Доклад за 2007 г. Съдържание въведение Error: Reference source not found Нови заявления, получени през 2007 г. Error: Reference source not foundДата25.07.2016
Размер279.69 Kb.


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 12.11.2008

COM(2008) 722 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Годишен доклад за 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение Error: Reference source not found

2. Нови заявления, получени през 2007 г. Error: Reference source not found

3. Финансиране Error: Reference source not found

4. Мониторинг Error: Reference source not found

5. Приключване Error: Reference source not found

6. Заключение Error: Reference source not found

Annex 1 European Union Solidarity Fund applications received in 2007 Error: Reference source not found

Annex 2 Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund Error: Reference source not found

Annex 3 Determination of the amount of aid Error: Reference source not found

Annex 4 Thresholds for major disasters applicable in 2007 Error: Reference source not found

1. Въведение

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) бе създаден на 15 ноември 2002 г1. Член 12 от регламента относно фонд „Солидарност“ предвижда да се представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за дейността на фонда за предходната година. Настоящият доклад представя дейността на фонда през 2007 г. и подобно на предишните доклади обхваща три области: обработване на нови заявления, получени през 2007 г., мониторинг на текущото усвояване на безвъзмездните средства и оценка на докладите за изпълнение с оглед подготвянето за финансовите приключвания.2. Нови заявления, получени през 2007 г.

През 2007 г. Комисията получи 19 нови заявления за помощ от фонд „Солидарност“. В Приложение 1 се представя подробен преглед на всички случаи. Те бяха оценени в светлината на критериите, определени в регламента и на информацията, която държавите-заявители съумяха да предоставят.Германия

През януари 2007 г. Германия бе връхлетяна от силна буря („Кирил“), която причини сериозни щети в редица региони. На 29 март 2007 г. германските власти подадоха заявление за финансово подпомагане от фонд „Солидарност“. Допълнителна информация бе получена на 12 юли 2007 г.

Бурята отговаря на критериите за голямо бедствие, тъй като преките щети в размер на 4 687 милиона EUR надвишаваха приложимия праг от 3 267 милиона EUR (т.е. EUR 3 милиарда EUR по цени от 2002 г.). Бяха причинени значителни щети на инфраструктурата, горското стопанство, фирмите и домакинствата. В най-засегнатите региони бе обявено извънредно положение. Ураганът причини смъртта на единадесет души. Редица пътни и железопътни мрежи бяха блокирани от паднали дървета и електропроводи, което доведе до пълното спиране на железопътния трафик в цяла Германия и наложи провеждането на мащабни операции за разчистване.

На 11 септември 2007 г. Комисията реши да предложи на бюджетния орган да мобилизира фонд „Солидарност“ и да предостави финансова помощ в размер на 166,9 милиона EUR. След прилагане на бюджетната процедура, безвъзмездната помощ бе изплатена на Германия на 27 декември 2007 г.Испания (Ел Хиеро)

В периода между 26 и 28 януари 2007 г. остров Ел Хиеро – най-малкият от седемте острова, образуващи архипелага на Канарските острови, бе връхлетян от силна буря, придружена от проливни дъждове, които причиниха щети на обекти на публичната инфраструктура. На 29 март 2007 г. Испания подаде заявление за финансово подпомагане.

Бедствието причини щети в размер на около 17,858 милиона EUR, което представлява 0,55 % от обичайния праг за мобилизиране на Фонда (3 267 милиона EUR). Поради това заявлението бе разгледано в съответствие с критериите за „изключително регионално бедствие“. Регламентът приканва да се обръща особено внимание на отдалечените и изолирани региони, а остров Ел Хиеро попада в тази категория.

Комисията прецени, че за да е възможно специфичните критерии за регионални бедствия да придобият смисъл в национален план, трябва да се прави разграничение между сериозни регионални събития и такива, които са изцяло местни. В съответствие с принципа за субсидиарност за последните отговарят националните власти, докато регионалните бедствия могат да бъдат разглеждани с оглед предоставянето на подкрепа от фонд „Солидарност“. Бе преценено, че бедствие, което не надвишава 0,55 % от обичайния праг за мобилизиране на Фонда, не попада в обхвата на основанията за използване на Фонда, дори при изключителни обстоятелства, или, ако става въпрос за отдалечен или изолиран регион.

Засегнатият регион бе посочен от испанските власти като остров Ел Хиеро с население от около 10 500 жители, което представлява 0,5 % от общия брой на населението на Канарските острови. Въпреки че Регламент 2012/2002 не определя минимум по отношение на броя на населението или площта на засегнатия регион, за да може той да бъде допуснат до кандидатстване, Комисията прецени, че те трябва да са значими в икономическия контекст на съответната страна. В дадения случай бедствието причини сериозни щети на местно равнище, но бе ограничено в рамките на малка територия с ограничен брой население.

Макар че заявлението несъмнено сочеше, че проливните дъждове са причинили сериозни щети на местно равнище, липсваха достатъчно доказателства за наличието на сериозни и трайни последици за условията на живот и икономическата стабилност на региона (т.е. Канарските острови). За да има смисъл, понятието „регионална икономическа стабилност“ не би могло да се отнася до обекти, които са прекалено малки, за да влияят на целия регион. То трябваше да се оцени в по-широкия регионален контекст, т.е. испанския регион на Канарските острови. Липсваха доказателства за това, че икономическата стабилност на Канарските острови е била засегната по какъвто и да е начин. В началото на 2008 г. Комисията реши да не мобилизира Фонда и съответно уведоми за това испанските власти.Франция (остров Реюнион):

В края на февруари 2007 г. френският остров Реюнион бе засегнат от тропическия циклон „Гамед“, който причини сериозни щети на инфраструктурата и на редица отрасли на икономиката. Франция подаде заявление за финансово подпомагане на 4 май 2007 г. Актуализирана информация относно размера на щетите бе получена на 29 юни, 12 и 17 юли 2007 г. Тъй като общият размер на преките щети, възлизащ на 211,6 милиона EUR, остана под обичайния праг за „голямо бедствие“ и представляваше 6,5 % от приложимия праг от 3 267 милиона EUR, заявлението бе разгледано според критериите за изключителни регионални бедствия.

Френските власти обосноваха заявлението си със специфичното положение на о-в Реюнион, който е най-отдалеченият и същевременно най-населеният крайно отдалечен регион на Съюза. Представени бяха доказателства, че поради изолираното местоположение на Реюнион и неговото и без това критично социално-икономическо положение, отражението и трайните последици от щетите, причинени от циклона, са много по-сериозни, отколкото биха били в друг случай. Бедствието е причинило сериозни щети на инфраструктурата и в частност на пътищата, водоснабдяването и далекосъобщенията, както и на селското и рибното стопанство, и е засегнало в различна степен цялото население на о-в Реюнион. В 21 от 24-те общини на острова се е наложило обявяването на извънредно положение. Представените доказателства за сериозни и трайни последици за условията на живот и икономическата стабилност на региона се основават най-вече на проблемите, възникнали вследствие на щетите, причинени на главните пътища и по-специално – разрушаването на мост, разположен на единствения и най-важен път, свързващ двата икономически центъра в северната и южната част на острова. Очаква се това да се отрази негативно върху трудовата заетост и икономическия ръст, което включва закриването на редица малки и средни предприятия (МСП). Освен това бурята е причинила значими загуби на доход в рибното стопанство, селскостопанския сектор и туризма.

На 11 септември 2007 г. Комисията взе решение да мобилизира фонд „Солидарност“ и да предостави везвъзмездна финансова помощ в размер на 5,29 милиона EUR. След прилагане на бюджетната процедура безвъзмездните средства бяха изплатени на Франция на 28 декември 2007 г.Испания (Кастилия-Ла Манча)

На 22 и 23 май 2007 г. части от региона на Кастилия-Ла Манча пострадаха от сериозни наводнения, които причиниха щети на обекти на публичната инфраструктура, частни домове, фирми и селското стопанство. Испания подаде заявление за финансово подпомагане на 18 юли 2007 г. По оценка на испанските власти преките щети възлизат на 66,172 милиона EUR, което представлява едва 2 % от приложимия праг за мобилизиране на Фонда при големи бедствия (3 267 милиона EUR). Тъй като общите щети оставаха под обичайния праг за мобилизиране на фонд „Солидарност“, заявлението бе разгледано според критериите за „изключително регионално бедствие“.

Комисията счете, че за да е възможно специфичните критерии за регионални бедствия да придобият смисъл в национален план, трябва да се прави разграничение между сериозни регионални събития и такива, които са изцяло местни. Бе преценено, че бедствие, представляващо 2 % от обичайния праг за мобилизиране на Фонда, не попада в обхвата на основанията за използване на Фонда.

Едно от условията за мобилизирането на Фонда при изключителни обстоятелства е да бъде засегната голяма част от населението в региона, за който се отнася заявлението. Заявлението се отнасяше до наводнения в две провинции — Суидад Реал, с население от 489 200 жители и Толедо (576 200 жители) — на територията на автономния регион Кастилия-Ла Манча, който има население от общо 1 839 900 души (по данни от 2004 г.). В тези провинции наводненията засегнаха редица общини с население общо 71 397 души. Населението в тези общини съставлява съвсем малка част от населението на провинциите, към които се числят. Въпреки че Регламент 2012/2002 не определя минимум по отношение на броя на населението или площта на засегнатия регион, за да може той да бъде допуснат до кандидатстване, Комисията прецени, че те трябва да са значими в икономическия контекст на съответната страна. В дадения случай бедствието причини сериозни щети на местно равнище, но бе ограничено в рамките на малка територия, населена с относително малък брой жители.

Наводненията причиниха щети на пътната инфраструктура и водоснабдяването, както и на общински обекти, обекти на образователната и здравната система, а също и на спортни съоръжения, уличното осветление, множество домове, пострада селското стопанство и част от материалната база на промишлеността и на сектора на услугите. Макар че заявлението несъмнено сочеше, че наводнението и проливните дъждове на местно равнище са причинили щети на обекти на инфраструктурата и селското стопанство, не бяха представени убедителни доказателства за сериозни и трайни последици върху условията на живот и икономическата стабилност на региона. Въпреки че заявлението се отнасяше само до най-силно пострадалите райони, са постъпили едва 1989 молби за обезщетения за щети, причинени на жилища (от население в засегнатите райони, наброяващо общо 71397 души). Освен това Комисията прецени, че понятието „регионална икономическа стабилност“ трябва да се оцени в по-широкия регионален план. На това основание Комисията стигна до заключение, че заявлението не отговаря на изискванията за „сериозни и трайни последици върху условията на живот и икономическата стабилност на региона“. Поради тези причини на 23 януари 2008 г. Комисията взе решение да не мобилизира Фонда и съответно уведоми за това испанските власти.

Обединено кралство

През юни и юли 2007 г. след поредица от необичайно силни валежи различни части на Обединеното кралство бяха засегнати от големи наводнения, причинили сериозни щети. В резултат от това на 20 август 2007 г. британските власти подадоха заявление за финансово подпомагане от фонд „Солидарност“. Допълнителната информация, поискана от службите на Комисията и необходима за извършване на оценка, бе получена на 26 октомври 2007 г.

Общият размер на причинените от наводненията преки щети възлизаше на над 4,6 милиарда EUR. Тъй като тази сума надвишаваше прага от 3 267 млн. EUR, приложим за Великобритания за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ (т.е. 3 млрд. EUR по цени от 2002 г.), бедствието беше определено като „голямо природно бедствие“ и по тази причина попадна в сферата на действие на фонд „Солидарност“.

На 10 декември 2007 г. Комисията реши да предложи на бюджетния орган да мобилизира фонд „Солидарност“ и да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 162,388 милиона EUR .Кипър

След горските пожари в Кипър на 29 юни 2007 г., на 4 септември 2007 г. кипърските власти подадоха заявление за подпомагане. По оценка на кипърските власти щетите възлизаха на 38,2 милиона EUR, което представлява 48 % от обичайния приложим за Кипър праг (79,895 милиона EUR) за мобилизиране на Фонда. Поради това заявлението бе разгледано според критериите за „изключително регионално бедствие“.

Опожарената площ засегна основно горските райони в Националния горски парк и бе заявено, че тя е по-голяма от съвкупността от всички площи на остров Кипър, унищожени от пожари през последните 7 години. Влиянието им върху населението, обаче, бе изключително ограничено. Кипърските власти определиха като засегнат регион три съседни села с население от общо 1703 души (т.е. 0,2% от населението на Кипър). На територията на тези села са пострадали 58 % от домакинствата. Комисията прецени, че броят на населението/площта на засегнатия регион трябва да бъдат значими в икономическия контекст на съответната страна. Бе преценено, че бедствие, засягащо изключително малък брой хора (около 988 жители), не попада сред основанията за използване на фонд „Солидарност“.

Освен това липсваха ясни доказателства за „сериозни и трайни последици за условията на живот“. Според кипърските власти, причинените от пожара щети са доста ограничени и се свеждат до основната инфраструктура (транспорт, водоснабдяване и електроснабдяване), които са били възстановени няколко седмици по-късно. Щетите, причинени на жилищния фонд, се свеждаха до 601 920 EUR (средно 353 EUR на глава от населението в засегнатите села) и представляваха само около 1,5 % от общия размер на щетите. Ето защо Комисията прецени, че заявлението не отговаря на всички изисквания за „изключително регионално бедствие“. На 23 януари 2008 г. Комисията реши да не мобилизира Фонда и съответно уведоми кипърските власти за това.Италия

На 27 септември 2007 г. италианските власти подадоха няколко заявления до фонд „Солидарност“, отнасящи се до девет различни региона на Италия. Но тъй като при нито едно от деветте заявления не беше спазен десетседмичния срок за подаване на заявления до фонд „Солидарност“, считано от датата на първите щети, с писмо от 29 октомври 2007 г. италианските власти бяха уведомени, че подадените от тях заявления са недопустими.Испания (пожари на Канарските острови)

През юли/август 2007 г. трите острова – Гран Канария, Тенерифе и Ла Гомера бяха сполетени от горски пожари. На 3 октомври 2007 г. испанските власти подадоха заявление за финансово подпомагане. Преките щети бяха оценени на 144,2 милиона EUR. Тъй като тази сума представлява 4,4% от обичайния праг за мобилизиране на Фонда, заявлението се основаваше на критерия за „изключително регионално бедствие“.

Засегнатият регион се състои от трите острова – Гран Канария, Тенерифе и Ла Гомера, с население общо 1 681 946 души. В резултат на пожарите пострадаха 35 000 хектара земя и се наложи да бъдат евакуирани 12 000 души (0,7 % от засегнатото население). Бедствието причини сериозни щети на пътната и водоснабдителната инфраструктура, жилищния фонд, земеделието, селскостопанските животни, бизнеса и природната среда. Макар че Комисията прецени, че вероятно населението в непосредствена близост до пожарите е пострадало по един или друг начин от бедствието, не бяха представени доказателства за това, че е засегната по-голямата част от общия брой жители на трите острова — Гран Канария, Тенерифе и Ла Гомера.

Що се отнася до изискването за сериозни и трайни последици за условията на живот и икономическата стабилност на региона, в заявлението се посочваше, че са налице като цяло трайни последици за природната среда, инфраструктурата и ресурсите, които ще засегнат условията на живот на населението в пострадалия район. Но не бяха представени убедителни доказателства в подкрепа на това твърдение. Що се отнася до наличието на сериозни и трайни последици за икономическата стабилност на засегнатия регион, в заявлението си испанските власти посочват, че те не могат да бъдат оценени в краткосрочен план и не бяха предоставени по-нататъшни доказателства.

Ето защо Комисията прецени, че заявлението не отговаря на всички изисквания на регламента за „изключително регионално бедствие“. В началото на 2008 г. Комисията реши да не мобилизира Фонда и съответно уведоми за това испанските власти.

Франция (Мартиника)

През август 2007 г. френските отвъдморски департаменти Мартиника и Гуаделупе, два острова от Френските Антили, бяха засегнати от урагана „Дийн“, който причини сериозни щети на инфраструктурата и на различни отрасли на икономиката. На 26 октомври 2007 г. Франция подаде заявление за финансово подпомагане от фонд „Солидарност“ на ЕС. На 8 януари 2008 г. в Комисията бе получена допълнителна информация от френските власти. В края на 2007 г. заявлението все още бе в процес на оценяване и все още не е взето решение на Комисията относно мобилизирането на Фонда.Гърция

През месец август 2007 г. доста голяма част от Гърция пострада от горски пожари. С най-големи сила и разпространение пожарите бяха в регионите на Западна Гърция, Пелопонес, континентална Гърция и Атика. Бедствието е причинило значителни щети на различни сектори на икономиката, по-специално на селското стопанство, и е унищожило инфраструктура в областта на транспорта, далекосъобщенията, енергийното разпространение, водоснабдяването и канализацията и предотвратяването на природни бедствия. Бедствието е причинило и значителни щети на природната среда, културните паметници, училищата, болниците и противопожарните служби. Били са направени големи разходи за осигуряване на временно настаняване и за финансиране на спасителни действия, за да се посрещнат непосредствените нужди на засегнатото население. В Пелопонес, Западна Гърция и Евоя в резултат на пожарите са загинали 65 души.

Гръцките власти поискаха подпомагане от фонд „Солидарност“ на 30 октомври 2007 г. и финализираха заявлението на 24 януари 2008 г. В края на 2007 г. заявлението все още бе в процес на оценяване и все още не е взето решение на Комисията относно мобилизирането на Фонда.

Словения

В средата на септември 2007 г. голяма част от Словения пострада от проливни дъждове и буря, които причиниха сериозни наводнения и свлачища. Словенските власти подадоха заявление за подпомагане от фонд „Солидарност“ на 19 ноември 2007 г.

Бедствието е причинило значителни щети на инфраструктурата (транспорт, електроснабдяване, водоснабдяване). Нанесени са щети на повече от 350 км от националната пътна мрежа и над 1 600 км общински и горски пътища, както и над 17 км от водоснабдителната инфраструктура, над 10 км от електроснабдителната мрежа, 48 водни резервоара и 147 моста. Освен това, бедствието е причинило значителни щети на обществени и частни сгради, фирми, на селското стопанство и на паметници на културното наследство.

В края на 2007 г. заявлението все още бе в процес на оценяване и все още не е взето решение на Комисията относно мобилизирането на Фонда.3. Финансиране

Двата случая от 2006 г., по които бюджетната процедура все още не бе приключена преди края на годината (наводненията в Унгария и Гърция), бяха уредени в един коригиращ бюджет. На 7 юни 2007 г. бюджетният орган одобри предварителен проект на коригиращ бюджет № 2/20072. Плащанията могат да се извършват след приемане на решението за предоставяне на безвъзмездна помощ и след подписване на споразумение за прилагане.

През 2007 г. Фондът бе мобилизиран за два нови случая (бурята „Кирил“ в Германия; циклона „Гамед“ във Франция/Ла Реюнион). Размерите на помощта за всеки отделен случай бяха определени на базата на стандартния метод, разработен преди това от Комисията и обяснен подробно в годишния доклад за 2002/2003 г. (вж. също Приложение 3 от настоящия доклад). На 24 октомври 2007 г. бюджетният орган одобри предварителен проект на коригиращ бюджет № 6/20073. Плащанията могат да се извършват след приемане на решението за предоставяне на безвъзмездна помощ и след подписване на споразумение за прилагане. Размерите на помощта за 2007 г. бяха, както следва:


Получател

Бедствие

Категория

Размер на помощта
EUR)

Унгария

наводнение

голямо

15°063°587

Гърция

наводнение

регионално

9°306°527

Германия

буря

голямо

166°905°985

Франция (Ла Реюнион):

тропически циклон

регионално/ в крайно отдалечен регион

5°290°000

Общо196°566°099

За получените през 2007 г. заявления от Обединеното кралство (наводнения), Гърция (горски пожари), Словения (наводнения) и Франция/Мартиника (урагана Дийн), бюджетните процедури не успяха да приключат до края на годината. За тези заявления Комисията представи Предварителни проекти на коригиращи бюджети № 1/20084 и № 3/20085, които бяха одобрени от Бюджетния орган съответно на 9 април 2008 г. и на 5 юни 2008 г., и Предварителен проект на коригиращ бюджет № 7/20086; те ще бъдат отчетени в годишният доклад за следващата година.

4. Мониторинг

На 23 януари 2007 г. Комисията осъществи посещение с цел мониторинг в Австрия, за да се осведоми за изградената от австрийските власти система за реализация на безвъзмездната помощ, предоставена от фонд „Солидарност“ след големите наводнения във Форарлберг и Тирол през август 2005 г., да се запознае с напредъка в усвояването на безвъзмездните средства и да обсъди някои специфични въпроси, повдигнати от австрийските власти.

Както и при предишни случаи, съответните власти се отнесоха с голямо внимание към посещението. От гледна точка на Комисията посещението създаде увереност по отношение на създадената система за усвояване и отбелязаните добри постижения. На базата на получената информация бе преценено, че усвояването на помощта протича добре и че са предприети подходящи стъпки за осигуряване на спазването на задълженията за мониторинг и контрол.

5. Приключване

Член 8, параграф 2 от Регламент 2012/2002 гласи, че не по-късно от шест месеца след изтичането на едногодишния срок от датата на изплащане на безвъзмездната помощ, държавата-бенефициер представя доклад относно финансовото изпълнение на безвъзмездните средства (наричан по-долу „доклад за изпълнение“) с отчет, който обосновава разходите (наричан по-долу „декларация за валидност“). В края на тази процедура Комисията прекратява подпомагането от Фонда.

Що се отнася до финансовото приключване на подпомагането за случая в Малта (наводнението от 2003 г.), за който докладът за изпълнение бе получен на 10 май 2006 г. и който приключи по документи на 28 юни 2007 г., Комисията отбеляза, че пълният размер на безвъзмездната помощ, предоставена от ФСЕС (т.е. 961 220 EUR) е усвоен от малтийските власти. Комисията прекрати подпомагането на 3 юли 2007 г.

През 2007 г. Комисията получи окончателните доклади от Словакия (бурята през 2004 г.), Швеция, Естония, Латвия и Литва (всички свързани с буря през 2005 г.) за изпълнението на предоставената през 2005 г. и 2006 г. безвъзмездна помощ. В края на периода, обхванат от настоящия годишен доклад, оценката на тези доклади за изпълнение все още не беше приключила.6. Заключение

През 2007 г. Комисията получи общо 19 нови заявления — от създаването на Фонда това е най-големият брой заявления за 1 година. Само четири от тези заявления се отнасяха до големи природни бедствия. Останалите 15 заявления бяха подадени според критериите за регионални бедствия и поради това се наложи девет от тях да бъдат обявени за недопустими, тъй като бяха представени след изтичане на 10-седмичния срок за кандидатстване, определен в регламента.

Новите заявления, получени през 2007 г., отново потвърдиха общата тенденция, според която по-голямата част от заявленията за подпомагане от фонд „Солидарност“ не се подават във връзка с големи бедствия, което съставлява основният обхват на дейността на Фонда, а според критериите за изключителни регионални бедствия. Тези критерии, които съгласно регламента трябва да се разглеждат от Комисията „с възможно най-голяма взискателност“, продължават да са сравнително трудни за изпълнение. Делът на отхвърлените заявления по регионалните (изключителни) критерии, който възлиза на почти две трети, продължава да е висок. При заявленията за големи бедствия, за които се прилага само един количествен критерий, положителните оценки досега достигат ниво от 100 %.

През 2007 г. държавите-членки и Комисията отново посветиха значително време и усилия на подготовката и съответно оценката на заявления за по-малки регионални бедствия, които редовно биват отхвърляни. Ето защо една от основните промени в предложението на Комисията от 6 април 2005 г. за нов регламент относно Фонд „Солидарност“ се състои в това да се прибягва само до количествени прагове за размера на щетите, изискван за отпускане на средства от Фонда, което би подобрило прозрачността на Фонда. Това би способствало за спестяване на значителни усилия при изготвянето на заявления, които след това биват отхвърляни, тъй като е много трудно да се отговори на критериите за изключителни бедствия. При новия регламент относно фонд „Солидарност“ националните власти ще могат по-ясно да се ориентират кога е вероятно Фондът да е в състояние да им окаже подкрепа при отстраняването на последиците от бедствия.През 2007 г. Комисията проведе редица опити да убеди държавите-членки и в частност предстоящите председателства на Съвета (на Германия и на Португалия), да подновят дебата по предложението на Комисията за нов регламент относно Фонд „Солидарност“, което се ползваше с широка подкрепа в Европейския парламент. При все това до края на 2007 г. в Съвета не бе постигнат напредък.

Annex 1
European Union Solidarity Fund applications received in 2007


Applicant Country

DE

FR

ES

ES

UK

CY

ES

IT

FR

EL

SI

Name and nature of disaster

Storm "Kyrill"

La Réunion "Gamède"

EL Hierro flooding

La Mancha
flooding


Flooding

Forest fires

Forest fires

9 forest fire applications

Martinique "Dean"

Forest fires

Floods

First damage date

18/01/07

24/02/07

26/01/07

22/05/07

12/06/07

29/06/07

27/07/07

***

17/8/07

23/08/07

18/09/07

Application date*

29/03/07

04/05/07

29/03/07

19/07/07

20/8/07

04/09/07

3/10/07

***

26/10/07

30/10/07

19/11/07

Complete information available on

12/07/07

17/07/07

-

-

22/10/07

-

-

-

-

20/12/07

-

Major disaster threshold (m€)

3 266.629

3 266.629

3 266.629

3 266.629

3 266.629

79.9

3 266.629

3 266.629

3 266.629

1 066.497

164.272

Total direct damage (m€)**

4687.3

211.6

17.86

66.17

4612

38.2

144.21

-

511.2

2118.27

223.28

Category

major

regional

regional

regional

major

regional

regional

regional

regional

major

major

Damage/threshold

143.49%

6.48%

0.55%

2.03%

141.19%

47.8%

4.41%

-

15.65%

198.62%

135.92%

Cost of eligible emergency operations (m€)**

1025

24

14.2

35

356.7

1.83%

12.98

-

119.9

1007

154.39

Eligible cost/ total damage

21.87%

11.34%

79.54%

52.9%

7.73%

4.79%

9%

-

23.45%

47.52%

69.15%

Aid/eligible cost

16.28%

22.04%

-

-

45.53%

-

-

-

10.66

8.91%

4.95%

Aid rate
(% of total damage)


3.56%

2.5%

-

-

3.52%

-

-

-

2.5

4.24%

3.42%

Date of grant decision

14/12/07

11/12/07

rejected 2007

rejected 2007

2008

rejected 2007

rejected 2007

Not admissable

2008

2008

2008

Date of Implementation agreement

18/12/07

18/12/07

-

-

2008

-

-

-

2008

2008

2008

Aid granted (EUR)

166 905 985

5 290 000

-

-

(162 387 985)

-

-

-

(12 780 000)

(89 769 010)

(7 647 220)

* Registration of initial application at Commission

** As accepted by Commission

*** 10 week application deadline missed in all nine cases

Annex 2
Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund


Extract from Council Regulation 2012/2002:

Article 2:

1. At the request of a Member State or country involved in accession negotiations with the European Union, hereinafter referred to as ‘beneficiary State’, assistance from the Fund may be mainly mobilised when a major natural disaster with serious repercussions on living conditions, the natural environment or the economy in one or more regions or one or more countries occurs on the territory of that State.

2. A ‘major disaster’ within the meaning of this Regulation means any disaster resulting, in at least one of the States concerned, in damage estimated either at over EUR 3 billion in 2002 prices, or more than 0,6 % of its GNI.

By way of exception, a neighbouring Member State or country involved in accession negotiations with the European Union, which has been affected by the same disaster can also benefit from assistance from the Fund.

However, under exceptional circumstances, even when the quantitative criteria laid down in the first subparagraph are not met, a region could also benefit from assistance from the Fund, where that region has been affected by an extraordinary disaster, mainly a natural one, affecting the major part of its population, with serious and lasting repercussions on living conditions and the economic stability of the region. Total annual assistance under this subparagraph shall be limited to no more than 7,5 % of the annual amount available to the Fund. Particular focus will be on remote or isolated regions, such as the insular and outermost regions as defined in Article 299(2) of the Treaty. The Commission shall examine with the utmost rigour any requests which are submitted to it under this subparagraph.”Annex 3
Determination of the amount of aid

A progressive system in two brackets is applied whereby a country affected by a disaster receives a lower rate of aid of 2.5% for the part of total direct damage below the “major disaster” threshold and a higher share of aid of 6% for the part of the damage exceeding the threshold. The two amounts are added up.The threshold is the level of damage defined by the Regulation to trigger the intervention of the Fund, i.e. 0.6% of GNI or EUR 3 billion in 2002 prices. This element ensures that the relative capacity of a State to deal itself with a disaster is taken into account. It also ensures that for the same amount of damage relatively poorer countries receive more aid in absolute terms than richer ones. For extraordinary regional disasters the same method is being applied, meaning consequently that countries affected by those disasters, which by definition remain below the threshold, receive 2.5 % of total direct damage in aid.

Annex 4
Thresholds for major disasters applicable in 2007
(based on 2005 figures for Gross National Income)


(Million €)

Country

GNI 2005

0.6% of GNI

Major disaster threshold 2007

AT

ÖSTERREICH

242 610

1 455.660

1 455.660

BE

BELGIQUE-BELGIË

301 089

1 806.535

1 806.535

BG

BALGARIJA

21 700

130.200

130.200

CY

KYPROS

13 316

79.895

79.895

CZ

ČESKA REPUBLIKA

95 308

571.847

571.847

DE

DEUTSCHLAND

2 248 160

13 488.960

3 266.629*

DK

DANMARK

208 981

1 253.883

1 253.883

EE

EESTI

10 528

63.168

63.168

EL

ELLADA

177 750

1 066.497

1 066.497

ES

ESPAÑA

893 165

5 358.990

3 266.629*

FI

SUOMI/FINLAND

157 346

944.076

944.076

FR

FRANCE

1 718 822

10 312.933

3 266.629*

HR

HRVATSKA

30 947**

185.681

1.114

HU

MAGYARORSZÁG

83 689

502.134

502.134

IE

IRELAND

137 719

826.316

826.316

IT

ITALIA

1 412 607

8 475.641

3 266.629

LT

LIETUVA

20 296

121.774

121.774

LU

LUXEMBOURG (G-D)

24 018

144.106

144.106

LV

LATVIJA

12 655

75.932

75.932

MT

MALTA

4 395

26.369

26.369

NL

NEDERLAND

510 183

3 061.098

3 061.098*

PL

POLSKA

235 325

1 411.952

1 411.952

PT

PORTUGAL

145 347

872.080

872.080

RO

ROMÂNIA

77 011

462.068

462.068

SE

SVERIGE

286 933

1 721.600

1 721.600

SI

SLOVENIJA

27 379

164.272

164.272

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

37 141

222.843

222.843

TR

TÜRKIYE

290 025

1 740.151

10.441

UK

UNITED KINGDOM

1 830 312

10 981.869

3 266.629*

* ~ EUR 3 billion in 2002 prices

** GDP (GNI not available)1Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, ОВ L 311/3 от 14.11.2002 г., наричан по-долу „Регламентът“.

2СOM(2007) 148 окончателен от 28.3.2007 г.

3СOM(2007) 527 окончателен от 13.9.2007 г.

4СOM(2008) 15 окончателен от 18.1.2008 г.

5СOM (2008) 201 окончателен от 14.04.2008г.

6COM(2008) 556 окончателен от 15.9.2008 г.

BG BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница