Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Списък на използваните съкращениястраница2/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Списък на използваните съкращения


АМС

Администрация на Министерския съвет

ДДС

Данък върху добавената стойност

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСИЮ

Екорис Саут Ийст Юроп

МС

Министерски съвет

МФ

Министерство на финансите

ОВ

Оценка на въздействието

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”


Резюме


Британското Министерство на финансите е институцията, отговорна за провеждане на националната политика по отношение на таксите. Във всяко министерство и публична организация е определен финансов директор и координатор по таксите и потребителските цени. Финансовият директор осъществява контрол върху предоставянето на услугите, за които се дължат такси, а координаторът следи за това предложеният им размер да е в съответствие с финансовата цел на услугата и да се въвеждат своевременно.

В Обединеното кралство, включително в националното му законодателство, се използват два термина с почти едно и също значение – такса (fee) и потребителска цена (charge). Понятието такса (fee) обикновено се използва за плащанията, дължими по силата на нормативен акт.

Разпоредби, регламентиращи условията и редът за въвеждане, за определяне размера, за събиране и за разходване на приходи от такси се съдържат в три Закона за финансите. Общото правило е, че такси се въвеждат със закон (акт на парламента) или със заповед, издадена на основание член 102 от Закона за финансите (№ 2) от 1987 г. във връзка с разпоредба в акт от първичното законодателство.

За въвеждането на такса министерствата и останалите публични организации предоставят на Министерството на финансите информация за наличие на законови правомощия и основания за това, за финансовата цел на услугата, за предложения размер и структура на таксата, обосновка за нейния размер (разходи за предоставяне на услугата) и пр. В повечето случаи таксите подлежат на одобрение от Министерството на финансите и на формално приемане (съгласие) от британския парламент. Постъпленията от такси се превеждат по сметка на Консолидирания фонд (бюджета), освен ако не е предвидено друго с изрична разпоредба в нормативен акт.

В Обединеното кралство публичните услуги се подразделят на четири категории като за всяка от тях се прилагат различни финансови цели и правила за определяне размера на таксите. Категориите услуги са: 1) задължителни за предоставяне по закон услуги; 2) междуведомствени услуги; 3) вътре-ведомствени услуги; и 4) търговски услуги (предоставяни в условия на конкуренция с частния сектор).

Финансовите цели на услугата могат да бъдат: 1) пълно възстановяване на разходите; 2) възстановяване на процент от всички разходи (например 90%); 3) възстановяване на пределните разходи и др. При изчисляване на разходите за предоставяне на услугата с оглед определяне размера на таксата се отчитат преките и непреките разходи, включително режийни и административни разходи и разходи за амортизация и обезценка на активите. При дефиниране на финансовата цел се определя и норма на възвръщаемост на вложения капитал. Нормата на възвръщаемост при задължителните за предоставяне по закон услуги, при между- и при вътре-ведомствени услуги е 3,5%, а тази при търговските услуги е по-висока. Нейният размер зависи от нормата на възвръщаемост на конкурентите от частния сектор и от нивото на бизнес риска, при който се осъществяват дейностите. Размерът на таксата за търговски услуги обикновено съдържа и елемент на печалба.В края на финансовата година британските министерства и публични организации изготвят отчет за своята дейност, към който прилагат справка (с анализ) на предоставените услуги, разходите за тях и приходите от такси, включително за отделните услуги, под-услуги и различни по форма на предоставяне услуги, когато предлагат такива.

Оценка на въздействието се извършва за всеки проект на нормативен акт. Разработени са подробни ръководства, включително образец на документа и калкулатор за изчисляване на потенциалното въздействие на разглежданите варианти. Оценките на въздействието, заедно с (проектите на) нормативните актове се публикуват на сайта с британското законодателство (http://www.legislation.gov.uk).I. Въведение


Настоящият информационен доклад е изготвен в изпълнение на Дейност 1: Проучване на добри практики в други страни–членки на ЕС в областта на механизмите за определяне размера на държавните такси в изпълнение на направените изводи и препоръки по отношение на нова политика за таксите от обхвата на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 1. Каталог: document library
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
  document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница