Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Гстраница4/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Приоритет „Заетост“

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е водеща отговорна институция за изпълнение на целите в приоритет „Заетост” на Стратегията.

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, като основен посредник на пазара на труда, реализират активна политика, приоритетно насочена за подпомагане социално-икономическата интеграция на етническите малцинства и другите групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми.

Интеграцията им е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското им образователно и квалификационно ниво, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени. Във връзка с това и в изпълнение на изискванията и препоръките на национални и международни документи и инициативи, касаещи подпомагане интеграцията на ромите, Агенцията по заетостта изпълнява различни дейности и инициативи, имащи за цел повишаване пригодността за заетост и обучение на безработните роми, чрез насърчаване и мотивиране включването им в различни обучения, в програми и проекти за заетост.

В тази връзка Агенцията по заетостта разработва годишни планове които се осъществяват от местните, териториални структури в страната – дирекциите „Регионална служба по заетостта” (ДРСЗ) и дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ). По този начин предвидените дейности по изпълнението на Стратегията за интегриране на ромите се свеждат за реализация на местно ниво. Финансирането на дейностите на местните структури е за сметка на бюджета на Агенцията по заетостта за активна политика на пазара на труда и ОП РЧР.

Местните структури на Агенцията по заетостта си взаимодействат с другите представители на местната власт и с представителите на ромските граждански организации по места и участват активно в изготвянето и реализирането на областните и общински планове по изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите. Разработените планове регламентират насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите, чрез провеждането на срещи, кръгли маси, семинари, дискусии и кампании с ромските организации по места.

Териториалните структури на Агенцията по заетостта си сътрудничат и търсят съдействието на неформални лидери и официални представители на гражданските ромски структури по места при реализирането на редица инициативи, касаещи подпомагане интеграцията на безработните лица от ромски произход. Съдействието на гражданските структури се търси за мотивация на лицата за участието им в програми и проекти за заетост и обучение, за участие в специализираните трудови борси, насочени към ромската общност, при подбора на подходящи лица за работа като медиатори и др.

Местните структури на Агенцията по заетостта участват в организираните семинари, кръгли маси и други инициативи на ромските граждански структури, насочени в подкрепа интеграцията на ромите. Съвместно с други представители на местната власт и на ромски организации, служители на ДРСЗ и ДБТ и ромски медиатори, участват в местни инициативни групи за работа в помощ интеграцията на ромите по места.

Агенцията по заетостта оказва методическа помощ на териториалните си структури по места, относно изпълнението на предвидените дейности. В помощ при изработването и реализирането на областните и общински планове, касаещи интеграцията на ромите и усвояването на Европейските структурни фондове, Агенцията по заетостта предостави на местните си структури „Ръководство за местните власти”, изготвен от Европейската мрежа за социално приобщаване на ромите. В редица Дирекции „Бюро по труда“ в страната са назначени трудови посредници – ромски медиатори, които работят активно с представителите на ромската общност, в помощ интеграцията им на пазара на труда.


През 2014 г. се наблюдава подобряване на ситуацията на пазара на труда. По данни от Наблюдението на работната сила, провеждано от Националния статистически институт (НСИ) през 2014 г. заетостта нараства, а безработицата намалява в сравнение с 2013 г.

Броят на заетите и коефициентът на заетост нарастват. През 2014 г. заетите лица на възраст 15-64 г. нарастват с 38 хил. в сравнение с 2013 г. и достигат 2 927.4 хил. Коефициентът на заетост за населението от същата възрастова група е 61% - с 1.5 процентни пункта (п.п.) по-висок спрямо 2013 г. Броят на заетите лица с основно и по-ниско образование се увеличава с 33 хил. спрямо 2013 г. и достига 331.3 хил.

Броят на безработните и коефициентът на безработица (по данни на НСИ) намалява. През 2014 г. безработните намаляват с 51.8 хил. в сравнение с 2013 г. и броят им през 2014 г. е 384.5 хил. Наблюдава се положителна тенденция на намаление на безработицата сред младежите и продължително безработните. През 2014 г. коефициентът на младежка безработица (15-24 г.) е 23.8%, като в сравнение с 2013 г. намалява с 4.6 п.п. Коефициентът на продължителна безработните е 6.9% или с 0.5 п.п. по-нисък спрямо 2013 г.

Безработните лица, регистрирани в бюрата по труда през 2014 г. намаляват в сравнение с 2013 г. По данни на Агенцията по заетостта през 2014 г. средномесечният брой на регистрираните в бюрата по труда безработни е 366 470 или с 4 910 по-малко спрямо 2013 г.

Във връзка с изпълнението на Националния план за действие по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и международната инициатива Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г., в плана за 2014 г. беше планирано 17 550 безработни лица от ромски произход, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), да бъдат включени в различни дейности за повишаване конкурентността им на пазара на труда, осигуряване на заетост и за насърчаване на предприемаческата им култура. Планът е изпълнен на 160%, като са обхванати общо 28 0594 лица. В сравнение с 2013 г. е постигнат ръст от 21%, когато са били обхвани 24 608 безработни роми в различните дейности.

Реализирането на планираните дейности се изпълняват със средства от бюджета на Агенцията по заетостта за активна политика на пазара на труда и ОП РЧР. Различните дейности и показатели са част от плана за действие на Агенцията по заетостта за съответните години.

Броят на включените лица за повишаване на пригодността им за заетост и квалификация през 2014 г. е 14 937, при план 6 100, както следва:

- в индивидуални и групови форми за професионално ориентиране и мотивация за активно поведение на пазара на труда – 13 862 лица;

- в обучение за придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и ограмотяване – 1 075 лица, като 522 от тях са по ОП РЧР.

Осигурена е заетост на 13 108 лица, при план 11 300, чрез включването им в различни програми, проекти, насърчителни мерки за заетост и на първичния пазар на труда. Най-много са започналите работа лица по програми и проекти за заетост и обучение – 6 994, като 4 333 от тях са по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, а 1 677 по проекти на ОП РЧР. На първичния пазар на труда устроените на работа лица са 6 032 лица, а 82 безработни лица са включени в заетост по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ.

Относно насърчаването на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес, 14 лица, при план 150, са включени в дейности за мотивиране и обучение, 13 в мотивационни курсове, а едно лице - в обучение за стартиране и управление на собствен бизнес.

Неизпълнението на този показател в плана се дължи най-вече на ниската мотивация, инициативност и финансови възможности на безработните лица, на организационни и други причини.

Във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, през 2014 г. 2420 безработни младежи от ромски произход, на възраст до 24 г., са включени в различни дейности, както следва:

- в мотивационно обучение, професионална квалификация и ключови компетентности – 216 лица;

- в стажуване и чиракуване – 2 лица;

- в заетост, по насърчителни мерки, програми, ОП РЧР и първичен пазар на труда – 2202 лица.

Относно насърчаването на социалния и граждански диалог, в подкрепа на трудовата реализация на ромите, през 2014 г. от ДБТ са проведени 151 срещи, при план 140, с ромски лидери и организации по места.


Схема „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда”. Схемата  предвижда подбор и назначаване в бюрата по труда на трудови медиатори за работа с представители на неравнопоставените групи на пазара на труда, като за 2014 г. 57 медиатори са работили в 52 Бюра по труда, като в 5 от тях са работили по двама души. От медиаторите 38 са жени, 15 от които с висше образование.

От 2008 г. започна реализацията на Националната програма „Активиране на неактивни лица”, която има за цел активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, повечето от които са лица от ромската общност. За постигане на тази цел, в ДБТ са назначени на работа безработни лица от ромски произход, като „трудови посредници – ромски медиатори”.

Ромските медиатори обслужват търсещите работа лица в ДБТ и изпълняват специфичната дейност и цел на програмата, а именно, мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от ромски произход, за регистрация и ползване на посредническите услуги на ДБТ за заетост и обучение. Във връзка с това, медиаторите провеждат информационни кампании, индивидуални и групови срещи с неактивните и обезкуражените лица на терен, в кварталите и селищата, обслужвани от ДБТ, с по-компактно ромско население. Провеждат срещи със социални партньори, представители на НПО и др.

В резултат от действието на програмата и дейността на медиаторите, към края на годината, в ДБТ са регистрирани 10 923 неактивни и обезкуражени лица. От тях 2 500 лица са реализирани, като 2 167 са устроени на работа, а 333 лица са включени в различни обучения.

Националната програма „Активиране на неактивни лица” ще се изпълнява и до края на 2017 г., във връзка с доказаната ефективна работа на ромските медиатори. В рамките на Националната програма с трудните клиенти на Дирекции „Бюро по труда“, както и с клиентите със специфични потребности работят мениджъри на случай /кей-мениджъри/ и психолози, назначени по програмата. Средствата за изпълнение на дейностите по програмата през 2015 г. са в размер на 1 278 639 лв.

За надграждане на уменията им в работата с неактивните лица и местните администрации, през 2011 и 2012 г. ромски медиатори са участвали в обучения по програма ROMED на Съвета на Европа. В края на 2013 г. и през 2014 г. същите обучения по програма ROMED са проведени в шестте планови икономически региони за други ромски медиатори, организирани от Сдружение „Разнообразни и равни”, по проект „Уязвимите овластени”.

Акцент в програмата „Активиране на неактивни лица” са младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ), и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение, връщане в образователната система и/или заетост. По програмата, включително с подкрепата на назначените в ДБТ ромски медиатори, са активирани (регистрирани в ДБТ) повече от 3 хил. младежи до 29 г. (от тях 2 104 младежи до 24 г.). Програмата бе допълнена с нов под-компонент за „младежки медиатори“ в рамките на компонент „Работа с неактивните лица“. Допълненията в Програмата касаят наемането на младежки медиатори в общинските администрации на общини, с висок брой неактивни младежи, които не работят и не учат. Младежките медиатори ще бъдат млади образовани хора, които ще идентифицират и достигат до неактивните младежи в общността и ще ги мотивират, подпомагат, насочват към интеграция на пазара на труда или включване в обучение/образование. Информират всеки младеж относно предоставяните услуги и възможности за реализация на пазара на труда. На всеки новорегистриран безработен младеж се изготвя индивидуален план за действие в деня на регистрацията, който се актуализира в процеса на съвместна работа. На младежите се предлага работа (субсидирана или на първичния пазар на труда) или обучение (обучение за професионална квалификация, за придобиване на ключови компетентности; за продължаване на образованието) до края на 4-тия месец от регистрацията им в бюрата по труда, в зависимост от профила и на индивидуалния му план на всеки.

По Националната програма „Активиране на неактивни лица” работят и психолози и мениджъри на случай, чиято дейност е описана в рамките на действията за интегриране на пазара на труда. При индикатор за 2014 г. 75 000 изготвени индивидуални планове за действие, до 31.12.2014г. са изготвени 111 327 индивидуални планове. За изпълнението на новите дейности по Програмата е осигурено финансиране, в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2015 г.

Агенцията по заетостта девета година по ред организира и провежда специализирани трудови борси, насочени към ромската общност.

Целта на борсите е да подпомогне трудовата реализация на безработните лица от ромски произход, чрез улесняване достъпа им до информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с работодатели.

През 2014 г. Агенцията по заетостта проведе 4 специализирани трудови борси (две през 2013 г.), насочени към ромската общност – в гр. Стралджа, гр. Пазарджик, гр. Чирпан и гр. Пловдив, кв. Столипиново. На тях са присъствали 438 търсещи работа лица и 34 работодатели, които са обявили 313 СРМ. Броят на започналите работа лица е 299, като 265 от тях са регистрирани в ДБТ.

Регистрираните безработни лица в ДБТ, представители на ромската общност, се включват и във всички други реализирани дейности от Агенцията по заетостта, насочени към търсещите работа лица – програми, проекти и насърчителни мерки, ориентирани към осигуряване на заетост на продължително безработни, хора с увреждания, младежи и др.Националната програма „От социални помощи към заетост“ е предназначена за осигуряване на заетост на трудоспособни безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, които са обект на месечно социално подпомагане и по конкретно към продължително безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”:

  • член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и семейството е обект на месечно социално подпомагане;

  • безработен самотен родител/осиновител, който е обект на месечно социално подпомагане;

  • безработни лица на месечно социално подпомагане до 29-годишна възраст.

През годината са включени в заетост 33 388 лица, изразходвана сума 21 068 439 лв.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. през 2014 г. в дейности по схемите от приоритетна ос 1 са включени общо 1134 лица, които са се идентифицирали като роми, като над 90% от тях са участвали в дейности по схема „Подкрепа за заетост“.

Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.11 “Подкрепа за заетост”. Схемата се реализира от 2012 г., като има за цел оказване на подкрепа за заетост за срок от 6 до 12 месеца и обучение на безработни от етническите малцинства, трайно безработни лица и такива с ниска професионална квалификация и недостиг на умения. Тя предвижда обучение на безработните лица под ръководството на наставник по ключова компетентност, необходима за адаптиране към условията на новото работно място. През 2014 г. в схемата са включени 16 258 лица, от които 1049 са се идентифицирали като роми. Общият брой на лицата, започнали работа в рамките на „Подкрепа за заетост“ към края на 2014 г. достигна 41 375, от които близо две хиляди са се идентифицирали като роми. През септември 2014 г. бюджетът на операцията бе увеличен до 183 044 541 лв., което я направи една от най-мащабните операции в рамките на ОП РЧР.Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.12 “Първа работа”. Това е друга схема, която се реализираше активно през 2014 г., като целта на операцията е да осигури заетост на млади безработни до 29-годишна, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане. За периода до 31.12.2014 г. по проекта е постигнато следното: Включените в обучение са 3 365 лица при основен индикатор 2 330 ( постигнато изпълнение 144 %). От успешно завършилите обучение 3 319 безработни младежи, 3 138 са включени в заетост при индикатор 2 100 (постигнато изпълнение 149 %). Делът на включените в схемата роми е 5%.

Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 “Ново работно място”. Операцията има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Осигурява се възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя. През 2014 г. в дейности по схемата са включени близо 2 500 младежи, като едва 31 от тях са роми, като представлява по-нисък дял от средния за приоритетна ос.

Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”. През отчетния период в обучение са включени 1 052 лица, от които 319 лица в обучение по професионална квалификация и 733 по ключови компетентности. Успешно завършили през целия период на изпълнение на схемата са 6 437 лица (98,37% от включените в обучение при целева стойност 80% от включените в обучение) – 3 208 от тях са придобили / повишили нивото си на професионална квалификация, а 3 229 са приключили успешно курс за придобиване на ключови компетентности. През 2014 година успешно са завършили обучение по професионална квалификация 2 307 лица, а 1739 лица са придобили ключови компетенции.

Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. През отчетния период в обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация няма включени лица. Успешно завършили през същия период са 48 безработни лица. В субсидирана заетост са включени 70 от успешно приключилите обучение лица, като 10 % от тях са се определили като роми.

Към края на 2014 година общо за периода на изпълнение на схемата в двете й части броят на лицата, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация е 2 241. Успешно завършилите лица са 1 997 или 89% от всички включени в обучение лица, а включените в стажуване лица са 1 503.Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. Схемата приключи на 31.12.2014 г., като общият брой на включените лица в обучения за повишаване на професионалната квалификация през целия период на изпълнение на схемата достига 58 855, което е близо 93% от стойностите на индикаторите. Към 31.12.2014 г. броят на успешно завършилите професионални обучения достигна 57 792. По този начин от стартирането на схемата до сега е постигната успеваемост от 98% при целева стойност 80%. За целия период на изпълнение на схемата в заетост са включени 53 977 лица.

Схема за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 “Интегра” има за цел да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход. По схемата бенефициенти са общините – Видин, Дупница и Девня. Допустимите дейности по схемата са обособени в следните четири направления - „Достъп до заетост”, „Достъп до образование”, „Социално включване” и ”Мерки за трайна десегрегация. През отчетния период по схемата са активирани 150 лица за включване на пазара на труда, 400 домакинства са получили индивидуални консултации, на 875 лица са разработени индивидуални оценки, 140 лица са започнали работа.
Регионални програми за обучение и заетост с държавен бюджет- изразходвани средства за 2014г г. в размер на 4 866 005 лв. Програмите са предназначени по-конкретно за безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 24г. вкл.; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица. Осигуряват заетост на включени в програмата лица за срок не по-малко от 6 месеца.

През 2014 г. са реализирани 256 програми, осигурена е заетост на 20 171 лица.

Към МТСП функционира Фонд „Социална закрила” чиято цел е финансова подкрепа за проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на социални групи в риск чрез предоставяне на нов вид социални услуги в общността; подобряване условията на живот на лица в риск; организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението и др.. От началото на 2014 г. се забелязва тенденция на нарастване на постъпилите и финансирани проекти от фонд „Социална закрила“ за организиране на мероприятия, които са насочени предимно към етническите общности. През 2014 г. са подкрепени 8 такива проекта/мероприятия, за сравнение през 2013 г. – 4, а през 2012 г. са подкрепени 2 проекта.
Агенция за социално подпомагане

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) е нов инструмент за периода 2014-2020 г., който ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност и лишения. Финансовият ресурс по програмата е предназначен за реализиране на политики в сферата на борбата с крайните форми на бедност и социалното изключване в Република България.

Програмата е инструмент, чието реализиране допринася пряко за изпълнението на една от водещите цели на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това е целта за намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване в ЕС с 20 млн. души.

Оперативната програма, финансирана от ФЕПНЛ, очертава рамката за разпределянето на хранителни продукти за най-нуждаещите се лица, в съчетание със съпътстващи мерки за подкрепа за социално включване.

Със средства от Програмата ще се реализира подпомагане с храни като основно материално лишение, обособено в два основни типа операции, както следва:  • Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти.

  • Предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии

Механизмът за включване на най- нуждаещите се лица се основава на критериите за достъп до социално подпомагане. Правото на социални помощи е обвързано с индивидуална оценка на всеки конкретен случай и преди да бъде отпусната социална помощ, всеки кандидат е посетен от социален работник на място. Лицата, които ще получават подкрепа по програмата ще бъдат, както следва:

Под формата на индивидуални пакети хранителни продукти - лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление.

Под формата на топъл обяд - подкрепата ще се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; Скитащи и бездомни деца и лица.

• Подкрепа по програмата ще получават и лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение. За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получат от програмата - с индивидуални пакети с храна или под формата на топъл обяд ,както и начинът по който ще бъде предоставена помощта.

С Решение 632 от 08.09.2014г. за изменение на Решение № 792 от 17 декември 2013 г. на Министерски съвет, Агенцията за социално подпомагане е определена за Управляващ орган (УО) на Оперативната програма, която се финансира по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на съвета, от 11 март 2014г.

Проект на оперативната програма е одобрен от Тематичната работна група за разработване на ОП ФЕПНЛ, след което е одобрен от Министерския съвет (МС) на негово заседание, проведено на 10.09.2014г.

След консултации и съгласуване с Европейската комисия, Оперативна програма е одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 05.12.2014г.

На 16.12.2014г. беше създадена междуведомствена експертна работна група за разработване проект на нормативен акт – Постановление на Министерски съвет, което да бъде прието в началото на 2015г. и да създаде национални правила, конкретно касаещи Фонда, чрез които да се предостави възможност за стартирането на програмата и гарантиране на надеждността на системите за управление и контрол, като съществено условие за успешно реализиране на мерките. Постановлението на Министерски съвет е прието и е обнародвано в Държавен вестник на 27.02.2015г. От 16.03.2015г. стартира поетапно изпълнението на предвидените в Оперативната програма операции.


МТСП е управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По ОП РЧР се финансират интервенции, насочени към интеграция на пазара на труда, подобряване достъпа до образование и обучение, мерки, подкрепящи социално включване на уязвими групи. Представители на секретариата на НССЕИВ бяха част от тематичната работна група за изработването на програмата. Представители на гражданския сектор – също. Редица предложения бяха направени и приети. Служители на секретариата на НССЕИВ участват в Комитета за наблюдение на ОП РЧР.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е първата за България одобрена оперативна програма за новия програмен период.

Тя очертава помощта на Европейския социален фонд за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в няколко ключови области: пазар на труда (вкл. младежка заетост, обучение и квалификация, борба с безработицата), социално включване (вкл. интеграция на ромите, де-институционализация, развитие на модерни социални услуги и социална икономика) и модернизация на публичните политики.

В рамките на новия програмен период са осигурени 2135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.

31% от бюджета на Програмата са предвидени за намаляване на високия риск от бедност и социално изключване и ще са насочени към хората с увреждания, към осигуряване на по-високо качество на живот на децата, на маргинализираните общности като ромите. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

Близо 86 милиона лева ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и условията на труд.Първото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се проведе на 12 декември 2014 г. Членовете на комитета одобриха и една от операциите, която е ключова за НССЕИВ - «Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.» (ПО 3).

Комитетът за наблюдение (КН) одобри създаването на три подкомитета в следните области: пазара на труда, социалното включване, интеграция на ромите.

Подкомитетат в областта на интеграция на ромите ще: подпомага работата на управляващия орган (УО) при разработването на критерии за избор на операции, както и по отношение на функциите, свързани с оценка на програмата. В състава на подкомитета влизат представителите в КН на: Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане; Министерство на здравеопазването; Министерство на образованието и науката; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ и дирекция „Социално включване“; НПО, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; Секретариата на НССЕИВ; УО и Централното координационно звено (ЦКЗ); експерти от други институции/ организации: МЗ; НПО, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи (представители от одобрените съгласно Механизъм организации, които са част от групата, но са извън състава на КН по заповед); НСОРБ; НССЕИВ и други институции/организации съгласно решение на подкомитета.

Неправителствените организации, членове на НССЕИВ, излъчиха за представители в подкомитета: г-н Румян Сечков, фондация „С.Е.Г.А.“ за основен член и г-н Радостин Манов, сдружение „Разнообразни и равни“, проф. Ивайло Търнев, фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и д-р Елена Кабакчиева, фондация „Здраве и социално развитие“.
Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 (ОП РЧР 2014-2020 г.) през новия програмен период ще спомогне за социално-икономическата интеграция на ромската общност, използвайки:

  • Териториален подход

Основно в рамките на приоритетните оси 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места”, ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”и ос 4 „Транснационално сътрудничество ще се използват мейнстрийм и целеви подход. В рамките на „Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, приоритетна ос 2, подкрепа ще получат мерките, насочени към лица, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

  • Интегриран подход

През новия програмен период във връзка с интеграцията на маргинализирани общности, ще продължи подкрепата на интегрирани мерки чрез координационен механизъм между двата фонда ЕСФ и ЕФРР. Като отправна точка за планирането на интервенциите ще бъдат взети резултатите от изпълнението на операция BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „ИНТЕГРА”, която се реализира с подкрепата на ЕСФ през периода 2007-2013 г. на територията на общините Видин, Девня и Дупница.

Операцията се изпълнява координирано с процедура BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, финансирана по Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на двете операции е повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности. Интегрираният подход се изразява в съчетаване на мерки за подобряване жилищните условия (ЕФРР) с такива за заетост, образование, социални и здравни услуги (ЕСФ). Операциите допринасят и за изграждане на капацитет на местните общности, бенефициенти по проектите, да планират и изпълняват инициативи за преодоляване предизвикателствата пред интеграцията на маргинализирани групи и общности от сегрегирани квартали и градски територии.

Освен това по две от програмите, съфинансирани от ЕСФ, а именно ОП РЧР 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020 г.) се предвиждат осъществяването на механизми за координирано изпълнение на операции и когато това е приложимо – чрез „интегрирани операции”, ОП НОИР ще допълни инициативите по ОП РЧР, предоставяйки подкрепа за подобряване достъпа до образование на целевите групи. По този начин подкрепата за най-маргинализираните групи от населението ще включва предоставянето на цялостен „социален пакет”, атакуващ едновременно всички проблеми, възпрепятстващи интеграцията на целевите групи в българското общество.

В рамките на втора приоритетна ос на ОП РЧР 2014-2020 г., „Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” ще даде възможност за реализации на различни действия и кампании за преодоляване на негативните стереотипи. Част от примерните дейности, който биха могли да бъдат реализирани в това направление са ; общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване, подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики, инициативи за преодоляване на негативните стереотипи; инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства) и др.

В края на 2013 г., с протоколно решение № 51 / 18.12.2013 г., Министерският съвет (МС) одобри Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ). Планът обхваща периода 2014 – 2020 г. и е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта. Съгласно Препоръката, Гаранцията за младежта изисква младите хора да получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е създаден Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ, под председателството на министъра на труда и социалната политика; заместник-председател е ресорният заместник-министър в МТСП, секретар е националният координатор на Гаранцията за младежта за България, а секретариат – дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП. В състава на Съвета участват представители на министерствата: на образованието и науката, на младежта и спорта, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, както и представители на Националното сдружение на общините в Р България, представителните на национално ниво организации на работниците и служители, на работодателите, на младежките организации.По предложение на Европейската комисия, в състава на Координационния съвет се включиха представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) - организации на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, представени в НССЕИВ. Неправителствените организации, членове на НССЕИВ, излъчиха за представители в Координационният съвет г-н Радостин Манов, сдружение „Разнообразни и равни“ и д-р Елена Кабакчиева, фондация „ Здраве и социално развитие“.

Министерство на земеделието и храните

Като част от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) подходът ЛИДЕР допринася за постигане на целите на интеграция и подобряване социалното и икономическото състояние на населението от малцинствените групи в България. По данни на финансираните 35 местни инициативни групи (МИГ), които изпълняват своите стратегии за местно развитие през програмния период 2007 – 2013 г., по подхода ЛИДЕР са постигнати следните резултати:

• Представители на ромския етнос в Общото събрание/Управителния съвет на одобрените местни инициативни групи – 24 души;

• Проведени обучения, насочени към роми – 214 бр.;

• Обучени, информирани и консултирани потенциални бенефициенти за разработване на проекти по ПРСР от ромски произход – 593 души;

• Постъпили проектни предложения от представители на малцинствата – 176 бр.;

• Одобрени/финансирани проекти - 15 бр.;

• Одобрени/финансирани проекти – субсидия 1 162 881,13 лева.

МИГ„Берковица – Годеч” е одобрила проект на земеделския производител Цанка Йонова - “Създаване ново насаждение от орехи на площ от 29,876 дка в землището на гр. Берковица и закупуване на специализирана земеделска техника”. Стойността на проекта е 133 322,24 лв., като одобрената субсидия е в размер на 65 542,14 лв. Проектът има за цел подобряване цялостната дейност на кандидата и конкурентоспособността на земеделското му стопанство чрез създаване на нови площи с трайни насаждения и въвеждането на подходяща техника и технологии, осигуряващи модернизирането на производствените условия и допринасящи за производството на качествени местни земеделски продукти. По проекта има сключен договор за изпълнение, като дейностите все още се изпълняват.

МИГ „Белово, Септември, Велинград” е одобрила проект „Технологична модернизация на земеделския производител Илия Георгиев Стефанов за закупуване на земеделска техника. Стойността на проекта е 81 815,00 лв., а одобрената субсидия - 37 036,20 лв. Реализирането на дейностите ще допринесе за модернизиране на стопанството чрез внедряване на нова и производителна техника за обработване на почвата и третиране на овошките, ще доведе до минимизиране на загубите, ще повиши ефективността на производството и ще осигури независимост на кандидата от доставчици на услуги със селскостопанска техника и ще доведе до насърчаване на предприемачеството сред активната част от населението. По проекта има сключен договор за изпълнение, като дейностите все още се изпълняват.

Със средства от стратегията за местно развитие МИГ „Карнобат” финансира два проекта с бенефициенти, представители на малцинствата.

• Проект 1 „Повишаване ефективността на строителният процес чрез закупуване на телескопичен повдигач с висока проходимост” по мярка 312 на „Партньори-А.Т.” ЕООД. Инвестицията, която възнамерява да направи кандидатът възлиза на 97 201,93 лв.

• Проект 2 „Закупуване на машини и автомобил за предоставяне на услуга за събиране и пране на спално бельо, почистване на офиси и домове” по мярка 312 на ЕТ „СЪНЛАЙТ на Анелия Казакова“ със сума на инвестицията – 97 330,93 лв.

По проектите има сключени договори за изпълнение, като дейностите все още се изпълняват.

“Росмари 2012” ЕООД е получила финансиране от стратегията за местно развитие на МИГ „Ябланица – Правец”. Фирмата кандидатства с проектно заявление за изграждане на индустриално помещение – склад за инвентар. Стойността на проекта е 60 096,30 лв., а одобрена субсидия – 42 067,41 лв. Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване качеството на работа на фирмата и повишаване на пазарния й дял на местния пазар за подемно-транспортни машини, електро и мотокари и електроплатформи. Чрез финансиране на проекта е изграден складов капацитет за съхранение на текущите активи на бенефициента, повишени са ефективността и приходите на фирмата и са разкрити 2 нови работни места.

Още информация за подкрепени дейности по ПРСР – на стр. 38-39, приоритет „Жилищни условия“.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) осигурява равни възможности за участие на различни етнически групи, включително ромското население. Решаването на проблемите на интеграцията на ромите ще бъде взето предвид от местните общности в разработването и прилагането на техните стратегии за местно развитие в изпълнение на мярка 19 Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 – 2020 г.

В рамките на прилагането на тази мярка:

• В рамките на прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ местните общности ще имат възможност да извършват различни проучвания и дейности за консултации. Те ще бъдат в състояние да направят оценка на нуждите на уязвимите групи и да разработят мерки в рамките на своите стратегии, за да постигнат целите на стратегията за равноправно интегриране на ромите в българското общество чрез създаване на възможности за заетост и самонаемане.

• В рамките на прилагането на подмярка 19.1 и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ местните инициативни групи могат да извършват дейности, насочени към специализирано обучение на групи в неравностойно положение и ако е възможно да се привличат специалисти - ромски експерти и организации, които ще извършват тези обучения и ще участват в процеса на стратегическо планиране.

• Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като се нарича местно развитие в рамките на ЛИДЕР, и може да получава подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

През програмния период 2014 - 2020 бенефициентите по мярка 19 ВОМР ще могат да получат финансиране по линия на ЕСФ. В тази връзка местните общности ще имат свободата да разработят мерки, които се базират на характеристиките на конкретната територия и които са базирани на местните потребности и потенциал. СМР следва да включва интегриран подход за подкрепа на засегнатите от бедност, дискриминация или социалното изключване групи от територията. Въз основа на опита при изпълнението на подмярката за подготвителни дейности през програмния период 2007 – 2013 г. подкрепата за изграждане на капацитет, информираност, обучения и създаване на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие трябва да продължи и през настоящия програмен период, тъй като по този начин се гарантира изготвянето на качествени стратегии с широкото участие на местните общности, в това число и на представители на малцинства и уязвими групи, когато това е приложимо. Ще се насърчават действия за повишаване на информираността за подхода сред всички граждани на местните общности, ще се работи за увеличаване на уменията на по-широк кръг местни лидери за изпълнение на стратегии и проекти, както и ще се насочват усилия и ресурси за информиране и консултиране на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, като МИГ следва да включват в работата си подобни дейности. Предвижда се и организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране на ПРСР (2014-2020 г.) на цялата територия на страната, която да информира уязвимите групи вкл. и ромските общности, за възможностите които Програмата ще предоставя.    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница