Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница12/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29
§ 69. (1) Училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:

1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на район;

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити делегират права на директорите на училищата да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. По изключение първостепенния разпоредител с бюджетни кредити може да не делегира приходи от собственост, когато имота е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност.

(3) Министерският съвет може да одобри допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят системите на делегираните бюджети.

(4) Министерският съвет да предостави средства в размер на 26 000 хил. лв., от които:

1. 4 000 хил. лв. за насърчаване въвеждането на делегирани бюджети в детските градини и обслужващите звена;2. 22 000 хил. лв. за подпомагане прилагането на системата на делегирани бюджети в училищата.

(5) Средствата по ал. 4 се предоставят само на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които са изпълнили изискванията на § 68, ал. 2-9 и които прилагат система на делегирани бюджети, отговаряща на изискванията по ал. 1-3.

(6) Министерският съвет приема критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети с изискванията по ал. 5.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити не могат да финансират разходи на звена извън системата на народната просвета за сметка на средствата, които са получили по единни разходни стандарти.

(8) Установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.
Предложение от н.п. Евгени Чачев

В § 69, ал. 1 да се измени т. 2, както следва:

"2. Да извършва съгласувано с първостепенния разпоредител с бюджетни кредити компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, в рамките на определените с формулата по § 68, ал. 2 средства".

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69.
§ 70. В срок до 3 дни от влизане в сила на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката да предостави на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предвидените в централния бюджет средства за закуска на децата в подготвителните групи към детските градини и подготвителните класове в училищата, и за учениците от І до ІV клас в училищата.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70.
§ 71. (1) В срок до 31 март 2009 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката да извърши промени по субсидиите на държавните висши училища в случай на разлика между броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данни от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование и броя на студентите и докторантите, формиращ размера на субсидиите за издръжка на обучението, включени в трансферите за държавните висши училища по чл. 6, ал. 2.

(2) Освободените средства по ал. 1 се използват за увеличаване на нормативите за издръжка на обучението на студентите и докторантите и/или за капиталови разходи на държавните висши училища.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71.
§ 72. Министерският съвет да предостави от републиканския бюджет за 2009 г. допълнителни средства в размер на 6 600 хил. лв. за капиталови разходи на Софийския университет "Св. Климент Охридски", в т.ч. за дейности по опазване и поддържане на сградите, предоставени за управление на университета и обявени за недвижими паметници на културата.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72.
§ 73. В срок до 28 февруари 2009 г. министърът на образованието и науката и министърът на икономиката и енергетиката да внесат в Министерския съвет законопроект, с който се създава фонд „Научни изследвания и иновации” като инструмент за финансиране насърчаването на научните изследвания и иновациите в Република България.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73.

§ 74. (1) Средствата в размер на 263 441.1 хил. лв., предвидени в централния бюджет, се разходват за финансиране на национални програми за развитие на средното образование, одобрени от Министерския съвет. Разпределението на средствата по програми се утвърждава с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) В случаите, когато програмите по ал. 1 се изпълняват въз основа на стратегическите документи, одобрени през 2005 г. във връзка с § 69, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. и актуализирани през 2006 г. във връзка с § 71, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., Министерският съвет може да извърши налагащите се актуализации на тези документи, без да променя целите и приоритетите, заложени в тях.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74.

§ 75. Средствата за участието на Република България в международни операции и мисии в размер на 89 719 хил. лв. се осигуряват от централния бюджет извън средствата, предвидени по разходната част по бюджета на Министерството на отбраната.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75.
§ 76. Предвидените по централния бюджет средства за 2009 г. в размер на 30 000 хил. лв. за изграждане на Интегрирана система за наблюдение, предупреждение и оповестяване и Единната спасителна система се предоставят по бюджета на Министерството на извънредните ситуации, от министъра на финансите по предложение на министъра на извънредните ситуации по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, съобразно етапите и сроковете за изграждане и завършване на съответните подсистеми и обекти.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76.
§ 77. Вътрешните разчети между държавния бюджет и български дружества, титуляри на вземания от контрагенти със седалище в държави, с които правителството на Република България е сключило споразумения за окончателно уреждане на вземания с произход от междуправителствени споразумения за предоставяне на кредитни облекчения или за предоставяне на правителствен кредит, се осъществяват пропорционално до размера на получените в бюджета парични средства от изпълнението на споразуменията за окончателно уреждане или от реализация на финансови инструменти, при условие че вземанията са с произход от изпълнени търговски договори, включени в обхвата на споразуменията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77.
§ 78. При залагането и актуализирането на лимитите в системата за електронни бюджетни разплащания Министерството на финансите текущо може да предприема мерки за коригиране на месечните лимити за плащания или за отлагане залагането на лимити, в частта на утвърдените суми за нелихвените разходи и трансфери, за компенсиране на неизпълнение на приходите по републиканския бюджет, както и за компенсиране на ефекта върху бюджетното салдо, произтичащ от касовите разлики в месечните размери на постъпилите приходи по републиканския бюджет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78.
§ 79. Разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки на материали, медикаменти и външни услуги с годишна задача, по-висока от утвърдените им по бюджета за тази цел кредити за 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79.
§ 80. Временно свободните средства на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80.
§ 81. За изпълнение на задължения по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от същия закон, се предоставят целеви субсидии по бюджета на Националната здравноосигурителна каса от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81.
§ 82. Предвидените по централния бюджет средства за 2009 г. в размер на 20 000 хил. лв. за възстановяване и ремонт на хидромелиоративна инфраструктура за целите на поливното земеделие се предоставят от министъра на финансите при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и храните.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82.
§ 83. Касовите плащания и постъпления, произтичащи от придобиване и освобождаване на държавния резерв, се отразяват в разходната част на бюджета на нетна основа.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83.
§ 84. (1) Общините нямат право да събират приходи от такси или други приходи във връзка с режими, регулиращи стопанската дейност, които не произтичат от закон.

(2) Областните управители в срок до 1 март 2009 г. да извършат преглед на всички актове на общинските съвети, с които се въвеждат режими, регулиращи стопанската дейност на територията на съответната община и с които се определя събирането на такси или други приходи в полза на общината.

(3) За резултатите от прегледа по ал. 2 областните управители да представят доклад на министъра на държавната администрация и административната реформа в срок до 15 март 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84.
§ 85. (1) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати в рамките на максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация.

(2) В случаите по ал. 1 намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на средствата за работна заплата за следващата година.
Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

§ 85 се изменя така:

§ 85 (1) Министерският съвет утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати през 2009 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 29 по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.(2) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Министерския съвет месечен размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.

(3) Компенсирани промени между разходите за заплати и други елементи на кредитите по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2009 г. могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет, с който се променя и месечното им разпределение.

(4) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.

(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.

(6) До утвърждаването от Министерския съвет на месечното разпределение на разходите за заплати през 2009 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 с изключение на тези по т. 1, 3 и 29, могат да извършват месечно разходи за заплати до една дванадесета част от определения годишен размер за 2009 г.

(7) Алинеи 1-6 не се прилагат по отношение на разходите за допълнително материално стимулиране предвидено в закон и разходите по единни разходни стандарти в системата на средното образование.”

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 85, който става § 87 и предлага следната редакция:

§ 87. (1) Министерският съвет утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати през 2009 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 29 по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Министерския съвет месечен размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.

(3) Компенсирани промени между разходите за заплати и други елементи на кредитите по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2009 г. могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет, с който се променя и месечното им разпределение.

(4) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.

(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.

(6) До утвърждаването от Министерския съвет на месечното разпределение на разходите за заплати през 2009 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 с изключение на тези по т. 1, 3 и 29, могат да извършват месечно разходи за заплати до една дванадесета част от определения годишен размер за 2009 г.

(7) Алинеи 1-6 не се прилагат по отношение на разходите за допълнително материално стимулиране предвидено в закон и разходите по единни разходни стандарти в системата на средното образование.
§ 86. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.; доп., бр. 99 от 2003 г.; изм., бр. 114 от 2003 г.; доп., бр. 99 от 2004 г.; изм., бр. 115 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70 и 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 108 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2007 г.; доп., бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 53 и 113 от 2007 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите "2008 г." се заменят с "2009 г.".

2. В ал. 4 думите "2009 г." се заменят с "2010 г.".

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 90.
§ 87. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г.) чл. 18 се изменя така:

„Чл. 18. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл. 9, ал. 2 в 10-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.”.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 91.
§ 88. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; доп., бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2002 г., бр. 83 и 102 от 2003 г., бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 114 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.; доп., бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 76, 85 и 88 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 34 от 2006 г.; доп., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г.; доп., бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2007 г.) в § 5 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Директорът на болница "Лозенец" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на държавната администрация и административната реформа.”.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 92.
§ 89. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 26 от 2007 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм. бр. 31, 46, 59, 97 и 100 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23, ал. 1, т. 2 думите „бюджетни предприятия по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството” се заменят с „републиканския бюджет”.

2. В чл. 40, ал. 1:

а) в т. 1 думите „55:45" се заменят с "60:40".

б) в т. 8 думите „фонд "Безработица"” се заменят с „републиканския бюджет”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 93.
§ 90. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в § 28 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Събираните такси от издаването на документи за самоличност, за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство, постъпват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи и се ползват за:”

б) точка 1 се изменя така:

„1. покриване на разходи, свързани с издаването на документи за самоличност, за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство;”

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Приходите по ал. 1 постъпват по сметката от 1 юли 2009 г.”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 94.
§ 91. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43 и 69 от 2008г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г.) в чл. 45 ал.1 се изменя така:

„(1) Одиторите, извършващи дейностите по тази глава, трябва да отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1-3, да притежават сертификата по чл. 19, ал. 2, т. 4 или друг международно признат одиторски сертификат, както и да имат две години стаж в областта на вътрешния или външния одит.”


Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

§ 91 се изменя както следва:

§ 91. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43 и 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г.) в чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:1. В ал. 1 думите „чл. 19, ал. 2, т. 1 – 4” се заменят с „чл. 19, ал. 2, т. 1 – 3”.

2. В ал. 2 думите „чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4” се заменят с „чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2”.

3. Създава се ал. 3:

(3) С наредбата по чл. 44, ал. 2 министърът на финансите може да определя допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят одиторите по ал. 1 и ръководителите на одиторските екипи по ал. 2.”Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 91, който става § 95 и предлага следната редакция:

§ 95. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43 и 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г.) в чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 19, ал. 2, т. 1 – 4” се заменят с „чл. 19, ал. 2, т. 1 – 3”.

2. В ал. 2 думите „чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4” се заменят с „чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2”.

3. Създава се ал. 3:

(3) С наредбата по чл. 44, ал. 2 министърът на финансите може да определя допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят одиторите по ал. 1 и ръководителите на одиторските екипи по ал. 2.”


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ ПАРАГРАФИ:
Предложение от н.п. Надя Антонова

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

"§ ... В Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; доп., бр. 123 от 1997 г.; изм., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 91 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.) в чл. 13 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 13. (1) Редакцията на "Държавен вестник" е на бюджетна издръжка и се финансира със средства от самостоятелния бюджет на Народното събрание и от собствени приходи от абонамент и такси за обнародване на актове по чл. 7 и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност."

Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от н.п. Юнал Лютви, Четин Казак и Метин Сюлейманов

Създава се нов § 75 със следното съдържание:

1. „§ 75. Министерството на културата разкрива Турски музикално-танцов ансамбъл към Драматично-кукления театър „Васил Друмев" в гр. Шумен. Средствата, предвидени за тази цел са на стойност 300 хил.лв. от бюджета на министерството."

2. Сегашният § 75 става § 76, а останалите параграфи се преномерират.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Нено Димов и Антонела Понева

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§ ..... В Закона за семейни помощи за деца (Обн. ДВ. бр. 32 от 2002 г., изм. бр: 120 от 2002 г., изм., бр. 112 от 2003 г. изм., бр. 69 от 2004 г.:, изм., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 21, 30, 33, 68, 95 от 2006 г., изм., бр. 113 от 2007 г., изм., бр. 71 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 5:

"5. месечни помощи за отглеждане на близнаци до навършване на две години;"

б) досегашната т. 5 става т. 6.

2. В чл. 4 изразът "чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5" се заменя с "чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6"

3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се нова ал. 4:

"(4) Когато децата за чието отглеждане се изплаща на майката (осиновителката) месечната помощ по ал. 1 са близнаци, помощта се изплаща за всяко дете близнак."

2. Досегашните алинеи 4, 5, 6 и 7 стават 5, 6, 7 и 8.

4.Създават се нови членове 8а и 8б:

"Чл. 8а. (1) Месечни помощи за отглеждане на близнаци до две години в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) на близнаци, която има право да получава обезщетение за отглеждане на дете по реда на чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, независимо от доходите на семейството.

(2) Месечните помощи по ал. 1 се предоставят на майката от момента на придобиване правото на обезщетение по чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване до навършване на 2-годишна възраст на детето и се диференцират съобразно броя на близнаците, родени от майката.

(3) При условията на ал. 1 и 2 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на самотния баща-осиновител.

(4) При условията на ал. 1 и 2 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето."

Чл. 8б. Месечни помощи в размер 50 на сто от размера на месечните помощи предоставяни по реда на чл. 8а, ал. 1 се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) на близнаци, която има право да получава обезщетение за отглеждане на дете по реда на чл. 54, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване. Чл. 8а. ал. 2-4 се прилагат съответно."

5. В чл. 9, ал. 1 изразът „по чл. 7 и 8" се заменя с „по чл. 7, 8, 8а и 8б".

6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4 със следното съдържание:

"4. три месеца - за месечните помощи за отглеждане на близнаци до 2 години, считано от края на месеца, за който се отнасят;"

2. Точки 4 и 5 стават т. 5 и 6.”

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Васил Калинов, Пенко Атанасов и Мария Вълканова

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

"§...(1) Министерският съвет може да даде право на Държавен фонд "Земеделие" да извършва през 2009 г. национални доплащания към директните плащания на земеделските производители (след 30 октомври 2009), държавни помощи за подпомагане на българското животновъдство за посрещане на европейските стандарти за качество и безопасност (след 1 юли 2009 г.) средства за прилагане на нотифицирана и одобрена от ЕК държавна помощ за компенсиране на загуби, претърпени от земеделските производители за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия (след 1 септември 2009 г.) при следните условия:

1. очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата на годишния брутен вътрешен продукт;

2. наличие на преизпълнение на приходите по консолидираната фискална програма над 1,5 на сто от разчетените приходи по нея;

3. доплащанията са в размер от 8.00 до 9.00 лв./дка.

(2) За финансиране на доплащанията по ал. 1 при необходимост Министерският съвет осигурява допълнителни бюджетни кредити за Държавен фонд "Земеделие" в размер до 539 млн. лв., но не повече от преизпълнението на приходите над 1,5 на сто по ал. 1, т. 2. Бюджетните кредити по изречение първо не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(3) Размерът на доплащанията по ал. 1, т. 3, както и размерът и източниците по ал. 1 и източниците на тяхното финансиране се определят с акт на Министерския съвет.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Лъчезар Тошев и гр.н.пр.

Създава се нов параграф 14а със следното съдържание:

§ 14а. (1) Определят се следните минимални основни заплати в научната и академичната сфера както следва:

- научен сътрудник Ш степен/асистент - размерът на средната работна заплата за страната увеличена с 35%

- научен сътрудник II степен/старши асистент - размерът на средната работна заплата за страната увеличена с 45%

- научен сътрудник I степен/главен асистент - размерът на средната работна заплата за страната увеличен с 55%

- старши научен сътрудник II степен/доцент - размерът на средната работна заплата за страната увеличен със 65%

- старши научен сътрудник I степен/професор - размерът на средната работна заплата за сраната увеличен със 100%

(2) Определя се размерът на стипендия на редовен докторант - размерът на средната работна заплата за страната увеличена с 20%.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Христина Христова и гр.н.пр.

І. Създава се нов § 15а със следното съдържание:

§ 15а. В закона за семейни помощи за деца, (обн. ДВ. бр.32 от 29 март 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 декември 2002г., изм. ДВ. бр.112 от 23 декември 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 август 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 март 2006г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.ЗЗ от 21 април 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 ноември 2006г., изм. ДВ. бр.113 от 28 декември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 август 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения :1. В чл. 2 :

а) в ал. 1 се създава нова т. 5 със следното съдържание:

5 . месечни помощи за отглеждане на близнаци до навършване на две години;"б) в ал. 1 досегашната т. 5 става т. 6.

2. В чл. 4 след думите „чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4" „5" се заменя със „6".

3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 4 със следното съдържание:

(4) Когато децата за чието отглеждане се изплаща на майката (осиновителката) месечната помощ по ал. 1 са близнаци, помощта се изплаща за всяко дете близнак."б) алинеи 4, 5, 6 и 7 стават съответно 5, 6, 7 и 8.

4. Създава се нов чл. 8а със следното съдържание:

Чл. 8а. (1) Месечни помощи за отглеждане на близнаци до две години в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) на близнаци, която има право да получава обезщетение за отглеждане на дете по реда на чл. 53, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, независимо от доходите на семейството.(2) Месечните помощи по ал. 1 се предоставят на майката от момента на придобиване правото на обезщетение по чл. 53, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване до навършване на 2-годишна възраст на детето и се диференцират съобразно броя на близнаците, родени от майката.

(3) При условията на ал. 1 и 2 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на самотния баща (осиновител).

(4) При условията на ал. 1 и 2 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето."

5. Създава се нов чл. 8б със следното съдържание:

Чл.8б. Месечни помощи в размер 50 на сто от размера на месечните помощи предоставяни по реда на чл. 8а, ал.1 се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) на близнаци, която има право да получава обезщетение за отглеждане на дете по реда на чл. 54, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване. Чл. 8а, ал. 2-4 се прилагат съответно."6. Създава се нов чл. 8в със следното съдържание:

Чл. 8в. На майките студенти редовно обучение, които нямат право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване, се изплаща месечна помощ в размер, определен със Закона за държавния бюджет за 2009 г."7. В чл. 9, ал. 1 след думите "по чл. 7" се поставя запетая и се добавят думите "8, 8а и 8б".

8. Създава се нов чл. 10б със следното съдържание:

Чл. 10б. Семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска детска градина, имат право на помощ в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощите са за сметка на републиканския бюджет. Министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите.''9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 4 със следното съдържание:

4. три месеца - за месечните помощи за отглеждане на близнаци до 2 години, считано от края на месеца, за който се отнасят;"б) точки 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6."

ІІ. Създава се нов § 15б със следното съдържание:

§ 15б. Помощта на майките студенти по чл. 8в от Закона за семейните помощи за деца е в размер на минималната работна заплата, установена за страната.”Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Христина Христова и гр.н.пр.

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§..... Текстът на § 15а, т. 8 влиза в сила от 1 април 2009 година."Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Евгений Жеков, Борислав Китов и Бойко Ватев

Създава се нов § 74 а със следния текст:

§ 74а. Средствата в размер на 796 000,0 хил. лв. предвидени в бюджета за Държавен фонд „Земеделие" се разпределят както следва:- 378 000,0 хил. лв. за национални доплащания към директните плащания по схемата за единно плащане на единица площ.

- 218 000,0 хил. лв. за подпомагане на млечното и месно животновъдство.

- 200 000,0 хил. лв. за кредитиране на земеделски производители, средни, малки и микро предприятия.”

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Донка Михайлова

1. Създава се нов параграф 18:

"§ 18. (1) Създава се Фонд за развитие на гражданското общество.

(2) Във фонда по ал. 1 постъпва не по-малко от 0,05 на сто от планирания излишък в Републиканския бюджет за 2009 г.

(3) Министерски съвет следва да внесе в Народното събрание проект на Закон за регламентиране статута и дейността на фонда по ал. 1. Ако до приключване на финансовата година законът не е приет, средствата по ал. 2 се трансферират в отделно обособена сметка на фонда в Българска народна банка."

2. Параграфи 18 и следващите се преномерират.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Николай Григоров

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§... В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система се правят следните изменения и допълнения:В чл. 13, ал. 8 да отпадне.”

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Антония Първанова и гр.н.пр.

Да се създадат нови параграфи със следното съдържание:

§.... В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 46, 76, 85, 88,94 и 103 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2008 г.) се правят следните допълнения:

1. В глава четвърта се създава раздел ІІІ а „Фонд „Асистирана репродукция" с чл. 136а - чл. 136о:

Раздел III а „Фонд „Асистирана репродукция"

Чл. 136а. (1) За финансиране на дейностите по асистирана репродукция в съответствие с Националната здравна стратегия и националните здравни програми се създава Фонд „Асистирана репродукция.

(2) Фонд „Асистирана репродукция, наричан по-нататък "фонда" е юридическо лице със седалище в гр. София.

(3) Фонд „Асистирана репродукция" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Чл. 136б. В изпълнение на своите цели фондът основава дейността си на следните принципи:

1. прозрачност при управлението на средствата;

2. равнопоставеност на всички лица, кандидатстващи за финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция;

3. партньорство и сътрудничество с физически и юридически лица за съвместно финансиране и управление на програми за асистирана репродукция.

Чл. 136в. (1) Фонд „Асистирана репродукция" осъществява дейности по организационно и финансово подпомагане на български граждани с репродуктивни проблеми за извършване на асистирана репродукция в акредитирани лечебни заведения в Република България.

(2) Фонд „Асистирана репродукция":

1. създава и поддържа регистър на лица с репродуктивни проблеми, подали заявление за подпомагане с финансови средства от бюджета на фонда;

2. разработва критерии за включване на лица с репродуктивни проблеми в регистъра по т. 1;

3. разработва критерии за определяне на лицата, включени в регистъра по т. 1, на които се извършва асистирана репродукция с финансови средства от бюджета на фонда;

4. определя лицата с репродуктивни проблеми, включени в регистъра по т. 1, на които ще бъде извършена асистирана репродукция с финансови средства от бюджета на фонда, в съответствие с критериите, посочени в наредбата по ал. 3;

5. определя лечебните заведения по чл. 131, ал. 1, които ще извършват дейности по асистирана репродукция със средства от бюджета на фонда, в съответствие с критериите, посочени в наредбата по ал. 3;

6. сключва договори с лечебните заведения по т. 5;

7. осигурява на лицата по т. 4 финансови средства за извършването до три процедури по асистирана репродукция в лечебни заведения по т. 5, при условията и по реда на този закон и на наредбата по ал. 3;

8. участва в актуализиране на стандартите за асистирана репродукция;

9. осъществява медийни и информационни кампании за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда, както и кампании, свързани с възможностите за профилактика и лечение на репродуктивните проблеми.

(3) Критериите за включване на лица с репродуктивни проблеми в регистъра по ал. 2, т. 1, както и критериите за определяне на лицата, за чието лечение се отпускат финансови средства от бюджета на фонда, се определят с наредба на министъра на здравеопазването по предложение на Управителния съвет на фонда.

(4) С наредбата по ал. 3 се определят и критериите за определяне на лечебните заведения, които ще извършват дейности по асистирана репродукция със средства от бюджета на фонда.

Чл. 136г. (1) Със средства на фонд „Асистирана репродукция" се финансират до три процедури по ин-витро оплождане на лицата по чл. 136 в, ал. 2, т. 4.

(2) За извършване процедура по ал. 1, лицата по чл. 136в, ал. 2, т. 4 подават заявление за финансиране до управителя на фонда.

(3) За една извършена процедура по ин-витро оплождане, включително за разходите за лекарствени продукти, медицински изделия или консумативи, фондът заплаща до пет хиляди лева.

(4) Когато стойността на процедурата по ин-витро оплождане надхвърля сумата по ал. 2, останалите разходи за проведеното лечение се заплащат от пациента.

(5) Финансирането на дейностите по ат. 1 се извършва до размера на средствата по бюджета на фонда за съответната година.

(6) Лицата по ал.1 имат право на свободен избор на лечебно заведение по чл.136в, ал. 2, т. 5. в което да бъдат извършени процедурите по ал. 1

(7) Условията и редът за подаване и разглеждане на молби за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми със средства от бюджета на фонда се определят с наредбата по чл. 136в, ал. 3, по предложение на управителния съвет на фонда.

Чл. 136д. (1) Приходите на фонда се формират от:

1. ежегодна субсидия от държавния бюджет;

2. дарения и помощи;

3. други приходи.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за финансиране на дейностите по чл. 136 в, ал. 1 и за издръжка на дейността на фонда.

(3) Неусвоените средства за съответната календарна година преминават за усвояване през следващата бюджетна година и се разходват за дейностите по чл. 136 в, ал. 1.

Чл. 136е. Органи за управление на фонд "Асистирана репродукция" са:

1. Управителен съвет;

2. Медицински съвет;

3. Обществен съвет;

4. Управител.

Чл. 136ж. (1) Управителният съвет на фонда се състои от 7 членове: представители на министъра на здравеопазването, на министъра на финансите и на министъра на труда и социалната политика, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация, председателя на Медицинския съвет, председателя на Обществения съвет и управителя на фонда.

(2) Председателят и членовете на управителния съвет се определят с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на здравеопазването за срок от пет години.

(3) В управителния съвет не могат да се включват лица, които са собственици, управляват или работят в лечебни заведения по чл. 131, ал. 1.

(4) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най- малко веднъж месечно от неговия председател, както и на извънредни заседания по искане на председателя на Медицинския съвет, председателя на Обществения съвет или управителя на фонда.

(5) Управителният съвет заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(6) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство повече от две трети от членовете му.

(7) Управителният съвет приема правила за дейността си, които обявява на интернет страницата на фонда.

(8) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 3 членовете на управителния съвет подписват декларация за конфликт на интереси.

Чл. 136з. (1) Управителният съвет:

1. приема годишна програма за дейността на фонда;

2. разработва, актуализира и оповестява публично правила, въз основа на които се набират финансовите средства за осъществяване дейността на фонда по чл. 136 в, ал. 1;

3. съвместно с Обществения съвет организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда в съответствие с правилата по т. 2. Размерът на набраните средства се оповестява публично;

4. одобрява критериите по чл. 136 в, ал. 3 и 4 и ги предлага на министъра на здравеопазването;

5. разглежда молбите на лицата с репродуктивни проблеми и взема решение за включването им в регистъра по чл. 136 в, ал. 2, т. 1;

6. взема решение за определяне на лицата с репродуктивни проблеми, включени в регистъра по т. 2, за които ще бъде извършена асистирана репродукция с финансови средства от бюджета на фонда, на всяко тримесечие. С решението се определя размера на отпусканите финансови средства за всеки конкретен случай, при спазване на разпоредбата на чл. 136г, ал. 3.

7. определя лечебните заведения, които ще извършват дейности по асистирана репродукция със средства от бюджета на фонда и обявява списъка на одобрените лечебни заведение на интернет страниците на фонда и на Министерството на здравеопазването;

8. определя списъка на лекарствените продукти, които ще се прилагат при извършването на процедурите по асистирана репродукция, по предложение на Медицинския съвет;

9. одобрява проекта на бюджет на фонда и го представя на министъра на здравеопазването;

10. осъществява контрол за целевото разходване на средствата на фонда;

11. предлага на министъра на здравеопазването за назначаване управителя на фонда;

12. прави предложение до министъра на здравеопазването за членове на Обществения съвет на фонда, след съгласуване с юридическите лица с нестопанска цел, работещи за защита на правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

13. одобрява структурата и възнагражденията на щатните длъжности на фонда;

14. одобрява годишния отчет на фонда и го оповестява публично;

15. осъществява и други функции, възложени му с нормативен акт.

(2) Решението по ал. 1, т. 6 се взема по предложение на управителя и след изразено писмено становище на Медицинския съвет.

Чл. 136и. (1) Медицинският съвет се състои от 5 членове - лица с висше образование по специалността „Медицина", с призната специалност по акушерство и гинекология и стаж в областта на асистираната репродукция - най-малко три години.

(2) Членовете на медицинския съвет трябва да се ползват с добро професионално име и да не са прекъсвали упражняването на професията си в областта по ал. 1 през последните три години.

(3) В Медицинския съвет се включват само лица, които работят в лечебни заведения по чл. 131, ал. 1.

(4) Поименният състав на Медицинския съвет се утвърждава със заповед от министъра на здравеопазването, по предложение на управителния съвет.

(5) Медицинският съвет избира от състава си председател, който по право е член на управителния съвет на фонда.

(6) Медицинският съвет заседава най-малко веднъж месечно.

(7) Медицинският съвет приема правила за дейността си, които обявява на интернет страницата на фонда.

(8) За дейността си членовете на Медицинския съвет получават възнаграждение по договор с фонда.

Чл. 136й. (1) Медицинският съвет:

1. изготвя експертно становище по всяка постъпила молба за включване в регистъра по чл. 136в, ал. 2, т. 1;

2. изготвя експертно становище по чл. 136 з, ал. 2 за всеки конкретен случай.

3. прави предложение до управителния съвет за определяне на лечебни заведения чл. 136в, ал. 2, т. 5;

4. прави предложение до управителния съвет за определяне на списъка на лекарствените продукти, които ще се прилагат при извършването на процедурите поасистирана репродукция;

5. участва в разработването на критериите по чл. 136в, ал. 3;

6. участва в актуализирането на медицинския стандарт за асистирана репродукция.

(2) За подпомагане дейността на медицинския съвет по ал. 1, т. 1 и 2, управителят на фонда може да сключва договори с външни експерти, които отговарят на изискванията по чл. 136и, ал. 1 и 2.

Чл. 136к. (1) Общественият съвет се състои от 7 членове - представители на юридическите лица с нестопанска цел, работещи за защита на правата на пациентите в областта на асистираната репродукция, както и на други юридически лица.

(2) В Обществения съвет не могат да се включват лица, които са собственици, управляват или работят в лечебни заведения по чл. 131, ал. 1.

(3) Поименният състав на Обществения съвет се утвърждава със заповед от министъра на здравеопазването, по предложение на управителния съвет.

(4) Общественият съвет избира от състава си председател, който по право е член на управителния съвет на фонда.

(5) Общественият съвет заседава най-малко веднъж месечно.

(6) Общественият съвет приема правила за дейността си, които обявява на интернет страницата на фонда.

(7) За дейността си членовете на Обществения съвет не получават възнаграждение.

(8) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 2 членовете на Обществения съвет подписват декларация за конфликт на интереси.

Чл. 136л. Общественият съвет:

1. участва в разработването на критериите по чл. 136 в, ал. 3;

2. организира благотворителни, медийни и информационни дейности в областта на репродуктивното здраве и асистираната репродукция;

3. съвместно с управителния съвет организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда, в съответствие с правилата по чл. 136з, ал. 1, т. 2 , 3 и 4;

4. прави предложения за определяне на експертите по чл. 136й, ал. 2;

5. оказва съдействие на лица с репродуктивни проблеми, кандидатстващи за включване в регистъра по чл. 136 в, ал. 2, т. 1;

6. упражнява контрол върху разходването на средствата от бюджета на фонда;

7. осъществява и други функции, възложени му с нормативен акт.

Чл. 136м. (1) Управителят на фонд „Асистирана репродукция" се назначава и освобождава от министъра на здравеопазването, по предложение на управителния съвет.

(2) За управител на фонда не може да бъде назначавано лице, което е собственик, член на управителен орган или работи в лечебни заведения по чл. 131, ал. 1.

(3) Управителят на фонда:

1. представлява, организира и ръководи дейността на фонда, в съответствие с решенията на управителния съвет;

2. изготвя и представя на управителния съвет годишната програма, проекта на годишния бюджет и годишния отчет на фонда;

3. сключва договори с определените от управителния съвет лечебни заведения по чл. 136з, ал. 1, т. 7;

4. подписва договорите и заповедите за предоставяне на средства от бюджета на фонда за извършване на асистирана репродукция на лицата, определени по реда на чл. 133з, ал.1, т. 6 при спазване на чл.136г, ал.б;

5. провежда процедури за възлагане на обществени поръчки при спазване на наредбата по чл. 82, ал. 1, т. 8 за доставка на лекарствените продукти, определени по реда на чл. 136з, ал. 1, т. 8 и сключва договорите за доставката им с избраните изпълнители.

6. назначава и освобождава служителите на фонда;

7. решава всички останали въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет на фонда.

(4) Въз основа на решение на управителния съвет по чл. 136 з, ал. 1, т. 5 и 6 , управителят на фона издава заповед за включване в регистъра по чл. 136в, ал. 2, т. 1 и за отпускане на средства от бюджета на фонда за лечението по чл. 136 г, ал. 1 и 2 или прави мотивиран отказ.

(5) Отказът по ал. 4, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 2 управителят подписва декларация за конфликт на интереси.

Чл. 136н. (1) Договорът с управителя на фонда се прекратява предсрочно:

1. по взаимно съгласие;

2. по негово искане с предизвестие не по-малко от три месеца;

3. при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;

4. при системно неизпълнение на задълженията му;

5. при увреждане интересите на фонда;

6. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;

7. при смърт.

(2) Прекратяването на договора в случаите по ал.1, т. 4, 5 и 6 се извършва по предложение на управителния съвет.

Чл. 136о. Дейността и организацията на работа на фонда се уреждат с устройствен правилник, издаден от министъра на здравеопазването по предложение на управителния съвет на фонда."

2. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 34:

"34. "Ин-витро" оплождане (IVF) е метод за оплождане на яйцеклетки в лабораторни условия извън тялото на жената; Ин-витро оплождането включва и интра-овоцитно инжектиране на единични сперматозоиди (ICSI)."

§ .... За организиране и започване дейността на „Фонд „Асистирана репродукция" към министъра на здравеопазването, министърът на финансите чрез първостепенния разпоредител предоставя по бюджета на Министерството на здравеопазването за фонд "Асистирана репродукция" предвидените в Приложение № 1 към т. 1, раздел IV, абзац втори от Решението за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по консолидираната фискална програма за 2008 г. (обн. ДВ, бр. 89 от 2008 г.) средства за програма "Ин-витро" в размер до 10 млн. лв., в 3 -дневен срок от влизането в сила на закона.

§ .... Министерският съвет в изпълнение на чл. 6, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., осигурява в разходната част на бюджета на Министерството на здравеопазването 10 млн. лв. за Фонд „Асистирана репродукция".

Комисията не подкрепя предложението за първия и втория параграф и подкрепя по принцип предложението за третия параграф, но за „Програма Ин витро” и е отразено в § 88.
Предложение от н.п. Антония Първанова и гр.н.пр.

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

"§..... Министърът на здравеопазването:

1. в срок до 31 януари 2009 г.:

А) назначава управител на Фонд „Асистирана репродукция" по чл. 136а от Закона за здравето;

б) прави предложение до Министерския съвет за състава на Управителния и Обществения съвет на фонда по буква „а";

в) предоставя на фонда по буква „а" помещения, необходими за осъществяване на дейността му.

2. в срок до 31 март 2009 г. издава:

а) устройствения правилник на фонда по т. 1, буква „а";

б) наредбата по чл. 136в, ал. 3 от Закона за здравето."

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Борислав Великов, Лидия Шулева и Илко Димитров

Създава се § 63а със следното съдържание:

§ 63а. (1) Средствата в размер на 42 000,00 хил. лв., предвидени в централния бюджет, се разходват за финансиране на национални програми за превенция и профилактика на онкологичните заболявания, одобрени с решение на Министерския съвет. Разпределението на средствата по приоритетните мерки и програми се утвърждава с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г."Комисията не подкрепя предложението.

Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§ ... В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; доп., бр. 46 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 76 и 85 от 25.10.2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.; изм., бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 30 и 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59, 71 и 75 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 2006 г.; доп., бр. 81 от 2006 г.; изм., бр. 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41 и 46 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г.; изм., бр. 13 от 2008 г.) в чл.119 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

(2) Общинските детски ясли и общинските детски кухни се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет и съгласие на министъра на здравеопазването.”2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.”

Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§ ... (1) Министерският съвет може да даде право на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" да извършва през 2009 г. национални доплащания към директните плащания на земеделските производители след 30 октомври 2009 г., при условие че очакваният годишен размер на положителното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата на годишния брутен вътрешен продукт.(2) За финансиране на доплащанията по ал. 1 Министерският съвет може да осигури допълнителни бюджетни кредити за Държавен фонд "Земеделие" в размер до 167 млн. лв., но не повече от превишението по ал. 1.

(3) Размерът на доплащанията по ал. 1 и източниците на тяхното финансиране се определят с акт на Министерския съвет, след представяне от страна на Министерството на земеделието и храните на анализ на въздействието от предоставянето на доплащанията по ал.1 върху отрасъла и крайните бенефициенти, като в него бъдат посочени ефектите и ползите, които ще бъдат постигнати и очакваното отражение върху конкурентоспособността на отрасъла.”

Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§ ... (1) Общините могат да бъдат подпомагани от Фонда за местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД за достъпа си до финансиране от Фонда при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия и ред, определен от Министерския съвет, след съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България.(2) Министерският съвет определя механизъм за критериите, размера и групите на общините по ал. 1”

Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Румен Овчаров

В преходни и заключителни разпоредби да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§ ... В закона за приватизация и следприватизационен контрол (Обн. ДВ, бр. 28 от 2002 г., доп., бр. 78 от 2002 г., изм., бр. 20, 31 и 39 от 2003 г., доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., изм., бр. 55 и 115 от 2004 г., изм., бр. 115 от 2004 г., изм., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., изм., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., изм., бр. 36, 65, 94 и 98 от 2008 г.) в Приложение № 2 (към чл. 35а, ал. 1) т. 1 се отменя.Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Йордан Мирчев и Стойко Танков

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§ ... Предоставя от резерва за непредвидени и неотложни разходи, по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4, средства в размер на 94 500 хил. лева, от които:- 50 000 хил. лева на НК „Железопътна инфраструктура" за модернизация и експлоатация на жп инфраструктура;

- 44 500 хил. лева на „Български държавни железници" ЕАД за доставка на нови и модернизация и реконструкция на стари пътнически вагони.”

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Румен Овчаров

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§... В Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм., бр. 19 от 1994 г., изм. и доп., бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 113 от 1999 г., изм. и доп., бр. 33 и 102 от 2000 г., доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., изм. и доп., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91 от 2005 г., изм., бр. 95 и 99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 30 и 34 от 2006 г., , изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., изм., бр. 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г.) в чл. 30 след думата „търговци" се добавя „регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност".Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Димитър Димитров

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

§... В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения:§ 1. Чл. 33, се правят следните изменения:

1. В алинея 3, досегашния текст, става т. 1.

2. Създава се т. 2 със следното съдържание:

"2. движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците е брутната сума на дохода от сделката."

3. В ал. 4, след думите "по ал. 3" се поставя запетая и се добавя:
"т.1".


§ 2. В чл. 38, ал. 10 се отменя.

§ 3. В чл. 65, ал. 1, думите " и чл. 38, ал. 10" се заличават.”

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Ива Станкова и гр.н.пр.

Да се създаде нов параграф със следното съдържание:

"§... В срок до 31 януари 2009 год. Министерският съвет разпределя одобрените с приложение № 6, към чл.11, ал.2 средства за здравеопазване от 179 356.2 хил.лева и разпределението им по общини, както следва:

1. определя числеността на персонала, заплатите и възнагражденията, както и други възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя. Числеността на персонала се разпределя по здравните кабинети в детските заведения и училищата на общинско финансиране, детските ясли за деца лишени от родителски грижи и за здравословни и безопасни условия на труд на персонала;

2. определя общия размер на издръжката и я разпределя за здравни кабинети в детските заведения и училищата на общинско финансиране, и за детските ясли за деца лишени от родителски грижи и за здравословни и безопасни условия на труд на персонала;

3. определя общия размер на субсидията и разпределението и по видове диспансери и за субституиращи и поддържащи програми, както следва:

- диспансер за онкологични заболявания;

- диспансер за психични заболявания;

- диспансер за пневмофтизиатрични заболявания и

- диспансер за кожно-венерически заболявания

4. В срок до 31 януари 2009 год. Министерството на здравеопазването да разпредели числеността и средствата по общини и разпределението да бъде представено на министъра на финансите, който до 15 февруари да извърши необходимите корекции по бюджетите на общините.

5. Кметовете на общините съгласувано с Районните центрове по здравеопазване да разпределят числеността на персонала, средствата за заплати и издръжка по здравните кабинети в детските заведения и училищата, детските ясли за деца лишени от родителски грижи,

диспансерите и програмите.

В срок до 31 януари 2009 год. в рамките на предвидените средства общините съгласувано с министъра на здравеопазването определят числеността на персонала, заплатите и възнагражденията, както и други възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя за здравните кабинети в детските заведения и училищата на общинско финансиране, детските ясли за деца лишени от родителски грижи и за здравословни и безопасни условия на труд на персонала; по видове диспансери и за субституиращи и поддържащи програми.

Предложението е оттеглено.
Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

Създава се нов § 7а със следното съдържание:

§ 7а. Максимален осигурителен доход за 2009 година е 2200 лева".Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

Създава се нов параграф 12а със следното съдържание:

,,§ 12а. (1) Националната агенция за приходите предоставя на тримесечие информация на общините за реалното изпълнение на приходите по закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Преизпълнението на данъчните приходи по ЗДДФЛ се предоставя като допълнителна субсидия към 30 юни и 30 септември."

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат следните нови параграфи:
§ 85. (1) Общините могат да бъдат подпомагани от Фонда за местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД за достъпа си до финансиране от Фонда при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия и ред, определен от Министерския съвет, след съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България.

(2) Министерският съвет определя механизъм за критериите, размера и групите на общините по ал. 1.

§ 86. (1) Министерският съвет може да даде право на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" да извършва през 2009 г. национални доплащания към директните плащания на земеделските производители след 30 октомври 2009 г., при условие че очакваният годишен размер на положителното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата на годишния брутен вътрешен продукт.

(2) За финансиране на доплащанията по ал. 1 Министерският съвет може да осигури допълнителни бюджетни кредити за Държавен фонд "Земеделие" в размер до 167 млн. лв., но не повече от превишението по ал. 1.

(3) Размерът на доплащанията по ал. 1 и източниците на тяхното финансиране се определят с акт на Министерския съвет, след представяне от страна на Министерството на земеделието и храните на анализ на въздействието от предоставянето на доплащанията по ал. 1 върху отрасъла и крайните бенефициенти, като в него бъдат посочени ефектите и ползите, които ще бъдат постигнати и очакваното отражение върху конкурентоспособността на отрасъла.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница