Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница4/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ВСИЧКО:

1 172 982,1

7 109 536,1

-422 002,7

6 431 226,0

72 669,3

-72 669,3


(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките, съгласно приложение № 1 на обща сума 516 070,7 хил. лв.

(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на Държавната агенция по горите, на Държавната агенция по туризъм, на Държавната агенция "Национална сигурност" и на Националната агенция "Пътна инфраструктура" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация", съгласно приложение № 2.

(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.

(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.

(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 6, ал. 1
Предложение на н.п. Станислав Станилов

В чл. 6, ал. 1, т. 12 Министерство на културата, колона Разходи числото "121 899,6" се заменя със "122 299,6".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Юнал Лютфи, Четин Казак и Метин Сюлейманов

В чл. 6, ал. 1:

1. На ред № 12 Министерство на културата числото „121 899,6" се заменя със „122 199,6", а числото „104 199,6" със „104 499,6".

2. На ред № 24 Комисия за защита на личните данни числото „3 612,0" се заменя с „3 312,0".

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Пенко Атанасов и гр.н.пр.

В чл. 6, ал. 1, след ред 16 "Министерство на земеделието и храните в това число" да се създаде нов ред със следното наименование:

"Селскостопанска академия", в кол. 2 приходи - 13 800 хил. лв., в кол. 3 разходи - 43 974 хил. лв. и в кол. 5 субсидия - 30 174 хил. лв.

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Ясен Попвасилев и гр.н.пр.

В чл. 6, ал. 1:

1. В т. 7 Министерство на вътрешните работи в графа "Разходи" числото "1 032 738, 0” се заменя с "1 036 238,0" /увеличение на капиталови разходи - придобиване на сгради/;

2. В т. 18 Министерство на държавната администрация и административната реформа - в графи "Приходи", "Разходи" и "Субсидии" се записват нули;

3. В т. 19 Министерство на извънредните ситуации в графи "Приходи", "Разходи" и "Субсидии" се записват нули, думите „в т.ч.” се заличават, а числата за Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - не се променят;

4. В т. 26 Държавна агенция за младежта и спорта в графа "Разходи" числото "23 871,3" се заменя с "33 871,3" и съответно в графа "Субсидии", числото "23 094,1" се заменя с "33 094,1" /увеличение на капиталови разходи - строителство на спортна зала/.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и Васил Паница

В таблицата към чл. 6, ал. 1, ред 16 "Министерство на земеделието и храните" в к. З и к. 5 се добавя сумата 31 млн. лв. и числата станат съответно 400 464.1 хил. лв. и 292 974.3 хил. лв. Сумата е предназначена за гарантиране дейността на ветеринарните лекари по профилактика, идентификация на животните и др. функции, гарантиращи безопасността на храните.

За източник на исканото увеличение на разходите за земеделие се предлага излишъка по чл. 1, ал. 3.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Лъчезар Тошев и гр.н.пр.

В чл. 6, ал. 1:

1. Текстът „трансферите (нето) на сума - 422 002,7 хил. лв." става „трансферите (нето) на сума - 622 002,7 хил. лв."

2. В т. 11 в таблицата - Министерство на образованието и науката: в графа разходи числото „441 069,1” става „541 069,1”, а в графа „Субсидии от /вноски за/ централния бюджет числото „904 977,8” става „1 004 977,8”. Крайните сборове в тези графи на таблицата се коригират съответно.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Анастасия Мозер

В чл. 6, ал. 1, т. 10 Министерство на здравеопазването числото „611 964,7” да се замени със „631 964,7” и числото „644 764,7” със 664 764,7. Предложеното увеличение по бюджета на МЗ с 20 000 хил. лв. е за закупуване на лекарства по Наредба 34 за лечение на онкологично болни и болни с други заболявания включени в приложението на Наредбата.

За източник за исканото увеличение от 20 000 хил. лв. се предлага намаление на субсидиите за БНР с 10 000 хил. лв. и на БНТ с 10 000 хил. лв. по чл. 8.

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Екатерина Михайлова и гр.н.пр.

В чл. 6, ал. 1:

В таблицата по т. 12 – Министерство на културата, колона 3, числото “121 899,6” се заменя със “125 899,6”, а в колона 5 числото “104 199,6” да се замени с числото “108 199,6”. Сумата от 4 000 хил. лв. е необходима за поддръжка и реставрация на българските църкви: “Св. Св. Константин и Елена” в Одрин, “Св. Стефан” в Истанбул, и “Св. Георги” в Одрин.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п Стоян Витанов

В чл. 6, ал. 1, т. 10 - Министерство на здравеопазването в колона 5 субсидията „611 964,7 хил. лв.” се увеличава на „612 964,7 хил. лв.” и останалите произтичащи от промяната корекции се отразяват в чл. 1 на ЗДБ за 2009 г. Увеличението се предлага за финансиране на делегирани от държавата дейности, свързани с ТЕЛК.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Тодор Кумчев и гр.н.пр.

В чл. 6, ал.1:

1. Числото “7 109 536,1” се увеличава с 30 млн. лв. и става “7 139 536,1”;

2. Числото “431 226,0” се увеличава с 30 млн. лв. и става “461 226,0”

С 30 млн. лв. да се увеличат разходите и субсидиите по т. 10 - Министерство на здравеопазването, както следва:

1. В кол. 3 Разходи, числото “644 764,3” става “674 764,7”;

2. В кол. 5 Субсидии от централния бюджет, числото “611 964,7” се увеличава с 30 млн. лв. и става “ 641 964,7”;

3. На ред Всичко в кол. 3 Разходи, числото “7 109 536,1” се увеличава с 30 млн. лв. и става “7 139 536,1”;

4. На ред Всичко в кол. 5 Субсидии от централния бюджет, числото “6 431 226,0” се увеличава с 30 млн. лв. и става ”6 461 226,0”.

Увеличението е за субсидираните от МЗ лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности: стационарна психиатрична помощ; рехабилитация на туберкулоза; оценка на спешно състояние на пациенти; лечение на пациенти с ХИВ; диспансерни дейности; извършени диализи; трансплантации; физикална терапия и рехабилитация; интензивно лечение.

За източник на исканото увеличение на разходите и субсидиите от централния бюджет на Министерството на здравеопазването с 30 млн. лв. се предлага намаление на целевите общодържавни разходи на централния бюджет, включени в чл. 1 ал. 2.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов

В чл. 6, ал. 1:

В ред 16 "Министерство на земеделието и храните" в колона 3 “Разходи” да бъде записана сумата 433 463.8 хил. лв., а в колона 5 "Субсидии/Вноски от централния бюджет” да бъде записана сумата 315 947 хил. лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Минчо Христов и Стела Банкова

В чл. 6, ал. 1:

1. В т. 6 „Министерство на отбраната” сумата "1 167 382,2" се променя на "967 382,0".

2. В т. 10 „Министерство на здравеопазването” сумата "611 964,7" се промяна на "811 964,7".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Лидия Шулева

В чл. 6, ал. 1, т. 39 „Национална агенция "Пътна инфраструктура” числото „313 016" се заменя с „313 316".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Борислав Великов, Лидия Шулева и Илко Димитров

В чл. 6, ал. 1, т. 10 "Министерство на здравеопазването", колона 3 числото "644 764,7" се заменя със "686 764,7 и в колона 5 числото "611 964" се заменя със 653 964,7.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Рамадан Аталай

В чл. 6, ал. 1,т. 14 "Министерство на икономиката и енергетиката", в графа "разходи" числото 103 911,8 хил. лв. се увеличава с 30 000,0 хил. лв. и става 133 911,8 хил. лв.; в колона 5 "Субсидии от Вноски от централния бюджет" числото 49 062,0 хил. лв. се увеличава с 30 000,0 хил. лв. и става 79 062,0 хил. лв., в колона 6 "Бюджетно салдо" числото 46 749,2 хил.лв. става 76 749,2 хил.лв., в колона 7 "Финансиране" числото (-) 46 749,2 хил. лв. става (-) 76 749,2 хил. лв.

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 89 от ПЗР.
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 10, Министерство на здравеопазването, числото 644 764,7 в колона 3 се заменя със 704 764,7 като увеличението е, съответно, с 40 000 хил. лв. за лекарства за редки и генетични заболявания, и с 20 000 хил. за лекарства за онкологични заболявания.

2. В т. 11, Министерство на образованието и науката, числото 441 069,1 в колона 3 се заменя с 481 069,1 като увеличението от 40 000 хил. лв. е за финансиране на научни изследвания.

3. В т. 16, Министерство на земеделието и храните, числото 379 464,1 в колона 3 се заменя с 579 464,1, а числото 261 947,3 от колона 5 се заменя с 461 947,3.

Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 2
Предложение на н.п. Лъчезар Тошев и гр.н.пр.

В чл. 6, ал. 2 числото 516 070,7 се заменя със 616 070,7. Предложението е за увеличение на бюджетите на държавните висши училища и Българската академия на науките в съответствие с § 14.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 6, като предлага:

В ал. 1:

1. В текста на ал. 1 числото „-422 002,7” да се замени с „-452 002,7” и числото „6 431 226,0” да се замени със „6 461 226,0”.

2. В ред 10. числото „-3 300,0” да се замени с „-33 300,0” и числото „611 964,7” да се замени със „641 964,7”.

3. След ред 16 "Министерство на земеделието и храните" се създават нови редове:

"в т. ч.:

- Селскостопанска академия", като в кол. 2 „Приходи” се записва сумата „13 800.0”, в кол. 3 „Разходи” се записва сумата „43 974.0” и в кол. 5 „Субсидии от/Вноски за/ централния бюджет” се записва сумата „30 174.0”;4. В ред „Всичко:” числото „-422 002,7” да се замени с „-452 002,7” и числото „6 431 226,0” да се замени със „6 461 226,0”.
Чл. 7. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2009 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
Чл. 8. Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:


 

 

 Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Българско национално радио

58 025,4
в т.ч.- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

8 798,7

2.

Българска национална телевизия

76 803,2
в т.ч.- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

9 000,0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница