Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница11/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29
§ 47. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката и енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на § 24, ал. 19.

(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
§ 48. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност между държавните висши училища, Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна дейност.
Предложение от н.п. Лъчезар Тошев и гр.н.пр.

В § 48 текстът става ал. 1 и се създават ал. 2 и 3:

(2) Министърът на финансите въз основа на данните за изпълнението на държавния бюджет за 2009 г. за всяко тримесечие, в 45 дневен срок след изтичане на тримесечието превежда на Министерството на образованието и науката 15% от реализирания бюджетен излишък за тримесечието за увеличение на фонд работна заплата на Българската Академия на Науките и държавните висши училища по Приложение 1.

(3) Министърът на финансите въз основа на данните за изпълнението на държавния бюджет за 2009г. за всяко тримесечие, в 45 дневен срок след изтичане на тримесечието превежда на Министерството на образованието и науката 10 % от реализирания бюджетен излишък за тримесечието за Фонд "Научни изследвания".

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.
§ 49. Средствата, предвидени в чл. 1, ал. 2, т. 2.1 в размер на 13 000 хил. лв. за съфинансиране от общините на конкретни проекти на Социалноинвестиционния фонд, програма "Красива България" и други програми и 2 000 хил. лв. за инвестиционни проекти, изпълнявани от две или повече общини, се разпределят по ред, определен от министъра на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
§ 50. (1) За извършване на разходи по неусвоени от минали години дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, непредвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4, 5 и 6, министърът на финансите може да осигури средства по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Редът по ал. 1 може да се прилага и за предварително (авансово) финансиране от републиканския бюджет на разходи, подлежащи на последващо безвъзмездно финансиране по международни програми и споразумения.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
§ 51. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на пътните разходи за делегати на Република България при участие в заседания на Работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.
§ 52. Средствата за съфинансиране на общински проекти по оперативните програми, по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз за 2009 г. са предвидени в рамките на планираното национално финансиране на съответните оперативни програми.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.
§ 53. (1) При преизпълнение на приходите по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 над разчетените с този закон, с изключение на сумите по ал. 2 и постъпилите по съответните бюджети средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, министърът на финансите може да разреши допълнителни бюджетни кредити по бюджетите им в размер до 50 на сто от преизпълнението.

(2) При преизпълнение на приходите от продажба на дълготрайни активи по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 над разчетените с този закон, с изключение на постъпленията на Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565", министърът на финансите след решение на Министерския съвет може да разреши допълнителни бюджетни кредити по бюджетите им в размер до 100 на сто от преизпълнението само за придобиване на дълготрайни активи.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, при условие че:

1. очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата за годишния брутен вътрешен продукт;

2. не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет;

3. приложена е разпоредбата на чл. 17, ал. 3.(4) За целите на прилагане на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет 50 на сто от преизпълнението на приходите по ал. 1 и цялото преизпълнение по ал. 2 не се вземат предвид при определяне на общия размер на допълнителни бюджетни кредити, които може да одобри Министерският съвет, и не се включват при изчисляване на преизпълнението на приходите по републиканския бюджет.
Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Във връзка с промяната по чл. 17 текстът на § 53, ал. 3, т. 3 се изменя, както следва:

3. е приложена разпоредбата на чл. 17, ал. 2.”.Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53 и предлага следната редакция на т. 3 към ал. 3:

3. е приложена разпоредбата на чл. 17, ал. 2.”


§ 54. В случай че оценката за очакваното изпълнение на дефицита по текущата сметка на платежния баланс за 2009 г. се влошава спрямо размера на този показател към 31 декември 2008 г., разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет се прилага до размера на по-малката от двете суми:

1. изчисления съгласно чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет максимален размер за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити;2. петдесет на сто от сбора на цялото преизпълнение на приходите на централния бюджет и 50 на сто от преизпълнението на приходите по § 53, ал. 1 по останалите съставни бюджети на републиканския бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54.
§ 55. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проектите на програмните бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и на Националната агенция „Пътна инфраструктура” за 2010 г. като част от проекта на закона. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проекта на бюджет на Народното събрание, включително с разходите по програми като част от проекта на закона.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.
§ 56. (1) Министърът на финансите извършва едновременно с корекциите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и корекции на утвърдените от Министерския съвет бюджети по програми на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и на Националната агенция „Пътна инфраструктура” за 2009 г.

(2) Министърът на финансите може да дава съгласие за вътрешни компенсирани промени на разходите между одобрените с приложение № 2 разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и на Националната агенция „Пътна инфраструктура” за 2009 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.
§ 57. (1) Министерският съвет, министерствата, държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и Националната агенция „Пътна инфраструктура” изготвят и представят на Народното събрание, Сметната палата и Министерството на финансите отчети за изпълнението на политиките и програмите си за полугодието и годишни отчети в срок до 45 работни дни след отчетния период. Отчетите за полугодието и годишните отчети съдържат информация за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение.

(2) Структурата и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите, съгласувано с председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание и председателя на Сметната палата.

(3) Отчетите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на съответните държавни органи, министерства и ведомства в срок 10 дни от представянето им при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(4) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити с годишните си отчети по ал. 1 внасят доклад за обсъждане в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

(5) Редът за докладване и обсъждане по ал. 4 се определя от председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

(6) В срок до 15 септември 2009 г. Министерският съвет внася в Народното събрание Доклад за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.
§ 58. (1) Задълженията на Република България по ратифицираните от Народното събрание споразумения относно поемането от страна на държавата на правата и задълженията на Банковата консолидационна компания се изплащат от централния бюджет.

(2) Изплатените от централния бюджет суми по ал. 1 се отразяват в намаление на постъпленията от приватизация.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.
§ 59. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица, както и на други лица за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред и обхват, определени от министъра на здравеопазването.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.
§ 60. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2008 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2009 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2008 г.

(2) Областните диспансери за онкологични, психични, пневмофтизиатрични и кожно-венерически заболявания, които са били субсидирани от общините до 31 декември 2008 г., се субсидират от съответните бюджети през 2009 г. въз основа на договор.

(3) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60.
§ 61. (1) Закупуваната през 2009 г. медицинска апаратура и други дълготрайни активи със средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" се предоставят от Министерството на здравеопазването възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, въз основа на сключени договори за изплащане стойността на медицинската апаратура и другите дълготрайни активи на месечни вноски.

(2) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2009 г. приходи и постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд могат да се разходват от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2009 г., по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61.
§ 62. Закупените по проект “Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565” медицинска апаратура, хардуер, софтуер, други дълготрайни материални активи и извършваните по проекта строително-монтажни работи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, регионалните центрове по здравеопазване и на Националната здравноосигурителна каса съобразно предназначението им.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.
§ 63. (1) Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарствени продукти, медицински изделия, медицинска апаратура и техника, инструментариум и консумативи, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти се осъществяват от Министерството на здравеопазването в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

(2) Министерство на здравеопазването предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала. Средствата се разходват в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.
§ 64. Закупените по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването съобразно предназначението им на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.
§ 65. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

(2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за дейности по извършване на хемодиализа, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.

(3) В едномесечен срок от приемането на постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1 и 2.

(4) Договорите по ал. 3 са едногодишни и общата им стойност не може да надхвърля утвърдените за дейностите по ал. 1 и 2 средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2009 г.

(5) Предоставяните от бюджета средства за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения - търговски дружества и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.

(6) В случаите по ал. 5 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.
§ 66. (1) В случаите по § 64 ако в тримесечен срок от предоставянето на медицинската апаратура, съответно на други дълготрайни материални активи, лечебното заведение не заплати стойността им, капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на апаратурата или дълготрайните материални активи по цена на закупуването им, като държавата записва на свое име всички нови дялове/акции.

(2) Предоставяните от бюджета средства на държавни лечебни заведения - търговски дружества и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/ акции.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.
Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

§ 66 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.
§ 67. Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2009 г. постъпления във връзка с дейността на Център "Фонд за лечение на деца" се разходват от Център "Фонд за лечение на деца" над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.
§ 68. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета се определят по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, одобрени от Министерския съвет.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формулите по ал. 2 в срок до 28 февруари 2009 г. след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от съответната дейност. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

(4) Основни компоненти на всяка формула по ал. 2 са единият разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите по ал. 2 числеността на персонала и броят на групите и паралелките.

(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:

1. не по-малко от 80 на сто - на база на основните компоненти на формулата;

2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.

(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2009 г. средства от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, като част от допълнителните компоненти на формулите могат да предвидят средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети.

(8) Като част от формулите за разпределение на средствата първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават и:

1. условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч и резерва;

2. правила за промени в разпределението на средствата между училища, детски градини и обслужващи звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.

(9) Освен средствата по ал. 2, първостепенните разпоредители с бюджетни кредити включват в бюджетите на училищата за 2009 г. и разходи за сметка на:

1. установеното към края на 2008 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училищата;

2. собствени приходи на училищата;

3. допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, определено като размер с акт на министъра на образованието и науката.(10) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити не утвърждава формули за дейности, по които получател на средства е само едно училище, детска градина или обслужващо звено.

(11) Освен средствата по ал. 1 допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в задължителна училищна възраст получават защитени училища, определени съгласно § 6е от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.

(12) До 31 януари 2009 г. Министерството на образованието и науката публикува на електронната си страница информация по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за:

1. броя на децата и учениците към 1 януари 2009 г. съгласно информационната система на министерството „АдминМ”;

2. броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно този закон.
Предложение от н.п. Евгени Чачев

В § 68, ал. 5 да придобие следната редакция:

"(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:

1. не повече от 75 на сто - на база основните компоненти на формулата";

2. до 25 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Ясен Попвасилев и гр.н.пр.

В § 68, ал. 5 се изменя и допълва така:

"(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:

1. не повече от 75 на сто - на база основните компоненти на формулата;

2. до 25 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.".

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница