Доклад за 2012 година е съобразен с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 2, б."а" от зсвстраница3/3
Дата13.01.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3


ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:

За 2010 г. са постъпили общо 259 броя изпълнителни дела, за 2011 г. – 398 броя, а за 2012 г. – 297 броя.

Постъпленията на делата и събраните суми по тях в “Съдебно-изпълнителна служба” при Районен съд – Кърджали, през последните три години е следната и може да се проследи по изготвените диаграми за общо постъпление на делата. Наблюдава се намаление на новообразуваните дела поради промените в Закона за съдебната власт и създаването на частни съдебни изпълнители, които за Кърджалийския съдебен район са двама.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.

В Районен съд – Кърджали, работят двама съдии по вписванията. Тяхната работа се осъществява в тясно сътрудничество с Агенцията по вписванията.


С П Р А В К А
за дейността на съдиите по вписванията при Районен съд – Кърджали, за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.:


 1. Брой незавършени преписки от предходната 2011 г. – няма

 2. Брой образувани преписки – 3 685 бр.

В това число:

  • Продажби - 1 135 бр.

  • Дарения - 290 бр.

  • Замени - 9 бр.

  • Наеми - 86 бр.

  • Аренди - 64 бр.

  • Законни ипотеки - 37 бр.

  • Договорни ипотеки - 181 бр.

  • Заличаване на ипотеки - 270 бр.

  • Възбрани - 318 бр.

  • Искови молби - 30 бр.

  • Обявени завещания - 8 бр.

  • Делби - 32 бр.

  • Констативни нотариални актове - 212 бр.

  • Актове за държавна собственост - 33 бр.

  • Актове за общинска собственост - 411 бр.

  • Други актове - 208 бр.

  • Отбелязвания - 156 бр.

3. Брой издадени удостоверения - 2170 бр.

4. Брой издадени преписи - 1304 бр.

5. Брой извършени справки - 313 бр.

През отчетния период съдиите по вписванията са отказали вписвания на 21 бр. молби, като обжалвани откази през текущата година са 3 бр., от които 1бр., потвърден отказ.
ІV.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 1. Сграда, оборудване, проблеми

Сградата, в която се помещават Районен и Окръжен съд – Кърджали, е масивна, четириетажна, находяща се в централната част на гр.Кърджали, бул.”Беломорски” №48. Същата е била “Дом за политическа просвета” на БКП, отнета в полза на държавата по Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюз на активните борци против фашизма и капитализма и БПС, като с Решение №444/27.10.1992 год. на Министерския съвет на Република България е предоставена безвъзмездно за стопанисване и управление на Министерство на правосъдието.

Районен съд гр.Кърджали ползва първи и втори етаж от сградата на Съдебната палата.

На първия етаж от сградата се намира офисът на банката, обслужваща съда, деловодство, регистратура, бюро “Съдимост”, съдебно-изпълнителна служба, съдебните зали №1 и №2, стаи, ползвани от Агенцията по вписванията, както и секретното деловодство.

На втория етаж се помещават архив, счетоводство, съдебните секретари, административния секретар, районните съдии, председателя на съда и съдебна зала №3.

Достъпност на входно-комуникативните пространства /включително обозначения с релефни надписи, уголемен шрифт и информационни табла, предназначени за хора в неравностойно положение/ и монтирането на такива, към настоящия момент няма поради липсата на средства.

През изтеклата година не бяха извършени ремонти поради липса на средства.


2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми. Инсталиране на отделни програмни продукти.
Започналото, през предходните години, решаване на проблема с компютъризирането на Районен съд - гр.Кърджали бе финализирано. Съдът има изградена компютърна мрежа.

От месец юли 2008 година в Районен съд - гр.Кърджали работи програмен продукт “Съдебно-административна система” /САС/ към “Информационно обслужване” АД. Системата работи успешно, като всички магистрати и съдебни служители са обучени да работят с нея. Промените и актуализациите в законите се извършват своевременно. На интернет-страницата на съда ежедневно се публикуват съдебните актове, справки за насрочени дела, справки за свършени дела и регистър по чл.235, ал.5 от ГПК.

Служба “Бюро съдимост” при Районен съд - гр.Кърджали работи с нова версия на Национална информационна система CSCS /АИС “Бюра съдимост”/. Предназначението на тази автоматизирана информационна система е:


 • да автоматизира и оптимизира извършените дейности в бюро “Съдимост”;

 • да автоматизира и оптимизира обслужването на граждани, учреждения, ведомства и организации при искания на свидетелства и справки за съдимост;

 • да автоматизира и ускори информационния обем между районните съдилища при искания на свидетелства и справки за съдимост за лица, родени на територията на други районни съдилища;

 • да изгради и поддържа централна база данни за всички осъдени лица и всички лица с наложени мерки по чл.78а НК, която да се използва за централно справочно обслужване и като резервна информационна система за всеки районен съд и др.

Всичко това води до по-точно и по-бързо обслужване на гражданите и институциите, което е приоритет в работата на съда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При осъществяването на своята дейност съдебните служители се ръководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица, както и професионалната етика на съдебните служители.

Съдии и съдебни служители взеха участие в семинари, както следва:


Тема, място, дата

Обучаваща организация

Участници

1. “Защита на класифицираната информация в съдебната система” – град София, 01.03.-02.03.2012 г.

НИП


Здравка Иванова Дечева-Запрянова - съдия

2. Работна среща на “Форум на съдилищата” – гр.Обзор, 07.06.-08.06.12 г.

Форум на съдилищата

Валентин Костадинов Спасов – председател на РС - Кърджали

3. Семинар “Престъпления, свързани със здравеопазването” – град София,

13.06.-15.06.2012 година


НИП


Здравка Иванова Дечева-Запрянова - съдия

4. Семинар за откриване на проект - град Варна

Проекта

Хафизе Джевдет Адем - Мустафа – съдия по вписванията

5. “Задължително функционално обучение по сигурност на автоматиризирани системи и мрежи за класифицирана информация” – град Стара Загора, 05.07.-06.07.2012 г.

Институт за следдимпломно обучение

Пламен Славчев Петков – системен администратор

6. Работна среща на съдебните администратори и административните секретари – град Кърджали,

05.07.2012 г. – 06.07.2012 г.


Валентина Василева Павлова – съдебен администратор

Златка Митрева Борисова – административен секретар7. Двудневен тренинг по проект “Правосъдие близо до хората – втора фаза” – Стара Загора,

28.09.-29.09.2012 годинаЦентър на НПО –

Разград


Здравка Иванова Дечева-Запрянова - съдия

8. Работна среща на съдебните администратори и административните секретари – Цигов чарк
Валентина Василева Павлова – съдебен администратор


9. Кръгла маса по Проект “Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги” – град Трявна,

31.10.2012 г. – 03.11.2012 г.Българска асоциация на съдиите по вписванията

Радка Колева Колева – съдия по вписванията

Трябва да се отбележи фактът, че поради непрекъснато повтарящите се теми за семинари, организирани от НИП, през 2012 година нямаше служители, които да бъдат изпратени на обучение, а всяко едно обучение допринася за по-добра и ефективна работа. Честите промени в нормативните актове налага необходимостта НИП да разнообразява темите за обучения и семинари с оглед подобряване професионалната квалификация на всеки един съдебен служител.

Действащата Комисия, назначена със Заповед на Председателя на Районен съд гр.Кърджали, разгледа работните планове на всеки един служител.

Проведена бе междинна среща със служителите за обсъждане на постигнатите до средата на периода цели и набелязаните мерки за осъществяването им. Атестирането приключи, като на всеки атестиран служител бе поставена крайна оценка, съгласно изискванията и показателите в ПАРОАВАС. След проведено обсъждане, Комисията изрази становището си относно повишаване в по-горен ранг на трима съдебни служители. Със Заповед на Председателя на Районен съд – Кърджали бяха подписани допълнителни споразумения със служителите, получили по-висок ранг.

През 2012 година няма постъпили сигнали в Районен съд гр.Кърджали за корупция, измами, нередности, нарушения и други. В съда са въведени антикорупционни процедури с постоянно действаща комисия, назначена със заповед на Председателя на съда, регулираща извършването на проверки на сигнали за корупция, нарушения, индикатори за измами и нередности и тяхното докладване.

Съгласно чл.167, ал.3 от ПАРОАВАС бе назначена постоянно действаща Комисия, която извърши подбор на материалите, подлежащи на унищожаване и се състави опис, който бе утвърден от Председателя на съда. Съставеният Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение бе одобрен от Държавна агенция “АРХИВИ” Териториален държавен архив - Кърджали.

През отчетния период работата на бюро “Съдимост” се е запазила по обем, като по молби за издаване на свидетелства за съдимост са издадени 5336 броя, а справките за съдимост са 3700 броя, като е налице увеличение на броя им спрямо миналата година. Организацията на работа бе на необходимото ниво и бюрото издаваше свидетелствата в срок. С въвеждането на компютърната програма чувствително се облекчи работата на службата.

Всички констатирани слабости в работата на съда бяха обсъждани и порицавани на провежданите общи събрания на съдиите и служителите в съда, като грубите нарушения през отчетния период бяха санкционирани. Своевременно се вземаха необходимите мерки за отстраняване на констатираните и допускани пропуски и слабости, както от съдиите, така и от служителите от съдебната администрация, свързани с движението на делата и тяхното решаване.Приложения:
1. Отчет за работата на Районен съд – Кърджали за 2012 г.

2. Отчет по наказателни дела на Районен съд – Кърджали за 2012 г.

3. Отчет по гражданските дела на Районен съд – Кърджали за 2012 г.

4. Справка за дейността на съдиите в Районен съд – Кърджали за 2012 г. /граждански дела/.

5. Справка за дейността на съдиите в Районен съд – Кърджали за 2012 г. /наказателни дела/.

6. Отчет за дейността на държаните съдебни изпълнители в Районен съд – Кърджали за 2012 г.

7. Справка за резултатите от работата по съдебното изпълнение през 2012 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД –

ГРАД КЪРДЖАЛИ:

/В.СПАСОВ/
31.01.2013 година

град Кърджали1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница