Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Добра практика 8. Постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от таксистраница21/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

Добра практика 8. Постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси


Практика № 8

Постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси

Година на въвеждане

Поне от 2005 г.; възможно е задължението за постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси да е въведено още през 1992 г., но издаденото тогава Ръководство за таксите и потребителските цени не е достъпно в електронен вариант.

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от централното правителство (и парламент) следва да осъществяват постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси.

Метод, чрез който е идентифицирана

Преглед на документи (Desk Research) и Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

Министерствата и останалите публични организации в Обединеното кралство трябва, при поискване от Министерството на финансите, да му предоставят доклади и отчети за таксите и потребителските цени, когато министър или министерство отговаря за определянето на техния размер и най-вече когато в резултат от предоставянето на услугата е формиран дефицит.

В тази връзка, съгласно Ръководството за управление на публичните финанси най-малко веднъж годишно министерствата и ведомствата извършват преглед на предоставяните от тях услуги с оглед установяване дали размерът на съответната такса е адекватен или е нужно да бъде актуализиран. В каре 4 към т. 1 от Раздел ІV са дадени въпросите, които се разглеждат при извършването на периодичния преглед на услугите и на определения за тях размер на таксите.Начин на въвеждане

Практиката е въведена с Ръководството за управление на публичните финанси.Териториално приложение

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от централното правителство (и парламент) следва да осъществяват регулярно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси.Цел и ефективност

Постоянното наблюдение (мониторинг) на приходите от такси се извършва с оглед предприемане на коригиращи действия и промени в техния размер (когато се налага), като предпоставка за продължаване на предоставянето на публичните услуги. Дотолкова, доколкото задължението за извършване на постоянно наблюдение е записано в Ръководството за управление на публичните финанси, може да се допусне, че практиката се прилага, респективно, че същата е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Постоянното наблюдение (мониторинг) на приходите от такси само до известна степен отговаря на критериите за подбор на добри практики. Тя е релевантна към критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото самото наблюдение е свързано със и предполага таксите да бъдат определяни въз основа на разходите за предоставяне на услугата, за да може да се прецени до каква степен с приходите тези разходи се възстановяват. Може да се приеме, че практиката отговаря и на критерий 4 (гъвкавост/иновативност при определяне на размера на разходноориентираните такси), защото постоянното наблюдение позволява на, а и изисква от администрациите да проявяват гъвкавост при определяне размера на таксите (например чрез своевременно актуализиране на техния размер). Критерий 5 (силни страни и постижения) също е относим към изискването за постоянно наблюдение на приходите от такси дотолкова, доколкото мониторинга осигурява текуща информация както за обема на търсенето на услугата, така и за разходите за нейното предоставяне и за постъпленията от такси. Това от своя страна е предпоставка за недопускане на значителни дефицити или излишъци. Критерии 2 и 3 (съответно обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология и прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) са в по-малка степен относими към практиката.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

В българските нормативни актове и документи не е идентифицирана практика, сходна на тази в Обединеното кралство за постоянно наблюдение на приходите от такси. За такава до известна степен може да се приеме текстът чл. 133 на Закона за публичните финанси83, според който първостепенните разпоредители с бюджет следва да представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите. Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по чл. 133, съгласно ал. 5, са утвърдени с Указания на Министъра на финансите84. С тях е дадена примерна структура на Отчета за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, в която съгласно т. 1, буква „а“ следва да се представя „Таблица, представяща отчета на приходите по бюджета (Приложение № 1) с кратко описание на приходите“.

Съгласно Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета, към перо „Неданъчни приходи“ следва да се отчитат и приходите от държавни такси – така, както са заложени в Закона (за държавния бюджет за съответната година), в уточнения план и реално постъпилите през съответния отчетен период средства от такси.Приложимост на практиката в България

Идентифицираната в Обединеното кралство практика за постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси може да се приложи и в България например чрез подходящ текст в проекта на новия Закон за таксите или в проекта на Методиката за определяне на таксите на разходен принцип.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница