Доклад с анализ и оценка на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в област добрич за 2016 гДата18.12.2018
Размер315.26 Kb.

РЗИ – ДОБРИЧ

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2016 г.


Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ бр. 30/2001 г.), същите се подлагат на задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и каптирани извори. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в шахтови, тръбни кладенци. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на консуматора, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 17 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. Там населението се осигурява с питейна вода чрез цистерна, която периодично се захранва с вода от 08. Зона Каварна и се обеззаразява на място.

С най-голямат обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково.

Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за производство на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.


Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на консуматора (КК) в началото на 2016 г. са разработени, съгласувани, а впоследствие изпълнени общо 17 съвместни мониторингови програми с водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение също толкова мониторингови програми са реализирани и през 2015 г.
Съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич” АД е с най-голям обхват – през 2016 г. е обхванала общо 70 зони на водоснадяване в област Добрич (48 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 22 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

 • 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие, от които 7 са с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 3 зони – 08.Зона Оброчище 2, 08.Зона Стефаново и 08.зона Гурково с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

 • 60 зони на водоснабдяване с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и

За сравнение през 2015 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 71 - 61 зони на водоснабдяване с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие.

По съвместна преценка на РЗИ и „ВиК Добрич” АД, основана на убедителни данни от предходни изследвания, че няма вероятност част от изследваните показатели да присъстват в концентрация, превишаваща нормативните изисквания, същите са изключени от периодичния мониторинг, съгласно чл.9, ал.3 от Наредба № 9/2001 г. През 2016 г. за РЗИ –Добрич тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, пестициди, бромати, калций, магнезий и обща твърдост, тритий, обща индикативна доза и естествен уран, а за „ВиК Добрич” АД - алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, бромати, пестициди, тритий, калций, магнезий и обща твърдост. През 2015 г. за РЗИ-Добрич тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, арсен, бензен, бенз(а)пирен, бор, 1,2-дихлоретан, перманганатна окисляемост, полициклични ароматни въглеводороди, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани и хром, а за В и К дружеството - антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, мед, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, цианиди, цинк, бромати и пестициди.


Таблица с показателите, изключени от мониторинга на РЗИ и ВиК Добрич АД

показател

2016

2015

РЗИ

ВиК

РЗИ

ВиК

Клостридиум

перфрингенс

да
да
Алуминий

да

да

да
Антимон

да

да
да

Арсен

да

да

да

да

Бензен

да

да

да

да

Бенз(а)пирен

да

да

да

да

Борда
Бромати

да

да
да

1,2 дихлоретан

да

да

да

да

Живак

да

да
да

Кадмий

да

да
да

Калций

да

даМагнезий

да

даМед


да

Натрий

да

да
да

Никел

дада

Обща твърдост

да

даПерманганатна окисляемостда
Олово

дада

Полиароматни въглеводороди

да

да

да

да

Селен

да

да
да

Сулфати

да

да

да
Тетрахлоретен и трихлоретен

да

да

да

да

Трихалометани

да

да

да

да

Флуориди

да

даХромда
Цианиди

да

да
да

Цинк


да

Естествен уран

да


Пестициди

да

да
да

Тритий

да

да

да
Обща индикативна доза

да
да


Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2016 г. са 882 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 126 проби (14.28 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 38, по физикохимични показатели са 77 проби, 6 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 4 проби са нестандартни по радиологични показатели. За сравнение през 2015 г. са анализирани общо 886 проби вода, като от тях 164 проби са нестандартни (18.51%). Отклонения по микробиологични показатели са установени при 60 проби, по физикохимични показатели – при 95 проби и при 9 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.
Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич, извършен от РЗИ-Добрич:

Броят пунктове при крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране през 2016 г. за РЗИ-Добрич са 303, като от тях са взети общо 307 проби, от които: 271 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 36 - по показателите за периодичния мониторинг. През 2015 г. определените пунктове при крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране за РЗИ-Добрич са 297, като от тях са взети общо 309 проби, от които: 259 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 50 - по показателите за периодичния мониторинг. За радиологичен анализ са взети и анализирани 7 проби вода от централни водоизточници.Общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени в хода на мониторинга при крана на консуматора е 42 (13.68 %), при 46 проби (14.89 %) през 2015 г. Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 23, по физикохимични показатели са 16 проби и 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели (Фиг. 1). За сравнение през 2015 г. отклонения по микробиологични показатели са установени при 28 проби, по физикохимични показатели – при 16 проби и при 2 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 1


Относителният дял на изследваните от РЗИ-Добрич проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 8.46 % (9.7 % през 2015 г.), при препоръчвани от СЗО 5 %. Отчетено е леко подобрение по този показател.

Нестандартни по физикохимични показатели са общо 19 проби – 6.18 %, при 5.82 % през 2015 г. От тях: 16 - по показател “нитрати”, 1 - по показател „желязо”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „цвят” и „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мътност” и „нитрати”. През 2015 г. нестандартни по физикохимични показатели са 18 проби – 5.18 %, от тях: 12 - по показател “нитрати”, 2 - по показател „остатъчен активен хлор”, 1 - по показател „мътност”, 2 проби са едновременно нестандартна по показатели „цвят” и „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „цвят”, „мътност” и „амониев йон”.Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 7 са нестандартните проби (5 по микробиологични показатели и 2 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 35 -нестандартните проби (18 по микробиологични показатели, 14 по физикохимични показатели и 3 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека. Сравнено с 2015 г. - 12 са нестандартните проби (10 по микробиологични показатели, 1 по физикохимични показатели и 1 едновременно нестандартна по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 34 нестандартни проби (19 по микробиологични показатели, 14 по физикохимични показатели и 1 едновременно нестандартна по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от РЗИ-Добрич мониторинг през 2016 г. са отчетени най-чести отклонения от здравните изисквания за качеството на подаваната в тях вода:

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Каварна, в която са отчетени 2 проби с нитрати над допустимите здравни норми; зона Гурково с 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли);

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Горун с 4 проби, зона Калина с 3 проби, зоните Било, Септемврийци и Оброчище с по 2 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Безмер - 3 проби с отклонения по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи и Ентерококи); зоните Полковник Савово и Бенковски с по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и Ешерихия коли в зона Полк. Савово и 2 проби с Колиформи в зона Бенковски).

За сравнение през 2015 г. това са следните зони:

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зоните Балчик, Гурково и Каварна, във всяка от която са отчетени по 3 проби с отклонения по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли в зоните Балчик и Гурково, Колиформи и Ешерихия коли при 2 проби в зона Каварна и Колиформи при 1 проба в зона Каварна);

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Горун с 5 проби, зона Калина с 2 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Белгун с общо 3 нестнадартни проби - 1 проба с отклонение по показател нитрати и 2 проби нестандартни по микробиологичен показател (Колиформи); зона Телериг - 3 проби с отклонения по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли), зоните Орляк, Воднянци и Селце с по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи в зона Орляк, 2 проби с Колиформи и Ешерихия коли в зона Воднянци и 2 проби с Колиформи в зона Селце).


Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич, извършен от В и К дружеството.

Броят пунктове при крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране през 2016 г. за В и К дружеството са 450, като от тях са взети общо 567 проби, от които: 511 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 56 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг. През 2015 г. определените пунктове при крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране за В и К дружеството са 463, като от тях са взети общо 523 проби, от които: 441 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 82 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг.Общият брой нестандартни проби по мониторинговата програма при крана на консуматора за ВиК Добрич” АД е 83 (14.63 %), при 114 проби (21.79 %) през 2015 г. Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 15, по физикохимични показатели са 60 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 4 проби са нестандартни по радиологични показатели (Фиг. 2). За сравнение през 2015 г. отклонения по микробиологични показатели са установени при 30 проби, по физикохимични показатели – при 77 проби и при 7 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 2Относителният дял на изследваните от В и К дружеството проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 3.35 % (7.07 % през 2015 г.), при препоръчваните от СЗО 5 %. Отчетено е значително подобрение спрямо предходната година.

Нестандартни по физикохимични показатели са 63 проби – 11.11 %, при 16.06 % през 2015 г. От тях: 49 - по показател “нитрати”, 6 - по показател “остатъчен активен хлор”, 4- по показател “мътност”, 1- по показател “нитрити”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели “цвят”, “мътност” и “желязо”, 2 проби са едновременно нестандартни по показатели “цвят” и “мътност”.През 2016 г. В и К дружеството е предприело изследване на Радон-222, съдържание на естествен уран, обща алфа и обща бета активност и определяне на обща индикативна доза в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София. Получените резултати за 5 от общо изследваните 37 проби показват превишения на контролното ниво за обща алфа активност в 5 от зоните на водоснабдяване, представени в таблицата по-долу:

Табл. 1

Зона на водоснабдяване


Населени места, включени в зоната на водоснабдяване

Пункт за пробонабиране

Обща алфа активност

Обща индикативна доза

Бенковски

с.Бенковски, с.Енево, с.Медово

Помпена станция Бенковски

0,11±0,03Bq/l


0,031±0,007 mSv.year-1

Белгун

с. Белгун

Сондажен кладенец Белгун

0,11±0,03Bq/l


0,025±0,004 mSv.year-1

Ведрина

с.Ведрина, с.Ново Ботево

Помпена станция Ведрина

0,16±0,03Bq/l


0,023±0,004 mSv.year-1

Одринци

с.Одринци, с. Долина

Помпена станция Одринци

0,12±0,03Bq/l


0,032±0,006 mSv.year-1

Стожер

с. Стожер

Помпена станция Стожер

0,12±0,03Bq/l


0,040±0,006 mSv.year-1


През 2015 г. нестандартни по физикохимични показатели са 84 проби – 16.06 %, от тях: 64 - по показател “нитрати”, 10 - по показател „остатъчен активен хлор”, 5 - по показател “мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мътност” и “нитрити”, 1- по показател “желязо”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „нитрати” и „остатъчен активен хлор”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мирис” и „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „нитрати” и „мътност”.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 25 са нестандартните проби (2 по микробиологични показатели и 23 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 58 нестандартни проби (13 по микробиологични показатели, 37 по физикохимични показатели, 3 едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели, и 4 проби по радиологични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека. Сравнено с 2015 г. - 34 са нестандартните проби (7 по микробиологични показатели и 27 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 80 нестандартни проби (23 по микробиологични показатели, 50 по физикохимични показатели и 7 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от В и К дружеството мониторинг през 2016 г. са отчетени най-чести отклонения от здравните изисквания в качеството на подаваната в тях вода:

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 10 проби с нитрати над допустимите здравни норми, следвана от зона Каварна – с 8 проби, нестандартни по показател нитрати;

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Горун с 9 проби и зона Болата с 6 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Калина с общо 6 проби, неотговарящи на здравните изисквания – 5 проби с отклонение по показател нитрати и 1 проба едновременно нестандартна по показател нитрати и микробиологичен показател (Колиформи); зоните Било, Септемврийци и Оброчище с по 2 нестандартни проби (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с нитрати в зоните Било и Септемврийци и 1 проба с Колиформи и 1 проба с нитрати в зона Оброчище ); зона Безмер – 2 проби с отклонения по микробиологични показатели (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи ).

За сравнение през 2015 г. това са следните зони:

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 16 проби с нитрати над допустимите здравни норми, следвана от зона Каварна – с 9 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Албена, в която са отчетени 3 проби с отклонения по микробиологичен показател (Колиформи); зоните Балчик и Гурково, в които са отчетени по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (по 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи);

 • зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Болата със 7 проби, Горун с 6 проби, зона Калина с 5 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Безмер с общо 5 нестандартни проби – 3 с отклонение по показател нитрати и 2 проби едновременно нестандартни по микробиологични (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи) и физикохимични показатели (нитрати); зоните Орляк и Селце – с по 3 проби с отклонения по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли в зона Орляк и Колиформи в зона Селце); зоните Долина и Крушари с по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли).

Всички планирани проби за изследване през 2016 г. и 2015 г. както от РЗИ-Добрич, така и от В и К дружеството са пробонабрани и анализирани, като няма зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг. Данните за извършения от РЗИ-Добрич мониторинг са въведени в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА). След преглед на данните, предоставени от «ВиК Добрич» АД, файловете са качени успешно в информационната система, без да са установени грешки от автоматичната проверка на коректността при попълването им, както и на зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг.
Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници (ВВ), извършен от РЗИ-Добрич.

През 2016 г. са изпълнени и останалите съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване за всички контролирани ведомствени водоизточници на територията на област Добрич – общо 16. При извършеното от тях пробонабиране са взети общо 42 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 41 проби, а по периодичен - 1. Резултатите от лабораторния контрол показват (Фиг. 3), че само 5 от пробите (11.9 %), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не отговарят (по физикохимични показатели) на изискванията на Наредба № 9. В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2016 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от ведомствен водоизточник в рамките на периодичния мониторинг за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел; за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г. През 2015 г. са взети общо 37 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 34 проби, а по периодичен – 3. Резултатите от лабораторния контрол показват, че само 1 от пробите (2.7%), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не отговаря на изискванията на Наредба № 9 по микробиологични показатели.Фиг. 3


Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници, извършен от водоснабдителните организации.

При извършеното от водоснабдителните организации пробонабиране през 2016 г. са взети общо 57 проби вода: анализирани по постоянен мониторинг са 47 проби, а по периодичен - 10. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 5 от пробите (8.8%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 по физикохимични показатели (нитрати, нитрити и остатъчен свободен хлор). От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, вкл. и оптимизиране на дезинфекцията на водата, взети и анализирани са контролни проби вода, представени са в РЗИ-Добрич протоколи от лабораторни анализи на водата, показали отклонения от Наредбата, с резултати отговарящи на здравните норми.Фиг. 4

Изследвани са и 11 проби вода по радиологични показатели: 8 проби по показатели обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий и 3 проби по показател радон-222. Получените резултати за 3 от пробите показват превишения на контролното ниво за обща алфа активност в 3 зони на водоснабдяване, представени в таблицата по-долу:
Ведомствен водоизточник

Пункт за пробонабиране

Обща алфа активност

Обща индикативна доза

„Агропласмент-92-В“ АД, гр. Добрич

Кланица за водоплаващи птици, гр. Добрич

0,122±0,029 Bq/l


0,032±0,006 mSv.year-1

„Екопроект-С“ ЕООД , с. Рогачево

Комплекс „Екостар 1“, с. Рогачево

0,150±0,037 Bq/l


0,024±0,005 mSv.year-1

„Тедива“ ООД, гр. Добрич

Мебелно предприятие, гр. Добрич

0,109±0,028 Bq/l


0,023±0,005 mSv.year-1
Табл. 2
През 2015 г. са взети общо 54 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 48 проби, а по периодичен - 6. Резултатите от лабораторния контрол показват, че общо 4 проби не отговарят на изискванията на наредбата - 2 от пробите по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 – по физикохимични показатели (желязо и активна реакция). След предприемане на мерки от страна на водоснабдителните организации за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, вкл. и оптимизиране на дезинфекцията на водата, в РЗИ-Добрич са представени, протоколи от лабораторни анализи на водата по показателите,, показали отклонения от Наредбата, с резултати отговарящи на здравните норми. Изследвани са и 4 проби вода по радиологични показатели (естествен уран, обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза и тритий), като получените резултати отговарят на здравните изисквания.

Всички планирани за изследване през 2016 г. и 2015 г. проби от РЗИ-Добрич са пробонабрани и анализирани. От страна на водоснабдителните организации през 2015 г. и 2016 г. е установено частично неизпълнение на заложения в мониторинговите програми лабораторен контрол от две фирми: „Екопроект-С“ ЕООД и „Савимекс“ ЕООД. Фирма „Екопроект-С“ ЕООД през 2015 г. и 2016 г. е била в производство по несъстоятелност, като дейността й е била ограничавана финансово от съдебни решения. РЗИ-Добрич своевременно писменно е уведомявала синдика на фирмата за задълженията и отговорностите на фирмата като В и К оператор и за измененията в Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На фирма „Савимекс“ ЕООД е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки и спазване на съгласуваната мониторингова програма за контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

Данните за извършения мониторинг както от РЗИ, така и от водоснабдителните организации, експлоатиращи ведомствени водоизточници, са въведени успешно в информационна система за питейните води, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА от главния инспектор в отдел «ДЗК», координиращ контрола по водите.

Извършени контролни проверки от РЗИ – общо 170 бр., от тях 5 бр. - във връзка с постъпили жалби и сигнали и 165 бр. проверки по изпълнение на предписани мероприятия, като във връзка с установени несъответствия на чл. 44 от Закона за здравето са предприети необходимите административно-наказателни мерки спрямо отговорните лица.

Насочен контрол върху качеството на питейната вода, проведен от РЗИ-Добрич във връзка с постъпили сигнали/жалби и неблагоприятни метеорологични условия.

По повод подадени през 2016 г. 3 сигнала за влошено качество на питейната вода са изследвани в РЗИ-Добрич общо 19 проби вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на 3 населени места - 5 проби по показатели на постоянния мониторинг, 2 проби по показатели на периодичния мониторинг и 12 проби по конкретни показатели - 3 проби по показателите желязо, цвят и мътност, 6 проби по показателите цвят и мътност и 3 проби по показател мътност. Девет от изследваните проби са нестандартни - 6 по показателите цвят и мътност и 3 по показател мътност, при което в хода на контрола е установено, че 2 от постъпилите сигнали са основателни. Вследствие на предприети мерки от страна на РЗИ и В и К дружеството качеството на водата е приведено в съответствие със здравните изисквания. За сравнение през 2015 г. по повод подадени 4 сигнала са изследвани в РЗИ-Добрич общо 7 проби води за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на населените места - 4 проби по показатели на постоянния мониторинг и 3 проби по показатели на периодичен мониторинг. Установено е, че две от пробите са нестандартни (1 проба по показател „цвят и мътност” и 1 проба по микробиологични показатели - Коли форми и Ешерихия коли) и 2 от жалбите – основателни. Предприетите по този повод мерки са довели до възстановяване доброто качество на водата.


Във връзка с получена информация от БДУВДР-Плевен за установени отклонения от допустимото съдържание на атразин във води за питейно-битово водоснабдяване, подавани от 08. Зона Дуранкулак е извършено съвместно с „ВиК Добрич“ АД трикратно пробонабиране и анализиране през м. март 2015 г. на вода от зоната. Независимо, че получените резултати отговарят на нормативните изисквания, с оглед проследяване на проблема от РЗИ-Добрич през 2016 г. е извършено пробонабиране на общо 3 проби вода от ПС Дуранкулак: 1-ва проба - при подаване на вода от двата сондажни кладенци, захранващи зоната, 2-ра проба - при захранване само от СК 1 и 3-та проба - при захранване само от СК 2. Пробите са изпратени в РЗИ-Варна за анализ на гореупоменатия пестицид. Получените резултати за съдържание на атразин и в трите проби вода отговарят на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (<0,01 µg/l) при норма 0,10 µg/l, съгласно Протоколи от изпитване №№ЛИК-Д130/26.05.2016 г., ЛИК-Д280/01.07.2016 г. и ЛИК-Д719/26.09.2016 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Варна.
Във връзка с писмо на БДЧР относно ползване на вода за питейно-битови цели от нерегламентиран водоизточник в с. Оброчище от собственици на самостоятелни обекти (къщи) в селото, през трето тримесечие е извършен насочен здравен контрол съвместно с представители на БДЧР-Варна, община – Балчик, РО НСК-Добрич и РИОСВ-Варна. При проверката е установено, че ЕТ „Стройинвест-Георги Христов“ експлоатира сондаж, като подава вода за питейно-битови цели и извършва водоснабдяване на 33 бр. жилищни сгради и 4 бр. басейни, находящи се на същия административен адрес в с. Оброчище. За сондажа не е представено разрешение за водоползване и заповед за учредяване на СОЗ от БДЧР-Варна. Около сондажа нe е обособен пояс I от СОЗ. Проверката е придружена с лабораторен контрол на водата, който е показал несъответствие със здравните изисквания по микробиологични показатели. Предвид непосредствения риск за здравето на потребителите, използващи водата за питейно-битови цели са предприети необходимите мерки за административна принуда - издадено е предписание за спиране консумацията на вода, подавана от ЕТ „Стройинвест – Георги Христов“ за питейно-битови цели, потвърдено със заповед на Директора на РЗИ-Добрич и предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки. Извършената проверка по документи и в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ-Добрич е установила, че липсва регистрация на сондажа, както и че не е постъпило уведомление от ЕТ „Стройинвест-Георги Христов“ за откриване на обект с обществено предназначение, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето, като в тази връзка е съставен акт на отговорното за нарушението лице.
За разлика от предходната година, през 2016 г. не е имало случаи на аварирали водоизточници и водоснабдителни съоръжения по повод неблагоприятни метеорологични условия.

Предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната вода за питейно-битови цели могат да бъдат представени в следните основни направления:

 • от РЗИ-Добрич:

- по повод установени отклонения в качеството на подаваната във водопроводната мрежа вода през 2016 г. са издадени общо 20 предписания до „В и К Добрич” АД за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. Изпълнени са 18 от тях. По повод неизпълнение на 2 предписания са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение на отговорното лице - началник район община Балчик при „ВиК Добрич” АД. За два от ведомствените водоизточници по повод установени отклонения в качеството на подаваната от тях вода са издадени 2 предписания до фирмите, експлоатиращи обектите за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания и представяне на протокол от изследване на проба вода с резултати, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. Предписанията са изпълнени;

- във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности по МТБ на обектите (ограждане, обозначаване и благоустрояване на СОЗ), са издадени общо 36 хигиенни предписания. В хода на контрола е установено неизпълнение на предписание от водоснабдителното дружество, както и че в един от обектите не се води дневник за ежедневно отчитане нивото на остатъчния хлор в питейната вода. Във връзка с това са съставени 2 акта на отговорните за нарушенията лица (ВиК дружеството и помпиера);

- във връзка със стартирали процедури по регистрация на водоснабдителни обекти и съоръжения, вкл. и ведомствени са издадени общо 13 предписания. За 7 обекта не са неизпълнени предписания по процедурата за тяхната регистрация съгласно Закона за здравето и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, във връзка с което е издаден мотивиран отказ за тяхната регистрация;

- периодично уведомяване на кметове на общини и населени места, при необходимост и ОДБХ-Добрич, в случаите на персистиращи отклонения в качеството на питейната вода, представляващи риск за здравето на потребителите, с оглед информиране на населението същата да не се използва за питейно-битови цели, както и допълнително след привеждането й в съответствие със здравните изисквания.


 • от водоснабдителните организации:

- мерки за балансиране на водоподаването, оптимизиране на дезинфекцията на водата, промиване на водопреносната мрежа, мерки за решаване на проблема с нитрати в определени зони на водоснабдяване чрез алтернативно водоподаване (зона Кап. Димитрово);

- мерки за информиране на засегнатите потребители в случаите на установени отклонения в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато тези отклонения могат да създадат риск за тяхното здраве.- допълнително извършени от „ВиК Добрич“ АД контролни анализи на проби вода в 5-те зони на водоснабдяване по показател обща алфа активност – представени протоколи с резултати, отговарящи на наредбата; допълнително извършени от ведомствените водоизточници контролни анализи за една и съща проба питейна вода по показателите: обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран, - представени протоколи с резултати, отговарящи на здравните изисквания.

 • от общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

- община Шабла - през 2016 г. е реконструиран водопровод по ул. Нефтеняк, гр. Шабла с дължина 798 м. Изградена е битово-фекална канализация по ул. Равно поле, гр. Шабла с дължина 983 м и по ул. Нефтеняк, гр. Шабла с дължина 701 м; през 2015 г. е изпълнен проект “Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Ваклино, с. Езерец, с. Крапец и с. Дуранкулак, община Шабла”, финансиран от програмата за развитие на селските райони. Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа е 26 573 м.

- община Балчик - изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. Черно море, с. Кранево; рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. Дунав, с. Кранево; изготвяне на прединвестиционно проучване, технически проект за канализация на ВЗ Сборно място и идеен проект за изграждане на трети утаител и дълбоко заустване на ПСОВ-Балчик (първи етап на проект “Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”); изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен проект за рехабилитация на ПСОВ-Албена (първи етап на проект “Рехабилитиране на ПСОВ-Албена”).

- община Каварна – поетапно доизграждане на водопроводната мрежа, както и модернизация и рехабилитация на вече изградената такава.
Планирани за провеждане мерки от общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

- община Шабла - в програмата за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. са заложени следните специфични стратегически цели: намаляване загубите на питейна вода чрез реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа; опазване на подземните води от замърсяване чрез изграждане на канализация и ПСОВ в по-големите населени места; предотвратяване замърсяването на подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрати, фосфати и др.). Подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла, с. Крапец и с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Тюленово са мерките, включени в плана за действие към програмата, за реализиране на стратегическите цели.

- община Балчик - проект “Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Оброчищe” и проект “Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Кранево” за подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на с. Оброчище и с. Кранево.

- община Тервел - подмяна на водопроводната мрежа на с. Нова Камена, с. Зърнево и с. Безмер.

Изводи:


   1. Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи, а честите аварии и ремонтни дейности по тях влияят неблагоприятно върху качеството на водата.

   2. Като цяло относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя бележи спад - подобрен е с около 4.23 % в сравнение с предходната година.

   3. Относителният дял нестандартни проби при крана на консуматора по съвместната мониторингова програма за РЗИ-Добрич бележи лек спад – подобрен е с около 1 % в сравнение с предходната година, а за В и К дружеството – с около 7%.

   4. Относителният дял нестандартни проби при крана на консуматора на ведомствените водоизточници по съвместните мониторингови програми за РЗИ-Добрич бележи растеж с около 9.2% в сравнение с предходната година, а за водоснабдителните организации – с около 1.4%.

   5. Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта остават:

 • амортизираната водопроводна мрежа и съоръжения;

 • използваните в селското стопанство торове и препарати - на територия от 4 719.7 км2 в област Добрич има над 30 000 стопанства и 3 800 206 дка са обработваема земя;

 • неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

6. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена връзка.
7. Необходимо е приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич от водоснабдителните организации, общините и пр. с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания.

Изготвил:Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница