Доклад за 2012 година е съобразен с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 2, б."а" от зсвстраница2/3
Дата13.01.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3

Решени по същество и прекратени граждански дела.Година

Брой граждански дела

решени по същество

Брой граждански дела

прекратени

2009

1349

136

2010

1913

207

2011

2382

150

2012

3395

196

При съпоставка с прекратените през 2010 година граждански дела се отчита леко намаление на броя им, а в сравнение с прекратените през 2009 и 2011 година се отчита увеличаване броя на прекратените дела.


Обобщеният анализ на причините за прекратяване на съдебните производства по граждански дела показва, че те се свеждат основно до следните причини:

- прекратени поради неотстраняване на нередовност на искова молба /чл.129 ГПК/

- прекратени поради постигане на съдебна спогодба между страните /чл.234 ГПК/

- прекратени брачни дела по чл.50 СК, поради неявяване на молител в съдебно заседание, и при развод по исков ред по чл.49 СК - поради неявяване на ищеца без уважителна причина / чл.321, ал.1 ГПК/.

- прекратени, по които не е поискано възобновяване в 6-месечния срок, съгл. чл.231 ГПК, след като са били спрени по чл.229, ал.1 , б.”а” ГПК.

- прекратени поради недопустимост на иска.

- прекратени и изпратени за разглеждане на компетентния съд или прекратени и изпратени по подсъдност в друг съд.
Отлагането на гражданските дела се дължи най-вече на допълнителни искания по доказателствата, оспорване на експертизи, липса или ограничен брой на вещи лица в определени области- геодезисти, архитекти и др., неявяване на свидетели, представяне на болнични листове от страните по делата, неизготвяне в срок на експертни заключения и др.
Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански дела през 2012 г.


Съдия


Несв.дела началото на периода

Постъп.

дела по общия иск. РедПостъп. ЧГД по 410,417 ГПК

Общо дела за разгл.

Свърш.

Дела по общия иск.редСвърш. ЧГД по 410,417 ГПК

Свърш в 3мес. Срок

Ост.

Несв.


Дела

Момчилов

59

396

429

884

399

428

796

57

Павлов

53

16

165

234

45

189

196

0

Еланчева

7

48

218

273

49

213

251

11

Байданова

0

179

173

352

135

173

308

44

Попова

0

11

173

184

2

171

173

11

Запрянова

2

54

385

441

47

384

430

10

Гунчева

68

401

375

844

316

375

638

153

Калинова

42

398

273

713

388

277

643

48

В дните по дежурствата са разпределяни на наказателните състави и ч.гр.д., а през съдебната ваканция и делата по чл. 329, ал.3 от ЗСВ.ОБЖАЛВАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В таблицата по-долу са отразени резултатите на съдиите, разглеждали граждански дела, по отношение на върнатите съдебни актове след въззивна проверка:Съдия

Общ брой

Потвърдени

Отменени

Изменени

Момчилов

60

32

6

5

Павлов

7

6

1

0

Узунов

1

0

0

1

Петров

1

1

0

0

Еланчева

10

2

1

1

Байданова

7

1

1

2

Попова

1

1

0

0

Запрянова

24

20

2

1

Гунчева

68

25

10

8

Калинова

67

35

4

8


* Забележка: Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода дела /част от които към датата на изготвянето му се намират във въззивна и касационна инстанции и не са приключили с влязъл в сила съдебен акт/, както и за всички приключили през периода дела /част от които са образувани и обжалвани през предходни периоди/.

Голямата част на потвърдените решения и определения, върнати от въззивната инстанция, както и сравнително малкото обжалвани съдебни актове, красноречиво говори за добрата работа на съдиите. Една част на отменените съдебни актове се дължи на допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, както и на представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната на решението или определението.

Като цяло в работата си гражданските съдии показват добра теоретична подготовка, която прилагат успешно в своята практика при разглеждане и решаване на различни казуси. Проявяват старание при предварителната подготовка на делата, бързото им насрочване и решаването им в максимално кратки срокове. Работата им се характеризира със задълбоченост и безпристрастност. Независимо от добрите си професионални показатели, съдиите се стремят към непрекъснато повишаване на качеството на своята работа, както и на квалификация си, чрез участието им в семинарите, организирани от НИП, както и тези, организирани от Окръжен съд.

СТРУКТУРА НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ:
Анализ на постъпленията на наказателните дела през 2012 г. и съпоставка с данните от предходните три години:


Година

Новопостъпили дела

Висящи към 31.12.

2009

1120

116

2010

1359

87

2011

1401

131

2012

1254

125Данните от двете таблици сочат намаление на постъплението на наказателните дела за отчетната 2012 година, което се дължи най-вече на обстоятелството, че постъпилите искания по ЗЕС вече не се образуват като дела, а като преписки.

Освен това, налице е спад в делата от общ характер /през 2011 г. – 295 новопостъпили дела спрямо 270 новопостъпили дела за 2012 г./ и увеличение на делата от административно-наказателен характер /през 2011 г. - 440 новопостъпили дела спрямо 502 новопостъпили дела за 2012 година./През 2012 година в Районен съд - Кърджали са били образувани и разгледани наказателни дела от общ характер по видове и брой, илюстрирани в следната таблица:


Престъпления по глава от НК

Дела за разглеждане

Свършени дела

Съдени лица [бр]

Осъдени лица [бр]

Несвър-шени от предхо-ден период

Новооб-разувани

Общ брой

Решени по същест-во

Прекратени

Споразу-мение по реда на чл. 381

По други причини

По Глава II

3

24

27

11

11

3

22

21

По Глава III

0

13

13

1

12

0

13

12

По Глава IV

3

16

19

14

3

1

17

16

По Глава V

15

61

76

40

21

8

103

98

По Глава VI

6

20

26

9

15

1

27

27

По Глава VII

0

1

1

0

1

0

1

1

По Глава VIII

0

3

3

2

1

0

4

4

По Глава IX

0

8

8

1

2

1

8

8

По Глава X

2

16

18

7

5

2

12

12

По Глава XI

10

108

118

60

51

2

111

111

По Глава XII

0

0

0

0

0

0

0

0

По Глава XIII

0

0

0

0

0

0

0

0

По Глава XIV

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо:

39

270

309

145

122

18

318

310

Видно от горната таблица най-голям брой на постъпленията са дела с обвинения за престъпления по Глава ХІ от НК – “Общоопасни престъпления”, следвани от дела с обвинения за престъпления по Глава V от НК – “Престъпления против собствеността”, следвани от дела по Глава ІІ от НК – “Престъпления против личността”, обвинения по Глава VІ от НК – “Престъпления против стопанството” и т.н. От изложената таблица е видно, че престъпността в Кърджалийския съдебен район е сравнително еднообразна, като по някои глави от НК няма констатирани престъпления или те са малко на брой.

През 2012 г. са постъпили и образувани 17 бр. наказателни дела от частен характер, като несвършените от предходен период са били 3 бр. Общо за разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния период са били 20 бр. От тях са свършени 11 бр. дела, като в края на периода са останали несвършени 9 бр. дела. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период наказателни дела от частен характер са били 8 бр., от които са оправдани 3 лица, а 5 са осъдени. Прекратените дела са 4 броя, от които 1 дело е приключило със спогодба.

През отчетния период са постъпили и образувани 32 наказателни дела по чл.78а от НК, като несвършените от предходния отчетен период са били 7 бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл.78А от НК през 2012 г. са 39 броя. От тях - свършени 37 бр. дела, от които 36 са приключили с решение, а едно е прекратено и върнато на Районна прокуратура – град Кърджали. В края на периода са останали несвършени 2 бр. дела. Обвиняемите лица по постъпилите и несвършени от предходния период са били общо 37 бр., като осъдените са 33 броя, а четирима са оправдани.В табличен вид данните за осъдената престъпност, включваща брой на внесените обвинителни актове, постановените осъдителни присъди и осъдените, респективно оправдани лица, е следната:Престъпления

по глава

от НК

Внесени обвинителни

актове

Образу-

вани

дела

Върнати за доп. разсл.

Осъдени

лица

Оправ-

дани

лица

Остан.

несвър. дела

По Глава ІІ

27

27

0

21

1

2

По Глава ІІІ

13

13

0

12

1

0

По глава ІV

19

19

1

16

1

1

По глава V

76

76

6

98

5

7

По глава VІ

26

26

1

27

0

1

По глава VІІ

1

1

0

1

0

0

По глава VІІІ

3

3

0

4

0

0

По глава ІХ

8

8

0

8

0

4

По глава Х

18

18

1

12

3

4

По глава ХІ

118

118

0

111

0

5

По глава ХІІ

0

0

0

0

0

0

По глава ХІІІ

0

0

0

0

0

0

По глава ІV

0

0

0

0

0

0

Общо:

309

309

9

310

8

24Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
През 2012 година в Районен съд – Кърджали няма образувани дела, които да са от особен обществен интерес.
Внесени обвинителни актове и постановени присъди.
Внесените обвинителни актове и споразумения от Районна прокуратура – Кърджали, през отчетния период са 270 бр., като въз основа на тях са образувани 270 бр. дела от общ характер. От предходния отчетен период са останали за разглеждане 39 бр. дела от общ характер.

Върнати за доразследване през 2012 г. са 9 дела от общ характер.

Общо за разглеждане през отчетния период дела по внесени обвинителни актове и споразумения са 309 бр., от които са свършени 285 бр. От свършените дела 145 броя са приключили с присъда, 122 броя са приключили със споразумение, 9 броя дела са прекратени по други причини и 9 броя дела са върнати на прокурора за доразследване.

Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
Относителният дял на осъдителните присъди /респ.споразумения по чл.381 и сл. от НПК, имащи последици на влезли в сила присъди/ спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления, през 2012 година, в Районен съд – град Кърджали, е както следва:

- по глава ІІ – “Престъпления против личността” – 27 образувани дела, по които са постановени 22 броя присъди, или 81.48%;

- по глава ІІІ – “Престъпления против правата на гражданите” – 13 броя образувани дела, по които са постановени 13 броя присъди, или 100%;

- по глава ІV – “Престъпления против брака, семейството и младежта” – 19 броя образувани дела, по които са постановени 17 броя присъди, или 89.47 %;

- по глава V - “Престъпления против собствеността” – 76 броя образувани дела, по които са постановени 61 присъди, или 80.26%;

- по глава VІ – “Престъпления против стопанството” – 26 броя образувани дела, по които са постановени 24 присъди, или общо 92.30%;

- по глава VІІІ – “Престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации” – 3 броя образувани дела, по които са постановени 3 броя присъди, или 100%;

- по глава ІХ – “Документни престъпления” – 8 броя образувани дела, по които са постановени 3 броя присъди, или 37.5%;

- по глава Х – “Престъпления против реда и общественото спокойствие” – 18 броя образувани дела, по които са постановени 12 броя присъди, или 66.67%,

- по глава ХІ – “”Общоопасни престъпления” – 118 броя образувани дела, по които са постановени 111 осъдителни присъди, или 94.06%.

Върнати за допълнително разследване дела през 2012 г.по

ред


ДЕЛО

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ПРИЧИНИ

1.

НОХ дело 921/2012 г.

чл.216, ал.1 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 от НКАнгел Павлов

Протоколно определение от 28.02.2012 г. – чл.288, ал.1 от НК

Причини – подсъдимият не владее български език, а не му е представен писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, не му е разяснено правото по чл.55, ал.3 от НПК.

2.

НОХ дело 1128/2011 г.

Чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НКАнгел Павлов

Протоколно определение от 28.02.2012 г. – чл.288, ал.1 от НК

Причини – налице е противоречие между правната квалификация и изложените обстоятелства в обвинителния акт.

3.

НОХ дело 250/2012 г.

Чл.211, пр.1 във вр. с чл.210, ал.1, т.3 във вр. с чл.209, ал.1 във ввр. С чл.26, ал.1 от НК


Здравка ЗапряноваРазпореждане №53/03.04.2012 г. – чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.248, ал.2 от НПК.

Причини – липса на факти относно начина на извършване на престъплението и участието на дееца в него; противоречие между фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част и в диспозитива.

4.

НОХ дело 281/2012 г.

Чл.311, ал.1, чл.26, ал.1, чл.20, ал.2 от НКАнгел Павлов

Разпореждане №58/19.04.2012 г. – чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.248, ал.2 от НПК.

Причини: Противоречие между отделните елементи на обвинението.

5.

НАХ 462/2012 г.

Чл.78 а от НК

чл.311, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК


Вергиния Еланчева

Разпореждане №74/16.05.2012 г. – чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.248, ал.2 от НПК.

Причини - не е посочено времето на извършване на престъплението; липсва твърдение, че случаят е маловажен; предявяването на разследването е направено без надлежно уведомление, че предстои извършването на същото.

6.

НОХ дело 229/2012 г.

чл.191, ал.3 във вр. с ал.2 от НКВергиния Еланчева

Протоколно определение от 22.05.2012 г. – чл.288, ал.1 от НК

Причини – не е посочено мястото на извършване на деянието.

7.

НОХ дело 478/2012 г.

чл.325, ал.2 във вр. с ал.1 от НКЗдравка Запрянова

Протоколно определение от 21.06.2012 г. – чл.288, ал.1 от НК

Причини - противоречие между фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част и в диспозитива.

8.

НОХ дело 703/2012 г.

чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от НКВергиния Еланчева

Разпореждане №125/31.07.2012 г. – чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.248, ал.2 от НПК.

Причини - не е спазена разпоредбата на чл.221 от НПК, съгласно която, след предявяване на постановлението за привличане на обвиняем, органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия. Налице е и неправилно посочване в диспозитива на обвинителния акт на лицето, от чието владение са били отнети инкриминираните вещи.

9.

НОХ 639/2012 г.

Чл.195, ал.1, т.4 от НКЕлеонора

Попова


Разпореждане №145/08.10.2012 г. – чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.248, ал.2 от НПК.

Причини – противоречие между фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и повдигнатото обвинение.

10.

НОХ 1204/2012 г.

Чл.195, ал.1, т.4 от НКВергиния

Еланчева


Разпореждане №171/18.12.2012 г. – чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.248, ал.2 от НПК.

Причини – несъответствие между фактите, посочени в обстоятелствената част, и правната квалификация на деянието.


АНАЛИЗ НА ВЪРНАТИТЕ ЗА ДОРАЗСЛЕДВАНЕ ДЕЛА. ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ ДЕЛАТА НА ПРОКУРОРА:


 • Противоречия между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт;

 • Непълнота на обвинителния акт относно елементи от обективна страна на престъплението в обстоятелствената част на обвинителния акт;

 • Липса на конкретизация и точно описание на осъществената престъпна деятелност;

 • Противоречие между фактическа обстановка и правна квалификация;

 • Разследващият орган не е спазил разпоредбата на чл.221 от НПК, според който, след предявяване на постановлението за привличане на обвиняем, незабавно следва да се пристъпи към разпит на същия.


ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.

Общият брой прекратени наказателни дела през 2012 година е 264, както следва:

- 122 броя НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване на споразумение по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК;

- 9 броя НОХД са прекратени поради допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения и върнати на РП- Хасково;

- 1 брой НОХД - прекратено поради отвод на всички съдии в РС – Кърджали, и изпратено на ВКС за определяне на друг съд;

- 1 брой НОХД дело е прекратено на основание чл.24, т.7 от НПК;

- по 7 броя НОХД представените споразумения не са приети и делата са прекратени.

- 1 брой НАХД по чл.78а от НК е прекратено поради допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения и върнато на РП- Хасково;

- 4 броя НЧХД - поради оттегляне на тъжбата, неявяване на тъжителя, постигане на спогодба;

- 8 броя ЧНД – разпити - поради неявяване на свидетел или обвиняем.

- 44 броя ЧНД – прекратени съдебни поръчки поради изпълнението им, кумулации – прекратени поради недопустимост на молбата и други;

- 67 броя АНХД – прекратени поради просрочване, недопустимост или оттегляне на жалбата, изпратени по подсъдност.


Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период
От постановените общо 267 броя през 2012 година в Районен съд – Кърджали, осъдителни присъди /в т.ч.споразумения по чл.381 и сл. от НПК, имащи последици на влезли в сила присъди 255 броя са влезнали в законна сила. Броят на осъдените лица е 310.
По видове наложени наказания:

 • с лишаване от свобода от 3 до 15 г. – 2 лица;

 • с лишаване от свобода до 3 години – 49 лица;

 • условно осъдени – 154 лица;

 • с глоби – 18 лица;

 • с пробация – 79 лица;

 • други наказания – 8 лица;

Оправдани лица през 2012 г. са общо 8 лица.

От всички осъдени лица през 2012 г. 13 са били непълнолетни.


Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди.
През отчетния период в Районен съд – град Кърджали са постановени 5 броя оправдателни присъди по внесени от Районна прокуратура обвинителни актове и 3 броя оправдателни решения по постановления за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК, по които обвиняемите са оправдани, както следва:

- по НОХ дело 79/2012 г. за извършено престъпление по чл.172б, ал.1 от НК – докладчик – съдия Запрянова – подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан изцяло. Районна прокуратура е обжалвала присъдата пред Окръжен съд – град Кърджали, който е приел, че същата е правилна и законосъобразна, поради което я е потвърдил;

- по НОХ дело 1197/2011 г. за извършено престъпление по чл.212, ал.4 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 от НК – – докладчик – съдия Запрянова - един от двамата подсъдими е признат за невиновен и е оправдан изцяло. Районна прокуратура е обжалвала присъдата пред Окръжен съд – град Кърджали, като все още няма резултат от въззивната инстанция;

- по НОХ дело 168/2012 г. за извършено престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК – – докладчик – съдия Запрянова - един от двамата подсъдими е признат за невиновен и е оправдан изцяло. Районна прокуратура е обжалвала присъдата пред Окръжен съд – град Кърджали, който е приел, че същата е правилна и законосъобразна, поради което я е потвърдил;

- по НОХ дело 1022/2012 г. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК – докладчик – съдия Момчилов - тримата подсъдими са признати за невиновни и са оправдани изцяло. Районна прокуратура е обжалвала присъдата пред Окръжен съд – град Кърджали, като все още няма резултат от въззивната инстанция;

- по НОХ дело 1203/2012 г. за извършено престъпление по чл.129, ал.2 от НК – – докладчик – съдия Запрянова - подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан изцяло. Присъдата не е обжалвана и е влязла в законна сила;

- по НАХ 27/2012 г. за извършено престъпление по чл.78а от НК /чл.309, ал.1 от НК/ - докладчик – съдия Павлов - подсъдимата е призната за невиновна и е оправдана изцяло. Районна прокуратура е обжалвала решението пред Окръжен съд – град Кърджали, който е приел, че същото е правилно и законосъобразно и го е потвърдил;

- по НАХ 611/2012 г. за извършено престъпление по чл.78а от НК /чл.311, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК/ - докладчик – съдия Еланчева - двамата обвиняеми са признати за невиновни и са оправдани изцяло. Районна прокуратура е обжалвала решението пред Окръжен съд – град Кърджали, който е приел, че същото е правилно и законосъобразно и го е потвърдил;

- по НАХ 559/2012 г. за извършено престъпление по чл.78а от НК /чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК/ - докладчик – съдия Еланчева - един от двамата обвиняеми е признат за невиновен и е оправдан изцяло. Районна прокуратура е обжалвала решението пред Окръжен съд – град Кърджали, като все още няма резултат от въззивната инстанция;

Причините за постановяването на оправдателните присъди се свеждат най-вече до несъставомерност на деянията на подсъдимите по предявените им обвинения от обективна и/или субективна страна, липса на несъмнени доказателства за авторството на деянието, неизползване възможностите на чл. 222 и 223 от НПК от органите на досъдебното производство, водещо до промяна на показанията на подсъдими и свидетели в хода на съдебното следствие.


Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела през 2012 г.Съдия

Несв.дела в началото на периода

Постъ-

пили

дела


Общо дела за разглеждане


Свърш.

дела

Свършени в 3-мес.срок - % от общо свършените

Останали несвършени

дела


В.Спасов

49

330

379

352

327 – 93%

27

А.Момчилов

1

80

81

79

78 – 99%

2

А.Павлов

54

52

106

106

62 - 58%

0

В.Еланчева

1

255

256

219

194 – 88%

37

Д.Байданова

0

23

23

22

22 – 100%

1

Е.Попова

0

77

77

47

47 – 100%

30

З.Запрянова

25

321

346

318

285 – 90%

28

М.Гунчева

0

58

58

58

58 – 100%

0

Н.Калинова

1

58

59

59

59 – 100%

0

В дните по дежурство на гражданските състави в РС-Кърджали са разпределяни за разглеждане и наказателни дела - разпит пред съдия, искания за вземане на мярка за неотклонение, обжалване на взета мярка за неотклонение, обжалване на прокурорски постановления.

През 2012 година в РС- Кърджали са постъпили 569 искания по ЗЕС, от които 310 броя с гриф “поверително”. По 14 броя преписки беше отказан достъп по ЗЕС.

През годината е постъпило едно искане по чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, по което е отказано предоставянето на такъв на основание чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ, съгласно който достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация.ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
За да се прецени качеството на работа на всеки от наказателните съдии, следва да се направи анализ на резултата от въззивната проверка по делата.

Обжалваните наказателни дела от общ характер, приключили с присъда, са 53 броя. След въззивна проверка за същия период са се върнали 44 бр. дела, от които с потвърдена присъда са 23 бр. дела, 17 бр. - изменени и 4 бр. дела с отменена присъда, а за останалите 12 бр. няма резултат в края на отчетния период.

Обжалваните наказателни дела от частен характер, приключили с присъда, са 2 бр. След въззивна проверка за същия период са се върнали 2 бр. дела, от които изменени - 2 броя, за едно няма резултат.

Обжалваните наказателни дела по чл.78а от НК са 4 броя. След въззивна проверка са върнати 5 броя дела, които 4 броя са с потвърден съдебен акт, 1 изменено, за 1 дело няма резултат в края на отчетния период.

Обжалваните административно-наказателни дела, приключили с решение, са 197 бр. След въззивната проверка за същия период са се върнали 211 бр.дела, от които с потвърден съдебен акт са 146 бр.дела, изменени – 5 бр., отменени - 60 бр., а за 38 дела няма резултат.

Обжалваните частни наказателни дела са 27. След въззивна проверка са се върнали 25 дела, от които потвърдени –21, отменени – 4, а за 2 броя дела няма резултат.

В таблицата по-долу са отразени резултатите на съдиите, разглеждали наказателни дела, слез въззивна проверка на съдебните актове /присъди, решения и определения/.
Съдия

Общ

брой

Потвърдени

Отменени

Изменени

В.Спасов

56

36

10

1

А.Момчилов

5

4

0

0

А.Павлов

40

23

8

9

В.Петров

29

18

9

2

В.Еланчева

48

20

10

1

Е.Попова

9

2

0

0

З.Запрянова

146

88

27

12

М.Гунчева

6

2

3

0

Н.Калинова

2

1

1

0


* Забележка: Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода дела /част от които към датата на изготвянето му се намират във въззивна и касационна инстанции и не са приключили с влязъл в сила съдебен акт/, както и за всички приключили през периода дела /част от които са образувани и обжалвани през предходни периоди/.
Както при гражданските, така и при наказателните дела, голяма част на потвърдените присъди, решения и определения, върнати от въззивна инстанция, говори за добрата работа на съдиите в наказателното правораздаване. Следва да се отбележи сравнително ниския брой на обжалваните и протестирани съдебни актове, което е индиция за постановяването на справедливи и законосъобразни актове.

Отмяната на съдебните актове по наказателните дела се дължи на допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, а в някои случай и на технически грешки, водещи до противоречие между присъда и мотиви.

Съдиите спазват процесуалните срокове и приключват делата в разумни срокове. Отчитайки показателя “натовареност и качество на съдебните актове” /с оглед въззивната проверка/ считам, че наказателното правораздаване в Районен съд – Кърджали е на много добро ниво. Съдиите следят внимателно съдебната практика и проявяват активност за уеднаквяване практиката на съда, като участват активно в семинарите с наказателно-правна насоченост, организирани от НИП.


Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивната и касационна проверка, изводи.
След извършване на проверка по обжалваните и протестирани съдебни актове, издадени от РС- Кърджали, резултатите, изразени в табличен вид, са следните:
Вид дело

Общ брой обжалвани дела

Оставени в сила

Отменени изцяло

Отменени частично /изменени/

Граждански дела

/без търговски/

244

123

25

26

Търговски дела2

0

0

0

Наказателни дела341

194

68

25

Общо


587

317

93

51


По 54 броя наказателни и 72 броя граждански дела, към момента на изготвяне на доклада, няма резултат от по-горната инстанция.* Забележка: Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода дела /част от които към датата на изготвянето му се намират във въззивна и касационна инстанции и не са приключили с влязъл в сила съдебен акт/, както и за всички приключили през периода дела /част от които са образувани и обжалвани през предходни периоди/.
Изложените данни показват, че качеството на правораздавателната дейност на Районен съд - Кърджали, през отчетния период, е на сравнително добро ниво. Тук следва да се има предвид, че по голям брой обжалвани и протестирани дела все още няма резултат, което в една или друга степен ще се отрази на гореизложените показатели.

Най-общо, причините за цялостна отмяна на съдебни актове по наказателни и граждански дела, и постановяване на нови съдебни актове по същество, респективно връщане на делата за ново разглеждане от друг състав на съда, се свеждат до нарушение на материалния закон или допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на съответните съдебни актове.Средна натовареност за съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански и търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела.

Средната натовареност на съдиите в Районен съд- Кърджали през отчетната година, по видове дела се установява от следната таблица:

Вид делаНатовареност спрямо общ брой дела за разглеждане на един съдия по щат на база 12 месеца /бр./

Натовареност спрямо общ брой дела за разглеждане на един съдия по фактически отработени човекомесеца /бр./

Граждански дела40.81 бр.


47.78 бр.


Търговски дела0.07 бр.

0.09 бр.

Наказателни дела14.43 бр.


16.89 бр.


Общо


55.31 бр.


64.76 бр.От изложеното е видно, че по показател “натовареност” КРС е сред натоварените районни съдилища в областните центрове на страната.

МЕРКИ НА АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ:
За подобряване работата на съдиите при Районен съд - Кърджали, ежемесечно се изготвя справка за броя на разгледаните и забавените дела по съдии, като резултатите се обсъждат на общи събрания на съдиите при КРС. На тези събрания се поставят и обсъждат въпроси по конкретни казуси, с оглед уеднаквяване на съдебната практика на съдиите и за постигане на по-добри резултати в правораздавателната дейност.

С Решение по протокол №11/15.03.2012г., съдия Елеонора Здравкова Попова - Христова придоби статут на несменяемост, след проведена атестация по предложение на административния ръководител – председател на Районен съд – Кърджали.

Във връзка със заповед №59/12.03.2012г. на председателя на Окръжен съд – Кърджали, се извърши проверка в Районен съд – Кърджали. Проверката обхвана дейността на съда в периода от 01.01.2011г. – 31.12.2011г.

Със Заповед № ПП-01-50/03.05.2012г., на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна планова проверка на наказателните дела в Районен съд – Кърджали, с обхват на проверката от 01.01.2010г. до 31.12.2011г.

В изпълнение на Заповед №ПП-№1-69/19.09.2012г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна планова проверка на гражданските дела в Районен съд – Кърджали, с обхват на проверката от01.01.2010г. до 30.06.2012г.

Във връзка с издадените препоръки от тези проверки, бяха проведени общи събрания на съдиите при Районен съд Кърджали. Предприеха се необходимите мерки за отстраняване на допуснатите пропуски в дейността на съда.

Съдебният администратор следи цялостната работа на служителите, като при констатирани слабости и нарушения сигнализира председателя на съда.

Във връзка с изпълнението на проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза” през месец септември 2012 година между Районен съд – град Кърджали и сдружение “Център на НПО в Разград” беше сключено споразумение за сътрудничество, по силата на което съдът предоставяше информация и осигуряваше достъп на гражданските наблюдатели по определени видове дела, обхващащи темата за правосъдие за деца – младежко и детско правосъдие и по-конкретно – съдебните производства по Закона за закрила на детето, Семейния кодекс, Закона за защита от домашното насилие, Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Указа за борба с дребното хулиганство. В тази връзка, през месец декември 2012 година беше организирана съвместна пресконференция в сградата на съда, на която административният ръководител Валентин Спасов направи пред представителите на медиите анализ на наблюдаваните дела и коментар относно случайното наблюдение на делата, етичното поведение на магистратите и конфликта на интереси, както и отчетността, публичността и прозрачността в работата на Районен съд – град Кърджали.
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ :

През 2012 година в Районен съд – Кърджали работеха по щат трима държавни съдебни изпълнители.

В службата работят двама деловодители. 1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато са повече от един/.

Средно месечното постъпление на един държавен съдебен изпълнител възлиза на 8,25 дела.

Останали несвършени от 2011 година са 1 050 бр. изпълнителни дела, общо за сумата в размер на 9 346 899 лв. През 2012 година са постъпили 297 бр. изпълнителни дела, общо за сумата 3 085 520 лв. Или общо изпълнителни дела за разглеждане през отчетния период са 1 347 бр. с обща сума подлежаща на събиране в размер на 12 432 419 лв. 1. Брой на свършените изпълнителни дела /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.Средномесечната натовареност на свършените дела на един съдия изпълнител възлиза на 2,80 броя.


Име на съдията-

изпълнител

Юридически

стаж

Постъпили

дела

Свършени

дела

Събрани

суми

Росица Георгиева

8 г. 2 мес.

100

68

487693

Йорданка Костова

16 години

98

110

675829

Надежда Маргаритова

11 г. 6 мес.

99

48

219748

Прекратени чрез изплащане през отчетния период са 226 дела, изпратени на друг съдебен изпълнител са 8 дела, по други причини са прекратени 112 дела. В парична стойност тези показатели изглеждат така: събрана сума за отчетния период е 1 383 270 лева, от които суми по изпълнителни листове – 957 231 лева; такси – 94 170 лева; допълнителни разноски – 6 850 лева; приети други разноски – 173 479 лева и лихви – 151 540 лева.


Останали несвършени дела са 1001 броя с обща сума по изпълнителни листове в края на отчетния период е в размер на 5 812 734 лева.3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години.Районен съд - Кърджали - Изпълнителни дела


Година

Брой постъпили дела

Сума за събиране

Свършени дела

Събрана сума

Останали несвършени дела

Останала сума за събиране

2010

259

1 756 919

101

224 002

822

8 635 965

2011

398

2 022 833

134

2 070 030

1050

9 346 899

2012

297

3 085 520

226

1 383 270

1001

5 812 734
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница