Доклад по проект мониторинг на стратегически области в работата на висшия съдебен съветстраница1/10
Дата14.01.2018
Размер0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЦЕНТЪР ЗА СЪДЕБНА И РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА
ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ
МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЛАСТИ В РАБОТАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
(октомври 2014 – април 2016)

Проектът „Мониторинг на стратегически области в работата на ВСС” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.Екип: Галина Гиргинова, Лилия Христова, Полина Паунова, Еми Барух.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за съдебна и разследваща журналистика” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg

СЪДЪРЖАНИЕ


I.УВОД 3

II. КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 5

18

III. СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 19

IV. ДИСЦИПЛИНАРНА ПРАКТИКА 33

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 48I.УВОД


Висшият съдебен съвет (ВСС) е създаден с приемането на Конституцията на Република България (чл. 130-133) от 1991 г., а законът за Висшия съдебен съвет за пръв път регламентира организацията и дейността на съвета. В съответствие с него на 27 септември 1991 г. е конституиран първият му състав. Тази нормативна уредба по-късно е отменена с § 14 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт (ЗСВ) в сила от 25 юли 1994 г. Съгласно ЗСВ ВСС е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й без да засяга независимостта на нейните органи. Мандатът на изборните членове на ВСС е 5-годишен, а по право в него влизат председателите на Върховния административен съд (ВКС) и Върховния касационен съд (ВКС), както и главният прокурор. Към ВСС са създадени постоянно действащи и временни комисии, които подпомагат неговата дейност1.

Като част от правомощията си ВСС:

- назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност магистратите;

- налага дисциплинарни наказания по ред, определен в ЗСВ;

- съблюдава спазването на чл. 9 от ЗСВ, който регламентира принципа на случайното разпределение на делата.

Тези три стратегически области в работата на ВСС имат основополагащо значение за доброто функциониране на съдебната власт, кадровата й обезпеченост и налагането на върховенството на правото и демократичните принципи в правосъдието. Изборите за административни ръководители в органите на съдебнатата власт са легитимният способ, чрез който ВСС може да насърчи/развие/поощри отговорното и прозрачно администриране на съдебната власт, дисциплинарната дейност на съвета е мощен антикорупционен инструмент. Такъв е и принципът за случайно разпределение на делата, който следва да гарантира прозрачно, обективно, справедливо и предвидимо правораздаване. Доброто управление на системата като съвкупност от тези три елемента е фундаментално важно за реформите в съдебната власт, а оттам и за цялостното функциониране на правовата държава.

Настоящото наблюдение върху дейността на ВСС се проведе в период на засилен международен и граждански натиск за реформи в областта на съдебната система, който доведе до особена интензивност на събитията в сферата на правосъдието. Професионалната общност, неправителственият сектор, обществеността и Европейската комисия (ЕК) (в серия от доклади по Механизма за сътрудничество и оценка) се обединиха около становището, че реформата е неотложна и наложителна.

В този период се проведе общественото обсъждане и приемане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система2, на промените в Конституцията и Закона за съдебната власт, с които бе определена нова структура на кадровия орган и стратегически изменения във функционирането на съвета по кадрови и дисциплинарни въпроси.

Официалните позиции на колективния орган по проектите за стратегия и законодателни промени в областта на съдебната система му отредиха по-скоро пасивна роля в обсъждането на приоритетите и целите на реформата. Съветът не се превърна в двигател на диалога, а остана индиферентен и дори негативно оценяващ идеите за постигане на международните стандарти при управлението на съдебната власт, независимост на съда, отчетност и ефективност в работата на прокуратурата.


1.Изследване


Изследването бе проведено по специално изготвена методология за мониторинг на работата на ВСС. Целта на методологията бе да създаде стабилна основа за качествен анализ на дейността на ВСС по посочените три области за период от 18 месеца, като гарантира обективност и достоверност на събраната информация. Изследването на трите стратегически области изисква различен подход и инструментариум заради спецификите на процедурите и процесите, които ще бъдат разглеждани. Ето защо методологията предлага различни подходи и дейности при мониторинга на цитираните направления, за да се постигне цялостна картина на дейността на ВСС във визирания период.

  • Методи за изследване на кадровата политика на ВСС с фокус конкурси за административни ръководители в органите на съдебната власт.

Наблюдението над конкурсите, провеждани от ВСС обхваща цялата процедура за всеки конкретен орган – от обявяването на конкурса в Държавен вестник, през преглед на документацията на кандидатите, проверка на становищата на ресорните комисии, атестационните формуляри на кандидатите за ръководен пост, пряко наблюдение на протичането на самия избор и преглед на протоколите от заседанията на ВСС. При събиране на данните за всяка процедура особено внимание бе обърнато на фактори като: неуспешни предишни избори и кандидати за тях; повторяемост на мандатите на досегашните председатели и ръководители на прокуратурата и оценка на досегашното им управление; постъпили становища по избора от страна на редови магистрати, неправителствения сектор, научните среди и заинтересовани лица; съпоставка на квалификациите на кандидатите и др; заинтересованост от членовете на ВСС към изборите (задаване на въпроси и изказване на позиции), както и мотивирането на отделните членове на съвета преди гласуването; събиране и обработка на информация от публични регистри, информация по Закона за достъп до обществена информация; проверка на сигнали от широка мрежи източници на „Съдебни репортажи”; собствени разследвания и разработки; интервюта с членове на ВСС и медийни публикации. Анализът включва проследяване на евентуални жалби на участвалите кандидати срещу избора пред ВАС.

Изследването се базира на събрана количествена и качествена информация за наложените през визирания период дисциплинарни санкции от всякакъв характер (от „забележка” до „дисциплинарно освобождаване от длъжност”); проследяване на източниците на предложенията за образуване на дисциплинарни дела (членове на ВСС, ИВСС, МП, главния прокурор, председателите на ВКС и ВАС); проследяване на случаите, в които предложенията на дисциплинарните състави са уважени от пленарния състав на ВСС и случаите, в които наказанията са били различни.

  • Методи за изследване на принципа за случайно разпределение на делата

Анализът на работата на ВСС във връзка със спазването на принципа за случайно разпределение на делата включва проследяване на напредъка по изграждането на защитена система за случаен подбор и решенията на ВСС в тази връзка. Анализиран бе капацитетът на ВСС да се справи с възникналите проблеми.

  • Анализ на събраната информация

Последният етап от мониторинга включва обобщаване и анализ на събраната информация отделно по трите направления. Съпоставяйки събраната информация, екипът на ЦСРЖ формира изводи за пропуските, проблемите, евентуалните решения и препоръки към работата на ВСС по трите стратегически области и изработи настоящия доклад, който ще допринесе за информираността на обществото за напредъка по визираните три области, които се явяват база на последващата съдебна реформа.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница