Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница10/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10Разходи за данък

Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за очакваната ставка за разходите за данъци на годишна база. Ставката, валидна за 2009 г. е 10% за корпоративен данък.
11Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на среднопретегления брой акции за периода.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение, са както следва:


6 месеца

до 30 юни 2009

6 месеца

до 30 юни 2008

Годината

до 31 декември 2008

Нетна печалба, подлежаща на разпределение

3 314 000

3 106 000

4 310 000

Среднопретеглен брой акции

28 958 675

28 958 675

28 958 675

Основен доход на акция (лева за акция)

0.11

0.11

0.15


12Сделки със свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват неговите собственици, дъщерни дружества, ключовия управленски персонал и други, така както е описано по-долу:


Освен ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.


12.1Сделки със собственици
6 месеца до 30 юни

2009

6 месеца до 30 юни

2008

Годината до 31 декември

2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

- покупки на услуги от Българска Корабна Компания ЕАД

(234)

(357)

(713)

- покупки на активи от Българска Корабна Компания ЕАД

-

(1 956)

(1 956)

- разходи за лихви от Българска Корабна Компания ЕАД

-

-

(185)

- покупки на услуги от Химимпорт АД

(3)

(3)

(5)
(237)

(2 316)

(2 859)


12.2Сделки с дъщерни дружества
6 месеца до 30 юни

2009

6 месеца до 30 юни

2008

Годината до 31 декември

2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

- покупки на услуги и активи от Ви Ти Си АД

(64)

-

(38)

- разходи за лихви от Маяк КМ АД

(10)

-

-
(74)

-

(38)


12.3Сделки с други свързани лица
6 месеца до 30 юни

2009

6 месеца до 30 юни

2008

Годината до 31 декември

2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

- продажба на услуги на ЦКБ АД

1

1

2

- приходи от лихви от ЦКБ АД

1

1

2

- приход от застрахователно обезщетение от ЗПАД Армеец

29

91

131

- продажба на услуги на Химимпорт Ойл АД

-

25

58

- продажба на услуги на Проучване и добив на нефт и газ АД

6

-

-

37

118

193

- покупка на стоки от Химимпорт Ойл АД

-

(2 099)

(5 101)

- покупка на стоки от Българска петролна рафинерия ЕООД

(15)

-

(450)

- покупки на услуги от ЗПАД Армеец

(185)

(201)

(385)

- покупки на услуги от ПОАД ЦКБ Сила

(54)

(57)

(111)

- покупки на услуги от ЦКБ АД

(37)

(40)

(79)

- покупки на услуги от Бранд Ню Айдиъс ЕООД

-

-

(10)

- покупки на услуги от България Ер ЕАД

-

(3)

(3)
(291)

(2 400)

(6 139)


12.4Сделки с ключов управленски персонал
6 месеца до 30 юни

2009

6 месеца до 30 юни

2008

Годината до 31 декември

2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения


- заплати

(71)

(141)

(302)

- разходи за социални осигуровки

(2)

(2)

(5)
(73)

(143)

(307)

12.5Дългосрочни задължения към свързани лица
6 месеца до 30 юни

2009

6 месеца до 30 юни

2008

Годината до 31 декември

2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Задължения към:


- собственици - Българска Корабна Компания ЕАД

2 731

2 898

2 888
2 731

2 898

2 888

Задължението към 30 юни 2009 г. към Българска Корабна Компания ЕАД от получен заем в размер на 2 357 хил. лв. и начислени лихви в размер на 374 хил. лв., които са с ненастъпил падеж, е формирано в следствие на вливането на Химимпорт Бимас ЕООД в Дружеството и сключен договор от 27 декември 2006 г. с лихва 7 % и срок на погасяване 31 декември 2014 г.
12.6Краткосрочни вземания и задължения към свързани лица
6 месеца до 30 юни

2009

6 месеца до 30 юни

2008

Годината до 31 декември

2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Вземания от:


- собственици - Българска Корабна Компания ЕАД

539

787

779

- дъщерни предприятия - Ви Ти Си АД

56

-

-

- други свързани лица - Химимпорт Ойл АД

-

5

18

- други свързани лица - Проучване и добив на нефт и газ АД

25

-

-


- други свързани лица – Транс Интеркар ЕООД

10

10

10
630

802

807

Задължения към:


- собственици - Българска Корабна Компания ЕАД

2 058

1 983

2 058

- собственици - Химимпорт АД

5

5

5

- дъщерни предприятия - Ви Ти Си АД

-

-

5

- дъщерни предприятия – Маяк КМ АД

651

-

-

- други свързани лица - ЗПАД Армеец

140

110

92

- други свързани лица - Химимпорт Консулт ООД

6

6

6

- други свързани лица - ПОАД ЦКБ Сила

5

-

-

- други свързани лица - Химимпорт Ойл АД

-

694

-
2 865

2 798

2 166


13Събития, настъпили след датата на отчетния период

Ръководството на дружеството декларира, че за периода между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Управителния съвет за публикуването на междинния финансов отчет, 29 юли 2009 г., не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница