Доклад по проекта. Докладът се подава по един от следните начинистраница1/3
Дата21.08.2018
Размер0.62 Mb.
  1   2   3
Приложение V


ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

 • Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта или от упълномощено от него лице

 • С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни

 • Информацията в доклада, трябва да е обвързана с финансовата информация, представена във финансовия отчет

 • Докладът трябва да бъде в печатна форма и да е попълнен на български език

 • Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация

 • Управляващият орган няма да приеме доклада, ако дадено поле не е попълнено. В случай, че дадено поле не е приложимо, отбележете го.

 • Отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6 по-долу

 • Годишните доклади се подават до 15 януари на годината след отчетния период. Годишен технически доклад не се изготвя, когато за същия период се представя окончателен доклад по проекта.

 • Докладът се подава по един от следните начини:

 • на хартиен и електронен носител на адресa на Управляващия орган:

Управляващ орган на

Оперативна програма „Административен капацитет”

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”

Министерство на финансите

ул. „Г. С. Раковски” 102

София 1040

Докладът се съставя в 2 оригинални екземпляра – един за Бенефициента (съхранява се в досието на проекта) и един за Управляващия орган


 1. Описание

  1. Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ: Община Никопол

  2. Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти: Валентин Илиев Трифонов, старши специалист”Инвестиции и проекти” към Община Никопол, 0879 / 259 446, inter_valio@abv.bg

  3. Пълно наименование на партньорите по проекта: Неприложимо

  4. Наименование на проекта: „ Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол”

  5. Номер на договора: 13-13-106 / 30.10.2013г.

  6. Начална и крайна дата на периода на отчитане: 30.10.2013 г. – 31.12.2013 г.

  7. Целеви групи: Общинска администрация – гр.Никопол и структури на гражданското общество.


2. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

2.1. Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през периода на отчитане.

Номер и наименование на дейността:

Дейност 1. Организация и управление на проекта

В рамките на отчетния период 30.10.2013 г. – 31.12.2013 г. започна подготовката за осъществяване на Дейност 1. Организация и управление на проекта. На този етап община Никопол въз основа на Заповед на кмета от 06.11.2013 г. сформира своя екип, като в рамките на отчетния период се сключиха граждански договори с всички експерти на общината, а именно с Ръководителя на проекта – Валентин Илиев Трифонов, Договор №100-10/07.11.2013 г., Координатора по проекта - Светослава Ваньова Велкова, Договор №100-11/07.11.2013 г., счетоводителя по проекта - Александър Константинов Александров, Договор №100-12/07.11.2013 г. и юриста по проекта – Румен Здравков Джантов Договор №100-13/07.11.2013 г..

На 12.11.2013 г. бяха изпратени до УО на ОПАК искане за авансово плащане и график за планираните обществените поръчки. Спазени са сроковете, посочени в общите условия към Договора.

Резултати, постигнати през периода:

1. Сключени 4 (четири ) броя граждански договори с членовете на екипа

2. Подадено искане за авансово плащане с Изх. № 04-80 (9)/12.11.2013 г.;

3. Подаден График за планираните обществени поръчки с Изх.№ 04-80 (9)/12.11.2013 г.;

4. Проведени 4 (четири ) броя работни срещи на екипа :

• Протокол №1/08.11.2013г. от проведена работна среща на екипа;

• Протокол №2/15.11.2013г. от проведена работна среща на екип;

• Протокол №3/28.11.2013г. от проведена работна среща на екипа;

• Протокол №4/10.12.2013г. от проведена работна среща на екипа;
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и по следваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие.

Дейността е възложена на външен изпълнител, избран с процедура за избор на изпълнител чрез публична покана. Дейността е в процес на изпълнение.

Дейността стартира на 24.09.2013 г. с провеждане на среща с изпълнителя, на която беше представен встъпителен доклад, за което има съставен Протокол № 01/24.09.2013 г. В последствие беше предоставено писмо с Изх. № 14/2013/01.10.2013 г. за искане на документи остнасящи се до информация относно нормативните и стратегически документи, отнасящи се до системата на разработване, прилагане и контрол на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни работата на общинска администрация за развитието на гр. Никопол и населените места, включени в териториалните граници на общината.

За да оцени текущото състояние на системата изпълнителя организира и проведе два броя фокус-групи с представители на структурите на гражданското общество, бизнеса, общинска администрация Никопол и граждани. За целта бяха подготвени списъци за участниците, програма за провеждане, както и беше изготвена покана, която беше изпратена до потенциални участници от община Никопол с Изх. № 91-15 от 24.09.2013 година.

В резлутат от проведените фокус-групи бе съставен Протокол № 02/03.10.2013 г. за проведена среща, както и Доклад от проведените фокус-групи. Същите бяха предадени на 04.10.2013 г. и приети с подписване на приемо-предавателен протокол.

На база документална проверка, анализ на идентификационни карти, разработени от изпълнителя и попълнени от представители на заинтересованите страни, описани по-горе, както и на база проведените фокус-групи беше изготвен Анализ на съществуващата система/механизми, правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики.

Изпълнителят разработи и представи и междинна оценка на общинския план за развитие 2007-2013 на община Никопол. Междинната оценка беше разработена на база документална проверка и проведена фокус-група, за която беше изготвен доклад.

Анализът на съществуващата система/механизми, правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики и Междинната оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 на община Никопол бяха предадени с приемо-предавателен протокол от 04.10.2013 г.

Въз основа на резултатите от направения анализ на сегашното състояние на съществуващата система и извършената оценка на действащия Общински план на развитие, и като са взети предвид нормативните изисквания и добрите практики, изпълнителя изготви проект на Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие (подписан приемо-предавателен протокол с дата 21.10.2013 г), които бяха подложени на обществено обсъждане (в изпълнение на систематично свързаната Дейност 4) на 21.10.2013 г.. Същите бяха преработени в съответствие на общественото обсъждане и бяха предадени на 31.10.2013 г. за одобрение с Доклад за изпълнение на дейността, съставен на основание чл.8, ал.1 от Договора за възлагане на обществена поръчка с № 567/23.09.2013 г., за което има подписан приемо-предавателен протокол. След запознаване с преработения проект на правилата и методиката от страна на Възложителя, на 05.11.2014 г. на Изпълнителя бяха връчени на ръка Указания за промяна от 04.11.2013 г., изготвени на основание чл.8, ал.2 от Договора за възлагане на обществена поръчка с № 567/23.09.2013 година. Указанията бяха взети под внимание от страна на изпълнителя и на 06.12.2013 г. бяха предадени за одобрение доработените Правила. При предаването им се подписа приемо-предавателен протокол.

Изпълнителят във връзка с отправена към него покана взе участие на 13.12.2013 г. в заседание с членове на комисиите на Общинския съвет за обсъждане на правилата и методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие. Същите бяха приети с Решение на Общинския съвет № 392/16.12.2013 г., което в края на годината все още не бе влязло в сила, за да е налице събитието „Въвеждане на правилата и методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие”.Резултати, постигнати през периода:

1. Изготвен 1/един/ брой Анализ на сегашното състояние;

2. Изготвен 1/един/ брой Оценка на ОПР 2007-2013;

3. Изготвен 1/един/ брой Документ с правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие;Забележка: Правилата и методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие ще се считат за въведени от деня на влизане в сила на Решение на Общински съвет № 392/16.12.2013 г., което не е факт към 31.12.2013 г. Съобразно действащата нормативна уредба, решението ще влезе в сила в 14-дневен срок от деня на предоставяне на решението на Областния управител на област Плевен. След влизане в сила на посоченото Решение на Общинския съвет ще се подпише Констативен протокол за качествено и окончателно изпълнение на дейността на основание чл.8, ал.3 от Договора за възлагане на обществена поръчка № 567/23.09.2013 г.
Дейност 3. Разработване на общински план за развитие 2014-2020

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител избран с процедура за избор на изпълнител чрез публична покана. Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнението на дейността стартира с предоставяне на информация по искане на изпълнителя, синтезирана в 47 таблици, отнасящи се до социалното и икономическо развитие на общината за период от 5-10 години.

След анализ на предоставената им информация и направено допълнително, задълбочено проучване, изпълнителя представи доклад от проведеното проучване на 01.10.2013 г. за което беше подписан приемо-предавателен протокол.

На база предоставената информация, изпълнителя изготви анализ на социално-икономическото състояние на община Никопол, както и анализ на силните и слабите страни, оформени в SWOT анализ, които бяха предоставени с приемо-предавателен протокол от 01.10.2013 г.

На 03.10.2013 г. изпълнителят проведе проучване на общественото отношение чрез механизма на фокус-групи. Фокус-групите бяха проведени едновременно с проучване на нагласите, отношението и вижданията по действащите практики за мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики, изпълнението на действащия Общински план за развитие и бъдещото развитие на общината, защото двете тематични направления имат пряко отношение към разработването на Общински план за развитие за периода 2014-2020, като базисен планов документ за развитие на общината, при който следва да бъдат отразени и надградени както практиките за граждански контрол, мониторинг и оценка, така и постигнатите резултати от изпълнението на предходния план за развитие. Резултатите от фокус-групите са описани в Доклад за извършена работа и предаден с приемо-предавателен протокол от 04.10.2013 г.

В съответствие на социално-икономическия анализ, SWOT анализа и резултатите от фокус-групите, изпълнителя изготви проект на стратегическа част на Общинския план за развитие, който бе предоставен на 10.10.2013 г. с приемо-предавателен протокол.

На 10.10.2013 г. и 11.10.2013 г. се проведе Дискусия относно определянето на мисия, визия, приоритети и цели за развитието на община Никопол, които да залегнат в Общински план за развитие 2014-2020 (в изпълнение на систематично свързаната Дейност 4).

Оформеният съгласно техническата спецификация проект на Общински план за развитие на община Никопол 2014-2020 г. бе подложен на обществено обсъждане (в изпълнение на систематично свързаната Дейност 4) на 21.10.2013 г., за да имаме законосъобразен стратегически документ съгласно чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, който гласи така: „Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината”. Същият бе преработен в съответствие на общественото обсъждане и бе предаден на с приемо-предавателен протокол от 28.09.2013 г.

Предаденият на 28.10.2013 г. проект на Общински план за развитие бе публикуван на 31.10.2013 г. на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. (в изпълнение на систематично свързаната Дейност 4.), за да се осигури възможност за по-голяма масовост на обществено обсъждане и да се създадат условия за по-ефективно и ефикасно прилагане на цитираната по-горе разпоредба на чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

На 31.10.2013 г. бе представен Доклад за изпълнение на дейността, съставен на основание чл.8, ал.1 от Договора за възлагане на обществена поръчка с № 567 от 23.09.2013 г., за което има подписан приемо-предавателен протокол. След запознаване с доклада и с преработения проект на Общинския план за развитие от страна на Възложителя, на 05.11.2014 г. на Изпълнителя бяха връчени на ръка Указания за промяна от 04.11.2013 г., изготвени на основание чл.8, ал.2 от Договора за възлагане на обществена поръчка с № 567/23.09.2013 г. и допълнително конкретизирани с писмо Изх. № 26-646/15.11.2013 година.

След изчакване на резултатите от обществените консултации чрез портала www.strategy.bg и след вземане под внимание на указанията за промяна от 04.11.2013 г. и от 15.11.2013 г, на 06.12.2013 г. изпълнителя представи на възложителя със свое писмо Изх. № 20/2013/03.12.2013 г. доработения проект на Общински план за развитие, придружен с протокол за извършени корекции и нова индикативна финансова таблица При предаването му се подписа приемо-предавателен протокол.

Изпълнителят във връзка с отправена към него покана взе участие на 13.12.2013 г. в заседанието на членове на комисиите на Общинския съвет за обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Никопол 2014-2020 г. Същият бе приет с Решение на Общински съвет № 392/16.12.2013 г., което в края на годината все още не бе влязло в сила, за да е налице събитието „Одобрен Общински план за развитие на община Никопол 2014-2020 г.”.

Резултати, постигнати през периода:

1. Изготвен 1 /един/ брой Доклад от проведено проучване с цел събиране на информация и статистически данни за извършване на социално-икономически и SWOT анализ;

2. Изготвен 1 /един/ брой Анализ на социалното и икономическо състояние на Община Никопол;

3. Изготвен 1 /един/ брой SWOT анализ;

4. Изготвен 1 /един/ брой Общински план за развитие на община Никопол 2014-2020 г., приет с Решение на общински съвет с Решение № 392 / 16.12.2013 г. Съобразно действащата нормативна уредба, към датата на изготвяне на настоящия доклад решението не е влязло в сила.

Забележка: Общинският план за развитие на община Никопол 2014-2020 г. ще се счита за одобрен от деня на влизане в сила на Решение на Общински съвет № 392 от 16.12.2013 г., което не е факт към 31.12.2013 г. Съобразно действащата нормативна уредба, решението ще влезе в сила в 14-дневен срок от деня на предоставяне на решението на Областния управител на област Плевен. След влизане в сила на посоченото Решение на Общинския съвет ще се подпише Констативен протокол за качествено и окончателно изпълнение на дейността на основание чл.8, ал.3 от Договора за възлагане на обществена поръчка № 567/23.09.2013 г.
Дейност 4. Обществено консултиране и гражданско участие в процеса на вземане на решения

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител избран с процедура за избор на изпълнител чрез публична покана. Изпълнението на дейността приключи на 06.12.2013 г. с подписване на Констативен протокол за качествено изпълнение.

В рамките на дейността бяха проведени две обществени обсъждания по отношение на Дейности 2 и 3, една дискусия със заинтересованите страни във връзка с Дейност 3, една обществена консултация на Портала за обществени консултации.

Външният изпълнител организира и проведе дискусия със заинтересованите страни (неправителствени организации, представители и сдружения на бизнеса, и др.) по отношение определянето на мисията, визията и целите, приоритетите, които да залегнат в Общинския план за развитие 2014-2020. Дискусията се проведе в рамките на два дни 10.10.2013 г. и 11.10.2013 г. по специално разработена програма, като участниците бяха поканени с Покана с Изх. № 91-16/07.10.2013 г. За проведената дискусия има съставен Протоколи с № 03-1/10.10.2013 г. и № 03-2/11.10.2013 г., и Доклад за извършена работа, съдържащ препоръки и мнения на участниците, който бе предаден с приемо-предавателен протокол от 14.10.2013 г.

Изпълнителят организира и проведе обществен форум, на който бяха подложени на обсъждане проекта на Общински план за развитие на община Никопол 2014-2020 г. и проекта на Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие

Форумът се проведе на 21.10.2013 г., като за целта до заинтересованите лица бе изпратена Покана с Изх. № 91-16/07.10.2013 г. и тяхното участие бе отразено в списък на участниците. За изпълнние на дейността бе съставен Протокол № 4/21.10.2013 г. и Доклад за извършена работа, съдържащ прерпоръки и мнения по представените проект на Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики и на проект на Общински план за развитие 2014-2020. Докладът бе приет с подписване на приемо-предавателен протокол на 23.10.2013 г.

На 31.10.2013 г. преработения съобразно общественето обсъждане проект на Общински план за развитие 2014-2020 бе публикуван на страницата на Портал за обществено консултиране www.strategy.bg. Обществените консултации завършиха на 30.11.2013 г. без постъпване на коментари, за което на 03.12.2014 г. в 11.36 часа получихме уведомление от г-н Искрен Иванов от Министерския съвет с тел. 02/940-20-93. Чрез своя имейл is.ivanov@government.bg, г-н Иванов ни информира, че срока за консултацията на Портала за обществени консултации по проекта на Общинския план за развитие на Община Никопол изтече и няма постъпили коментари.

За изпълнение на дейността, изпълнителя представи на 04.12.2013 г. доклад, който е изготвен на основание чл.8, ал.1 от Договора за възлагане на обществена поръчка № 567/23.09.2013 г., за което има съставен приемо-предавателен протокол.

След като възложителя се запозна с доклада за изпълнение на дейността, на 06.12.2013 г. беше подписан Констативен протокол за качествено изпълнение на извършената дейност, с подписването на който изпълнението на дейността се приема за окончателно приключено.

Резултати, постигнати от приключилата дейност:

1 бр. Доклад с препоръки и мнения от Обществен форум по Дейност 2.

1 бр. Доклад с препоръки от проведена дискусия по Дейност 3;

1 бр. Доклад с мнения и препоръки от Обществен форум по Дейност 3;

1 бр. Уведомление от портала www.strategy.bg на Министерския съвет за приключили обществени консултации относно Общинския план за развитие на община Никопол 2014-2020 г.;

1 бр. Доклад за извършената работа в изпълнение на дейността;

1 бр. Констативен протокол за качествено и окончателно изпълнение на дейността от 06.12.2013 г.
Дейност 5. Разработване на документи, свързани с реализация на процеса на формулиране, прилагане, мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики и обучение на служителите за работа с тях.

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител избран с процедура за избор на изпълнител. Дейността е в процес на изпълнение.

В рамките на дейността изпълнителят разработи проект на Наръчник с един учебен пример по прилагане на разработените по дейност 2 Правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики. Документът беше предаден на 04.11.2013 г. с подписване на приемо-предавателен протокол.

На база разработения Наръчник, изпълнителя организира и проведе на 04.11.2013 г. еднодневен семинар за обучение на 30 служители от община Никопол по прилагане на Правилата и методиката за мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики, за което бе съставен Протокол № 5/04.11.2013 г. Изпълнителят отчете изпълнението на тази задача с Доклад за извършена работа, който представи на 04.11.2013 г. и за приемането на които се подписа приемо-предавателен протокол.

В резултгат от проведеното обучение на участниците бяха издадени удостоверения, които бяха предоставени на 05.11.2013 г.

За изпълнение на дейността, изпълнителя представи на 05.11.2013 г. доклад, който е изготвен на основание чл.8, ал.1 от Договора за възлагане на обществена поръчка № 567/23.09.2013 г., за което има съставен приемо-предавателен протокол.

На 07.11.2013 г. беше проведена работна среща на кмета на община Никопол със служители от общинската администрация за обсъждане на представения Наръчник по прилагане на Правилата и методиката за мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики. В резултат от проведената среща, на основание чл.8, ал.2 от Договора за възлагане на обществена поръчка с № 567/23.09.2013 г. бяха изготвени и предадени на изпълнителя Указания за промяна, а именно:

1. Към документа „Наръчник по прилагане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнение на политики” да се разработи още един пример за практическо осъществяване на мониторинг на общински политики от гражданското общество в община Никопол, поради липсата на опит и да се постигнат по-пълно целите на проекта. Препоръката да се изпълни след влизане в сила на Решението на Общинския съвет за приемане на Общинския план за развитие, за който да се разработи примера;

2. Преди провеждане на заключителната среща за приключване на поръчката да се проведе обучение на местното гражданско общество по новия пример.

Резултати, постигнати през периода:

1. Изготвен 1 /един/ брой Наръчник за прилагане на Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие;

2. Проведен 1 бр. Семинар;

3. Обучени 30 броя служители.Забележка: Окончателното изпълнение на дейността ще приключи след изпълнение на описаните указания за промяна и подписване на Констативен протокол за качествено и окончателно изпълнение на дейността на основание чл.8, ал.3 от Договора за възлагане на обществена поръчка № 567/23.09.2013 г.
Дейност 6. Информация и публичност;

Процедурата за избор на изпълнител е в ход.


Резултати, постигнати през периода:

Публикувано 1 бр. Прес-съобщение на официалния сайт на община Никопол;


За изпълнението на дейностите, свързани с информация и публичност, попълнете т. 4.

За описаните горе четири дейности, прилагаме на електронен носител всички подкрепящи документи за доказване на извършената работа.

2.2. Постигнати индикатори по време на изпълнението на проекта и данни за участниците в неговата реализация

В процеса на изпълнение на проекта сте задължени да събирате информация за индикаторите, които сте заложили в проектното си предложение, както и за броя на участниците

ДейностСпецифични

ЦелиОчаквани резултати

Заложени индикаториПостигнати индикатори

Дейност1 : Организация и управление на проекта


Осигуряване на про­зрачност и ко­ре­ктност при из­пъл­­нение на пое­тите ангажи­менти


1.Сформиран екип по проекта

2. Сключени 4 (четири) броя граждански договори с членовете на екипа;

3. Изготвен график за провеждане на процедурите по ЗОП с външен изпълнител;

4. Изготвена система за комуникация, мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по проекта;

5. Проведени 4 (четири) броя работни срещи на екипа ;


1.Сформиран екип по проекта

2. Сключени 4 (четири) броя граждански договори с членовете на екипа;

3. Изготвен график за провеждане на процедурите по ЗОП с външен изпълнител;

4. Изготвена система за комуникация, мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по проекта;

5. Проведени 4 (четири) броя работни срещи на екипа ;
1.Сформиран екип по проекта

2. Сключени 4 (четири) броя граждански договори с членовете на екипа;

3. Изготвен график за провеждане на процедурите по ЗОП с външен изпълнител;

4. Изготвена система за комуникация, мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по проекта;

5. Проведени 4 (четири) броя работни срещи на екипа ;


Дейност 2.

Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие.

1. Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политик;

2. Създаване на ефективна система за партньорство и координация при разработването и прилагането на общински политики

1. Изготвен анализ на сегашното състояние на системата за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики;

2. Изготвена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г.;

3. Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни;

4. Изготвен документ с правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие.

1. Изготвен анализ на сегашното състояние на системата за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики;

2. Изготвена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г.;

3. Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни;

4. Изготвен документ с правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие.


1. Изготвен анализ на сегашното състояние на системата за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики;

2. Изготвена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г.;

3. Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни;

4. Изготвен документ с правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие.


Дейност 3.

Разработване на Общински план за развитие 2014-2020

1.Създаване на ефективна система за партньорство и координация при разработването и прилагането на общински политики

2.Разработване на общински план за развитие, основан на тясно сътрудничество със заинтересовани страни

1.Изготвен анализ на икономическото и социално състояние на Община Никопол;

2.Изготвен SWOT анализ;

3.Разработен Общински план за развитие 2014-2020.


1.Изготвен анализ на икономическото и социално състояние на Община Никопол;

2.Изготвен SWOT анализ;

3.Разработен Общински план за развитие 2014-2020.


1.Изготвен анализ на икономическото и социално състояние на Община Никопол;

2.Изготвен SWOT анализ;

3.Разработен Общински план за развитие 2014-2020.


Дейност 4.

Обществено обсъждане и гражданско участие в процеса на вземане на решения

1. Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики;

2. Създаване на ефективна система за партньорство и координация при разработването и прилагането на общински политики
3. Разработване на общински план за развитие, основан на тясно сътрудничество със заинтересовани страни

1.Проведен обществен форум във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики;
2.Проведена дискусия със заинтересованите страни във връзка с разработването на ОПР 2014-2020.
3.Проведен обществен форум във връзка с разработения ОПР 2014-2020;
4.Проведено обществено обсъждане на страницата на Портал за обществено обсъждане – www.strategy.bg

1.Проведен обществен форум във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики;
2.Проведена дискусия със заинтересованите страни във връзка с разработването на ОПР 2014-2020.
3.Проведен обществен форум във връзка с разработения ОПР 2014-2020;
4.Проведено обществено обсъждане на страницата на Портал за обществено обсъждане – www.strategy.bg

1.Проведен обществен форум във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики;
2.Проведена дискусия със заинтересованите страни във връзка с разработването на ОПР 2014-2020.
3.Проведен обществен форум във връзка с разработения ОПР 2014-2020;
4.Проведено обществено обсъждане на страницата на Портал за обществено обсъждане – www.strategy.bg

Дейност 5.

Разработване на документи, свързани с реализацията на процеса на формулиране, прилагане, мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики и обучение на служителите за работа с тях.

1. Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики;

2. Създаване на ефективна система за партньорство и координация при разработването и прилагането на общински политики
3. Разработване на общински план за развитие, основан на тясно сътрудничество със заинтересовани страни

1.Разработен Наръчник по прилагане и реализация на процеса на формулиране, прилагане, мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики;
2.Проведени съпътстващи обучения – 1 обучение
3.Обучени служители – 30 души

1.Разработен Наръчник по прилагане и реализация на процеса на формулиране, прилагане, мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики;
2.Проведени съпътстващи обучения – 1 обучение
3.Обучени служители – 30 души

1.Разработен Наръчник по прилагане и реализация на процеса на формулиране, прилагане, мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики;
2.Проведени съпътстващи обучения – 1 обучение
3.Обучени служители – 30 души

Дейност 6.

Информация и публичностОповестяване резултатите на проекта и приноса на Общността за неговото реализиране.

1.Проведени пресконференции – 2;
2.Публикации в местна преса – 2;
3.Разпространени брошури - 300;
4.Папки - 200;
5.Химикали - 200;
6.Прессъобщения публикувани на официалния сайт на общината – 5;
7.Информационна табела – 1;


1.Проведени пресконференции – 2;
2.Публикации в местна преса – 2;
3.Разпространени брошури - 300;
4.Папки - 200;
5.Химикали - 200;
6.Прессъобщения публикувани на официалния сайт на общината – 5;
7.Информационна табела – 1;1.Прессъобщения публикувани на официалния сайт на общината – 1;

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница