Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


VІ. Развитие и тенденции при определянето на таксите в Обединеното кралствостраница13/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

VІ. Развитие и тенденции при определянето на таксите в Обединеното кралство


В Обединеното кралство не може да се каже, че се наблюдава съществена динамика в правилата за определяне размера на таксите. Това до голяма степен се дължи на сравнително устойчивата правна рамка, която се характеризира с рамкови разпоредби в няколко акта на парламента, които най-общо регламентират правилата за въвеждане, събиране и разходване на приходите от такси. Устойчивостта и последователността на британската политика за таксите се обуславя и от изискването Министерството на финансите да одобрява (да се съгласява с) предложеният размер, а Долната камара на британския парламент да приема резолюция за това, че е съгласна с него. И не на последно място задължителната оценка на въздействието също допринася за устойчивост на нормативната уредба. В Обединеното кралство за всички нормативни актове, които уреждат предоставянето на публични услуги (и не само) се изготвя оценка на въздействието, задължителен елемент, от която е провеждането на обществено обсъждане със заинтересованите страни. Министерствата, изготвили проекта на нормативен акт представят към формуляра с оценката на въздействието и доказателства за разходите и ползите от въвеждането на новите правила.

Като цяло може да се каже, че положителните страни на британската правна и институционална рамка за таксите, включително правилата за определяне на техния размер, преобладават. Към тях се отнася законовото изискване постъпленията от такси да се превеждат по сметка на Консолидирания фонд, освен ако в нормативен акт изрично не е посочено друго, както и това, оправомощаващо министър или публичен орган да възстановява недължимо платени такси. Положителен аспект е и гъвкавостта при определянето на такси, осигурена с правото всеки законов или подзаконов нормативен акт да урежда конкретни правила за изчисляване на разходите, за определяне на финансовата цел на услугата, размера на таксата, начина на заплащане, третирането на излишъка и дефицита и др. За положителен аспект може да се приеме и задължението за британските министерства и публични организации да се консултират с Министерството на финансите, когато въвеждат нова такса или променят размера на съществува, както и задължителното одобрение (съгласие) от него. Последното е предпоставка не само за устойчивост, но и за осъществяване на постоянен контрол, коректност и отговорност при определяне размера на таксите.

Положителна страна на политиката за таксите в Обединеното кралство е и разграничението на публичните услуги на такива предоставяни по силата на нормативен акт, на услуги предоставяни от едно ведомство на друго, от звено в рамките на ведомство на друго звено от същото ведомство, и на търговски услуги, предоставяни в условия на конкуренция с частния сектор. За всяка категория услуги са приложими различни правила за изчисляване на разходите по предоставянето им, за определяне размера на таксата, както и за консултиране с Министерството на финансите. Друго предимство на британската система за таксите е възможността за определяне на различна финансова цел за услугата в зависимост от законовото основание за въвеждането й, от естеството на самата услуга, както и от политическите приоритети към момента или за периода в рамките, на който ще се предоставя.

Гъвкавостта се изразява и в допустимостта, по изключение, с приходите от такси, заплатени от една група лица да се покриват разходите за услугата, предоставяни на друга група лица (например от възрастни за деца). Основното правило по принцип е, че за една и съща услуга, за която се извършват едни и същи разходи, не може да се изисква различна по размер такса от различни групи потребители (например от големи и малки предприятия). Друг положителен аспект е принципната забрана за кръстосано субсидиране на услугите, което по принцип се класифицира като (скрито) данъчно облагане. Когато министерство или публична организация предвижда кръстосано субсидиране на предлаганите от него/нея услуги, е необходимо изрично одобрение от Министерството на финансите и съгласие от парламента.

Възможността за закръгляване размера на таксата, както и приемането на тарифи въз основа на осреднени стойности за разходите за даден вид услуга също са положителни страни на правилата за определяне на таксите в Обединеното кралство.

Предпоставка за прозрачност, отчетност и отговорност при разходването на публични и частни средства е изискването за изготвяне и предоставяне (публикуване) на справка и анализ за предоставяните услуги, включително за финансовата цел, за разходите за предоставяне на услугата, за приходите от такси, за формирания през отчетния период излишък или дефицит и за изпълнението спрямо заложената финансова цел.

Като слабост, или отрицателна страна на правилата за определяне размера на таксите въз основа на извършените за предоставяне на услугите разходи може да се посочи липсата на единна методология или документ, систематизиращ принципите за разпределение на непреките разходи, респективно за определяне на разходноориентирани такси.


VІІ. Добри практики при определянето на размера на разходноориентираните такси


Под добра практика за целите на този доклад се разбират конкретни мерки, дейности, съвкупност от правила или политики, насочени към определяне размера на таксите въз основа на извършените за предоставянето на услугите разходи и които практики са приложени успешно в Обединеното кралство. Подборът е извършен на базата на предварителен анализ и експертна оценка, основаващи се на набор от следните критерии:

Критерий 1. Разходноориентиран подход при определяне размера на таксите. За „добри“ практики ще се считат подходи, при които таксите следва да се определят чрез изчисляване на разходите, извършени за или във връзка с осъществяването на дейности, резултат от които са конкретни услуги или действия на публичните институции.

Критерий 2. Степен на обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология. За идентифицирането на „добри“ практики степента на обособеност се подразделя на практики, при които „съществува отделна методология“ или „съществуват отделни, несистематизирани насоки“ или „не съществува методология/насоки за определяне размера на разходноориентирани такси“. За „добри“ ще се считат онези практики, където съществува отделна методология.

Критерий 3. Степен на прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга. За идентифицирането на „добри“ практики степента на прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите ще се разглежда като подход, при който се „прилага индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга“. Практики, където не се прилага индивидуално аналитично счетоводство ще се считат за „добри“ в по-малка степен, но определянето им като „добри“ ще зависи и от контекста и конкретните правила за определяне размера на таксите.

Критерий 4. Гъвкавост/иновативност при определяне на размера на разходноориентираните такси. При идентифицирането на „добри“ практики ще се взима под внимание доколко институционалната или нормативна рамка, или съществуващите административни процедури позволяват гъвкавост или подходът за определянето размера на таксите е иновативен, или съдържа в себе си иновативни елементи.

Критерий 5. Силни страни и постижения. Имайки предвид, че рядко се среща практика, която съдържа в себе си само положителни страни (най-малкото защото в повечето случаи е свързана с разходването на публични или частни средства), за „добри“ ще се считат онези, при които преобладават позитивните аспекти.

Като добри практики са посочени и мерки, за които макар посочените по-горе критерии да са неприложими или приложими в малка степен, тяхното прилагане е предпоставка за и е свързано с оптимизиране на дейностите по определяне размера на таксите и с подобряване на общия бизнес климат в страната.Представените в синтезиран и табличен вид по-долу добри практики са идентифицирани по време на работното посещение в Лондон, както и въз основа на представената в Раздели III, IV и V информация за правната и институционална рамка за таксите в Обединеното кралство, за правилата при определяне на техния размер и за оценката на въздействието. Идентифицираните от участниците в работното посещение добри практики, както и средната оценка за приложимостта им в България са представени на Графика 1.

Графика 1. Добри практики в областта на политиката на таксите в Обединеното кралство, идентифицирани в рамките на работното посещение

Източник: Анкетни карти на участниците в работното посещение

Забраната за кръстосано субсидиране е най-често идентифицираната добра практика като средната стойност на приложимостта й в България е оценена на 4,23 или практиката може да се приеме за напълно приложима. Пет практики са посочени като „добри“ между 2 и 3 пъти със средна стойност на приложимостта им между 3,00 и 5,00 точки (от „приложими в известна степен“ до „напълно приложими“). Седемнадесет практики са идентифицирани като „добри“ само по веднъж, като тяхната приложимост също варира в диапазона от „приложими в известна степен“ до „напълно приложими“ (средна стойност 2,75 – 5,00). Една от тези практики (липса на официална нормативна система за таксите), макар да е идентифицирана като „добра“ е отбелязано, че не е подходяща за България, а степента на приложимост на практиката на пълно взаимодействие с органите на статистиката при определяне на таксите в отделните сектори не е посочена в анкетната карта. Последната не е разгледана и анализирана по-долу поради липсата на достатъчно информация за нея. Не е разгледана и практиката на свободно (пазарно) определяне размера на таксите за нотариусите, частните съдебни изпълнители и адвокатите тъй като промяната в начина на образуване на цената (таксите) на предоставяните от тях услуги в България е свързано с и предполага и изменение в подхода на тяхното регулиране. Част от идентифицираните практики са представени заедно поради сходство в тяхното естество. Кратко описание на практиките, релевантността им с критериите за подбор, както и анализ на приложимостта им в страната са представени по-долу.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница