Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница11/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

Правила за определяне размера на таксите в съдебната система


Службата на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)60 е създадена на 1 април 2011 г. като агенция към Министерството на правосъдието (Ministry of Justice), за да оказва подкрепа на съдебната администрация. Тя осъществява връзката между министъра на правосъдието (Lord Chancellor), Председателя на съдилищата (Lord Chief Justice) и Председателя на трибуналите (Senior President of Tribunals).

Службата отговаря за администрацията на наказателните, гражданските и семейните съдилища и трибунали в Англия и Уелс, както и за трибуналите в Шотландия и Северна Ирландия, които не се ползват с автономност. Мисията й е да осигурява справедлива, ефикасна и ефективна съдебна система с независими съдии, а целта й е да гарантира, че всички граждани имат навременен достъп до правосъдие. Брутният й годишен бюджет е около 1,7 млрд. британски лири, от които около 585 милиона се възстановяват от такси и приходи от потребителите на услугите.

Начинът на формиране и размерът на таксите в съдебната система на Обединеното кралство са дефинирани в над 300 подзаконови нормативни акта61, които в повечето случаи подлежат на разглеждане и одобрение от британския парламент. Таксите за граждански и семейни дела се определят така, че да бъдат в съответствие с правилата на Министерството на финансите, описани в Ръководството за управление на публичните финанси и размерът им да възстановява всички разходи, извършени за предоставяне на съответната съдебна услуга.

Таксата за съдебни дела се заплаща на два етапа – една част от нея се плаща при подаване на жалбата (иска), а останалата в случай, че се счете за допустима и се одобри за разглеждане от съдебен състав. Таксата при подаване на жалбата е в размер от 35 до 2000 британски лири, а тази, която се заплаща след допускане на иска за разглеждане се определя от съда. По някои искове таксата е пропорционална, т.е. тя се определя съобразно размера на иска. Службата на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите използва математически модел за изчисляване на минималния и максималния размер на таксата, като при определянето й се ползват исторически данни и информация. Съществуват три начина за определяне размера на таксата. Единият се използва за разглеждането на дела, по които искът е малък (до 10 000 британски лири); другият е стандартен, а третият се прилага когато се очаква естеството на съдебния процес да бъде по-сложно. При определяне размера на таксата се прави и анализ на въздействието й върху правото на достъп до правосъдие на 9 групи (защитени) лица като например жени, лица с увреждания и пр.

Британската правосъдна система стриктно спазва разпоредбата на член 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според който „всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. […].“ На практика това означава, че макар размерът на таксата да е определен така, че да покрива всички разходи, когато дадено лице не е в състояние да я заплати или я заплаща в намален размер, разликата се покрива със средства от Консолидирания фонд (бюджета). Размерът на таксите се определя много внимателно, тъй като първата и основна цел на Министерството на правосъдието е осигуряване на достъпно правосъдие за всички граждани и фирми. Една от съществените промени, извършени през последните години, е въведената такса за разглеждане на дела по трудови спорове. След въвеждането на таксата, броят на исковете, респ. на трудово-правните дела значително намалява.

Размерът на таксата при подаване на иск срещу административен акт е между 140 и 350 британски лири, а при допускането му за разглеждане от съд се заплаща допълнително сума в размер от 350 до 700 британски лири.

Освобождаването от задължението за заплащане на такса или намаляването на нейния размер е допустимо при наличието на определени условия. В общия случай се взимат под внимание доходите на жалбоподателя и/или на ответника и неговата/нейната собственост (активи), възлизащи на стойност над 3000 британски лири. Възможно е съдът да разпореди част от имуществото да бъде ипотекирано, когато дадено лице не разполага с достатъчно средства, за да заплати съдебната такса. Това е допустимо обаче само когато лицето разполага с втори имот (жилище). По принцип право на заплащане на намален размер на такса имат лицата, на които са отпуснати социални помощи.

Макар в общия случай да не съществуват законови разпоредби, които да регламентират периодът за преразглеждане и актуализиране на таксите, това обикновено се прави всяка година. Към проекта на заповедта за изменение размера на дадена такса, се прилага обяснителна записка (explanatory memorandum)62 и документът за извършената оценка на въздействието. Трите документа се представят на парламента за разглеждане и одобрение (съгласие). При изготвянето на оценката на въздействието се провежда консултация със заинтересованите страни като продължителността й обикновено е 12 седмици. За някои по-малки или несъществени промени може да се не се провежда публична консултация. Измененията влизат в сила след съгласие (одобрение) на парламента. Процедурата е негативна и е с продължителност 21 дни, т.е. ако парламентът не излезе с възражение срещу предложения размер и/или структура на таксата се счита, че актът с който се изменя влиза в сила.

Министерството на правосъдието, и в частност Службата за съдилищата и трибуналите не регулира размера на таксите, заплащани на адвокати, частни съдебни изпълнители и нотариуси. Заплащането на услугите, предоставяни от специалисти в изброените регулирани професии се определя от съответната професионална камара. Единствено размерът на таксата, заплащана за полагане на подпис под клетвена декларация пред съд се определя с нормативен акт, като нотариусите също могат да удостоверяват легитимността на подписа, но заплащаните на тях такси не се определят от държавата.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница