Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация ”страница7/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация ”Министерство на външните работи
Национален координационен механизъм по правата на човека

България е страна по основните универсални международни инструменти в областта на правата на човека и активен участник в дейността на международните организации в тази област. Като член на ЕС, страната ни е изцяло ангажирана със съблюдаването и прилагането на най-високите международни стандарти по отношение на правата и основните свободи и участва активно в реализирането на Стратегията и Плана за действие на ЕС за защита и насърчаване на правата на човека.

За подобряване на координацията на хоризонтално ниво между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека се създаде Национален координационен механизъм по правата на човека с председател Министърът на външните работи и членове министрите на правосъдието; труда и социалната политика; вътрешните работи; образованието и науката; регионалното развитие; здравеопазването; културата и председатели на агенции, съвети (НССЕИВ участва в него чрез Секретариата на НССЕИВ) и комисии. Той ще допринесе за навременно и качествено изпълнение на поетите ангажименти пред международните контролни и мониторингови механизми. Националният координационен механизъм:


  • Разпределя между държавните органи и институции изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека;

  • Обсъжда целесъобразността от подписването или присъединяването на Република България към международни договори в областта на правата на човека;

  • Предлага на съответните държавни органи и институции инициирането на промени във вътрешното законодателство в областта на правата на човека;

  • Предлага мерки за подобряване на положението на правата на човека в страната.


Министерството на вътрешните работи извършва целенасочена дейност за опазване на обществения ред и предприема всички необходими мерки за осигуряване правата на малцинствата и за недопускане на прояви на дискриминация, расизъм, екстремизъм и ксенофобия.

В Академията на МВР са разработени учебни програми „Защита правата на човека" и „Полицейска защита на правата на човека" и „Полицейска етика". В издадения през 2012 г. учебник по задължителната учебна дисциплина „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност" е включен специален раздел „Оперативно обслужване на райони с компактно ромско население по линия противодействие на конвенционалната престъпност".

В плана за първоначално професионално обучение на стажанти и служители от МВР се разглеждат теми, свързани с оперативно обслужване на райони с компактно ромско население, правата на човека и полицейската етика.

В курсовете за професионална първоначална подготовка се преподават учебните дисциплини „Полицейска защита на правата на човека" и „Полицейска етика".

Във висшите бакалавърски курсове на факултет „Полиция" се изучава задължителната учебна дисциплина „Защита на правата на човека", като всяка учебна година около 200 курсанти полагат изпит по дисциплината.

1. Дейност 1.1.1. „ Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата в рамките на служебната учебна година по месторабота”. С цел поддържане на устойчиво ниво на професионална квалификация на полицейските служители в рамките на техните правомощия обучението се осъществява от служители, преминали специална подготовка за обучители по определена тематика.

Разгледани са разнообразни теми за повишаване квалификацията на полицейските служители за работа в мултиетническа среда: „Специфика на работа на полицейските служители и конкретни действия при осъществяване на правомощията им в райони с преобладаващо ромско население”, „Етично поведение при работа с граждани”, „История, обичаи, традиции и религиозни убеждения на различните етнически групи и в частност на ромското население”, „Проблеми на ромите в социалната сфера”, „Действия на полицейските органи при извършени групови нарушения на обществения ред и други тежки противоправни деяния в квартали с компактно ромско население”, „Човешките права и етика”, „Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи”, „Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местната ромска общност”, „Международна конвенция за премахване на всички форми на дискриминация”, „Европейски стандарти за работа с мултиетническо общество- стереотипи, дискриминация и предразсъдък”, „Рамкова конвенция за защита на националните малцинства” и др.

През 2014 г. са проведени 1157 обучения по месторабота, като са обучени 31461 полицейските служители от РУ при СДВР/ОДМВР и дирекция „Жандармерия”-ГДОП.

Системното обучение на полицейските служители по горепосочената тематика са съобразени с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и плана за действие по стратегията „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, което подпомага полицейските служители при ежедневната им работа чрез осъществяване на ефективна комуникацията с българските граждани, самоопределили се като роми.2. Дейност 1.1.2. „Ежегодно провеждане на 10 седмични теоритико-практически курса на обучение на национално и местно ниво на тема: „Работа на полицията с етническите малцинства”. По плана за действие за МВР са заложени по 18 230 лв. за всяка една година, които средства са от Републиканския бюджет. Поради липса на финансови средства през 2014 г., обучението на полицейските служители е ориентирано по проблематика, касаеща правата на човека и проблемите на малцинствата в рамките на професионалната учебна година по месторабота.

С оглед превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, както и недопускане ескалиране на напрежението в районите с компактно ромско население, бяха разпоредени мероприятия от главния секретар на МВР, относно изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Националния план за действие „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”


3. Превантивни мероприятия и дейности по изпълнението:

- с неформалните лидери на ромските общности се провеждат периодични (месечни) срещи с цел придобиване на необходимата информация за анализ на състоянието на средата за сигурност в ромските квартали и степента на вътрешни междуродови конфликти в общността. Провеждат се и срещи със служители на отдели „Социални дейности и интеграция на малцинствата” към общинските администрации, дирекция „Социално подпомагане”, на които се обсъждат евентуално възникнали проблеми и въпроси от компетенцията на полицията с цел тяхното своевременно решаване, както и във връзка с превенция на престъпността.

- провеждат се ежедневни превантивни беседи с лица от ромските общности, периодични и редовни посещения в обособените ромски квартали, за по-добро запознаване с проблемите на ромите и своевременното им решаване;

- провеждат се специфични полицейски мероприятия с оперативни способи с оглед осъществяване на контрол и недопускане на криминализиране на средата вътре в ромските общности, намиращи се на обслужваните територии;

- провеждат се беседи и разговори в училища и детски градини, посещавани от ромски деца. Изнасят се лекции пред лица от ромски произход с цел запознаване с правата и задълженията на ромите като граждани на Р.България.

- на екипен принцип полицейските служители, обслужващи райони с компактно ромско население, ежемесечно докладват за настроения и проблеми в тези общности, като част от проактивния модел на МВР за работа на служителите в мултиетническа среда;

- осъществява се явно наблюдение на лица от ромски етнос, извършили правонарушения, провеждат се беседи с тях с цел насърчаването им за полагане на труд, който ще осигури необходимите им средства за нормалното им препитаване;

- провеждат се профилактични беседи от полицейските служители за въздействие върху лицата от ромски произход, изтърпели ефективно наказание „Лишаване от свобода” или с наложени пробационни мерки, с цел подпомагане на интегрирането им в обществото;

- провеждат се срещи с представители на фондация „Евророма”, относно съвместна работа с проблемни деца от ромски произход.;

- в районите управления в страната са провеждани срещи с малцинствени групи относно „Злоупотреба със системите за социално подпомагане в Германия”;

- съвместно с отделите „Закрила на детето” са провеждани разяснителни беседи сред ромското население във връзка с ранните бракове помежду им;

- провеждат се периодични срещи с представители на „Център за междуетнически диалог и толерантност – „Амалипе”, Сдружение „Рома прогрес”и други НПО за установяване на напрежение сред ромското население на обслужваните територии, както и подготвяни нарушения на обществения ред. Провеждат се беседи с лицата от ромското население и техните лидери с цел повишаване на доверието и решаване на възникнали проблеми.

- изготвят се работни карти по проблеми, свързани с ромското население ( помощ на жертви на домашно насилие ; мерки за борба с противообществените прояви и употребата и разпространението на наркотични вещества сред малолетни и непълнолетни; мерки за борба с хулиганството; употребата на алкохол);

- провеждат се СПО с различна тематична насоченост в малките населени места; поставяне на задачи на служители от Национална програма „Сигурност”; активно сътрудничество с частни охранителни фирми охраняващи земеделски площи, предприятия и складове;

Относно малцинствените групи се извършват проверки с общински служители и служители на дирекция „Социално подпомагане” в районите с компактно ромско или друго малцинствено население, относно адресна регистрация, незаконно пребиваващи, наличие на незаконни постройки, битовите условия, при които се настанени малолетни и непълнолетни лица.
Комисията за защита от дискриминация (КЗД)
Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да гарантира защита срещу дискриминация, равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот. Правомощията на Комисията са уредени в Закона за защита от дискриминация.

В изпълнение на дадените от закона правомощия, КЗД постановява решения, с които установява наличие на дискриминация, налага санкции и прилага мерки за административна принуда. Постановява предотвратяване и преустановяване на нарушения; дава задължителни предписания с оглед спазване законовите разпоредби, уреждащи равенството в третирането; прави предложения и препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на дискриминационни практики; изготвя становища; провежда независими проучвания.

През 2014 г. Комисията продължи да осъществява своите правомощията в рамките на специализираното производство при спазване принципите на равенството, служебното начало, истинността, процесуалната икономия. Правните средства за защита в случаите на дискриминация доведоха до налагане на пропорционални възпиращи санкции и мерки за отстраняване й с възпиращо действие. Усъвършенствaни са добрите антидискриминационни практики в процеса на правоприлагане на националноправни, международни и европейски стандарти в областта на равнопоставеността. Трайна практика на Комисията е прилагането и позоваването на международни документи, по които Република България е страна.

Преобладаващи през 2014 г. са жалбите и сигналите, свързани с дискриминация по различни признаци в сферата на заетостта. Множество са оплакванията за тормоз на работното място с цел да се създаде такава обстановка за работещия, която да го принуди да напусне сам. В други случаи се среща неравнопоставеност при заплащането на еднакво положен труд. Тенденциозно пренебрежително е отношението към хората с увреждания в сферата на заетостта, като на преден план е нежеланието на работодателя да ги наема на работа. Бъдещите майки също често са обект на дискриминация от страна на своите началници.

Преписките за липса на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания отново заемат съществен дял от общия брой. Оплакванията по тях са за ограничени възможности за достъп на хора с увреждания до хотели, заведения за хранене, банки, офиси на мобилни оператори, учебни заведения и други обществени учреждения.

През 2014 г. в КЗД са образувани 38 преписки с оплаквания за дискриминация по признака „етническа принадлежност“. В 20 от случаите е установено извършването на дискриминация. Сред жалбоподателите има, както представители на малцинствени групи, така и такива, които принадлежат към превалиращия етнос.

За прекратяване на установените и предотвратяване на бъдещи нарушения са дадени 3 препоръки и са наложени 3 глоби и имуществени санкции.

Анализът на постановените през 2014 г. решения ни дава възможност да разграничим няколко основни групи оплаквания, като в една част от постъпилите жалби са изложени оплаквания срещу действия, актове и изказвания на държавни органи и служители, ръководители на държавни учреждения или представители на местната власт, а в друга - са свързани с различно третиране при предоставяне на определени обществени услуги. Има и група с оплаквания за дискриминация при упражняване правото на труд - в сферата на образованието, културата и др.

Особено силен е ефектът на дискриминационните актове, когато те са извършени от граждани в качеството им на работодатели, или когато заемат ръководни длъжности в бизнес администрацията, или в държавния апарат. Причина за установените нарушения са предразсъдъците и предубежденията, основаващи се на етническата принадлежност на лицата. В редица случаи дискриминационното отношение на работодателя или на негови представители към служителите е причина за прекратяване на трудовото правоотношение по желание на жертвите на дискриминация.


Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
В дейности по превенцията и противодействието на детското девиантно поведение успешно работят Централна и местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, детските педагогически стаи, социално-педагогически и възпитателни училища от интернатен тип, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Акцент в работата им е превантивната работа сред подрастващите, дейности по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им, оказване на помощ и мерки за социална защита и развитие. Централната комисия участва в създаването на „Механизъм за превенция и противодействие на училищния тормоз” - за предотвратяване и ефективно противодействие на проявите на „булинг” (англ. термин за училищен тормоз, възприет от работната група по изготвяне на механизма), като по този начин се осигури нормален учебен процес и бъдат снижени до минимум рисковете и опасностите за децата.

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са органите за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на общината. Такива комисии функционират в 296 - те общини и райони в страната. Чрез тях се реализира дейността по превенция и противодействие на детското девиантно поведение и корекционно – възпитателната работа.

През 2012 г. са реализирани 441 програми и кампании за превенция и противодействие на детското девиантно поведение, в които са били обхванати 198 854 деца и са били консултирани 14 067 деца и родители.

През 2013 г. към местните комисии са работили над 1500 обществени възпитатели, които осъществяват индивидуално-възпитателна работа: подпомагат родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; консултират деца и родители в помощните органи на МКБППМН; извършват проверки във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗБППМН, изнасят лекции и беседи по училища; участват в проверки за посещението на малолетни и непълнолетни в заведения след определения час в Закона за закрила на детето и Наредба № 1 на общините и за продажбата на алкохол и цигари на деца; извършват предварителни проучвания по предложения за възпитателни дела; участват в изпълнение на възпитателни мерки. През 2013 г. обществените възпитатели са работили с 7 656 малолетни и непълнолетни.

Създадените помощните органи на МКБППМН – консултативните кабинети и центровете за социална превенция, все повече се утвърждават като резултатни съвременни форми за превенция и консултиране. Към края на 2013 г. в страната са функционирали 216 такива звена. Броят им показва тенденция на нарастване, спрямо предходната година, когато са били 188, а през 2011 г - 148.

Центровете за превенция и консултативните кабинети осъществяват голяма част от превантивната работа на комисиите чрез психо-социални интервенции - през 2013 г. през консултативните кабинети и центровете са преминали 7 053 малолетни и непълнолетни.

Местните комисии работят в тясно взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците (УКПППУ), с ръководствата на училищата, педагогическите съветници, класните ръководители, с инспекторите на ДПС, дирекциите “Социално подпомагане” издирват и установяват малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната защита и развитие.

В редица общини като добра съвместна практика с полицейските органи се е утвърдила “Детската полицейска академия”. Децата се запознават с правозащитната роля на полицията, усвояват знания и умения за избягване на рискови ситуации, за предпазване от насилие в дома и на улицата, по безопасност на движението.

Национална комисия за борба с трафика на хора

Проектът "Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България" е разработен от Национална комисия за борба с трафика на хора и е пилотен за страната. Той се осъществи на територията на община Варна чрез финансовата подкрепата на Посолството на Франция в България, Постоянното представителство на Франция към Службата на ООН и другите международни организации във Виена и Посолството на Франция в Румъния. Проектът започна през месец декември 2011 г. и има срок на изпълнение декември 2011 – януари 2014 година. Основата цел на проекта е намаляване броя на потенциалните жертви на трафик на хора от ромски произход на територията на община Варна. Основни изпълнени дейности:Провеждане на социологическо проучване сред етническите малцинства на територията на община Варна - има за цел не само да установи основни фактори, оказващи влияние върху уязвимостта за трафик на хора сред лицата от малцинствените общности, но и да послужи като „входно“ за проекта изследване, което да осигури база за сравнение на по-късен етап от работата по проекта, за да се получи достоверна представа за ефекта от проведените действия по превенция на трафика на хора. Обект на изследването бяха жителите на три ромски махали във Варна, а именно кв. “Максуда”, кв. “Владислав Варненчик”, с. Каменар. В рамките на изследването са интервюирани представители на домакинства с две и повече деца. Въпросите са ориентирани към всеки член на домакинството, към условията на живот на домакинството, към мнението на авторитетния представител на домакинството.

Наличните ресурси и ограниченото време позволи да бъдат проведени 150 интервюта. Най-голям брой интервюта бяха проведени в кв. Максуда, като броят им се обуслови от общия брой домакинства, в зависимост от посещаване на училище от децата, характер на заниманията на възрастните, наличие сред жителите на проституиращи и/или наркозависими.Изготвяне на образователни и информационни материали и разработване на обучителна програма за специалисти - изготвен е наръчник със спецификата на ромската общност (разделение град/село и по религиозен признак) и обща характеристика на маргинализацията (липси на образование, соц. помощ и т.н.). Традиции, вярвания и обичаи на общността - типове общности, ценности на ромското семейство; Изоставяне на деца от уязвими общности в институции. Основни подходи при работа в ромска общност. Здравна превенция и кампании, репродуктивно здраве, майчино и детско здравеопазване, социални аспекти на превенция на изоставянето. Туберкулоза, Хепатит В и С, ХИВ/СПИН и други СПИ (сексуално преносими инфекции); Разпространение на незаконни наркотици, и свързани проблеми, в ромска общност; Специфика на трафик на хора в ромските общности - рискове, механизми за въвличане в трафик (специфични за целевата група), отношението на обществото към жертви на трафик на хора от ромска общност (от медии и проучвания; Превантивни подходи за работа в ромска общност. Превенция на риска от ре-трафик.

Обучение на специалисти на местно ниво за работа в сферата на превенцията на трафика на хора, ранната бременност, семейното планиране и репродуктивно здраве. Включени в обучени са местните административни структури на полицията (районни полицейски управления, гранична полиция), отделите за “Закрила на детето” към съответните общини, комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, здравните медиатори, РД Социално подпомагане, отдел „Закрила на детето”, неправителствени организации. Това обучение има за цел да запознае експертите на местно ниво с подходите за работа в мултиетническа среда и ефективното предаване на информация по проблемите на трафика на хора, сексуалното здраве и ранните бремености. Обучените специалисти получиха базови знания за работа с ромската общност и факторите, които правят тези хора уязвими за трафика на хора. Обучението обхвана темите: „Специфика на ромската общност”, „Превенция на изоставянията на деца от уязвими общности”, „Изпълнение на кампании и особености на предоставянето на услуги в областта на здравеопазването в ромски общности. Теми и подходи”, „Специфика на трафика на хора в ромската общност”, „Репродуктивно здраве в контекста на превенцията на трафик. Комуникативни умения”, „Подходи за работа в ромската общност”, „Междуинституционално сътрудничество и координация”.

Повишаване на осведомеността на уязвимите групи чрез провеждане на информационни, дискусии и обучителни семинарипо темата за трафика на хора, сред представители на ромската общност в кварталите с компактно ромско население в гр. Варна.

Изготвяне, въвеждане и подпомагане на механизми за взаимопомощ и подкрепа сред представителите на уязвимите групи - „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етнически групи, с фокус към ромското малцинство в България” се акцентира основно върху работата на терен. Теренната работа е извършвана в гр. Варна, в ромските махали Максуда, Владисавово и Каменар.

Целевата група, с които е работено при тези посещения на територията на кварталите, гъсто населени с ромско население са младежи на възраст между 12 – 25 години, с установено рисково поведение: предимно проституиращи, сводници, зависими от наркотици, безработни, попаднали в ситуация на трафик. Обхванати са общо 157 младежи. Насочени към съответните специализирани институции са 24 души, а на 131 души са предоставени материали. На участниците е разяснявано в какво се изразява „трафика на хора”, защо това явление е престъпление, какви са методите на набиране на жертви на трафик, схемите на въвличане, видовете и формите на експлоатация, както и начините да се противодейства. Обхванати са 22 младежи с особено рисково поведение. В процеса на осъществяване на теренната работа бе работено и по 11 конкретни случая. Бяха извършени посещения в домашна среда. Обхванати бяха 13 семейства, при които бяха отчетени индикатори за риск от попадане на член от семейството в трафик на хора. Извършени са дейности по отношение на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве и трафика на хора - 130 прегледа, поставени са 63 спирали, взети са 63 цитонамазки, 200 млади хора са консултирани. Проектът има за цел послужи за модел за цялостната държавна политика в борбата с трафика на хора сред уязвимите етнически групи в България.


Национален статистически институт

Във връзка с изготвянето на Регионални стратегии за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./, НСИ предостави регионални данни на областните и общинските органи на управление за етническия състав на населението, социално-икономическите характеристики на ромското население и осигуреността му с общински жилища на ниво области и общини.

НСИ продължава да съдейства на НССЕИВ във връзка с изпълнението на поети ангажименти за предоставяне на налична статистическа информация, характеризираща етническия състав на населението в България.

НСИ е асоцииран партньор по проекта по ОПРЧР „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница