Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница1/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ДОКЛАД


По законопроект за държавния бюджет за 2009 г., № 802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31.10.2008 г.
З А К О Н

за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ЧЛ. 1. СЪС СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2009 г. по приходите на обща сума 20 955 014,6 хил. лв., както следва: 

 

 Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ

20 955 014,6

1.

Данъчни приходи

18 916 010,4

1.1.

Корпоративен данък

2 460 730,3

1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходитена местни и чуждестранни юридически лица

156 269,7

1.3.

Данък върху доходите на физически лица

2 286 513,5

1.4.

Данък върху добавената стойност

9 320 500,0

1.5.

Акцизи

4 260 300,0

1.6.

Мита и митнически такси

215 000,0

1.7.

Други данъци

216 696,9

2.

Неданъчни приходи

1 899 577,9

2.1.

Държавни такси

701 658,5

2.2.

Приходи и доходи от собственост

1 030 096,0

2.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

94 111,2

2.4.

Други неданъчни приходи

73 712,2

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

139 426,3


(2) Приема републиканския бюджет за 2009 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 20 466 088,5 хил. лв., от които разходи на сума 11 275 834,9 хил. лв., трансфери (нето) на сума 8 258 458,5 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 931 795,1 хил. лв., както следва:


 

 

 Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

II.

РАЗХОДИ

11 275 834,9

1.

Текущи разходи

8 035 215,1

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала

2 327 986,0

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

109 067,6

1.3.

Осигурителни вноски

664 695,0

1.4.

Стипендии

14 484,8

1.5.

Издръжка

2 709 688,9

1.6.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

35 998,1

1.7.

Субсидии за нефинансови предприятия

469 268,4

1.8.

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

29 005,6

1.9.

Лихви - общо

632 395,1

1.9.1.

Лихви по външни заеми

474 176,6

1.9.2.

Лихви по вътрешни заеми

158 218,4

1.10.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 042 625,6

2.

Капиталови разходи

2 569 837,8

2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 396 414,5

2.2.

Капиталови трансфери

173 423,3

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

80 782,0

4.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

590 000,0

4.1.

от тях:

- за структурни реформи100 000,0

4.2.

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

90 000,0

4.3.

- за публични инвестиции

400 000,0

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО

8 258 458,5

1.

Предоставени за:

8 278 695,2

1.1.

Общините

2 452 493,6

1.2.

Държавното обществено осигуряване

3 214 228,0

1.2.1.

в т.ч.

- за фонд "Пенсии" в размер на 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година2 069 619,9

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

743 492,6

1.3.1.

в т.ч.

- от Министерството на здравеопазването5 000,0

1.4.

Бюджета на съдебната власт

352 173,0

1.5.

Народното събрание

58 560,0

1.6.

Българското национално радио

58 025,4

1.7.

Българската национална телевизия

76 803,2

1.8.

Държавните висши училища

420 298,3

1.8.1.

- от Министерството на образованието и науката

389 336,3

1.8.2.

- от Министерството на отбраната

30 962,0

1.9.

Българската академия на науките (от Министерството на образованието и науката)

95 772,4

1.10.

Националния фонд към Министерството на финансите (нето)

469 458,6

1.11.

Държавния фонд "Земеделие"

337 390,0

2.

Получени:

20 236,7

2.1.

Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика

9 500,0

2.2.

Националния осигурителен институт за Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

500,0

2.3.

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите

3 018,0

2.4.

Фонда за покриване на разходите за приватизация за Министерството на икономиката и енергетиката

350,0

2.5.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за

Министерството на околната среда и водите6 000,0

2.6.

Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС

868,7

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

931 795,1

(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2009 г. в размер на 488 926,1 хил. лв.


V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

488 926,1(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на - 1 301 974,6 хил. лв., както следва:


 

 

 Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

VІ.

ФИНАНСИРАНЕ

-488 926,1

1.

Външно финансиране (нето)

682 340,2

2.

Вътрешно финансиране (нето)

-1 405 287,7

3.

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)

9 021,4

4.

Приходи от приватизация

225 000,0


(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа,постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 1, ал. 1
Предложение на н.п. Иван Костов и гр.н.пр.

1. В т. І “Приходи” числото “20 955 014,6” да се замени с “19 647 964,6” ;

2. В т. І, т.1.1. “Корпоративен данък” числото “2 460 730,3” да се замени с “2 435 730,3”;

3. В т. І, т.1.3. “Данък върху доходите на физическите” числото “2 286 513,5” да се замени с “2 186 513,5”;

4. В т. І, т.1.4. “Данък върху добавената стойност” числото “9 320 500,0” да се замени с “8 388 450,0”;

5. В т. І, т.1.5. “Акцизи” числото “4 260 300,0” да се замени с “4 010 300,0”.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

1. В т. 1. Приходи, сумата 20 955 014,6 се заменя със сумата 21955014,6, като се правят следните промени в приходната част:

1.1. по т. 1. Данъчни приходи сумата от 18 916 010,4 се заменя със сумата 19 916 010,4;

1.2. по т. 1.3. Данък върху доходите на физическите лица сумата 2 286 513,5 се заменя със сумата 2 586 513,5;

1.3 по т. 1.4. Данък върху добавената стойност сумата 9 320 500,0 се заменя със сумата 9 920 500,0;

1.4. по т. 1.5. Акцизи сумата 4 260 300 се заменя със сумата 4 360 300,0.

Комисията не подкрепя предложението.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 1, ал. 2
Предложение на н.п. Евдокия Манева и Васил Паница

Във връзка с предложенията по чл. 6, ал. 1, ред 16 „Министерство на земеделието и храните”, по приложение 2б – „Консолидирана фискална програма” и по Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 за осигуряване на допълнителни 409 млн. лв., в т.ч. 31 млн. лв. за Министерство на земеделието и храните за гарантиране дейността на ветеринарните лекари по профилактика, идентификация на животните и др. функции, гарантиращи безопасността на храните и 378 млн. лв. за гарантиране на националните доплащания, предоставяни чрез фонд „Земеделие” и за намаляване на общата сума за екологичните обекти със 17.3 млн. лв. в свързаната таблица по чл. 1 ал. 2 следва да се отразят:

1. увеличение на разходите с 31 млн. лв. за „Министерство на земеделието и храните”;

2. увеличение на предоставените трансфери за Държавния фонд „Земеделие” с 378 млн. лв.;

3. намаление на трансферите за общините със 17.3 млн. лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Лъчезар Тошев и гр.н.пр.

В чл. 1, ал. 2:

В раздел II. "Разходи" се правят следните изменения:

- в т. 4.3 резерв за публични инвестиции - числото 400 000,0 става 200 000,0.

В раздел III. ТРАНСФЕРИ: (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО

1. Числото 8 258 458,5 става 8 458 458,5;

2. В т. 1.3. Национална здравноосигурителна каса, числото 743 492,6 става 843 492,6;

3. В т. 1.8. Държавните висши училища, числото 420 298,3 става 470 298,3;

4. В т. 1.8.1. от Министерството на образованието и науката, числото 389 336,3 става 439 336,3;

5. В т. 1.9. Българска академия на науките (от Министерството на образованието и науката), числото 95 772,4 става 145 772,4.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Бойко Боев и гр.н.пр.

В чл. 1, ал. 2, III. ТРАНСФЕРИ: (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) – НЕТО:

1. Предоставени за:

1.11. Държавен фонд „Земеделие", вместо „337 390.0 хил. лева" да бъде записана сумата от „776 390 хил.лева".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Иван Костов и гр.н.пр.

В чл. 1, ал. 2:

1. Числото “20 466 088,5 хил. лв.” да се замени с “19 646 088,5 хил. лв.”;

2. В т. ІІ “Разходи”, т. 4. “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” числото “590 000,0” да се замени със “130 000,0”;

3. В т. ІІ “Разходи”, т. 4.1. числото “100 000,0” да се замени със “130 000,0”;

4. В чл. 1, ал. 2, ІІ “Разходи”, т. 4.2. и т. 4.3. - да отпаднат.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евгений Жеков, Борислав Китов и Бойко Ватев

В чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.11. (Държавен фонд „Земеделие") числото „337 390,0" се заменя с „1 133 390,0".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Стоян Витанов

Във връзка с предложението по чл. 6, ал. 1, т. 10 - Министерство на здравеопазването за увеличаване на субсидията в колона 5 от 611 964.7 на 612 964,7 хил. лв. за финансиране на делегирани от държавата дейности, свързани с ТЕЛК се иска отразяване на останалите произтичащи от промяната корекции в чл. 1.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Тодор Кумчев, Донка Михайлова и Руденко Йорданов

В чл. 1, ал. 2:

В текста "... разходи на сума" числото „11 275 834,9" се заменя с "11 245 834,9" и след "... .трансфери" числото "8 258 458,5" се заменя с "8 288 458,5";

1. В т. 1 текущи разходи - числото "8 035 215,1" се заменя с "8 005 215,1" ;

2. В т. 1.5. издръжка - числото "2 709 688,9" се заменя с "2 679 688,9";

3. В раздел III "Трансфери - Нето" числото "8 258 458,5 се заменя с „8 288 458,5";

4. В раздел III "Трансфери - Нето", т. 1. "предоставени за" числото "8 278 695,2 " се заменя с "8 308 695,2";

5. В раздел III "Трансфери - Нето" в т. 1.3. "Националната здравноосигурителна каса" числото "743 492,6" се заменя със "773 492,6", в т.ч в т. 1.3.1. "от Министерството на здравеопазването” числото „5 000,0" се заменя с "35 000,0".

Комисията подкрепя по принцип предложението, като се предлага друг източник.
Предложение на н.п. Тодор Кумчев и гр.н.пр.

Във връзка с предложението по чл. 6, ал. 1, т. 10. „Министерство на здравеопазването” за увеличаване на разходите и субсидиите от централния бюджет на Министерството на здравеопазването с 30 млн. лв. се предлага намаление на целевите общодържавни разходи на централния бюджет, включени в чл. 1 ал. 2.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов

В чл. 1, ал. 2:

III. ТРАНСФЕРИ: (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) -НЕТО

1. Предоставени за:

1.11. Държавен фонд „Земеделие", числото „337 390.0” да се замени със „715 390.0”.

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Рамадан Аталай

В чл. 1, ал. 2, раздел II "Разходи", т. 4. "Резерв за непредвидени и неотложни разходи", подточка 4.1. "- за структурни реформи", числото „100 000,0” да се замени със „70 000,0”.

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 89 от ПЗР.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница