Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница13/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29
§ 88. Неусвоените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2008 г. за дейности свързани с „Програма „Ин витро” – стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставка на лекарствени продукти за ин витро оплождане” (Приета с Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по Консолидираната фискална програма за 2008 г., обн. ДВ, бр. 89 от 14.10.2008 г.) се разходват в размер до 10 млн. лв. по реда на чл. 34 и/или чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет за същите цели от Министерството на здравеопазването над общите разходи, утвърдени по чл. 6, ал. 1, т. 10.

(2) Министерството на здравеопазването може да осигури допълнително средства до 10 млн. лв. за „Програма „Ин витро” – стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставка на лекарствени продукти за ин витро оплождане” в акредитирани лечебни заведения в Република България за сметка на преструктуриране на разходната част на бюджета си.

§ 89. (1) Министерският съвет след 31 октомври 2009 г. може да одобри допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за реализиране на мерки и програми по Закона за енергийната ефективност в размер до 10 млн. лв. при условие, че:

1. очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата за годишния брутен вътрешен продукт;

2. не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет;

3. е приложена разпоредбата на чл. 17, ал. 2.

(2) Бюджетните кредити по ал. 1 не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 96. В Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; доп., бр. 123 от 1997 г.; изм., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 91 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2 се изменя така:

(2) Редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити”.2. Член 13 се изменя така:

Чл. 13. (1) Редакцията на „Държавен вестник” е на бюджетна издръжка и се финансира със субсидия от самостоятелния бюджет на Народното събрание, от собствени приходи от абонамент на вестника, такси по чл. 9, ал. 2 и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност.(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издаване и издръжка на „Държавен вестник”, както и за други научни, изследователски, издателски и информационни дейности, включително свързаните с тях доставки на стоки и предоставяне на услуги, по ред, определен от председателя на Народното събрание.”

§ 97. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; доп., бр. 46 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 76 и 85 от 25.10.2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.; изм., бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 30 и 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59, 71 и 75 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 2006 г.; доп., бр. 81 от 2006 г.; изм., бр. 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41 и 46 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г.; изм., бр. 13 от 2008 г.) в чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

(2) Общинските детски ясли и общинските детски кухни се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет и съгласие на министъра на здравеопазването.”2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.

§ 98. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм., бр. 19 от 1994 г., изм. и доп., бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 113 от 1999 г., изм. и доп., бр. 33 и 102 от 2000 г., доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., изм. и доп., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91 от 2005 г., изм., бр. 95 и 99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 30 и 34 от 2006 г., , изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., изм., бр. 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г.) в чл. 30 след думата „търговци" се добавя „регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност".

§ 99. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Обн. ДВ, бр. 28 от 2002 г., доп., бр. 78 от 2002 г., изм., бр. 20, 31 и 39 от 2003 г., доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., изм., бр. 55 и 115 от 2004 г., изм., бр. 115 от 2004 г., изм., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., изм., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., изм., бр. 36, 65, 94 и 98 от 2008 г.) в Приложение № 2 (към чл. 35а, ал. 1) т. 1 се отменя.

§ 92. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 100.

§ 93. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 101.
Приложение № 1към чл. 6, ал. 2Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката

и Министерството на отбраната за държавните висши училища и

Българската академия на науките за 2009 г.
 

 


 Наименование 

 

Сума

(хил. лв.)1.

Българска академия на науките

95 772,4

2.

Технически университет - София

38 325,9

3.

Технически университет - Варна

11 333,8

4.

Технически университет - Габрово

7 892,2

5.

Русенски университет "А. Кънчев"

15 226,0

6.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

6 003,6

7.

Химико-технологичен и металургичен университет - София

8 360,4

8.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

6 468,1

9.

Лесотехнически университет - София

7 570,4

10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

10 941,7

11.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

5 271,1

12.

Университет за национално и световно стопанство - София

19 915,7

13.

Икономически университет - Варна

11 104,1

14.

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

9 147,0

15.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

47 028,4

16.

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

11 516,9

17.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

18 602,1

18.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

15 949,4

19.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

8 719,5

20.

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

14 129,4

21.

Аграрен университет - Пловдив

8 575,6

22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

2 939,8

23.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

3 705,6

24.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

4 284,9

25.

Национална художествена академия - София

5 011,7

26.

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София

2 402,5

27.

Колеж по телекомуникации и пощи - София

1 231,6

28.

Медицински университет - София

28 819,1

29.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна

10 206,1

30.

Медицински университет - Пловдив

15 276,9

31.

Медицински университет - Плевен

8 232,5

32.

Тракийски университет - Стара Загора

18 499,7

33.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

4 324,4

34.

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

2 320,1

35.

Военна академия "Г.С.Раковски"

6 704,3

36.

Национален военен университет "В. Левски"

17 723,5

37.

Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"

6 534,2

 

Всичко:

516 070,7
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница