Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Нормативни актове, доклади, документи и други разработки, приложени към настоящия доклад (в електронен вариант)страница30/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Нормативни актове, доклади, документи и други разработки, приложени към настоящия доклад (в електронен вариант)


Приложение № 1 Извлечение от Finance Act 1973

(Закон за финансите от 1973 г.);


публикуван през 1973 г., глава 51.
извлечение на член 56

Приложение № 2 Извлечение от Finance (No. 2) Act 1987

(Закон за финансите (№ 2) от 1987 г.);
публикуван през 1987 г., глава 51.
извлечение на член 102

Приложение № 3 Извлечение от Finance Act 1990

(Закон за финансите от 1990 г.);
публикуван през 1990 г., глава 21.
извлечение на член 128

Приложение № 4 Pesticides (Fees and Enforcement) Act 1989

(Закон за пестицидите (такси и прилагане) от 1989 г.);
публикуван през 1989 г., глава 27.

Приложение № 5 The Land Registration Fee Order 2012

(Заповед за таксата за регистрация на имот от 2012 г.);
публикувана през 2012 г., глава 1969.

Приложение № 6 HM Treasury. Managing Public Money

(Министерство на финансите, Ръководство за управление на публичните финанси);
публикувано през юли 2013.

Приложение № 7 Department of Health, Social Services and Public Safety,


Fees and Charges Guidance, Circular Reference: FMD 17/2005

(Министерство на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност, Указания за таксите и потребителските цени, циркулярно писмо № FMD 17/2005);


издадени на 19 юли 2005

Приложение № 8 HM Government, Impact Assessment Overview,


(Правителство на Нейно Величество, Обща информация за оценката на въздействието);
публикувано през август 2011

Приложение № 9 HM Government, IA Toolkit, How to do an Impact Assessment,


(Правителство на Нейно Величество, „Ръководство за оценка на въздействието. Как да изготвяме оценка на въздействието”);
публикувано през август 2011

Приложение № 10 Impact Assessment Template,


(Образец на Оценка на въздействието);
публикуван през август 2011

Приложение № 11 Impact Assessment Calculator,


(Калкулатор за Оценка на въздействието);
публикуван през май 2013

Приложение № 12 Презентации от срещата в Министерството на финансите


(на хартиен носител)

Приложение № 13 Презентация на тема „Overview of Defra Fees & Charges”,


представена по време на срещата в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Приложение № 14 Презентация на тема „Environment Agency charging”,


представена по време на срещата в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Приложение № 15 Презентация на тема „AHVLA. Charging for Statutory Services”,


представена по време на срещата в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Приложение № 16 Презентация на тема „VMD. Fees and Charges”,


представена по време на срещата в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

1 Служба за националните архиви, интернет адрес http://www.nationalarchives.gov.uk.

2 Европейски съд по правата на човека, Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), Конвенцията е достъпна на български език на интернет адрес http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf.

3 Закон за човешките права от 1998 г. (Human Rights Act 1998), публикуван през 1998 г., глава 42; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents.

4 За улеснение в доклада е използвана думата „министерство“ вместо „департамент“.

5 Организация за икономическо сътрудничество и развитие, По-добро регулиране в Европа: ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО (Better Regulation in Europe: UNITED KINGDOM), 2010; документът е достъпен на интернет адрес http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/44912232.pdf.

6 Закон за регулаторна реформа от 2001 г. (Regulatory Reform Act 2001), публикуван през 2001 г., глава 6; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/6/introduction.

7 Министерство на финансите на Нейно Величество, Philip Hampton: Намаляване на административните тежести: ефективни проверки и прилагане (Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement), март 2005; документът е достъпен на интернет адрес http://www.bis.gov.uk/files/file22988.pdf.

8 Доклад от Специализираната работна група „По-добро регулиране“ до министър-председателя: Регулирането – по-малкото е повече. Намаляване на тежестите, подобряване на резултатите (Regulation – Less is More. Reducing Burdens, Improving Outcomes), март 2005; документът е достъпен на интернет адрес http://www.bis.gov.uk/files/file22967.pdf.

9 Закон за законодателна и регулаторна реформа от 2006 г. (Legislative and Regulatory Reform Act 2006), публикуван през 2006 г., глава 51; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/51/contents.

10 Комисия за по-добро регулиране, Публичният риск: Следващата граница за по-добро регулиране (Public Risk – the Next Frontier for Better Regulation), януари 2008; документът е достъпен на интернет адрес http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100506182703/http://archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/upload/assets/www.brc.gov.uk/public_risk_report_070108.pdf.

11 Интернет страница на политиката за по-добро регулиране: https://www.gov.uk/government/policies/reducing-the-impact-of-regulation-on-business.

12 Към април 2014 г. наименованието му е Министерство на бизнеса, иновациите и професионалните умения (Department for Business, Innovation & Skills), интернет адрес: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills.

13 Канцелария на Кабинета (Cabinet Office), интернет адрес: https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office.

14 Министерство на финансите (HM Treasury), интернет адрес: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury.

15 Министерство на околната среда, храните и по въпросите на селските райони (Department for Environment, Food and Rural Affairs), интернет адрес https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs.

16 1) Спестовна банка „Национални спестявания и инвестиции“ (National Savings and Investments); 2) Служба за управление на дълга (UK Debt Management Office); 3) Служба за бюджетна отговорност (Office for Budget Responsibility); 4) Съвет към Кралския монетен двор (Royal Mint Advisory Committee); 5) Служба за публичните недвижими имоти (The Crown Estate); 6) Кралски монетен двор (Royal Mint); и 7) Финансови инвестиции ООД (UK Financial Investments Limited).

17 Класификацията за публични организации, различни от министерствата (non-departmental public bodies) не е правна, а административна. Публичната организация, различна от министерство е институция, която участва в държавното управление, но не е министерство (government department) или част от такова, и осъществява дейността си, в една или друга степен, на „една ръка разстояние” от министрите. Съществуват четири типа публични организации, различни от министерства: 1) изпълнителни публични организации (Executive NDPBs) – обикновено се създават със закон и имат изпълнителни, административни, регулаторни и/или търговски функции (напр. Агенцията по околна среда); 2) Консултативни публични организации (Advisory NDPBs) – предоставят независими, експертни становища на министрите по широк кръг въпроси (напр. Комисията за стандартите в обществения живот); 3) публични организации-трибунали (Tribunal NDPBs) – юрисдикцията им се разпростира върху определена сфера на правото (напр. Комисари по трафика); и 4) независими надзорни органи (Independent Monitoring Boards) – те са независими и са прикрепени към всеки затвор, имиграционен център за лица, които подлежат на екстрадиция, и стаи за задържане в Англия и Уелс.

18 Националните здравни служби (National Health Service) предоставят здравни услуги, финансирани с публични средства.

19 Търговският фонд (trading fund) е изпълнителна агенция, министерство или част от министерство, създадено като такова със заповед, издадена на основание на Закона за правителствените търговски фондове от 1973 г. Търговски фонд може да бъде създаден само със съгласието на Министерството на финансите и само когато повече от 50% от приходите му ще се реализират от продажбата на стоки и услуги, предоставяни от търговския фонд и когато отговорният министър и Министерството на финансите са уверени, че създаването му ще доведе до подобрена ефикасност и ефективност в управлението. Търговските фондове имат законово право да използват приходите си за покриване на разходите си. Някои търговски фондове имат за своя основна функция събирането и предоставянето на информация и на публичния, и на частния сектор.

20 Закон за финансите (№ 2) от 1987 г. (Finance (No.2) Act 1987), публикуван през 1987 г., глава 51; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/51/contents.

21 Закон за правата от 1688 г. (Bill of Rights [1688]), публикуван през 1688 г., глава 2; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/contents; Законът влиза в сила през 1689 г. с приемането на Закона за признаването на Короната и парламента от 1689 г. (Crown and Parliament Recognition Act 1689), публикуван през 1689, глава 1; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMar/2/1/contents.

22 House of Lords, Attorney-General -v- Wilts United Dairies Ltd; HL 1922; (1922) 38 TLR 781; информация за Решението на Камарата на лордовете е достъпна на интернет адрес http://swarb.co.uk/attorney-general-v-wilts-united-dairies-ltd-hl-1922/.

23 House of Lords, Regina -v- Richmond Upon Thames London Borough Council, ex parte McCarthy & Stone (Developments) Ltd; (HL 14-Nov-1991); информация за Решението на Камарата на лордовете е достъпна на интернет адрес http://swarb.co.uk/regina-v-richmond-upon-thames-london-borough-council-ex-parte-mccarthy-stone-developments-ltd-hl-14-nov-1991/.

24 Закон за финансите от 1973 г. (Finance Act 1973), публикуван през 1973 г., глава 51; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/51/contents.

25 Закон за управление на данъците от 1970 г. (Taxes Management Act 1970), публикуван през 1970 г., глава 9; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/9/contents/enacted.

26 Закон за финансите от 1990 г. (Finance Act 1990), публикуван през 1990 г., глава 29; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/29/contents.

27 Консолидираният фонд се поддържа от Министерството на финансите в Банката на Англия. В него постъпват повечето приходи на централното правителство и от него се ползват средства за финансиране на публичните услуги.

28 Закон за Европейските общности от 1972 г. (European Communities Act 1972), публикуван през 1972 г., глава 68; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents.

29 Заповед в Съвета (An Order in Council) е вид нормативен акт, формално приеман в името на Кралицата от Тайния съвет (Privy Council).

30 Закон за пестицидите (такси и влизане в сила) от 1989 г. (Pesticides (Fees and Enforcement) Act 1989), публикуван през 1989 г., глава 27; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/27/contents.

31 Закон за храните и за опазване на околната среда от 1985 г. (Food and Environment Protection Act 1985), публикуван през 1985 г., глава 48; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/48/contents.

32 Заповед за таксата за регистрация на имот от 2012 г. (The Land Registration Fee Order 2012), публикувана през 2012 г., глава 1969; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1969/contents/made.

33 Министерство на финансите, Ръководство за управление на публичните финанси (HM Treasury, Managing Public Money), юли 2013; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212123/Managing_Public_Money_AA_v2_-_chapters_annex_web.pdf.

34 Служба за националната статистика, интернет адрес http://www.ons.gov.uk/.

35 Ръководство за съставяне на финансовите отчети 2014-15 (Financial Reporting Manual 2014-15); документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283206/2014-15_FReM.pdf.

36 Сегашното наименование на Министерството е Министерство на здравеопазването (Department of Health).

37 Министерство на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност, циркулярно писмо № FMD 17/2005 относно Указания за таксите и потребителските цени (Fees and Charges Guidance); документът е достъпен на интернет адрес http://www.dhsspsni.gov.uk/fmd17-05.pdf.

38 Последният вариант на Ръководството е от юли 2013 г. и частта, касаеща таксите е описана в т. 1 по-горе.

39 В останалата част на доклада е използван само терминът „такса”.

40 Капиталовите разходите (cost of capital) е мярка за разходите на икономиката за капитала, „заключен” в публични организации, независимо от това как този капитал е финансиран. Дългосрочният разход за капитал на правителството е 3,5% в реално изражение, т.е. след изменение на цените, и е базиран на капиталовия разход при ниско-рискови бизнеси от частния сектор. По-висока възвръщаемост от капитала е подходяща при търговските услуги.

41 Пределните разходи (marginal cost) показват как общите разходи се променят, когато производството се увеличи или намали с една единица. Дългосрочните пределни разходи са всички допълнителни разходи (постоянни и променливи) за предоставяне на още една единица продукция. Краткосрочните пределни разходи показват как променливите разходи се изменят, когато се предоставя една допълнителна единица от продукцията.

42 Възвръщаемост на вложения капитал (return on the capital employed) е оперативният излишък, изразен като процент от използвания капитал. За правителствените институции, предоставящи задължителни по закон услуги, изискваната възвръщаемост от техния вложен капитал обикновено е 3,5% в реално изражение, така че да покрие разходите за капитал. Организациите, продаващи услуги на частния сектор обикновено реализират по-висока средна възвръщаемост на вложения капитал, като стойностите варират между 5,5 и 15% в реално изражение, в зависимост от нивото на риска.

43 Вложеният капитал (capital employed) се дефинира по различни начини, но приетата дефиниция в британските правителствени институции е: „сумата на дълготрайните и краткотрайни активи без задълженията”. Дълготрайните активи включват земя и сгради, оборудване и обзавеждане. Краткотрайните активи включват запаси, вземания от клиенти и доставчици и парични средства. Задълженията представляват сумите, дължими от министерство или друга организация или в рамките на следващите 12 месеца или след една година, както и резерви.

44 Сегашното наименование на Службата за митата и акцизите е Служба за приходите и митата (HM Revenue & Customs), интернет адрес: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs.

45 Разходи в натура (non-cash costs) са разходите, за които няма парична транзакция за организацията, която ги отчита, но които, независимо от това са включени в сметките с оглед установяване на общите използвани ресурси.

46 Инициативата за публично финансиране (Public Finance Initiatives) е концепция, първоначално развита от Обединеното кралство през 1990-те години с цел създаване на публично-частни партньорства. Първоначалната идея е била да се осигури частен капитал или средства за финансиране на публични инфраструктурни проекти. Идея, според която публичният и частният сектор биха могли успешно да работят съвместно, всеки от тях допринасящ със своите силни страни и познания за партньорството. От тогава концепцията е развита и е възприета от множество правителства и публични агенции, включително от международни организации като Световна Банка. Инициативите за публично финансиране бяха начин за британското правителство да финансира много проекти в публичния сектор като болници, пътища, затвори, железопътни линии, военни сгради и медицински центрове.

47 Справка за търговските сметки (memorandum trading accounts) е неформален работен документ, съставян в началото на финансовата година под формата на прогноза, използвана за определяне на подходящ размер на таксите за дадена услуга. Справка за търговските сметки се съставя и в края на годината под формата на Справка за резултатите (outturn statement) с оглед представяне на изпълнението.

48 Закон за правителствените ресурси и сметки от 2000 г. (Government Resources and Accounts Act 2000), публикуван през 2000 г., глава 20; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/20/contents.

49 Законът за отпускане на средства от бюджета (Appropriation Act) се приема всяка година. С него се урежда размерът на средствата (бюджетите) за провеждане на политики и за реализиране на публични програми през следващата финансова година. Последният Закон за отпускане на средства от бюджета е за финансовата година, която приключва на 31 март 2011 г. (Appropriation Act 2011), публикуван през 2011 г., глава 2; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/2/contents; от следващата финансова година британският парламент приема Закон за приходите и за отпускане на средства от бюджета (Supply and Appropriation (Main Estimates) Act; последният приет такъв закон е Законът за приходите и за отпускане на средства от бюджета (прогноза и актуализации) от 2014 г. (Supply and Appropriation (Anticipation and Adjustments) Act 2014), публикуван през 2014 г., глава 5; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/5/contents.

50 Търсенето и добивът на суровини ("upstream") и преработката на суровини ("downstream") са бизнес термини, използвани в производствения процес в различни индустрии (металургия, добив на нефт и природен газ, биофармацевтика и биотехнологии). Търсенето и добивът на суровини, преработката на суровините и междинният процес представляват етапите на производствения процес Допълнителна информация за тези термини е достъпна на интернет адрес http://smallbusiness.chron.com/definitions-upstream-downstream-production-process-30971.html.

51 Свиване на маржа (a margin squeeze) се получава, когато е налице незначителен марж между продажната цена на доставчика за съществени входящи ресурси за конкурентната фирма и неговата цена на преработените ресурси, която конкурентът не може да приеме или да се конкурира ефективно. Свиване на маржа може да възникне само когато (а) фирма, търсеща и добиваща суровини произвежда входни ресурси, за които няма достатъчно добри икономически заместители, (б) фирмата, търсеща и добиваща суровини продава суровините, които са входни ресурси на една или повече фирми, преработващи суровините и (в) фирмата, търсеща и добиваща суровини също директно се конкурира на пазара за преработка на ресурсите с останалите фирми; дефиницията за „свиване на маржа” е взета от Документ с материали от Кръглата маса за „Свиването на маржа”, организирана от Комисията по конкуренция, Работна група № 2 по Конкуренция и Регулиране на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Roundtable on Margin Squeeze held by the Competition Committee, Working Party No. 2 on Competition and Regulation); 2009 г. Документът е достъпен на интернет адрес http://www.oecd.org/regreform/sectors/46048803.pdf.

52 Интернет адрес на Службата за честна търговия, http://www.oft.gov.uk/.

53 Агенция по околна среда (Environment Agency), интернет адрес https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency.

54 Естуарът представлява дълбоко фуниеобразно устие на река, което се влива в океан или море.

55 Закон за околната среда от 1995 г. (Environment Act 1995), публикуван през 1995 г., глава 25; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/25/contents.

56 Агенция по здравето на животните и ветеринарните лаборатории (Animal Health and Veterinary Laboratories Agency), интернет адрес http://www.defra.gov.uk/ahvla-en/.

57 Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, обн. Официален вестник на Европейския съюз, специално българско издание: глава 03 том 058 стр. 216 – 267.

58 Службата по финансовите услуги (Financial Services Authority, FSA) е квази-съдебен орган, отговорен за регулирането на индустрията на финансовите услуги в Обединеното кралство между 2001 и 2013 г. Ръководството й се назначаваше от Министерството на финансите, макар да осъществяваше дейността си независимо от правителството. Дейността й се финансираше изцяло от такси, събирани от предприятията, предоставящи финансови услуги. След финансовата криза от 2007-2008 г. британското правителство преструктурира финансовото регулиране и закрива Службата по финансовите услуги. От април 2013 г. отговорностите й са прехвърлени на две нови агенции – на Службата за благоразумно регулиране (Prudential Regulation Authority) и на Службата за финансово поведение (Financial Conduct Authority) и на Банката на Англия.

59 Дирекция „Ветеринарни медикаменти“ (Veterinary Medicines Directorate), интернет адрес http://www.vmd.defra.gov.uk/.

60 Служба на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service), интернет адрес http://www.justice.gov.uk/about/hmcts.

61 Например вж. Заповедта за намаляване и опрощаване на таксите за съдилищата и трибуналите от 2013 г. (The Courts and Tribunals Fee Remissions Order 2013), публикувана през 2013 г., брой 2302; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2302/contents/made, Заповедта за таксите на съдилищата от 2008 г. (The Magistrates’ Courts Fees Order 2008), публикувана през 2008 г., брой 1052; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1052/contents/made, посл. изм. със Заповед (за изменение) на таксите на съдилищата от 2013 г. (The Magistrates’ Courts Fees (Amendment) Order 2013), публикувана през 2013 г., брой 1409, достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1409/contents/made.

62 В Обединеното кралство министерствата са задължени да изготвят и прилагат към всеки проект на нормативен акт обяснителна записка (explanatory memorandum), в която накратко са описани обекта на акта, политическите цели и очакваните резултати.

63 Закон за правителствените ресурси и сметки от 2000 г. (Government Resources and Accounts Act 2000), публикуван през 2000 г., глава 20; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/20/contents.

64 Закон за предприятията от 2006 г. (Companies Act 2006), публикуван през 2006 г., глава 46; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents.

65 Консултативен съвет за финансова отчетност (Financial Reporting Advisory Board), интернет адрес https://www.gov.uk/government/groups/financial-reporting-advisory-board-frab.

66 Ръководство за финансова отчетност на правителството за периода 2014-2015 г. (Government financial reporting manual 2014 to 2015); документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283206/2014-15_FReM.pdf.

67 Правителство на Нейно Величество, „Обща информация за оценка на въздействието” (HM Government, Impact Assessment Overview), август 2011 г.; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31606/11-1110-impact-assessment-overview.pdf.

68 Образец за изготвяне на оценка на въздействието (Impact assessment (IA) template); Ref: BIS/14/595; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278558/impact-assessment-template.dot.

69 Правителство на Нейно Величество, „Ръководство за оценка на въздействието. Как да изготвяме оценка на въздействието” (HM Government, IA Toolkit, How to do an Impact Assessment); Ref: BIS/11/1112; август 2011 г., документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31608/11-1112-impact-assessment-toolkit.pdf.

70 Калкулатор за оценка на въздействието (Impact assessment calculator), Ref: BIS/14/P197A, май 2013; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/303206/bis-p14-197b-updated-impact-assessment-calculator-april-2014.xls.

71 Комитет за регулаторна политика, интернет адрес https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee.

72 Например, виж оценката на въздействието на Заповедта за таксата за регистрация на имот от 2012 г., достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukia/2012/416/pdfs/ukia_20120416_en.pdf.

73 Регламент за имиграцията и националността (такси) от 2014 г. (The Immigration and Nationality (Fees) Regulations 2014); оценката на въздействието е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukia/2014/51/pdfs/ukia_20140051_en.pdf.

74 Закон за държавните такси, в сила от 01.01.1952 г.; обн. ДВ. бр. 104 от 28 Декември 1951 г., посл. изм. изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013 г.

75 Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 23.09.2009 г., обн. ДВ. бр.78 от 2 октомври 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 януари 2014 г.

76 Великобритания, Министерство на финансите, Ръководство за таксите и потребителските цени (Great Britain, Treasury; The Fees and Charges Guide); издание 1992 г.; ръководството на хартиен носител се продава на следния адрес http://www.amazon.co.uk/Charges-Guide-Great-Britain-Treasury/dp/0115600434.

77 Постановление № 1 на Министерския съвет от 5 януари 2012 година за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, обн. ДВ бр. 4/2012 г.

78 Методика за определяне на разходноориентиран размер на административните такси за административни услуги за лица, които не са студенти във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, приета с Решение № 5 на Академичния съвет от 20.05.2013 г.; Методиката е достъпна на интернет адрес http://www.uni-vt.bg/pages/7915/uplft/%D0%9E%D0%94-%D0%9F%D0%9F-%D0%92%D0%A2%D0%A3-30_1.pdf.

79 Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 г. за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, обн. ДВ бр. 36/11 май 2012 г., допълнена с Постановление № 66 на Министерския съвет от 21 март 2014 г. за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г., обн. ДВ, бр. 30/01.04.2014 г.

80 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 2/08.01.1999 г., в сила от 01.01.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.

81 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в сила от 18.12.2003 г.; обн. ДВ. бр.55/17 юни 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.109/20 декември 2013 г.

82 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Инструкция за прилагане на Методика за определяне на разходноориентиран размер на таксите; Инструкцията е достъпна на интернет адрес http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/businessenv/instrukcia_taksi.pdf.

83 Закон за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., обн. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г.

84 Република България, Министерство на финансите, БЮ № 1/21.01.2014 г., Указания за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция „Национална сигурност“ на отчетите за изпълнението на политиките и програмите си за 2013 г., съгласно §56, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси; Указанията са достъпни на интернет адрес http://www.minfin.bg/document/13754:1

85 Принципи за провеждане на публични консултации (Consultation Principles); документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255180/Consultation-Principles-Oct-2013.pdf.

86 Закон за нормативните актове, Обн. ДВ. бр. 27 от 3 април 1973 г., посл. изм. ДВ. бр. 46 от 12 юни 2007 г.

87 Постановление № 171 на Министерския съвет от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., обн. ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г.

88 Ръководство за извършване на оценка на въздействието; електронна версия на документа е достъпна на интернет адрес http://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=1§ionName=Purpose.

89 Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво и примерни анализи; документът е достъпен на интернет адрес http://www.effectivemunicipality.com/var/docs/Narachnik.pdf.

90 Ръководство за оценка на въздействието в България; документът е достъпен на интернет адрес http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/businessenv/guide_ob.pdf.

91 Закон за човешките права от 1998 г. (Human Rights Act 1988), публикуван 1998 г., глава 42; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents.

92 Конституция на Република България, обн. ДВ. бр.56 от 13.07.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.12 от 06.02.2007 г.

93 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., Обн. ДВ. бр.22 от 28 февруари 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 март 2013 г.

94 Виж параграф 7.4.32, глава 7: „Годишни отчети и сметки – оповестяване и представяне” от Ръководството за финансова отчетност на правителството за 2005-2006 г. (Financial Reporting Manual, chapter 7: annual reports and accounts –disclosure and presentation); документът е достъпен на интернет адрес http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hm-treasury.gov.uk/d/2005_06_financial_reporting_manual.pdf.

95 Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на финансите за 2013 г., стр. 12; документът е достъпен на интернет адрес http://www.minfin.bg/document/14044:2.

96 Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; стр. 3; документът е достъпен на интернет адрес https://mjs.bg/Files/Отчет%20за%20степента%20на%20изпълнение%20на%20утвърдените%20политики%20и%20програми%20на%20МП%20за%20периода%20от%2001.01.2013%20до%2031.12.2013.doc.

snip diagonal corner rectangle 135

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница