бр. 65, Дв бр. 105 и ДВ бр. 108/2006 г.

 • Наредба № 1 / 07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води – обн. ДВ бр. 57 / 14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г., попр. бр. 64 / 04.08.2000 г.

 • Наредба № 2 / 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експло­атация на водоснабдителни системи – обн. ДВ бр. 34 / 19.04.2005 г.

 • Наредба № 3 / 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охрани­телните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – обн. ДВ бр. 88 / 27.10.2000 г.

 • Наредба № 6 / 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти – обн. ДВ бр. 97 / 28.11.2000 г., изм. бр. 24 / 2004 г., изм. ДВ бр. 24 / 23.03.2004 г.

 • Наредба № 9 / 16.03.2001 г. за качеството на водата, пред­назначена за питейно-битови цели – обн. ДВ бр. 30 / 28.03.2001 г.

 • Наредба № 10 / 03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване – обн. ДВ бр. 66 / 27.07.2001 г., в сила от 27.07.2001 г.

 • Заповед № РД-272 / 03.05.2001 г. на МОСВ за категоризацията на повърхностните води във водните обекти и в части от тях.

 • Закон за опазване на почвата от замърсяване (загл. изм. – ДВ бр. 45 / 1996 г., бр. 67 / 1999 г.); обн. ДВ бр. 84 / 29.10.1963 г., в сила от 29.03.1964 г., изм. и доп. бр. 113 / 28.12.1999 г.

 • Закон за опазване на земеделските земи – обн. ДВ бр. 35 / 24.04.1996 г., изм. бр. 14 / 18.02.2000 г., изм. ДВ бр. 26 / 29.03.2000 г., изм. ДВ бр. 28 / 23.03.2001 г., изм. и доп., бр. 112 / 23.12.2003 г., изм. ДВ бр. 18 / 28.02.2006 г., изм. ДВ бр. 29 / 07.04.2006г., изм. ДВ бр. 30 / 11.04.2006 г.

 • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи – приет с ПМС № 240 / 24.09.1996 г., обн. ДВ бр. 84/ 04.10.1996 г., изм. ДВ бр. 100 / 31.10.1997 г., изм. ДВ бр. 14 / 18.02.2000 г., изм. ДВ бр. 48 / 13.06.2000 г., изм. ДВ бр. 63 / 01.08.2000 г., изм. ДВ бр. 41 / 26.04.2004 г., изм. ДВ бр. 66 / 27.07.2001 г., изм. ДВ бр. 31 / 04.04.2003 г., изм. и доп., ДВ бр. 41 / 18.05.2004 г.

 • Наредба № 26 / 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – обн. ДВ бр.89 / 22.10.1996 г., изм. и доп. бр. 30 / 22.03.2002 г.

 • Карта за сеизмичното райониране на България – издание на КТСУ и БАН / 1987 г.

 • Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – издание на КТСУ и БАН / 1985 г.

 • Закон за защитените територии – обн. ДВ бр. 133 / 11.11.1998 г., изм. ДВ бр. 98 / 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 / 04.04.2000 г., изм., ДВ бр. 48 / 13.06.2000 г., доп., ДВ бр. 78 / 26.09.2000 г., изм., ДВ бр. 23 / 01.03.2002 г., изм. и доп., ДВ бр. 77 / 09.08.2002 г., изм., ДВ бр. 91 / 25.09.2002 г., в сила от 01.01.2003 г., ДВ бр. 28 / 01.04.2005 г., в сила от 01.04.2005 г., ДВ бр. 94 / 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., ДВ бр. 30 / 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., ДВ бр. 65 / 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г.

 • Закон за биологичното разнообразие – обн. ДВ бр. 77 / 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 88 / 04.11.2005 г., изм. ДВ бр. 105 / 29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 29 / 07.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 30 / 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 34 / 25.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 52 / 29.06.2007 г., изм. ДВ. бр. 64 / 07.08.2007 г., изм. ДВ. бр. 94 от 16.11.2007 г.

 • Закон за горите – обн. ДВ бр. 125 / 29.12.1997 г., изм. и доп., бр. 79/98 г.; доп., бр. 133/98 г.; доп., бр. 26/99 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 79 от 2002 г., бр. 99 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 16 и бр. 107/.2003 г., изм. доп. бр. 72, изм. ДВ бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 34, бр. 36, бр. 82, доп. ДВ бр. 102/2006 г., ДВ бр. 13/2007 г., изм. доп. ДВ бр. 24, ДВ бр. 64/2007 г., изм. доп. ДВ бр. 43, ДВ бр. 54, /2008 г.

 • Правилник за прилагане на закона за горите – обн. ДВ бр. 41 / 10.04.1998 г., изм. ДВ бр. 74 / 30.07.2002 г., попр. ДВ бр. 79 / 16.08.2002 г., изм. ДВ бр. 31 / 04.04.2003 г., изм. ДВ бр. 48 / 23.05.2003 г., изм. ДВ бр. 101 / 18.11.2003 г., изм. ДВ бр. 39 / 12.05.2004 г., изм. ДВ бр. 98 / 06.12.2005 г., изм. ДВ бр. 48 / 04.07.2006 г.

 • Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици.

 • Директива 92/43 на Съвета на Европейската икономическа общност от 21май 1992 г. за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 • Решение № 122 от 2 март 2007 г. на Министерския съвет за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух – в сила от 29.06.1996 г. Обн. ДВ. бр. 45 от 28.05.1996 г., попр. ДВ. бр. 49 от 07.06.1996 г., изм. ДВ. бр. 85 от 26.09.1997 г., изм. ДВ. бр. 27 от 31.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 102 от 27.11.2001 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ. бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 95 от 29.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 99 от 08.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г.

 • Наредба № 1 / 13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти – обн. ДВ бр. 51 / 06.05.1998 г.

 • Наредба № 2 / 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концен­трации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмо­сферния въздух от неподвижни източници – обн. ДВ бр. 51 / 06.05.1998 г., изм. и доп. ДВ бр. 34 / 1999 г., изм. ДВ бр. 64 / 05.08.2005 г.

 • Наредба № 3 / 25.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмо­сфер­ния въздух от неподвижни действащи обекти, свързани с нацио­налния горивно-енергиен баланс на страната – обн. ДВ бр. 51 / 06.05.1998 г.

 • Наредба № 6 / 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – обн. ДВ бр. 31 / 06.04.1999 г., изм. и доп. ДВ бр. 52 / 2000 г., изм. ДВ бр. 93 / 21.10.2003 г.

 • Наредба № 7 / 03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух – обн. ДВ бр. 45 / 14.05.1999 г., в сила от 01.01.2000 г.

 • Наредба № 8 от 3 май 1999 г. за норми за озон в атмосферния въздух – обн. ДВ бр. 46 / 1999 г.

 • Наредба № 9 / 03.05.1999 г. за норми за сериен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух – обн. ДВ бр. 46 / 18.05.1999 г., изм. ДВ бр. 86 / 28.10.2005 г.

 • Наредба № 14 / 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите кон­центрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места – обн. ДВ бр. 88 / 03.10.1997 г., изм. и доп. ДВ бр. 8 / 2002 г., изм. ДВ бр. 14 / 20.02.2004 г.

 • Наредба № 15 от 29 юли 1999 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух от нови големи горивни инсталации – обн. ДВ, бр. 75/ 1999 г.

 • Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини – обн. ДВ, бр. 75/ 1999 г.

 • Наредба № 17 от 2 ноември 1999 за норми за съдържание в горивата на олово,сяра и други вредни за околната среда вещества – обн. ДВ, бр. 97/ 1999 г.

 • Постановление № 254 от 30 декември 1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой – обн. ДВ, бр. 3/ 2000 г.

 • Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, приета с ПМС № 254 /30.12.1999 – обн. ДВ, бр. 3/ 2000 г.

 • Инструкция за предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух (писмо на изп. директор на ИАОС от 13.02.2002 г.).

 • Инструкция за ръчно валидиране на данните, получавани от пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (писмо на изп. директор на ИАОС от 19.04.2002 г.).

 • Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми (заповед на министъра на ОСВ № РД-996/20.12.2001 г.).

 • Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели.

 • Закон за управление на отпадъците – обн. ДВ бр. 86 / 30.09.2003 г., изм. ДВ бр. 70 / 10.08.2004 г., изм. ДВ бр. 77 / 27.09.2005 г., изм. ДВ бр. 88 / 01.11.2005 г., изм. ДВ бр. 95 / 29.11.2005 г., изм. ДВ бр. 105 / 29.12.2005 г.

 • Наредба № 3 / 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците – обн. ДВ бр. 44 / 25.05.2004 г.

 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки – обн. ДВ бр. 19 / 09.03.2004 г., изм. ДВ бр. 58 / 15.07.2005 г.

 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти – обн. ДВ бр. 90 / 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.

 • Наредба за опазване и подобряване на природната среда. Ландшафт при строителството – обн. ДВ бр. 74 / 1965 г.

 • Закон за паметниците на културата – обн. ДВ бр. 29 / 1969 г., бр. 29 / 1973 г., бр. 36 / 1979 г., бр. 87 / 1980 г., бр. 102 / 1981 г., бр. 45 / 1989 г., бр. 10 и бр. 14 / 1990 г., бр. 112 / 1995 г.)

 • Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда – обн. ДВ бр. 46 / 1992 г., бр. 46 / 1996 г., бр. 89 и бр. 101 / 1996 г.

 • БДС 17.8.1.01-88 – Опазване на природата. Ландшафт. Термини и определения.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница