Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница1/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Междинен финансов отчет


Параходство Българско речно плаване АД
30 юни 2009 г.

СъдържаниеСтраница

Междинен доклад за дейността

2

Отчет за доходите

8

Отчет за всеобхватния доход

9

Отчет за финансовото състояние

10

Отчет за промените в собствения капитал

12

Отчет за паричните потоци

13

Пояснения към междинния финансов отчет

14


Междинен доклад за дейността

на

Параходство Българско речно плаване АД, гр. Русе

за второто тримесечие на 2009 г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1. Важни събития за дружеството Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. (01.04 2009 г. – 30.06.2009 г.)


Периодично разкривана информация :

На 30 април 2009 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ отчет за първото тримесечие на 2009 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 770 хил. лв.  
На 01 май 2009 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен консолидиран отчет за 2008 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 6 216 хил. лева.
На 29 май 2009 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2009 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1007 хил. лева.
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация
На 29.04.2009 г Дружеството е изпратило на КФН и БФБ следната информация :

“ Днес - 29.04.2009 година - във Варна беше пусната на вода ІV-та нова 2000 тонна сухотоварна речна баржа тип “Европа-ІІ”, построена съгласно договор между Параходство БРП АД и “Корабно вашинистроене” АД – Варна. В същото време днес в Русе акостира и ІІІ-тата нова баржа от тази серия, след като успешно премина провлачването море- река от Варна през Констанца до пристанище Русе. След като първите 2 новопостроени баржи бяха въведени в експлоатация в края на 2008 година, това са поредните 2 нови речни съда, с които се попълва флота на Параходство БРП. В ход е и строителството на следващите две баржи от същата серия, които се очаква да бъдат пуснати на вода до края на лятото.”


На 30.04.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ следната информация :

“Със заповед № АД-1367 от 29.04.2009 на изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и на основание чл. 89 ал. 5 във връзка с чл. 73 от Закона за обществените поръчки, Параходство БРП АД- гр. Русе е избрано за изпълнител през 2009 година на обществената поръчка за транспортна услуга по р.Дунав, свързана с дейността на “АЕЦ Козлодуй” с мотив : “Офертата на участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.”


На 19.05.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ поканата за свикване на редовно ОСА , както и материалите за него. Същите са публикувани и на сайта на дружеството.
На 26.05.2009 Дружеството е изпратила на КФН и БФБ информация за публикуването на поканатата за ОСА в търговския регистър, както и за оповестяването и към обществеността.
На 25.06.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ следната информация :

“На 24.06.2009 година Параходство БРП АД – Русе подписа 6 годишен договор за обратен лизинг с “ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за сумата от 4 826,7 хил. Евро. Предмет на договора са построените през 2008-2009 година от “Корабно машиностроене” АД – Варна 4 броя речни, сухотоварни, закрити несамоходни секции тип Европа ІІ, всяка с товароподемност от 2000 тона. Баржите са с регистрирационни номера СЕ-2001, СЕ-2002, СЕ-2003 и СЕ-2004”


На 29.06.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ протокол от проведеното ОСА, както и материалите от него.
Подробна информация по горните събития е подадена към обществеността чрез EXTRI News.

2. Важни събития за дружеството Параходство Българско речно плаване АД, настъпили от началото на финансовата година до края на второто тримесечие на 2009 г. с натрупване (01 януари 2009 г. – 30 юни 2009 г.)


Периодично разкривана информация :
На 30 януари 2009 г Дружеството е представило на КФН и БФБ отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 4 288 хил. лв.  
На 27 февруари 2009 г Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г. Дружеството – майка обявява печалба за периода в размер на 6 196 хиляди лева срещу 4 217 хил.лева за същия период на 2007 година.  
На 31 март 2009 г Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен отчет за 2008 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 4 310 хил. лева срещу 3228 хил..лева за предходния период.  

На 30 април 2009 г Дружеството е представило на КФН и БФБ отчет за първото тримесечие на 2009 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 770 хил. лв.  
На 01 май 2009 г Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен консолидиран за 2008 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 6 216 хиляди лева.
На 29 май 2009 г Дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2009 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1007 хил. Лева.
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация
На 29.04.2009 г Дружеството е изпратило на КФН и БФБ следната информация:

“ Днес - 29.04.2009 година - във Варна беше пусната на вода ІV-та нова 2000 тонна сухотоварна речна баржа тип “Европа-ІІ”, построена съгласно договор между Параходство БРП АД и “Корабно вашинистроене” АД – Варна. В същото време днес в Русе акостира и ІІІ-тата нова баржа от тази серия, след като успешно премина провлачването море- река от Варна през Констанца до пристанище Русе. След като първите 2 новопостроени баржи бяха въведени в експлоатация в края на 2008 година, това са поредните 2 нови речни съда, с които се попълва флота на Параходство БРП. В ход е и строителството на следващите две баржи от същата серия, които се очаква да бъдат пуснати на вода до края на лятото.”


На 30.04.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ следната информация :

Със заповед № АД-1367 от 29.04.2009 на изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и на основание чл. 89 ал. 5 във връзка с чл. 73 от Закона за обществените поръчки, Параходство БРП АД- гр. Русе е избрано за изпълнител през 2009 година на обществената поръчка за транспортна услуга по р.Дунав, свързана с дейността на “АЕЦ Козлодуй” с мотив : “Офертата на участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.”


На 19.05.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ поканата за свикване на редовно ОСА , както и материалите за него. Същите са публикувани и на сайта на дружеството.
На 26.05.2009 Дружеството е изпратила на КФН и БФБ информация за публикуването на покатата за ОСА в търговския регистър, както и за оповестяването и към обществеността.
На 25.06.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ следната информация :

“На 24.06.2009 година Параходство БРП АД – Русе подписа 6 годишен договор за обратен лизинг с “ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за сумата от 4 826,7 хил. Евро. Предмет на договора са построените през 2008-2009 година от “Корабно машиностроене” АД – Варна 4 броя речни, сухотоварни, закрити несамоходни секции тип Европа ІІ, всяка с товароподемност от 2000 тона. Баржите са с регистрирационни номера СЕ-2001, СЕ-2002, СЕ-2003 и СЕ-2004”


На 29.06.2009 Дружеството е изпратило на КФН и БФБ протокол от проведеното през същия ден ОСА , както и материалите към него.

3. Влияние на важните събития за Дружеството – майка Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през второто тримесечие на 2009г., отразени в предходните точки, не са оказали негативно влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството Параходство Българско речно плаване АД през останалата част от финансовата година

Параходство Българско речно плаване АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:
Към обективните фактори спадат:
Природните – основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав пряко влияе както върху натовареността на съдовете и скоростта на конвоите. И двете крайности- критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за коробоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите намаляват.
Периода юли – септември обхваща летния сезон и най-често се характеризира с ниско ниво на р. Дунав, понякога достигащо до критични минимуми. Като следствие от ниското ниво се ограничава газенето на съдовете, което рефлектира в намаление на количеството товар на борда, както и в спад в скоростта на движение на конвоите. Твърде чести явления са и засядания на съдове по образувалите се прагове, както и цялостно спиране на корабоплаването в определени участъци поради критично ниско ниво на реката.

Финансови – Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но като най-значимо следва да се посочит цената на горивото и съотношението на щатския долар към лева. Към посочените фактори следва да прибавим и влиянието на световната икономическа криза .
Над 40 % от приходите на дружеството се формират от превози на руски и украински суровини, които се заплащат предимно в щатски долари. Очакванията са за движение на долара спряма еврото в рамките на 1.40-1.43 за периода, както и за леко повишение на навлата в долари с оглед компенсиране на сравнително ниската стойност на долара.

С оглед разделяне на риска, Дружеството договаря разплащания в евро за останалите договори за превоз( от и за Западна Европа) - предпазна мярка, която при срив на долара ще компенсира загубите от курсови разлики и ще запази обема на приходите.


Разходите на Дружеството за горива формират минимум 35% от себестойността на превозите. През първите 3 месеца на 2009 година, цените на петрола варираха около 50 щ.д/барел с малки колебания във възходяща посока. През второто тримесечие се забеляза ръст в цената на петрола, която варираше между 60-65 щ.д/барел . Очакванията за следващия период ( юли-септември) са за нов ръст в цените в диапазона 65-70 щ.д/барел , особено в края на периода. Покачващите се цени на горивата се компенсират чрез системата за бункерни надбавки към навлата, която действа в дългорсрочните договори.
Търговски – Параходството обслужва наличните товаропотоци, появили се вследствие на дадено производство или търсене. Тенденциите, които могат да се развият при отделни групи най-масови товари по р. Дунав за следващия период са следните


  • Зърнени храни – Периодът юли – септемри е междинен на зърнения пазар. Поради падналите обилни дъждове в края на юни / началото на юли, прибирането на реколтата от жито и ечемик се забави. Реализирането на количествата за износ от региона ще започне едва към края на юли и то при срещане на цените на продавачите и купувачите. Очаква се по-слабо предлагане на жито и ечемик за износ в сравнение със същия период на предходната година. Известно оживление на зърнения пазар ще се наблюдава едва в края на септември, когато на фрахтовия пазар ще се появят първите количества царевица за износ. През това тримесечие основно ще се работи на спот договори, като навлата за превоз на зърна ще се задържат в много ниска позиция.
  • Руди и пелети – Поради свитото потребление на метали в световен мащаб, най-големите металургични комбинати по поречието на реката – тези в Галац, Смедерево и Линц силно ограничиха потреблението на руда, пелети и др.суровини, необходими за производството на метали. През следващото тримесечие се очаква слабо съживяване в превозите на суровини, но то ще бъде далеч от обичайните количества. Навлата и тук ще са силно снижени.
  • Въглища – В настъпващият летен период започва постепенно съживяване в превозите на въглища, но върха в потреблението(съответно в превозите) ще бъде достигнат едва през следващото тримесечие.
  • Метали и производни – И през следващия период количествата на металите за превоз ще бъдат силно ограничени, в предвид спрените металургични мощности и намаленото търсене за нуждите на строителството .


Към субективните фактори спадат:

  • висока възраст на флота, подлежащ на многобройни ремонти;

  • недостиг на високо квалифицирани кадри в плавателния състав.5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2009 г.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница