Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Гстраница5/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Приоритет „Жилищни условия ”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Подобряване на жилищните условия”. През отчетния период усилията на министерството са насочени главно към изграждане, осигуряване на социални жилища и изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.


1. Информация във връзка с цел 6. „Изграждане, осигуряване на социални жилища” към Приоритет 3. „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” на НСРБИР (2012-2020):

Основен принос за изпълнението на тази цел има схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.2. „Жилищна политика” на ОПРР.

Основната цел на схемата е да се осигурят съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи, което да подпомогне тяхната интеграция и социално включване.

Моделът за изпълнение на схемата се базира на определяне на пилотни проекти, избрани от междуведомствена работна група към Министерски съвет. Определените общини изпълняват интегрирани проекти за устойчиви социални жилища, включващи задължително комбинация от инвестиционен компонент (изграждане на социални жилища), финансирани по схема BG161PO001/1.2-02/2011 на ОПРР и дейности за осигуряване на образование, заетост, здравеопазването, социалното приобщаване на целевата група, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” или други източници.Първоначално по схемата са определени конкретни бенефициенти: Община Бургас, Община Видин, Община Девня, Община Дупница. След оттеглянето на проекта на Община Бургас, УО на ОПРР предприе действия за проучване на възможността за кандидатстване на следващите определени резервни общини по схема BG161PO001/1.2-02/2011 . След взето Решение на Комитета за наблюдение на ОПРР от дата 24.07.2014 г. общините Варна, Тунджа, Столична, Казанлък и Лом са определени за конкретни бенефициенти. Към 31.12.2014г в процес на изпълнение по схемата са 3 договора на общините Видин, Девня и Дупница, като размерът на предоставената БФП е 12 млн. лв., както следва:
Бенефи-циент

Наименование на проектното предложение

Общ размер на проекта, лв.

Размер на БФП (100%), лв.

Допълни-телен собствен принос, лв.

1.

Община Видин

Съвременни социални жилища в град Видин

3 992 592,19

3 992 592,19

н/п

2.

Община Девня

Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня

1 406 112,76


1 378 729,40


27 383,36


3.

Община Дупница

Дом за всеки

6 397 746,32

6 397 746,32

н/п


Предвидени интервенции в рамките на сключените договори са следните:

 • Община Видин – проектът има за цел да се реконструират 50 съществуващи жилища в 9 едноетажни блока и изграждане на нови 30 жилища в 4 двуетажни двуфамилни сгради за 280 представители на неравностойни групи, включително и роми.

 • Община Дупница - проектът има за цел да изгради нови 150 жилища в 15 еднофамилни и многофамилни жилищни сгради за 460 представители на неравностойни групи, включително и роми.

 • Община Девня - проектът има за цел да се ремонтира и реконструира съществуваща четириетажна сграда за осигуряване на 33 жилища за 165 представители на неравностойни групи. Физическото изпълнение на проекта приключи през 2014 г.


2. Информация във връзка с цел 9. „Изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.” към Приоритет 3. „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” на НСРБИР (2012-2020)

Схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, насочени индиректно към ромите подкрепят инфраструктурни дейности, свързани с ремонт, реконструкция и обновяване на образователна, социална, културна инфраструктура са:


Схеми за образователна инфраструктура

 • Схема BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Компонент 1 Образователна инфраструктура”;

 • Схема BG161PO001/1.1-02/2008 Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали;

 • Схема BG161PO001/1.1-09/2010 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации;

 • Схема BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”;

 • Схема BG161PO001/4.1-03/2010 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини.

Схеми за социална инфраструктура

 • Схема BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Компонент 2 Социална инфраструктура;

 • Схема BG161PO001/1.1-03/2008 Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

 • Схема BG161PO001/1.1-04/2008 Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.

Схеми за културна инфраструктура

 • Схема BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Компонент 3 Културна инфраструктура;

 • Схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.

За периода 01.01.2014 до 31.12.2014 година в рамките на горецитираните схеми са приключили проекти, по които са отчетени следните постигнати резултати, свързани с ромите:


 • За изграждане/реконструкция на обекти на образователната инфраструктура.

През 2014 г. са приключили 36 проекта на обща стойност на верифицираните разходи 40 939 446,97 лева, по които са реконструирани общо 123 обекта и са облагодетелствани 8 382 роми.


 • За изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура и културната инфраструктура – Няма приключили проекти в рамките на периода.

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ (ГД ПРР) в МРРБ е Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР), която се изпълнява със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). В рамките на програмата се предвижда подкрепа за инфраструктурни мерки за социално включване и интеграция на маргинализирани групи от обществото, вкл. роми.


Представител на секретариата на НССЕИВ бе част от тематичната работна група за изработването на програмата. Представители на гражданския сектор – също. Редица предложения бяха направени и приети. Служители на секретариата на НССЕИВ участват в Комитета за наблюдение на ОП РР.
През програмния период 2014-2020 г. ОП „Региони в растеж” предвижда подкрепа за инфраструктурни мерки за интеграция на маргинализирани групи от населението, вкл. роми в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Дейностите пряко ще допринесат за изпълнение на специфичните цели, насочени към подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите. В допълнение, в рамките на тези две интегрирани приоритетни оси ще се изпълняват и проекти за обновяване на обекти на общинската образователна и социална инфраструктура, от които също ще се облагодетелстват и представители на маргинализирани групи, вкл. и роми.

Дейностите по Приоритетна ос 1 ще се изпълняват на базата на разработени стратегии за устойчиво градско развитие (Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – ИПГВР), в съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013. Възприетият подход за подкрепа по ОПРР 2014-2020 предполага интегрираност на мерките, насочени специално към социално уязвимите групи, с общата политика за интегрирано устойчиво градско развитие на територията на града.

За мерките, насочени към осигуряване на социални жилища за уязвими групи от населението, вкл. роми, финансирани по ОПРР 2014-2020, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР) също ще осигурява допълващо финансиране със средства от ЕСФ на „меки” мерки. OПРЧР ще подкрепя мерки за активно включване - социално включване чрез социални услуги, подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, премахване на институционния модел на грижа за децата, възрастните хора и хора с увреждания, с оглед подобряване на качеството на живот на уязвимите групи.

По ОПРР 2014-2020 се предвижда целенасочена подкрепа за социално уязвими групи от населението, вкл. роми, в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Подкрепата ще се предоставя по линия на инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността”. Инвестициите са насочени за инфраструктурни проекти в подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

В допълнение, целеви групи, сред които могат да се идентифицират и представители на ромското население, са включени и в рамките на секторните приоритетни оси на ОПРР 2014-2020, насочени към инвестиции в здравната, образователната и социалната инфраструктура. Предвидените инвестиции по Приоритетни оси 3 „Регионална образователна инфраструктура”, 4 „Регионална здравна инфраструктура” и 5 „Регионална социална инфраструктура” ще допринесат за подобряване на достъпа на населението до здравни, социални и образователни услуги.

Инвестициите в образователната инфраструктура са важни за цялостните социални зони за въздействие, където често се наблюдава концентрация на ромско население. Основен принцип при избора на образователни институции, в които родители да записват децата си, е близостта до техните жилища. В този смисъл инвестициите в образователната инфраструктура в социалните зони ще улеснят избора на родителите да запишат децата си в детски градини и училища и ще допринесат за цялостното подобряване на жилищните и социалните условия в социалните зони. По този начин ще бъдат подкрепени смесени образователни институции от местно значение, които предоставят образование на децата, живеещи в близост до съответните обекти в рамките на социалните зони, в т.ч. и децата в неравностойно положение, вкл. и ромски деца.

Това ще допринесе за изпълнение на Специфичната препоръка 4 на Съвета, насочена към увеличаване на усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите. Подобрените сгради/помещения и оборудване, заедно с планираните „меки” мерки по други оперативни програми, ще допринесат за цялостното реализиране на местни програми за работа в мултикултурна среда и програми за деца и ученици със специални образователни потребности и превенция на ранното отпадане от училище, сред които с най-голям дял са маргинализираните групи, вкл. ромите.

В подкрепа за изпълнението на Специфичната препоръка 4 на Съвета са и предвидените интервенции в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” – строителство, реконструкция и ремонт на държавни и общински училища от национално и регионално значение, с които също се цели постигане на включващо и приобщаващо образование и обучение и намаляване на преждевременно напусналите училище.

В допълнение, предвиденият ресурс за инвестиции в социална инфраструктура по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 възлиза на 28,5 млн. евро, в това число за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, вкл. ромите - 14,3 млн. евро.

Министерство на земеделието и храните
През програмния период 2007 – 2013 г., по подхода ЛИДЕР, част от Програмата за развитие на селските райнои, чрез стратегията за местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица” са финансирани проекти, които са свързани с подобряване на жизнената среда и социално-икономическото състояние на населението на територията, вкл. малцинствата. Някои от тези проекти са директно насочени към представители на ромската общност.

1. ”Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец” по мярка 321 бенефициент община Лясковец

Население, което се ползва от подобрените услуги:


 • 1200 деца и младежи до 30 години от град Лясковец;

 • 895 жители на село Козаревец и 960 жители на село Добри Дял;

 • 80 деца с ромска принадлежност на село Добри Дял и 50 деца от село Козаревец;

 • 940 роми от село Добри Дял;

 • 210 деца и ученици от НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев”;

 • 20 преподаватели и персонал от НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев”;

 • 20 деца от ГК „Юначе”, при НУ „Цани Гинчев”;

 • 30 деца от Спортен клуб по ориентиране.

2. „Строително монтажни работи по енергийна ефективност на общинска сграда в кв.76, гр. Стражица” по мярка 321, бенефициент община Стражица

Население, което се ползва от подобрените услуги: • 406 младежи;

 • 5902 жени;

 • 2620 представители на уязвими групи.

3. „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322, бенефициент – община Лясковец

Население, което се ползва от подобрените услуги:
Програма Развитие на селските райони (ПРСР) си поставя цели да стимулира социално-икономическото развитие на селските райони. Ще бъдат подкрепени интервенции в три приоритетни области, които заедно имат за цел да развиват икономически потенциал, за да се запази демографския потенциал и да допринесе за социалното включване на уязвими групи в т.ч. ромите, като по този начин допринася за икономическото възстановяване и ограничаване на обезлюдяването и социалното изключване. Предидени са възможности за придобиване на знания чрез обучение, информационни и обучителни събития за уязвимите групи, вкл. ромите.

Мерките по приоритетна област: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, ще осигурят подкрепа за хората, изложени на най-голям риск от социално изключване в съответствие с националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване и на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2020 г. (2012-2020 г.), чрез прилагане на превантивни действия за премахване на причините за бедността и социалното изключване.

Предвидени са подкрепа за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; социална инфраструктура за предоставяне на услуги, на общински сгради, спортна инфраструктура; общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони и др.

По мярката „Инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства“ приоритет ще бъде даван на проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация; социални услуги за деца; проекти създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.


  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница