Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница14/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


Предложение на н.п. Лъчезар Тошев и гр.н.пр.

В Приложение № 1 общата сума в таблицата да се коригира, като числото „516 070,7” се заменя със „616 070,7”.

Увеличението на сумата се използва за увеличение на бюджетите на държавните висши училища и Българската академия на науките в съответствие с предложеният нов § 14а. Остатъкът се разпределя пропорционално.

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Весела Драганова

В Приложение № 1:

1. В т. 44 за Българска национална телевизия: в т. 2 Разходи - за 2009 г. се променя на 92 603,2 в т. 2.1 Текуща издръжка и стипендии - за 2009 г. да се промени на 53 610,8;

2. В т. 44 за Българско национално радио: в т. 2 Разходи - за 2009 г. се променя на 60 312,3 в. т. 2.1 Текуща издръжка - за 2009 да се промени на 40 646,4.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.
Приложение № 2към чл. 6, ал. 3


Разходи по бюджетите на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на Държавната агенция по горите, на Държавната агенция по туризъм, на Държавната агенция "Национална сигурност" и на Националната агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма „Администрация”


І. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Определяне на националните приоритети и координация на политиките"

12 843,0

2

Други програми (общо), в т.ч.:

28 814,9

 

Програма "Вероизповедания"

3 614,1

 

Програма "Борба с трафика на хора"

448,5

 

Програма "Управление на националния архивен фонд"

8 183,7

 

Програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

16 348,1

 

Програма "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

220,5

3

Програма "Администрация"

12 105,1

 

ОБЩО:

53 763,0


ІІ. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси"

26 079,7

2

Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи"

258 973,5

3

Политика "Защита на обществото и иконономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма"

36 710,4

4

Политика "Управление на дълга"

1 693,0

5

Програма "Администрация"

30 938,4

 

ОБЩО:

354 395,0


ІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света"

51 554,0

2

Политика "Насърчаване участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера"

2 292,6

3

Политика "Европейска интеграция"

31 300,0

4

Политика "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в региона"

19 041,5

5

Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България"

21 556,8

6

Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба"

45 790,6

 

в т.ч. програма "Администрация"

19 673,2

 

ОБЩО:

171 535,5


ІV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика „Отбранителни способности"

909 467,5

2

Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност"

67 922,0

3

Политика "Хората в отбраната"

136 300,4

4

Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната"

76 430,1

 

ОБЩО

1 190 120,0


V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2009 г.Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността"

729 389,7

2

Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийноспасителна дейност"

122 888,1

3

Политика "Общоосигуряващи дейности"

176 190,2

4

Програма “Убежище и бежанци”

4 270,0

 

ОБЩО

1 032 738,0


VІ. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на правосъдието

88 380,0

2

Политика "Изпълнение на наказанията"

112 076,7

3

Програма "Администрация"

5 067,3

 

ОБЩО:

205 524,0


VІІ. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на заетостта

221 115,1

2

Политика в областта на трудовите отношения

14 108,2

3

Политика в областта на социалното подпомагане

239 914,4

4

Политика за демографско развитие и равни възможности

656 315,9

5

Политика в областта на доходите

282,6

6

Политика в областта на трудовата миграция

1 529,7

7

Програма "Администрация"

13 241,3

 

ОБЩО:

1 146 507,2


VІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здравеопазване

88 069,0

2

Политика в областта на диагностиката и лечението

375 965,5

3

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

148 295,3

4

Програма "Администрация"

32 434,9

 

ОБЩО:

644 764,7


ІХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика за всеобхватно, достъпно и качествено средно образование и обучение

318 769,9

2

Политика за равен достъп до качествено висше образование

8 633,5

3

Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие

106 637,9

4

Програма "Колекциониране, консервиране и дълготрайно съхранение на микробиологични образци"

306,3

5

Програма "Администрация"

6 721,5

 

ОБЩО:

441 069,1


Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на опазване на културно-историческото наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги

89 399,5

2

Политика в областта на популяризиране на културата

4 011,7

3

Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура

22 709,0

4

Програма "Администрация"

5 779,4

 

ОБЩО:

121 899,6


ХІ. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на управление на водите

14 157,4

2

Политика в областта на управлението на отпадъците

2 606,9

3

Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

1 126,3

4

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

7 205,9

5

Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати

783,6

6

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

12 255,7

7

Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на взeмане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие

1 248,6

8

Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

1 708,3

9

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

496,9

10

Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите

3 635,9

11

Програма " Администрация"

12 010,5

 

ОБЩО:

57 236,0


ХІІ. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Макроикономическа стабилност и конкурентоспособност"

28 094,7

 

в т.ч.

 

 

- за стратегическа цел "Устойчиво развитие и конкурентноспособност"

1 638,6

 

- за стратегическа цел "Сигурност и конкурентноспособност на енергийните доставки"

26 456,1

2

Програма “Администрация на МИЕ за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката”

75 817,1

 

ОБЩО:

103 911,8


ХІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика по териториално развитие и благоустрояване

49 972,4

2

Политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите в България

10 599,3

3

Политика по управление на държавната собственост и жилищната политика

1 509,1

4

Програма “Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО”

2 551,5

5

Програма “Администрация”

8 133,1

 

ОБЩО:

72 765,4


ХІV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Земеделие и селски райони"

347 659,5

2

Политика "Рибарство и аквакултури"

5 773,4

3

Програма “Администрация”

26 031,2

 

ОБЩО:

379 464,1


ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

28 871,8

2

Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта

2 787,4

3

Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта

28 563,2

4

Програма "Авиоотряд 28"

8 422,2

5

Програма “Администрация”

12 843,0

 

ОБЩО:

81 487,6


ХVІ. Разходи по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Добро управление"

1 207,0

2

Политика "Управление на човешките ресурси и обучение на държавната администрация"

1 188,0

3

Други програми

52 723,0

4

Програма "Администрация"

26 060,0

 

ОБЩО:

81 178,0


ХVІІ. Разходи по бюджета на Министерството на извънредните ситуации за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на превенцията при възникване на бедствия и аварии

3 226,3

2

Политика в областта на защитата при бедствия и аварии

63 703,2

3

Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси

110 663,4

4

Програма "Администрация"

4 982,5

 

ОБЩО:

182 575,4


ХVІІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на младите хора

2 378,8

2

Политика в областта на спорта за учащи и спорта за всички

5 209,7

3

Политика в областта на спорта за високи постижения

12 374,8

4

Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

1 774,1

5

Политика в областта на европейската координация и програмиране в областта на младежта и спорта

346,0

6

Програма "Администрация"

1 787,9

 

ОБЩО:

23 871,3


ХІХ. Разходи по бюджета на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на развитието на електронните съобщения

436,1

2

Политика в областта на развитието на информационното общество

3 947,7

3

Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор

325,6

4

Политика в областта на създаване на национална информационна и комуникационна инфраструктура и надеждни комуникации

26 693,6

5

Програма "Администрация"

1 944,6

 

ОБЩО:

33 347,6


ХХ. Разходи по бюджета на Държавната агенция по горите за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча"

112 029,9

 

ОБЩО:

112 029,9


ХХІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция по туризъм за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика "Устойчиво развитие на туризма"

4 086,7

2

Програма "Администрация"

1 847,0

 

ОБЩО:

5 933,7


ХХІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика „Защита на националната сигурност”

133 405,0

 

ОБЩО:

133 405,0


ХХІІІ. Разходи по бюджета на Национална агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г.
Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"

Разходи (хил. лв.)

1

Политика в областта на републиканската пътна инфраструктура

313 016,0

 

ОБЩО:

313 016,0Предложение на н.п. Станислав Станилов

Във връзка с предложението по чл. 6, ал. 1, т. 12 Министерство на културата се предлага в Приложение № 2, към чл. 6, ал. З, X. Разходи по бюджета за Министерство на културата за 2009 г., ред 1 Политика в областта на опазването на културно-историческото наследство числото "89 399,5" се заменя с "89 799,5".Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Юнал Лютфи, Четин Казак и Метин Сюлейманов

Във връзка с предложенията по чл. 6, ал. 1, т. 12 Министерство на културата и за нов § 75 се предлага в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, в раздел в раздел X. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2009 г., ред 1 числото „89 399,5" да се замени с „89 699,5".Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и Васил Паница

В Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, ред 13 " Министерство на околната среда и водите":

- ред 1 "Политика в областта на управление на водите" - сумата да стане 11 157.4 хил. лв.;

- ред 4 "Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие" - сумата да стане 10 205.9 хил. лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Борислав Великов, Лидия Шулева и Илко Димитров

В Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3:

В раздел VIII. "Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването" числото "Общо - 644 764.7" се заменя с „Общо - 686 764.7", в т.ч. на ред 1 "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здравеопазване" числото „88 069.0" се заменя със „130 069.0".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Рамадан Аталай

В Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3:

За Министерството на икономиката и енергетиката се създава програма "За обследване и прилагане на мерки по енергийна ефективност за сгради по чл. 19 от Закона за енергийната ефективност" с бюджет в размер на 30 000,0 хил. лв.

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 89 на ПЗР.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2.
Приложение № 3към чл. 6, ал. 7


Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2009 г.
Наименование

Сума

(хил. лв.)1.

За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница

800,0

2.

За Българската православна църква (в страната)

1 900,0

3.

За Мюсюлманското вероизповедание в Република България

250,0

4.

За Централния Израилтянски духовен съвет

35,0

5.

За Арменската Апостолическа православна църква

50,0

6.

За други регистрирани вероизповедания

35,0

7.

За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания

30,0

8.

За ремонт на църковни сгради с национално значение

300,0

9.

Резерв за възникнали извънредни ситуации

100,0

 

Всичко:

3 500,0


Предложение на н.п. Рупен Крикорян

В Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7, т. 5 да се запише: "За Арменската Апостолическа Православна църква - 65 000 лв."

За източник на исканата допълнителна сума от 15 хил. лв. се предлага т. 9 "Резерв за възникнали извънредни ситуации" от приложението.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п Ахмед Юсеин

В Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7, т. 3 да се запише: "За Мюсюлманското вероизповедание - 400 000 лв."

За източник на исканата допълнителна сума от 150 хил. лв. се предлага да бъдат прехвърлени 50,0 хил.лв. от т. 9 "Резерв за възникнали извънредни ситуации" и 100 хил. лв. от т. 8 - "Ремонт на църковни сгради с национално значение".

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.
Приложение № 4към чл. 9, ал. 1


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2009 г.


 

Наименование 

Сума

(хил. лв.)1.

Български червен кръст - Национален съвет

3 000,0

2.

Съюз на инвалидите в България

600,0

3.

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

238,8

4.

Съюз на слепите в България

660,0

5.

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения

180,0

6.

Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации

404,4

7.

Национален център за социална рехабилитация

300,0

8.

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

94,8

9.

Съюз на глухите в България

314,4

10.

Българска асоциация "Диабет"

343,2

11.

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение

78,0

12.

Национална асоциация на слепоглухите в България

163,2

13.

Национална потребителна кооперация на слепите в България

96,0

14.

Съюз на ветераните от войните в България

255,0

15.

Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България

264,0

16.

Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания"

54,0

17.

Център за психологически изследвания

168,0

18.

Българска асоциация за невромускулни заболявания

50,4

19.

Асоциация на родители на деца с епилепсия

50,4

20.

Съюз на народните читалища

84,0

21.

Рилска Света обител - Рилски манастир

580,0

22.

Български институт за стандартизация

1 074,0

23.

Национален дарителски фонд "13 века България"

220,0

24.

Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

1 035,0

 

Всичко:

10 307,5Предложение на н.п. Трифон Митев

В Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 "Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел" от централния бюджет да се запише нова точка: "Български център за джендър изследвания 60 000 лв."

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Трифон Митев

В Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1"Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел" от централния бюджет да се запише нова точка:

"Фондация Асоциация Анимус - 50 000 лв."

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Весела Драганова

В Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 се правят следните промени:

1. В т. 23 "Национален дарителски фонд "13 века България" - сумата се променя на 350,0.

2. В т. 24 "Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел" - сумата се променя на 350,0.

3. Всичко - сумата се променя на 9 807,5

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Ива Станкова и гр.н.пр.

В Приложение № 4 към чл. 9, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 23а:

"23а. НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА със сума 49 хил. лв.”

2. В т. 24 числото 1 035,0 хил. лв. се заменя с 986.0 хил. лв.

Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 4.

Приложение № 5,

към чл. 10, ал. 1

МЕХАНИЗЪМ
за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2009 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2009 г. се изчисляват по следната формула:С = С1 + С2 + С3, където

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.

С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.

С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.

Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2009 г. се изчислява по следната формула:С2 = A1 + A2 + А3 +А4, където

А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги – детски заведения и домашен социален патронаж, както и разпределение на база територия в кв. км. и на база население.

А1= Сдз+Сдсп+Т+Нас, където

Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 443 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.

Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 616 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.

Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2007 г. на един жител, (без тези за заплати, осигуровки и за дейност „Чистота”), са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %.ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2007 г. (без тези за заплати, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител на конкретната община;

ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2007 г. (без тези за заплати, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител.

Т е в размер на 44 639 хил.лв., разпределен само за общините с достъп на база относителния дял на територията на конкретната община в кв.км. към общото за общините с достъп.

Нас е в размер на 6 490 хил.лв., разпределен само за общините с достъп на база относителния дял на населението на конкретната община към общото за общините с достъп.

А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от местни данъци за 2007 г. са под средното равнище за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 40% от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.

А2 се изчислява по следната формула:

А2 = (МДср - МДх1) x 0,4 х Н х1, където

МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител на конкретната община.

МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител - средно за страната.

Н х1 е населението на съответната община.

А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява ръст на общата изравнителна субсидия за 2008 г. (за частта й, формирана като % от отчета на собствените приходи на общините за предходната година) с размера на прогнозната инфлация за 2009 г.

А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община и представлява компенсиране на отрицателната разлика между очакваните постъпления от патентен данък през 2009 г., разпределени на база отчета от 2007 г. и компенсацията за приходите от отменения пътен данък.

С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.

Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 73 500,0 хил.лв. са:

а) население - с тегло 40%;

б) брой населени места - с тегло 40%;

в) територия - с тегло 20%.

Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.

Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 50 000,0 хил. лв. е на база дължина на пътната мрежа.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 5.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница