Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница19/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

Добра практика 6. Изготвяне на обосновка на предложената такса, показваща как ще се постигне възстановяване на разходите (детайлно описание на разходите)


Практика № 6

Изготвяне на обосновка на предложената такса, показваща как ще се постигне възстановяване на разходите (детайлно описание на разходите)

Година на въвеждане

От 2005 г.; възможно е и от по-рано, но Ръководството за таксите и потребителските цени от 1992 г. не е достъпно в електронен вариант

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Всяко министерство или публична организация, която предоставя задължителни по закон услуги и изготвя предложение за нормативен акт, уреждащ предоставянето на услугата и размера на таксата, когато предложението подлежи на одобрение от Министерството на финансите

Министерството на финансите осъществява контрол за наличието на обосновка на предложената такса, показваща как ще се постигне възстановяване на разходитеМетод, чрез който е идентифицирана

Преглед на документи (Desk Research) и Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

В Обединеното кралство, когато нормативен акт разпорежда Министерството на финансите да одобрява размера на таксата за задължителна за предоставяне по закон услуга, съответното министерство или публична организация му предоставя информация: 1) за предложеният размер на таксата и периодът, за който ще се изисква; 2) обосновка на предложената такса, показваща как ще се постигне пълното възстановяване на разходите или друга финансова цел; 3) данни за въздействието върху публичните разходи и приходи; прогнозни сметки и очаквани резултати (брой предоставени услуги) за всяка услуга, а когато е приложимо – за всяка под-услуга или услуга, предоставяна под различни форми.

Начин на въвеждане

В рамките на проучването не е идентифициран нормативен акт, който задължава министерствата и публичните организации да предоставят обосновка на предложената такса, показваща как ще се постигне възстановяване на разходите или друга финансова цел. Изискване е посочено в Указанията на министерството на здравеопазването от 2005 г. във връзка с предстоящото тогава издаване на актуализирано Ръководство за таксите и потребителските цени.Териториално приложение

Като цяло изискването за представяне на обосновка на предложената цена с информация за това как ще се постигне възстановяване на разходите или друга финансова цел е приложимо за всички министерства и публични организации в Обединеното кралство, които предоставят задължителни по закон услуги и чиито предложения трябва да бъдат одобрени от Министерството на финансите.Цел и ефективност

Целта на практиката не е изрично посочена в прегледаните документи. Може да се допусне, обаче, че тя е постигане на финансовата цел на услугата, законосъобразен размер на таксата и прозрачност в предоставянето на публични услуги, за които се разходват и публични, и частни средства. Дотолкова, доколкото е реалистично да се допусне, че министерствата и публичните организации, които предоставят задължителни по закон услуги изготвят, наред с останалите документи и обосновка на предлаганата от тях такса с информация за това как ще се постигне финансовата цел (възстановяване на разходите), може да се приеме, че практиката е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Практиката за изготвяне на обосновка на предложената такса напълно отговаря на критерии 1 и 4 (съответно разходноориентиран подход при определяне размера на таксите и гъвкавост/иновативност при определяне на техния размер). Министерствата и публичните организации в Обединеното кралство следва да покажат, как ще постигнат пълно възстановяване на разходите за предоставяните от тях задължителни по закон услуги. Това изискване може да се възприеме за иновативно за България дотолкова, доколкото в действащото законодателство няма изискване за представяне на подобна обосновка, когато се предлага въвеждането на нова или изменението размера на съществуваща такса.

Практиката в сравнително по-малка степен отговаря на критерий 3 (прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната услуга), тъй като в рамките на проучването не е идентифициран акт или документ с изисквания за прилагане на аналитично счетоводство в администрациите. Независимо от това може да се допусне, че британските министерства и публични организации прилагат аналитично счетоводство, защото в противен случай не биха могли да изготвят разчети с обосновка за предлаганият от тях размер на таксата, както и справки и анализи за предоставяните услуги, за приходите от такси, за наличието на излишък или дефицит и пр. Практиката отговаря и на критерий 2. Обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология дотолкова, доколкото Глава 6 на Ръководството за управлението на публичните финанси по своята същност представлява единен документ с принципи и правила за определяне на разходноориентирани такси. Практиката отговаря на петия критерий (силни страни и постижения), защото е предпоставка за коректен, целесъобразен и прозрачен размер на таксите.


Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

Нито Законът за държавните такси, нито Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност съдържат изискване, сходно с това в Обединеното кралство за представяне на обосновка за предложената такса, от която да е видно как ще се постигне пълно възстановяване на разходите за предоставяните услуги.

Приложимост на практиката в България

Практиката в Обединеното кралство за изготвяне на обосновка за предложения размер на таксата, показваща как ще се постигне пълно възстановяване на разходите може да се приложи и в България. Това може да се осъществи чрез разпоредби в проекта на новия Закон за таксите така, както е предвидено в т. 8.1. „Механизъм за определяне на размера на таксите” от Концепцията за нова политика по отношение на таксите, както и в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип.

В т. 8.1 на Концепцията се казва, че [в закона] „следва да се регламентира изискването внасяните за обсъждане калкулации за определяне размера на дадена такса да бъдат задължително съпроводени с финансова обосновка на размера на таксата, включваща като минимум:   количеството необходими ресурси за извършването на единица от дадената услуга, за която се събират такси [...];   прогнозен интензитет на предоставянето на услуги на годишна база;   прогнозен дял на годишните приходи от въвеждането на съответната такса спрямо общия размер на прогнозираните приходи (включително субсидии)”.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница