Доклад за 2010 г о тносно: Комплексно разрешително №338/2008 г за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богданстраница1/12
Дата23.05.2018
Размер1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

.А.С.А.България” еоод

софия, ул.”Николай Хайтов” №12

www.asa-bg.eu e-mail: info@asa-bg.eu;

тел. +359/2/971 21 97; факс: +359 / 2/ 971 23 05

годишен доклад
за 2010 г.

относно: Комплексно разрешително № 338/2008 г. за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.БогданУправител: …………………………


/ Отокар Слампа/

……………………….

/Антон Антонов/

Март 2011 г. – Добрич

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан.


2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землище на с. Богдан, Община Добричка


3. Регистрационен номер на КР:

338-НО/2008


4. Дата на подписване на КР:

08.10.2008 г.


5. Дата на влизане в сила на КР:

15.11.2008 г.


6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното:

6.1. Притежател на разрешителното – Община гр.Добрич

6.2. Упълномощен представител на инсталацията, съгласно Решение № Р – 39 от 18.06.2010г. на кмета на Община гр.Добрич- „ .А.С.А. България“ ЕООД
7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

7.1. Собственик на инсталацията: Община град Добрич, ул. „България” № 12, тел. 058/600-001, факс: 058/600-166, e-mail: dobrich@dobrich.bg

7.2. Упълномощен представител на инсталацията:

„.А.С.А. България”ЕООД, гр.София, ул.” Николай Хайтов” № 12, тел./факс: +359/2/971 21 97; +359/2/971 23 05, e-mail: info@asa- bg.eu


8. Лица за контакти:

Теодора Петкова – Община гр.Добрич

Отокар Слампа – „.А.С. А. България” ЕООД

Антон Антонов – „.А.С. А. България” ЕООД


9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицета за контакти:

Т.Петкова - град Добрич, ул. „България” 12, тел: 058/600-705, факс: 058/601-207, e-mail: t_petkova@dobrich.bg;

Отокар Слампа ; Антон Антонов - гр.София, ул.” Николай Хайтов” № 12, тел./факс: +359/2/971 21 97; +359/2/971 23 05,e-mail: info@asa- bg.eu
10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Депото за неопасни отпадъци на Община град Добрич в землището на с. Богдан обслужва основно Община град Добрич, а от 2008 г. – след въвеждане на организирано сметосъбиране в някои от селата, и Община Добричка.

На депото се приемат битови и промишлени неопасни отпадъци.

Експлоатацията на депото обхваща дейностите по временно съхраняване на битови, строителни и опасни и отпадъци, и обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране.

При приемане на неопасните отпадъци, съгласно законовите изисквания се извършва проверка на място, която включва:


 • проверка на придружаващата отпадъците документация;

 • проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с представената документация, както и че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

 • измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

 • отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Депонирането на отпадъците се извършва на работни хоризонти с дебелина по 3 метра, състоящи се от 5 пласта с мощност по 0,6 метра. Максималният брой хоризонти е 5 в централната част на депото. Отпадъците се разстилат с компактор на пластове, след което се уплътняват. Външните постоянни откоси се оформят с наклон 1:3, а вътрешните временни откоси са с наклон 1:1,5. След завършването на даден хоризонт до проектната кота се прави междинно запръстяване от местна свързана почва с дебелина 15 см.
11. Производствен капацитет на инсталацията:

Съобразно КР 338-НО/2008г. максималният капацитет на депото за неопасни отпадъци е следното:

Инсталация

Позиция на дейността,

приложение 4 от ЗООС

Капацитет, t/24h

Капацитет, t

 1. Депо за неопасни отпадъци на Община град Добрич при с. Богдан
Клетки за неопасни отпадъци

5.4

120

170 000

1.

Клетка І
60

100 000

2.

Клетка ІІ
60

70 000

Експлоатацията на Клетка І на Депо за неопасни отпадъци при с.Богдан за 2010 г.(общо 363 работни дни, т.к. 25.12.10 г. и 04.04.10г. бе неработен за инсталацията ) количеството приети за депониране отпадъци е 43 239. 89 т. т.е. средно 119, 12 t/24h.

С писмо № 12-34-3/17.12.2010г. е изпратено до ИАОС Заявление за издаване на Комплескно разрешително за обект Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич находящо се в с. Богдан. Това е направено на основание констативен протокол № 2-КР-338/29.06.2010г.на РИОСВ- Варн, поради констатиране превишения на регламентирания капацитет на приетите за депониране отпадъци.
12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

12.1. Собственик на инсталацията:


 • Детелина Николова – Кмет на Община град Добрич

 • Арх. Пламен Ганчев – Зам.-кмет „Устройство на територията”

 • Инж. Цветанка Дочева – Директор на Дирекция „Програми, инфраструктура и околна среда”

 • Теодора Петкова – гл. експерт „Опазване на околната среда”

12.2. Подизпълнител оператор на инсталацията:

12.2.1.От 01.01.2010 до 14.07.2010 подизпълнител оператор на инсталацията:

 • Светлозар Славов - Управител на „.Комуналефект” ЕООД

 • Палмира Петрова – еколог

 • Божидар Недялков – проверител

 • Константин Петков – проверител

12.2.2.От 14.07.2010 упълномощен представител на инсталацията:

 • Отокар Слампа – Управител на „.А.С.А. България” ЕООД

 • Антон Антонов - Управител на „.А.С.А. България” ЕООД

 • Григор Алексиев –Ръководител филиал Добрич

 • Ивелина Стоева – еколог

 • Константин Петков – инс.услуги

 • Яница Георгиева – инс. Услуги

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница