Доклад за дейността 2 Междинен доклад за финансовото състояниестраница2/11
Дата19.07.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Отчет за финансовото състояние (продължение)
Собствен капитал и пасиви

Пояснения

2011

2010000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

9.1

650

650

Премиен резерв

9.2

2

2

(Натрупана загуба)
(310)

(304)

Общо собствен капитал
342

348

Пасиви


Нетекущи пасиви


Получени аванси

11

27

27

Нетекущи пасиви
27

27

Текущи пасиви


Търговски задължения

11

1

1

Задължения към персонала и осигурителни институции

12.2

1

1

Текущи пасиви
2

2

Общо пасиви
29

29

Общо собствен капитал и пасиви
371

377Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 21.04.2011 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Отчет за всеобхватния доход (представен в един отчет)

Пояснения

2011

2010000 лв.

000 лв.

Разходи за материали
0

0

Разходи за външни услуги

13

(2)

(6)

Разходи за персонала

12.1

(3)

(4)

Разходи за амортизация на нефинансови активи

5, 6

(0)

0

Други разходи

14

0

0

(Загуба) от оперативна дейност
(5)

(10)

Финансови разходи-

0

(Загуба) за периода преди данъци
(5)

(10)

(Загуба) за периода
(5)

(10)

Общо всеобватен доход за годината
(5)

(10)

(Загуба) на акция

15

(0.01) лв.

(0.02) лв.
Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 21.04.2011 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Отчет за промените в собствения капитал

Акционерен капитал

Премиен резерв

(Натрупана

загуба)

Общо капитал
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Салдо към 1 януари 2010 г.

650

2

(272)

380
Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(10)

(10)
Салдо към 31 март 2010 г.

650

2

(282)

370Салдо към 1 януари 2011 г.

650

2

(305)

347
Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(5)

(5)
Салдо към 31 март 2011 г.

650

2

(310)

342Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 21.04.2011 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Отчет за паричните потоци

Пояснение

2011

2010000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Плащания към доставчици
(4)

(8)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(3)

(2)

Постъпления/(плащания) за данъци, нетно
1

4

Други плащания за оперативна дейност
-

-

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(6)

(6)

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
-

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
-

-

Финансова дейност


Получени парични средства от свързани лица
-

-

Плащания по получени парични средства от свързани лица
-

-

Плащания на лихви
-

-

Нетен паричен поток от финансова дейност
-

-

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
(6)

(6)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината
11

39

Пари и парични еквиваленти в края на годината

8

5

33Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 24.04.2011 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Пояснения към междинния финансов отчет1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница