Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница10/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
§ 25. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от банките.

(2) Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и валута на бюджетните предприятия, включително на общините в банките, с изключение на средствата по чл. 19 от Закона за Българската банка за развитие, се обезпечават от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на: държавни ценни книжа по външния и вътрешния дълг на Република България; деноминирани в евро държавни ценни книжа на други държави членки на Европейския съюз; деноминирани в евро дългови ценни книжа на Европейската банка за възстановяване и развитие и деноминирани в лева или в евро дългови ценни книжа на Европейската инвестиционна банка. Блокирането на ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения.

(3) Държавните ценни книжа по ал. 2, които са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират, съответно деблокират въз основа на искане за тяхното блокиране, съответно деблокиране, отправено от обслужващите банки до Българската народна банка. В зависимост от размера на паричните средства по сметките и искане за блокиране, съответно за деблокиране на държавни ценни книжа, отправено от обслужващите банки, Българската народна банка извършва блокирането, съответно деблокирането им.

(4) Ценните книжа по ал. 2, които не са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират чрез прехвърлянето им от обслужващите банки по специално открити техни сметки в Българската народна банка. Разпореждане с ценните книжа се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.

(5) Обслужващите банки могат да обезпечават наличните парични средства по сметките по ал. 2 на бюджетните предприятия, включително на общините, в полза на Министерството на финансите и чрез блокиране на вземания по свои сметки, обслужвани от Българската народна банка. Блокирането на вземания по сметките се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се вземания по сметки, свободни от всякакви тежести и обезпечения. В зависимост от размера на паричните средства по сметките и искане за блокиране, съответно за деблокиране, отправено от обслужващите банки, Българската народна банка извършва блокирането, съответно деблокирането на вземания по съответните сметки.

(6) Министерството на финансите и Българската народна банка могат да променят размера и вида на активите, служещи за обезпечение, както и реда и условията за обезпечаване по ал. 1-5, за което уведомяват обслужващите банки.

(7) При несъстоятелност на банка, обслужваща бюджетни предприятия, включително общини, ценните книжа, вземанията по сметки и другите активи, които служат като обезпечение по реда на ал. 2-6, не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите. Средствата, останали след удовлетворяване на вземанията, обезпечени по реда на ал. 2-6 с ценни книжа, вземания по сметки и други активи, се включват в масата на несъстоятелността.

(8) Недействителни са всякакви тежести и обезпечения върху блокираните ценни книжа и депозитни сметки и активи по ал. 5 и 6 за времето, през което те са заложени при условията и по реда на този закон.

(9) В лиценза на банки, които приемат за обслужване сметки на бюджетни предприятия, е необходимо да бъдат включени и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, включително и сделките по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(10) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1-7, включително и за изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации.
Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

В § 25, ал. 2 текста „деноминирани в евро държавни ценни книжа на други държави членки на Европейския съюз;” отпада.

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, като предлага:

В ал. 2 текста „деноминирани в евро държавни ценни книжа на други държави членки на Европейския съюз;” да отпадне.
§ 26. (1) Бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Висшия съдебен съвет, държавните висши училища от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2008 г. бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.

(2) Министърът на финансите може да разреши на бюджетните предприятия по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.

(3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.

(4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми и държавни заеми, при които крайни бенефициенти са търговски дружества.

(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят обхвата на сметките и плащанията на бюджетните предприятия по ал. 1, които задължително се обслужват чрез системата за електронно банкиране на Българската народна банка, както и реда, начина и сроковете за поетапното им включване към системата.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
§ 27. Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството се начисляват, внасят и отчитат по реда на § 26 и 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
§ 28. (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. и по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. може да се компенсира за сметка на приходите по централния бюджет, но не повече от одобрените разходи със съответните закони за 2009 г.

(2) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от Министерския съвет.
Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Параграф 28 да се измени така:

§ 28. (1) 90 на сто от неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване и по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. може да се компенсира за сметка на централния бюджет, но не повече от одобрените разходи със съответните закони за 2009 г.(2) Останалите 10 на сто от неизпълнението на приходите могат да се компенсират от централния бюджет по реда на чл. 17, ал. 2.

(3) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от Министерския съвет.”

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28 и предлага следната редакция:

§ 28. (1) 90 на сто от неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване и по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. може да се компенсира за сметка на централния бюджет, но не повече от одобрените разходи със съответните закони за 2009 г.

(2) Останалите 10 на сто от неизпълнението на приходите могат да се компенсират от централния бюджет по реда на чл. 17, ал. 2.

(3) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от Министерския съвет.
§ 29. За покриване преизпълнението на разходите за сметка на републиканския бюджет, извършвани от бюджета на държавното обществено осигуряване за сметка на държавния бюджет, Министерският съвет след 30 юни 2009 г. може да одобри предоставяне на допълнителен трансфер от републиканския бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
§ 30. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
§ 31. (1) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл. 10, ал. 1 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.

(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, при условие че няма просрочени задължения или неразплатени разходи, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година. Реализираните икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се използват за финансиране на същите дейности в т.ч. и за инвестиционни разходи.

(3) При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности министърът на финансите предоставя авансова сума от одобрената субсидия след мотивирано искане и с решение на общинския съвет.

(4) Размерът на общата изравнителна субсидия може да се увеличава/намалява в случаите на структурни промени чрез компенсирана промяна между съответните бюджети.

(5) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 31 юли – останалите 50 на сто.

Предложение от н.п. Евгени Чачев

В § 31, ал. 2 да отпадне второто изречение.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
§ 32. С решение на общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Предложение от н.п. Евгени Чачев

В § 32 да отпаднат думите "с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция "Образование" и функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
§ 33. Разходите за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования съгласно чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия за 2009 г. се осигуряват от републиканския бюджет чрез общинските бюджети като делегирана от държавата дейност.

Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В края на § 33 се добавя изречението:

Общинските съвети, по предложение на кмета, могат да определят по-високи средни месечни брутни заплати за сметка на собствени приходи, когато общината няма неразплатени задължения и има преизпълнение на приходната част."Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.

§ 34. (1) Общини с обективен структурен дефицит могат да бъдат подпомагани при условия и по ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

(2) Министерският съвет определя критериите за общини с обективен структурен дефицит съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за сметка на предвидените разходи в централния бюджет в размер на 12 млн. лв.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
§ 35. Предвидените в централния бюджет суми за покриване на разходите за данък върху добавената стойност за реализацията на общинските проекти по САПАРД, както и за други разходи на централния бюджет, извършвани чрез общините, се предоставят на общините чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
§ 36. По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2009 г. в частта "местни дейности" могат да се осигуряват средства за финансиране на държавните културни институти въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
§ 37. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и общински администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в централния бюджет за 2009 г., се уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на финансите.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
§ 38. За дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
§ 39. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г. съгласно приложение № 9.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
§ 40. (1) Левовите плащания на Държавен фонд "Земеделие", включително и плащанията на Разплащателната агенция, както и на Националния фонд за средствата от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително и плащанията за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет, се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания.

(2) Освен чрез трансфери, авансовото финансиране от централния бюджет може да се извършва по реда, в размерите и сроковете за предоставяне, погасяване и отчитане, предвидени за финансирането на плащанията на извънбюджетните сметки и фондове, включени в системата за електронни бюджетни разплащания, при недостиг на средствата по съответната сметка.

(3) Средствата от Европейския съюз по ал. 1 постъпват по сметки в Българската народна банка. Министърът на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка определя реда и начина на обслужване на тези сметки и извършването на операции по тях.

(4) Средствата от Европейския съюз за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане на изпълнението на Шенгенското споразумение постъпват по сметка на централния бюджет в Българската народна банка. В зависимост от установения механизъм за усвояване на средствата по Шенгенското споразумение левовата равностойност на тези средства се предоставя за разходване чрез извънбюджетната сметка на Национален фонд.

(5) Предвидените в централния бюджет суми за покриване на разходите за данък върху добавената стойност за реализацията на проекти в изпълнение на Шенгенското споразумение се предоставят на Национален фонд чрез корекция на бюджетните му взаимоотношения с централния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
§ 41. Предвидените в централния бюджет суми за национално съфинансиране на проекти, одобрени по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
§ 42. (1) Средствата на извънбюджетната сметка на Националния фонд се получават, разходват и отчитат в съответствие с изискванията на Европейския съюз по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, включително и за средствата и операциите по ал. 6-9.

(2) Годишните разчети на извънбюджетните средства по ал. 1 се утвърждават и актуализират от Министерския съвет.

(3) Чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и управлението на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет.

(4) Когато е предвидено в нормативен акт или международен договор, по който Република България е страна, чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и финансовото управление и на други финансови инструменти и средства, предоставени на Република България като безвъзмездна помощ.

(5) При възлагане от Министерския съвет и при наличие на ресурс средствата от кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет могат да се използват за допълнителни цели, свързани с изпълнението на управляваните от Националния фонд финансови инструменти и/или като инструмент за усвояване на средствата от европейските фондове.

(6) Авансовото финансиране със средствата от трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.10 и по реда на § 40, ал. 2 постъпва, се използва, възстановява и отчита чрез отделни сметки и кодове в СЕБРА, обособени от останалите средства на Националния фонд.

(7) Авансово финансиране може да се осигури и чрез други временно свободни средства на Националния фонд, включително и за сметка на преходни остатъци от минали години, при спазване на изискванията на ал. 6 за обособяване на тези средства и операции.

(8) За целите на прилагане на този параграф авансовото финансиране по ал. 6 и 7 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на бенефициенти-бюджетни предприятия (без общините) извън определените за съответните оперативни програми графици, суми и пропорции на национално съфинансиране.

(9) Редът и условията за отпускане на авансовото финансиране и възстановяването му се определят с акт на Министерския съвет.

(10) Министърът на финансите дава указания по въпроси, свързани с прилагането на ал. 1-9.

(11) Авансово финансиране на общините може да се извършва по реда на чл. 43, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, както и чрез Фонда на органите на местно самоуправление на Република България.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
§ 43. (1) Изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

(2) Вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Агенцията за държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните вземания.

(4) В случаите на ал. 3 разпоредбите на чл. 90, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 6 от Закона за събиране на държавните вземания не се прилагат.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
§ 44. (1) Подлежащите на възстановяване недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства за сметка на предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Европейския фонд „Солидарност”, Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент и националното съфинансиране, могат да се прихващат в пълен размер съответно с подлежащи на отпускане от републиканския бюджет трансфери и субсидии за бюджетните предприятия, включително общините, както и държавните предприятия.

(2) Условията, редът и механизмът за прихващането по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет.
Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В § 44, ал. 2 се прави следната промяна

(2) Условията, редът, механизмът за прихващане, както и отговорността на длъжностните лица и съответните органи, се определят с акт на Министерския съвет."Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
§ 45. Министерството на финансите може да прихваща подлежащите на предоставяне субсидии за общините с дължими от тях временни безлихвени заеми, отпуснати от централния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
§ 46. (1) Целево предоставяните средства от републиканския бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации, капиталови трансфери и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се ползват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница