Доклад за 2012 година е съобразен с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 2, б."а" от зсв



страница1/3
Дата13.01.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - К Ъ Р Д Ж А Л И



гр. Кърджали, бул. “Беломорски” № 48, тел. +0359 361 65999, +0359 361 59900, факс: + 0359 361 65190

e-mail: rc-krj@mbox.contact.bg




През отчетната 2012 година дейността на Районен съд – град Кърджали, се осъществяваше според изискванията на Закона за съдебната власт и на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

Годишният отчетен доклад за 2012 година е съобразен с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен съгласно изискванията на чл.80, ал.1, т.2, б.”а” от ЗСВ.


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ :


1. Брой на работещите съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията /незаети бройки/ в Районен съд – Кърджали.
По щат през отчетния период в Районен съд – Кърджали има 8 /осем/ районни съдии, 2 /двама/ съдии по вписванията и 3 /трима/ държавни съдебни изпълнители, като към настоящия момент няма незаета бройка за “районен съдия”.

Елеонора Здравкова Попова – Христова – районен съдия, бе в отпуск поради бременност и раждане, считано от 01.01.2011 г., и се завърна на 06.02.2012г., като със Заповед №91/30.01.2012г., на председателя на Върховния касационен съд, бе командирована за срок от шест месеца считано от 06.02.2012г., в Районен съд – София. След изтичане на срока /07.08.2012г./същата се върна на работа в Районен съд – Кърджали.

Дарина Василева Байданова – районен съдия, бе в отпуск поради бременност и раждане, считано от 26.06.2011 г., и се завърна на 08.08.2012г.

С оглед на ползваните отпуски поради бременност и раждане на съдия Дарина Байданова, в Районен съд – град Кърджали, бе командирован Ангел Фебов Павлов – младши съдия в Окръжен съд – Кърджали, да довърши разглеждането на разпределените на съдия Байданова дела, считано от 01.01.2012 г. до 30.04.2012 година включително.

Висш съдебен съвет обяви конкурс за свободна съдийска бройка при Районен съд – Кърджали. Конкурсът бе спечелен от Вергиния Събева Еланчева, прокурор в Районен прокуратура – Кърджали. С решение по протокол № 9/01.03.2012г. на ВСС Вергиния Събева Еланчева на осн. чл.160 от ЗСВ бе преместена на длъжността “съдия” в Районен съд – Кърджали. На 09.04.2012г., Еланчева встъпи в длъжност като “съдия” в Районен съд – Кърджали.

Или, към настоящия момент заетият щат на съдиите при Районен съд – Кърджали е 13 на брой, от които - 8 районни съдии, 3-ма държавни съдебни изпълнители и 2-ма съдии по вписванията, заети, както следва:

1. Административен ръководител - Председател на РС - Кърджали – Валентин Костадинов Спасов

2. Заместник на административния ръководител - Зам.-председател на РС - Кърджали – Ангел Маврев Момчилов

3. Районен съдия – Мариана Колева Гунчева

4. Районен съдия – Здравка Иванова Дечева – Запрянова

5. Районен съдия – Дарина Василева Байданова

6. Районен съдия – Невена Калинова Калинова

7. Районен съдия – Елеонора Здравкова Попова - Христова

8. Районен съдия - Вергиния Събева Еланчева


9. Държавен съдебен изпълнител – Йорданка Атанасова Костова

10.Държавен съдебен изпълнител – Росица Георгиева Георгиева

11.Държавен съдебен изпълнител – Надежда Михайлова Маргаритова
12.Съдия по вписванията – Радка Колева Колева

13.Съдия по вписванията – Хафизе Джевдет Адем - Мустафа



2. Брой на съдебните служители.

Администрацията на РС - Кърджали се състои от съдебен администратор, който изпълнява и функцията на служител по сигурността на информацията, обща и специализирана администрация.

Общата администрация се състои от 3-ма служители –административен секретар, главен счетоводител и системен администратор.

Специализираната администрация е организирана в „Регистратура”, „Наказателно деловодство”, „Гражданско деловодство”, „Архив”, „Съдебни секретари”, Бюро “Съдимост”, „Връчване на призовки и съдебни книжа” и „Съдебно- изпълнителна служба”. В тези служби работят общо 22 служители.

Техническата длъжност е 1 – чистач.
Съотношението на броя на служителите към броя на магистратите е следното:

- специализирана администрация /магистрати – 2.00

- служители общо/магистрати, вкл.ДСИ – 2.45

Съдиите по вписванията не се включват, тъй като служителите, които са пряко свързани с тяхната работа, са служители към Агенцията по вписванията.




3. Становище за промени в щата.

За нормалното функциониране на съдебната администрация, считам за необходимо да бъде увеличена щатната численост с две нови бройки – “шофьор-домакин” и “чистач-призовкар”.

Мотивите за това са следните:

С Решение по протокол №39/08.10.2008г., на ВСС бе извършена корекция по бюджетната сметка на Районен съд – Кърджали, за закупуване на служебен лек автомобил. През месец ноември 2008 година Районен съд – Кърджали закупи служебен лек автомобил. За да се осигури правилната и пълноценна експлоатация на закупения автомобил, се изисква съответната квалификация – свидетелство за управление на МПС с категория “С”.

От друга страна, след разкриването на една щатна бройка за “шофьор-домакин”, ще могат да му се възлагат и задачи по снабдяване и поддържане на съда с инвентар и консумативи.

Районен съд – Кърджали заема първите два етажа от четириетажна съдебна палата, като на другите два етажа се помещава Окръжен съд – Кърджали. Общата квадратура на тези два етажа е 1728 кв.м., в които са включени 25 броя кабинети, 3 съдебни зали и 2 сервизни помещения с 5 тоалетни възела. Поддържането на хигиената и чистотата в горепосочените помещения от една чистачка се явява недостатъчно. Освен поддържането на хигиената и чистотата в съда, чистачката разнася и кореспонденцията.

С оглед на изложеното считам, че е наложително отпускането на още една бройка на длъжността “чистач-призовкар” и една – за “шофьор-домакин”.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА :
Справка на общия брой дела за разглеждане и свършените дела /общо граждански и наказателни/ с данните от предходните три години:



Години

Постъпили дела

Свършени дела

2009

2837

2558

2010

3576

3508

2011

4222

3889

2012

5310

4851



Сравнителният анализ по посочените показатели в съдебния район за 2012 г. и за три години назад показва, че през отчетния период в РС- Кърджали е налице сериозно увеличаване на общото постъпление на дела, което по видове дела изглежда така:

От тази графика е видно, че броят на гражданските дела се е увеличил значително спрямо броя от предходната година. Постъплението на наказателните дела спрямо предходните години e намаляло. Действителната натовареност на съдиите за 2012 г. е 64.76 дела в сравнение с 2011 г. – 54.13 дела.




  1. Брой дела за разглеждане към 31.12.2012 г.

Общият брой дела за разглеждане в Районен съд Кърджали, в края на отчетния период е 5310 бр., от които наказателни – 1385 бр., граждански – 3918 бр., търговски - 7 бр.

През 2012 г. постъпилите и новообразувани наказателни дела са 1254 бр., граждански – 3690 бр., търговски - 4 бр. или общо 4948 бр.

Останали несвършени дела от предходния отчетен период са общо 362 броя, от които: наказателни – 131 бр., граждански – 228 бр., търговски – 3 бр.

Процентното съотношение спрямо общия брой дела за разглеждане и новообразувани дела за 2012 г. е 93.18%, от които граждански дела /в това число и търговски/ - 94.11%, наказателни – 90.54%.

От изложеното е видно, че работата на съда е била ефективна, като делата, останали за разглеждане от предходния отчетен период, са сравнително малко.

Районен съд –Кърджали дела за разглеждане

Вид дело



Общ брой дела

за

разглеждане


В т.ч. несвършени от предходния период



В т.ч. новообразувани

Брой


% от общия брой


Брой

% от общия брой

Граждански дела

3918

228

5.82%



3690

94.18%

Търговски дела

7

3

42.86%

4

57.14%

Наказателни дела

1385

131

9.46%

1254

90.54%

Общо:

5310

362

6.82%

4948

93.18%


  1. Брой на свършени /решени/ дела в края на годината.

През 2012 година общо свършените наказателни дела са 1260 броя, граждански дела – 3586 броя и търговски дела 5 броя, или общо – 4851 дела.

От тях приключили в срок до 3 месеца са 4567 броя дела, или 94.14%, от които наказателни дела – 1132 броя – 89.84%, граждански – 3434 броя – 95.76%, търговски – 1 – 20%.

Несвършените дела в края на отчетния период са 459 броя, от които наказателни - 125 броя, граждански - 332 броя и търговски дела - 2 броя или 8.64% от общия брой дела за разглеждане.


За онагледяване на горните резултати е изготвена следната таблица:


Районен съд –Кърджали - свършени дела

Вид дело




Общ брой свършени дела


От свършените в тримесечен срок

дела


Останали несвършени в края на отчетния период

Брой

% от общия брой

брой


% от свършените дела

брой

% от общия брой

Граждански дела

3586

91.53%

3434

95.76%



332

8.47%

Търговски дела

5

71.43%

1

20%

2

28.57%

Наказателни дела

1260

90.97%

1132

89.84%

125

9.03%

Общо:

4851

91.36%

4567

94.14%

459

8.64%



  1. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.

През 2012 година в Кърджалийският районен съд са решени по същество със съдебен акт общо 4391 броя, които по видове се разпределят, както следва:



  • наказателни дела – 996 броя, в т.ч. 429 бр. АНХ дела;

  • граждански дела – 3391 броя;

  • търговски дела – 4 броя.


Средно месечно разгледани дела от един съдия на база 12 месеца, изчислено съобразно щатните бройки за съдии, е 55.31 броя дела, а по отношение на общо свършените дела е 50.53 бр., при обща действителна натовареност на разгледани дела – 64.76 броя дела и на приключени дела -59.16 броя дела.

СТРУКТУРА НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ:

Анализ на постъпленията на гражданските дела през 2012 г. и съпоставка с данните от предходните три години:





Година

Постъпили дела

Висящи дела към 31.12.

2009

1505

163

2010

2217

260

2011

2474

231

2012

3694

334



Искове по СК, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка. През отчетния период са постъпили и образувани общо 149 бр. дела, от тях получени по подсъдност 2 броя, като несвършените от предходния период са 40 бр., или общо през отчетния период са разглеждани 189 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 46 бр. От общо свършените дела – 143 броя от този вид, 2 бр. са прекратени по спогодба, а 29 бр. са прекратени по други причини.
Облигационни искове, в това число за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци. През отчетния период са постъпили и образувани общо 71 бр. дела, от тях получени по подсъдност – 7 броя, като несвършените от предходен период са 37 бр., или общо през отчетния период са разглеждани 108 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 83 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 25 бр. От общо свършените дела от този вид 16 бр. са прекратени по други причини.
Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ. През отчетния период са постъпили и образувани общо 35 бр. дела, от тях получени по подсъдност 1 бр., върнато за ново разглеждане – 1, като несвършените от предходен период са 25 бр., или общо през отчетния период са разглеждани 60 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 32 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 28 бр. От общо свършените дела от този вид няма прекратени по спогодба, а 7 бр. са прекратени по други причини.

Делби. През отчетния период са постъпили и образувани общо 6 бр. дела, като несвършените от предходен период са 8 бр., или общо през отчетния период са разглеждани 14 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 11 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 3 бр. От общо свършените дела от този вид 2 броя дела са прекратени по други причини.
Искове по КТ, в това число обезщетение по чл.200 от КТ и за отмяна на уволнение. През отчетния период са постъпили и образувани общо 811 бр. дела, като несвършените от предходния отчетен период са 26 бр., или общо - 837 бр. От тях свършените дела са 707 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 130 бр. От общо свършените дела от този вид 38 бр. са прекратени по други причини.

Финансови начети. През отчетния период няма постъпили дела по финансови начети, както и останали такива от предходен период.
Други дела, в това число по ЗСДН, ЗЗД, ЗЗДт. През отчетния период са постъпили и образувани общо 423 бр. дела, от тях 7 броя са получени по подсъдност, като несвършените от предходен период са 63 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 486 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 399 бр., като останали несвършени дела в края на отчетния период са 87 бр. От общо свършените дела от този вид 69 бр. са прекратени по други причини.
Дела от административен характер, в това число по ЗУТ. През отчетния период са постъпили и образувани 8 бр. дела, от които 6 броя получени по подсъдност, като несвършени от предходния период е 1 брой, или общо през отчетния период са разглеждани 9 бр. дела. От тях свършени дела са 6 бр., а 3 броя дело са останали несвършени. От общо свършените дела от 3 броя дела са прекратени по други причини.
Дела по чл.237/отм/, чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните институции. През отчетния период са постъпили и образувани общо 2191 бр. дела, от които 21 бр. са получени по подсъдност. Несвършени от предходния период са 31 бр., или общо през отчетния период са разглеждани 2222 бр. дела. От тях са свършени 2210 бр., от които – 30 броя дела са прекратени по други причини. Останали несвършени - 12 бр. дела.

Сравнителен анализ на постъпленията на делата по общия ред, бързи производства, административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и частни граждански дела:



Година

По общия ред, в т.ч.

От и с/у търговци

126а ГПК /отм./

310 ГПК


ЗСПЗЗ и

ЗВСГЗГФ


ЧГД


Чл.410 и чл.417 ГПК

2009

437

54

7

86

808

2010

461

212

2

116

1099

2011

336

74

2

112

1699

2012

982

113

8

101

2191

Наблюдава се значително увеличение на постъплението на делата, разглеждани по общия ред, както и леко намаление в постъплението на ЧГД. При делата по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ се наблюдава леко увеличение. По чл.126а от ГПК/отм/, 310 ГПК – в сравнение с 2011 година се наблюдава увеличение. Постъплението на молби по чл.237б.”в-з” от ГПК /отм/, чл.410 и чл.417 от ГПК в сравнение с предходната година се е увеличило значително. Макар и тези дела да са с ниска фактическа и правна сложност, тяхното голямо постъпление, което е предимно на серии, съществено затруднява работата на съдиите с оглед кратките 3-дневни срокове за решаването им.


Сравнителният анализ на движението на гражданските дела за последните четири години и приключването им в тримесечен срок е отразено в следния графичен вид:



Година


Разгледани дела


Свършени дела

Свършени дела в 3 – месечен срок в %

2009

1648

1485

87%

2010

2380

2120

84%

2011

2734

2532

94%

2012

3925

3591

96%

През 2012 г. се отчита увеличаване на показателя за срочност на свършените дела в 3–месечен срок, който за РС- Кърджали, е традиционно добър.



БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ ПРОИЗВОДСТВА.

Общо свършените през 2012 година граждански дела са 3591 броя.

През 2012 година са решени по същество общо 3395 граждански дела, като за сравнение през 2011 година са решени по същество общо 2382 дела, а през 2010 година са решени по същество общо 1913 дела.


През 2012 година са прекратени общо 196 граждански дела, като за сравнение през 2011 година са прекратени общо 150 граждански дела, а през 2010 година са прекратени общо 207 граждански дела.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница