Доклад за 2006 година за качеството на повърхностните водистраница2/2
Дата01.05.2018
Размер0.53 Mb.
1   2

4. Използвани в доклада данни за качеството на повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
В рамките на този доклад е направено обобщение и анализ на данни от осъществен през 2006 год. мониторинг, както следва:

А) Данни от лабораторни изпитвания на 54 проби от повърхностни водохващания направени за 2006г. (Приложение 2)., поръчани от Басейнова Дирекция ЗБР – Благоевград, по показатели от 1 до 42 от Приложение 1 и с честота съответстваща на Приложение 3 на Наредба №12/2002г.;

Б) Данни от лабораторни изпитвания на 50 проби от повърхностни водохващания направени за 2006г. (Приложение 2), поръчани от Регионалните ИОКОЗ, по показатели от 43 до 46 от Приложение 1 и с честота съответстваща на Приложение 3 на Наредба №12/2002г.;

В) Данни от лабораторни изпитвания на 31 проби (Приложение 2) получени при изпълнение на програмите за собствен мониторинг възложени от БД ЗБР – Благоевград на водоснабдителните организации;

Г) С цел да се получи по-пълна и обща картина на динамиката в качеството на повърхностните води ползвани за питейно-битови нужди и да се направи по-точна категоризация, допълнително са преразгледани и анализирани данните получени от мониторинг по Наредба 12 за 2004 и 2005г.

Д) Допълнителни информация от проучвателен мониторинг на нови водохващания извършен от РИОКОЗ – данни от лабораторни изпитвания на 3 проби.


Забележка: При обработката и обобщаването на предоставената от водоснабдителните организации информация, е взет под внимание факта, че в случаите когато изследванията (извършвания от Вик-дружествата собствен мониторинг) са правени в собствена лаборатория е налице известен конфликт на интереси. Като водещи в преценка за качествата на водата са приети изпитанията на проби, които са направени в рамките на плановият контролен мониторинг по Наредба 12 или от независими акредитирани лаборатории в рамките на програмата за собствен мониторинг. Информацията получена от собствени лаборатории се разглежда в контекста на резултатите от проведеният контролен мониторинг и служи като база за сравняване и потвърждаване на резултатите с цел оптимизиране на програмите за мониторинг за 2007г.
5. Обобщение, анализ на данните с цел определяне на категорията на повърхностните води и изготвяне на списък на повърхностните води с определената категория съгласно Наредба №12 (чл. 3, ал.1 и чл. 6, 7 и 8, виж. Приложение 1).
Съгласно Протокол от работна среща проведена на 12.01.2005 г. между БД ЗБР – Благоевград и Регионалните РИОКОЗ, на която бяха уточнени съвместните дейности в изпълнение на изискванията на Наредбата и някой принципи на работа, в рамките на 2006г. в изпълнение на плановите програми за контролен мониторинг, на територията на Дирекцията бяха проведени пробонабирания от 59 водохващания. В съответствие с басейновият принцип на управление на водите бяха обследвани само водохващания намиращи се на територията на БД ЗБР, независимо от това, че някой от тях захранват населени места намиращи се в границите на други басейнови дирекции (водохващане Джерман-Скакавица, захранващо с питейни води язовир Искър за нуждите на гр. София). Редица водохващания, които не работят целогодишно, а се ползват само при нужда, бяха включени в програмата за собствен мониторинг на ВиК Дружествата.

Всички данни получени в рамките на извършеният мониторинг по Наредба 12 за 2006г. са представени в Приложение 2.

При прегледа на данните се забелязват две превишения по показателя феноли, като пробите попадат в категория А3 (над препоръчителните, но под задължителните стойности). Нужно е да се отбележи че резултатите по този показател трябва да се разглеждат внимателно, като се вземе предвид факта, че прага на чувствителност на използваните методи за откриване на феноли от РЛ София е 0,003 мг/л, а от РЛ Благоевград е 0,03 мг/л, към което трябва да се отчете и грешката на метода, а пределно допустимите норми за категория А1 по феноли е 0,001 мг/л. В този случай със сигурност може да се твърди че изследваните проби не са извън категориите за питейни води, но не и да се направи точна категоризация за питейни води А1 и А2.
Категоризацията по показателя Живак не бива да се взема под внимание, като се има предвид, че точността на използваните методи от РЛ София и РЛ Благоевград е 0,005 мг/л, което е 10 пъти над нормата за питейни води категория А1 и 5 пъти над пределно допустимата норма за питейни води категория А3.

Подобен е и случая по показателя Мед за РЛ Смолян. Използваният метод не е в състояние да категоризира питейни води категория А1, но все пак е достатъчно точен за да улови случаите, когато са превишени допустимите концентрации за категории А2 и А3.


В три от водните проби попадат в категория А2 по показателя желязо, като същите са над препоръчителните норми за категория А3.
Пълна категоризация на повърхностните водоизточници ползвани за питейно-битови нужди на територията на БД ЗБР – Благоевград е направена в Приложение 1 на този Доклад. Към момента на територията на Дирекцията действат 93 повърхностни водохващания по смисъла на Наредба 12/2002г. и ЕРДВ, като над 70% от тях са с категория А1.

Приложение 1 е неразделна част от Заповедта на Директора на БД ЗБР – Благоевград, със която ще бъде направена категоризация на водоизточниците съгласно Наредба 12/2002г. Тази категоризация отразява направеният анализ на цялата натрупана до момента информация от собствен, проучвателен и контролен мониторинг, за периода 2004 – 2006г., както и натрупаният през този период практически опит, при изпълнение на изискванията на Наредба 12/2002г.

6. Списък на повърхностните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване, чийто качества по физични, химични и микробиологични показатели са по-неблагоприятни от категория А3 и не могат да се използват– ако има налични. (съгласно чл.4, ал.1)
Данните от извършения през 2006г. контролен мониторинг (Приложение 2) на повърхностните водохващания, използвани за питейно-битово водоснабдяване не показват водоизточници извън допустимите, съгласно Наредба 12/2002г., категории А1, А2 и А3.

В Приложение 1, където е направена категоризация на всички повърхностни водохващания ползвани за питейно-битови нужди на територията на БД ЗБР – Благоевград, също няма водоизточници, които да попадат извън допустимите категории.7. Предложения за мерки, мониторинг и контрол за подобряване и/или опазване качеството на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване (чл.10 , ал.1-4 и чл.11).

7.1. Мониторинг на повърхностните води използвани за питейно-битови нужди

7.1.1. Контролен мониторинг

Контролният мониторинг се поръчва от БД и РИОКОЗ на основание на чл. 11, ал.1 и 2, годишно за питейните водоизточници, по показатели от № 1- 46 от Приложение 1 и според изискванията на Приложение 3 на Наредба №12/2002г. Пробовземането и изпитването на пробите се извършва от Регионалните Лаборатории на ИАОС и РИОКОЗ. За по коректно извършване на анализите по показателите феноли, живак, мед и салмонела е необходимо тези лаборатории да използват методи с точност позволяваща да се направи категоризация на водата в трите посочени от Наредба 12/2002г. категории.

7.1.2. Собствен мониторинг

Собственият мониторинг се осъществява от водоснабдителните организации на основание на чл.11, ал.3. Честотата на мониторинга се определя от БД и РИОКОЗ, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 на Наредба № 12/2002, в зависимост от броя на водоснабдените жители и категорията на всеки конкретен водоизточник. Изисквания за извършване на собствен мониторинг се залагат в актуализираните разрешителни за водоползване, и се разработват и предоставят от БД ЗБР - Благоевград на водоснабдителните организации, експлоатиращи водоизточниците. За повишаване коректността на резултатите (и избягване на конфликта на интереси), е препоръчително анализите за собствен мониторинг да се извършват от независими акредитирани лаборатории.

За разглеждания в доклада период – изминалата 2006 г, в БД ЗБР – Благоевград бяха получени данни от собствен мониторинг от ВиК Благоевград и ВиК Дупница.


7.2. Мерки за контрол и опазване на качеството на водите
7.2.1. Залагане на програми от мерки в ПУРБ за ускоряване на процеса по учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони около питейните водоизточници.

7.2.2. Засилване на контрола по състоянието и подържането на санитарно охранителните зони на територията на БД ЗБР – Благоевград.

7.2.3. Водоснабдителните организации, експлоатиращи водоизточници, които към момента нямат издадени действащи разрешителни, следва да подадат заявления за започване на процедура по издаване на разрешителни.

7.2.4. Подобряване на координацията между БД ЗБР - Благоевград, РИОКОЗ, Гражданска защита за взаимно информиране и съвместни проверки при подаване на сигнали за аварии и инциденти в териториите със значение за формиране качеството на водите на повърхностни водни обекти, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

7.2.5. Подобряване на координацията между БД ЗБР - Благоевград, ВиК Дружествата, подразделенията на НУГ и ИАРА за предприемане на адекватни действия при възникване на аварии и инциденти в територии със значение за формиране на качеството на водите на наблюдаваните водохващания.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Категоризация на повърхностните водоизточници ползвани за питейно-битови нужди на територията на БД ЗБР – Благоевград, съгласно изискванията на Наредба 12/2002г.
Приложение 2 – Данни от контролен и собствен мониторинг за 2006г. (Информацията по това приложение е съхранена като отделен документ в формат Excel главно поради обема на включената информация).

Приложение 1

Категоризация на повърхностните водоизточници ползвани за питейно-битови нужди на територията на БД ЗБР – Благоевград, съгласно изискванията на Наредба 12/18.06.2002г.


Водохващане

воден обект

Водоснабдителна организация

Община

Населено място,което се водоснабдява

ФХ

МБ

Категория

1

Ановско дере

Ановско дере

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Микрево, с. Струмяни, с. Драката, с. Каменица

1

1

А1

2

Бела вода

р. Бялата вода

ВиК Дупница

Дупница

с. Джерман

1

1

А1

3

Бистрица

р. Бистрица

ВиК Дупница

Дупница

гр. Дупница и насел. места от община Дупница

2

1

А2

4

Бистрица дренаж

р. Благоевградска Бистрица

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

5

Бождово

р. Бождовска

УВЕКС ЕООД

Сандански

с. Бождово, с.Малки цалин, с. Дебрене, с. Белевехчево, с. Джигурово, с. Ласкарево, с. Ладарево, с. Лешница, с. Ново Делчево, с. Дамяница, с. Левуново

1

1

А1

6

Бреза 1

дере

ВиК Кюстендил

Невестино

с. Смоличано, с. Пелатиково, с. Страдалово

1

2

А2

7

Бреза 2

дере

ВиК Кюстендил

Невестино

с. Смоличано, с. Пелатиково, с. Кадровица и с. Гращица

2

2

А2

8

Бързата

р. Бързата

Община Гърмен

Гърмен

с. Рибново, с. Скребатно, с. Осиково

1
А1

9

Бял Дунав

р. Бял Дунав

ВиК Смолян

Доспат

с. Змейца

1

2

А2

10

Бялата вода

р. Бялата вода

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

11

Бялата река

р. Бялата река

ВиК Благоевград

Симитли

гр. Симитли, с. Градево, кв.Ураново

1

1

А1

12

Валевица

р. Валевица

ВиК Паничище

Сапарева баня

гр. Сапарева баня и с. Сапарево

1

1

А1

13

Вапата

р. Вапата

ВиК Благоевград

Белица

гр. Белица

1

1

А1

14

ВЕЦ Лиляново

изтичало на ВЕЦ

УВЕКС ЕООД

Сандански

гр. Сандански, с. Дамяница

1

1

А1

15

Владово дере

р. Владово дере

ВиК Смолян

Доспат

с. Црънча, с. Бръщен

1

2

А2

16

Воденичица

р. Воденичица

ВиК Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

2
А2

17

Войнишко кладенче

дере

ВиК Кюстендил

Невестино

с. Смоличано, с. Пелатиково, с. Кадровица, с. Гращица, с. Страдалово

1

2

А2

18

Вретенаровец

Вретенаровско дере

ВиК Петрич

Петрич

с. Ключ

1

1

А1

19

Върбица

р. Върбица

ВиК Благоевград

Гърмен

с. Ореше, с. Крушево

1

2

А2

20

Върла река

Върла река

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

1

1

А1

21

Гладничка бара

р. Гладничка

ВиК Паничище

Сапарева баня

с. Ресилово

1

1

А1

22

Глоговска

р. Глоговска

ВиК Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

2
А2

23

Горица

р. Горица

ВиК Дупница

Сапарева баня

гр. Дупница

1

1

А1

24

Горица - Водопада

р. Горица

ВиК Кюстендил

Сапарева баня

с. Овчарци, с. Ресилово

1
А1

25

Гургутица

р. Гургутица

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

26

Гюргево

р. Джерман

ВиК Дупница

Дупница

с. Крайници

1

1

А1

27

Дебрало

р. Дебрало

ВиК Петрич

Петрич

с. Коларово

1

1

А1

28

Деривация Доспат-Сатовча

р. Сатовчанска Бистрица

ВиК Благоевград

Сатовча

с. Сатовча, с. Фъргово, с. Жижево, с. Вълкосел, с. Крибул, с. Слащен

1

1

А1

29

Джамбевска

р. Джамбевска

ВиК Кюстендил

Рила

гр. Рила, гр. Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб, с. Пастра

1

3

А3

30

Дълбоки дол

р. Диканска

ВиК Перник

Радомир

с. Горна Диканя

1

1

А1

31

Елешница

р. Елешница

Община Рила

Рила

гр. Рила, гр. Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб, с. Пастра

1

1

А1

32

Ивана

дере

ВиК Петрич

Петрич

с. Беласица

1

2

А2

33

Ивановска река

р. Ивановска река

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Игралище

1

1

А1

34

Изравнител Карталовец

изравнител Карталовец на ВЕЦ Сандански

УВЕКС ЕООД

Сандански

гр. Сандански

3

1

А3

35

Исмаилица

р. Исмаилица

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

36

Каменица

р. Каменица

ВиК Кюстендил

Рила

гр. Рила, гр. Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб, с. Пастра

1

3

А3

37

Каменица

Каменишка река

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Каменица

1

1

А1

38

Камешница

р. Камешница

ВиК Петрич

Петрич

с. Камена

1

2

А2

39

Карталска поляна

р. Благоевградска Бистрица

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

40

Клинец

р. Клинец

ВиК Благоевград

Разлог

с. Добърско

1

1

А1

41

Ковачица

р. Ковачица

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

42

Кощанска бара

Кощанска бара

ВиК Кюстендил

Дупница

НМ от яз. Дяково и манастир с. Ресилово

1

2

А2

43

Кривия улук

приток на р. Бл.Бистрица

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

44

Лева

р. Лева

ВиК Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

1
А1

45

Леврин

р. Леврин

ВиК Петрич

Петрич

с. Коларово

1

1

А1

46

Ломница

р. Ломница

Община Рила

Рила

гр. Рила, гр. Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб, с. Пастра

1

1

А1

47

Луда Мара

р. Луда Мара

ВиК Благоевград

Петрич

гр. Петрич, с. Ръждак, с. Митиново и с. Дрангово

1

1

А1

48

Мала

р. Мала

ВиК Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

1
А1

49

Матница

р. Матница

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

1

1

А1

50

Матница (Борчетата)

р. Матница

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

1

1

А1

51

Матница (Брезичките)

приток на р. Матница

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

2

1

А2

52

Матница (Шипките)

приток на р. Матница

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

1

1

А1

53

Мочура (Стефанов връх)

р. Сугаревска

УВЕКС ЕООД

Сандански

с. Сугарево, с.Кърланово, с. Рожен, Роженски манастир, с. Любовище, с. Виногради, с. Лозеница, гр. Мелник, с. Дзегвили, с. Хотово, с. Склаве, с. Ново Делчево, с. Дамяница, с. Левуново

1

1

А1

54

Деянци

р. Невързумска

ВиК Кресна

Кресна

с. Стара Кресна, с. Ощава, с. Влахи

1

2

А2

55

Орлова

р. Орлова

ВиК Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

1
А1

56

Отовица

р. Отовица

ВиК Дупница

Дупница

НМ от яз. Дяково

1

2

А2

57

Палатска река

Палатска река

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Палат

1

2

А2

58

Партизанска поляна

р. Лудото дере

ВиК Петрич

Петрич

с. Беласица

1

1

А1

59

Плавилото

р. Десилица

ВиК Благоевград

Разлог

с. Добринище

1

1

А1

60

Плеово

р. Ореовица

ВиК Кюстендил

Кюстендил

с. Згурово, с. Граница, с. Пиперков чифлик, с. Берсин, Богослов

1

2

А2

61

Попова бука – 1

р. Брежанска

ВиК Благоевград

Симитли

с. Брежани

3

1

А3

62

Попова бука – 2

р. Брежанска

ВиК Благоевград

Симитли

с. Брежани

1

1

А1

63

Попова бука – 3

р. Брежанска

ВиК Благоевград

Симитли

с. Брежани

1

1

А1

64

Предимир

р. Предимирска

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

65

ПС "Дяково"

яз. Дяково

ВиК Дупница

Дупница

гр. Дупница, с. Палатово, с. Дяково, с. Самораново, с. Червен брег, с. Кременик

1

1

А1

66

ПС Караджа дере

р. Сърнена

ВиК Смолян

Доспат

с. Борино

1

2

А2

67

Радушка

р. Радушка

ВиК Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

2
А2

68

Раздолска река

Раздолска река

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Кърпелево

1

1

А1

69

Реджепица

р. Реджепица

ВиК Благоевград

Белица

гр. Белица

1

1

А1

70

Рибно езеро (Баненско)

р. Баненска

ВиК Благоевград

Якоруда

гр. Якоруда

1

1

А1

71

Робовица

р. Робовица

ВиК Кюстендил

Рила

с. Смочево, с. Мурсалево, с. Драгодан, с. Бураново, с. Крумово, с. Боровец, с. Слатино

1

3

А3

72

Рударщица

р. Рударщица

ВиК Перник

Перник

с. Рударци, с. Драгичево и НМ черпещи вода от яз. Студена

1

2

А2

73

Самураново - изравнител

изравнител Самораново на ВЕЦ

ВиК Кюстендил

Бобов дол

с. Пиперево, с. Блатино, Мало село, Големо село, с. Долистово, с. Шатрово и гр. Бобов дол

1
А1

74

Сива грамада

дере

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

1

1

А1

75

Славковица

р. Славковица

ВиК Кюстендил

Кюстендил

с. Лелинци

2

2

А2

76

Славово

р. Славова

ВиК Благоевград

Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

1

1

А1

77

Стране

р. Стране

ВиК Благоевград

Разлог

с. Бачево, с. Годлево

1

1

А1

78

Стружка река

р. Стружка

ВиК Благоевград

Симитли

гр. Симитли, с. Градево, кв. Ораново

1

1

А1

79

Струма

р. Струма

ВиК Перник

Перник

с. Кладница, с. Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква-Перник

1

1

А1

80

Студената вода (св. Иван)

р. Студената вода

ВиК Благоевград

Разлог

с. Годлево

1

1

А1

81

Троловско дере

Троловско дере

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Никудин

1

2

А2

82

Тръпчовско дере

Тръпчовско дере

Стримон ЕООД

Струмяни

с. Цепарево

1

1

А1

83

Туфча

р. Туфча

ВиК Благоевград

Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, с. Мусомище, с. Брезница, с. Баничан, с. Корница

1

1

А1

84

Узуница

р. Узуница

ВиК Благоевград

Белица

гр. Белица

1
А1

85

Улуко

р. Валевица

ВиК Благоевград

Симитли

гр. Симитли, с. Градево, кв. Ораново

1

1

А1

86

Фудина

р. Фудина

ВиК Дупница

Сапарева баня

с. Овчарци

1

2

А2

87

Хисарска

р. Хисарска

ВиК Благоевград

Сатовча

с. Сатовча, с. Фъргово, с. Жижево, с. Вълкосел, с. Крибул, с. Слащен

1

1

А1

88

Черната Скала

р. Отовица

ВиК Паничище

Сапарева баня

к.с. Паничище

1

1

А1

89

Чифлишка река

р. Чифлишка

ВиК Петрич

Петрич

с. Беласица

1

1

А1

90

Яворнишко дере

Яворнишко дере

ВиК Петрич

Петрич

с. Яворница

1

2

А2

91

Ядъка

р. Ядъка

ВиК Дупница

Дупница

с. Самораново

2

1

А2

92

яз. Красава

яз. Красава

ВиК Брезник

Брезник

гр. Брезник, с. Ноевци, с. Бежанци, с. Бегуновци, с. Велковци

1

1

А1

93

яз. Студена

яз. Студена

ВиК Перник

Перник

Гр. Перник и населените места водоснабдени от яз. Студена

1

1

А11   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница