Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница2/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

В чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ „ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО”, т. 1. „Предоставени за:”, като предоставяният от републиканския бюджет трансфер за бюджета на Държавното обществено осигуряване по т. 1.2. се увеличава с 53 659,3 хил. лв. и става 3 267 887,3 хил. лв. и трансферът за бюджета на Националния фонд към Министерството на финансите (нето) по т. 1.10. се намалява със същата сума и става 415 799,3 хил. лв.

Предложените изменения са във връзка с предложение за увеличаване на срока за изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане от 315 дни на 410 дни, като предложеният източник за осигуряване на допълнителните средства е свързан с неизвестността за усвояване на финансовата помощ от ЕС и свързаното с нея национално съфинансиране.

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Във връзка с предложението по § 7 се предлага изменение в чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.3., като текста „-за публични инвестиции” се заменя с „-допълнителни фискални мерки”.

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 1, ал. 2, т. ІІ.:

1. В т. 1.1. „Заплати и възнаграждения на персонала” числото „2 327 986,0” се заменя с 2 027 986,0;

2. В т. 1.5. „Издръжка” числото „2 709 688,9” се заменя с „2 209 688,9”;

3. В т. 1.7. „Субсидии за нефинансови предприятия” числото „469 268,4” се заменя с „419 268,4”;

4. В т. 2.2. „Капиталови трансфери” числото „173 423,3” се заменя с „203 423,3”.

5. В т. 4. „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” се правят следните изменения:

5.1. Числото „590 000” се заменя с „50 000”;

5.2. т. 4.1. „- за структурни реформи” да отпадне;

5.3. В т. 4.2. „- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия” числото „90 000” се заменя с „50 000”;

5.4. т. 4.3. „- за публични инвестиции” да отпадне, като сумата от 400 000 хил.лв. се прехвърля към създадения с чл. 17, ал. 5 Фонд, съгласно т. 16 от настоящото предложение.

Комисията не подкрепя предложението.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 1, ал. 3
Предложение на н.п. Евдокия Манева и Васил Паница

Промяна на размера на излишъка по чл. 1, ал. 3 във връзка с предложенията по чл. 6, ал. 1, ред 16 „Министерство на земеделието и храните”, по Приложение 2б – „Консолидирана фискална програма” и по Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 за осигуряване на допълнителни 409 млн. лв., в т.ч. 31 млн. лв. за Министерство на земеделието и храните за гарантиране дейността на ветеринарните лекари по профилактика, идентификация на животните и др. функции, гарантиращи безопасността на храните и 378 млн. лв. за гарантиране на националните доплащания, предоставяни чрез фонд „Земеделие” и за намаляване на общата сума за екологичните обекти със 17,3 млн. лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Иван Костов и гр.н.пр.

В чл. 1, ал. 3:

1. числото “488 926,1” да се замени с “1 876,1”;

2. В т. V. “Бюджетно салдо (І-ІІ-ІІІ-IV) числото “488 926,1” да се замени с “1 876,1”.

Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 1, ал. 4

Предложение на н.п. Евдокия Манева и Васил Паница

Във връзка с предложенията по чл. 6, ал. 1, ред 16 „Министерство на земеделието и храните”, по Приложение 2б – „Консолидирана фискална програма” и по Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 за осигуряване на допълнителни 409 млн., в т.ч. 31 млн. лв. за Министерство на земеделието и храните за гарантиране дейността на ветеринарните лекари по профилактика, идентификация на животните и др. функции, гарантиращи безопасността на храните и 378 млн. лв. за гарантиране на националните доплащания, предоставяни чрез фонд „Земеделие” и за намаляване на общата сума за екологичните обекти със 17,3 млн. лв., по чл. 1, ал. 3 за промяна на излишъка следва да се отрази и в свързаната таблица по чл. 1, ал. 4 за финансирането на бюджетното салдо.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1, като предлага в ал. 2:

1. В раздел ІІ. текста по т. 4.3. „-за публични инвестиции” да се замени с „- за допълнителни фискални мерки”;

2. В раздел ІІІ:

а) в ред 1.2. числото „3 214 228,0” да се замени с „3 267 887,3”;

б) в ред 1.3. числото „743 492,6” да се замени със „773 492,6”;

в) в ред 1.3.1. числото „5 000,0” да се замени с „35 000,0”;

г) в ред 1.10. числото „469 458,6” да се замени с „385 799,3”.
ЧЛ. 2 СЪС СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2009 г. по приходите на сума 86 150,0 хил. лв., по разходите на сума 438 323,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 352 173,0 хил. лв., както следва:

 

 

 Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ

86 150,0

1.

Приходи от дейността на органите на съдебната власт

86 150,0
в т.ч. приходи от съдебни такси

80 150,0

II.

РАЗХОДИ

438 323,0

1.

Текущи разходи

428 323,0

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала

281 385,4

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

24 514,6

1.3.

Осигурителни вноски

66 596,0

1.4.

Издръжка

55 803,0

1.5.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

24,0

2.

Капиталови разходи

9 400,0

3.

Резерв за неотложни и непредвидени разходи

600,0

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО

352 173,0

1.

Получена субсидия от централния бюджет

352 173,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

0,0

V.

НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ – НЕТО

0,0


(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2009 г., както следва:


 

 


Органи на съдебната власт

Сума

( хил. лв.)

 

1

2
Висш съдебен съвет

10 191,4
Върховен касационен съд

15 585,5
Върховен административен съд

11 135,6
Прокуратура на Република България

120 981,4
Национална следствена служба

10 049,1
Съдилища на Република България (в т.ч. адм. съдилища)

221 247,0
Следствени служби

42 678,2
Национален институт на правосъдието

3 027,2
Инспекторат към Висшия съдебен съвет

2 827,6
Резерв за неотложни и непредвидени разходи

600,0

 

Всичко:

438 323,0


(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на показателите в частта за заплати и възнаграждения за персонала, одобрени с ал. 1.

(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.

(5) Неизпълнението на приходите от съдебни такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.

(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.

(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86,
т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.

(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 2, ал. 1 числото „438 323,0” се заменя с „512 380,6” и числото „352 173,0” се заменя с „480 928,0”.

Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 2
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 2, ал. 2:

Разходите за органите на съдебната власт се изменят, както следва:

Висш съдебен съвет 11 369,1

Върховен касационен съд 19 625,5

Върховен административен съд 15 607,7

Прокуратура на Република България 145 192,0

Национална следствена служба 11 673,7

Съдилища на Република България

(в т.ч. административни съдилища) 250 571,7

Окръжни следствени служби 50 280,3

Национален институт по правосъдие 3 574,2

Инспекторат на Висшия съдебен съвет 3 786,4

Резерв за неотложни и непредвидени разходи 700,0

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2009 г. по приходите на сума 2 900,0 хил. лв., по разходите на сума 61 460,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 58 560,0 хил. лв., както следва:


 

 


Показатели 

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ

2 900,0

1.

Неданъчни приходи

2 900,0

II.

РАЗХОДИ

61 460,0

1.

Текущи разходи

53 664,3

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала

23 899,2

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 947,8

1.3.

Осигурителни вноски

4 523,8

1.4.

Издръжка

23 018,5

1.5.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

275,1

2.

Капиталови разходи

7 295,7

3.

Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО

58 560,0

1.

Получена субсидия от централния бюджет

58 560,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва: 

 


Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"(в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи)

34 374,0

2.

Функционална област "Осигуряващи дейности"

25 815,0

3.

Функционална област "Съпътстваща дейност"(Икономически и социален съвет)

1 271,0

 

Всичко:

61 460,0


(3) В срок до 31 януари 2009 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.

(4) Икономията на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1. и т. 1.3., в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1. се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.

(5) При недостиг на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1. и т. 1.3., в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1., до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по чл. 3, ал. 1, II., т. 3., а останалата част се покрива от централния бюджет.

(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2009 г. по разходите на сума 20 191,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 20 191,0 хил. лв., както следва:

 

 


Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

II.

РАЗХОДИ

20 191,0

1.

Текущи разходи

17 891,0

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала

10 200,0

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

545,0

1.3.

Осигурителни вноски

1 849,9

1.4.

Издръжка

5 290,1

1.5.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

6,0

2.

Капиталови разходи

2 300,0

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО

20 191,0

1.

Получена субсидия от централния бюджет

20 191,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0


Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница