Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Добра практика 11. Публичност и прозрачност (обществено обсъждане) при въвеждането или актуализирането на таксите. По-дълъг период на обществени консултации и извършване на оценка на въздействиетостраница24/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

Добра практика 11. Публичност и прозрачност (обществено обсъждане) при въвеждането или актуализирането на таксите. По-дълъг период на обществени консултации и извършване на оценка на въздействието.


Практика № 11

Публичност и прозрачност (обществено обсъждане) при въвеждането или актуализирането на таксите. По-дълъг период на обществени консултации и извършване на оценка на въздействието

Година на въвеждане

В рамките на проучването и по време на работното посещение не са идентифицирани данни/документи с информация за това от кога съществува практиката на публичност и прозрачност, включително обществено обсъждане при въвеждане на нови или актуализиране размера на съществуващи такси. Може да се допусне, че практиката е въведена (поне) от 1992 г., когато Министерството на финансите публикува Ръководството за таксите и потребителските цени. Обществените консултации при изготвянето на проекти на нормативни актове са елемент на оценката на въздействието, която в Обединеното кралство се извършва от средата на 1990-те години.

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от британското централно правителство (и парламент) следва да осигуряват публичност и прозрачност на процеса по въвеждане на нови или при актуализиране размера на съществуващи такси чрез провеждане на публични консултации, които съгласно насоките на правителството продължават 12 седмици. Оценка на въздействието в Обединеното кралство се изготвя за всички нормативни актове, които засягат частния сектор, неправителствени организации и публични услуги.

Метод, чрез който е идентифицирана

Преглед на документи (Desk Research) и Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

Правилата за осигуряване на публичност и прозрачност чрез провеждането на публични консултации и ангажирането на всички заинтересовани страни при въвеждането на нови или при изменение размера на съществуващи такси произтичат от общите принципи на правителството за провеждане на публични консултации85. Оценка на въздействието в Обединеното кралство се извършва, когато проектът на нормативен акт: 1) налага допълнителни или намалява съществуващи разходи за предприятията или за организации на гражданското общество; 2) въвежда нови задължения за информиране или отменя съществуващи такива за публичния сектор или за организации, които предоставят публични услуги; 3) въвежда други административни тежести или неосигурено финансиране за политически разходи в размер над 5 милиона британски лири за публичния сектор или за организации, които предоставят публични услуги или които е вероятно да привлекат значителен политически или медиен интерес; 4) предполага преразпределение, което ще засегне публични, частни или граждански организации; 5) предполага нормативна промяна, която е свързана с премахване на регулаторна тежест по правилото „едно вътре, едно вън” (one-in, one-out rule).

Начин на въвеждане

Провеждането на обществено обсъждане, освен с документа на правителството с принципите за публични консултации е въведено и с член 13 на Закона за законодателна и регулаторна реформа от 2006 г. Правилата за извършване на оценка на въздействието са описани Ръководството с „Обща информация за оценката на въздействието” (вж. Раздел V).Териториално приложение

Практиката за осигуряване на публичност и прозрачност чрез провеждането на обществени консултации при въвеждането на нови или при изменение размера на съществуващи такси, както и тази за извършване на оценка на въздействието, включително при нови или при промяна на действащ режим на таксите се прилага от всички публични организации в Обединеното кралство с изключение на онези от тях в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които се ползват с известна автономност от британското правителство (и парламент).Цел и ефективност

Целта на публичността и прозрачността чрез провеждането на обществено обсъждане, според текста на документа с принципите за публични консултации, е да се вземат под внимание на становищата и предпочитанията на различните заинтересовани страни, да се идентифицират възможните нежелани последици от дадена политика и пр. Повишаването на прозрачността и ангажираността на заинтересованите страни е предпоставка за подобряване качеството на формулираните политики [включително на разработваните нормативни актове, посредством които те се реализират] и за идентифицирането на неблагоприятни ефекти и практически проблеми. Макар да не е изрично посочена целта на оценката на въздействието в прегледаните актове и документи, може да се приеме, че тя е идентифициране на всички последици (положителни и отрицателни) от приемането на акта, включително финансови, за администрацията, за бизнеса и гражданите и т.н. Дотолкова, доколкото британските министерства и ведомства провеждат обществени консултации и изготвят оценка на въздействието при разработването на проекти на нормативни актове, включително на такива с които се въвеждат нови или се променя размера на съществуващи такси, може да се приеме, че практиката е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Провеждането на публични консултации и извършването на оценка на въздействието само до известна степен се вписват в предварително дефинираните критерии за подбор на добри практики. Независимо от това може да се приеме, че практиката е релевантна към критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото при извършване на оценката на въздействието трябва да се демонстрира как с приходите от такси ще се възстановят разходите за предоставяне на услугата, което от своя страна е свързано с определянето на разходноориентирани такси. Може да се приеме, че практиката отговаря и на критерий 4 (гъвкавост/иновативност при определяне на разходноориентираните такси), защото в България и провеждането на обществени консултации, и извършването на оценка на въздействието е в значително по-малка степен популярно. Критерий 5 (силни страни и постижения) също е относим към осигуряването на публичност и прозрачност, както и към оценката на въздействието дотолкова, доколкото прилагането на практиката е предпоставка за устойчивост и широко приемане (разбиране) на размера на таксите. Критерии 2 и 3 (съответно обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология и прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) са в по-малка степен относими към практиката.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

Сходна с разпоредбата на член 13 от британския Закон за законодателна и регулаторна реформа от 2006 г. е тази на член 26, ал. 1 на Закона за нормативните актове86 според който „преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.”

В България изискването на извършване на оценка на въздействието на нормативни актове е въведено в края на 2013 г.87 Според алинея 2 на новия чл. 30а от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за тримесечната оперативна програма на правителството, същата следва да включва списък на законопроектите, за които законодателната програма предвижда да бъдат одобрени за периода на оперативната работна програма и списък на подзаконовите нормативни актове, възложени със закон на Министерския съвет, за които вносителят следва да изготвя стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по образец съгласно приложение № 1 към Устройствения правилник.В рамките на различни проекти, осъществени в България, са изготвени три Ръководства за оценка на въздействието – 1) Ръководство за извършване на оценка на въздействието, публикувано на портала за Обществени консултации (ОПАК),88 2) Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво и примерни анализи89 и 3) Ръководство за оценка на въздействието (ФАР BG0103.01)90.

Приложимост на практиката в България

Практиката за осигуряването на публичност и прозрачност при въвеждането на нови или при изменение размера на съществуващи такси може да се приложи в България например чрез подходящ текст в проекта на нов Закон за таксите и/или в проекта на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси. Правилото за извършване на оценка на въздействието при въвеждането на нови или при промяна размера на съществуващи такси може да се заложи в проекта на нов Закон за таксите така, както е предвидено в т. 4 на Концепцията за нова политика по отношение на таксите.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница