Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница5/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Отчет за промените в собствения капиталАкционерен

капитал

Премиен резерв

Други резерви

Финансов

резултат

Общо

капитал000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Салдо към 1 януари 2009 г.

28 959

-

8 042

4 523

41 524Разпределение на печалбата

-

-

4 310

(4 310)

-

Трансформиране на резерви

-

-

(39)

39

-

Нетен резултат за периода

-

-

-

3 314

3 314Салдо към 30 юни 2009 г.

28 959

-

12 313

3 566

44 838Салдо към 1 януари 2008 г.

28 959

-

4 834

3 421

37 214Разпределение на печалбата

-

-

3 228

(3 228)

-

Нетен резултат за периода

-

-

-

3 106

3 106Салдо към 30 юни 2008 г.

28 959

-

8062

3 299

40 320Салдо към 1 януари 2008 г.

28 959

-

4 834

3 421

37 214Разпределение на печалбата

-

-

3 228

(3 228)

-

Трансформиране на резерви(20)

20

-

Нетен резултат за периода

-

-

-

4 310

4 310Салдо към 31 декември 2008 г.

28 959

-

8042

4 523

41 524
Изготвил: ____________________

/Галина Петрова/Изпълнителен

директор: _____________________

/Драгомир Кочанов/
Дата: 27.07.2009 г.Отчет за паричните потоци
За 6 месеца към 30 юни 2009 г.

За 6 месеца към 30 юни 2008 г.

За годината

към 31 декември 2008 г.


000 лв

000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти

17 911

22 885

46 189

Плащания към доставчици

(11 347)

(15 802)

(31 346)

Плащания към персонал и осигурителни институции

(4 020)

(4 388)

(9 141)

Постъпления от данъци

44

-

-

Плащания за данъци

(558)

(594)

(1 538)

Други плащания за оперативна дейност

(173)

(378)

(233)

Паричен поток от оперативна дейност

1 857

1 723

3 931

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(8 039)

(1 124)

(4 439)

Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване

6 519

-

-


Придобиване на нематериални активи

(46)

(57)

(70)

Получени дивиденти

-

-

23

Парични потоци от инвестиционна дейност

(1 566)

(1 181)

(4 486)

Финансова дейност


Получени заеми

641

-

-

Плащания по заеми

(50)

(50)

(295)

Плащания на лихви

(9)

(15)

(30)

Парични потоци от финансова дейност

582

(65)

(325)

Нетна промяна в паричните средства

873

477

(880)

Парични средства в началото на периода

320

1 150

1 150

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства

3

(5)

50

Парични средства в края на периода

1 196

1 622

320
Изготвил: ____________________

/Галина Петрова/Изпълнителен

директор: _____________________

/Драгомир Кочанов/
Дата: 27.07.2009 г.Пояснения към междинния финансов отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница