Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница6/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1Обща информация

Параходство Българско речно плаване АД е акционерно дружество, чието седалище е в Република България, с адрес гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2.


Основната дейност на Параходство Българско речно плаване АД се състои в търговско корабоплаване по река Дунав, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за собствени и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана. В своята дейност Дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност е: производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.
Акциите на Дружеството са регистрирани на Българска фондова борса – София АД.
Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен и Управителен съвет.
Членове на Надзорния съвет са:

Членове на Управителния съвет са: • Любомир Тодоров Чакъров;

 • Миролюб Панчев Иванов;

 • Александър Димитров Керезов;

 • Йордан Стефанов Йорданов;

 • Драгомир Неделчев Кочанов;

 • Иван Йорданов Иванов.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Драгомир Неделчев Кочанов.


Основният собственик на  Дружеството е Българска Kорабна Kомпания ЕАД.

2Основа за изготвяне на финансовия отчет

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен за периода от шест месеца до 30 юни 2009 г., в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчитане. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно МСФО, приети от ЕС и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2008 г.


Междинният финансов отчет е изготвен в лева, това е и функционалната валута на дружеството.
Междинният финансов отчет към 30 юни 2009 г. (включително сравнителната информация към 30 юни 2008 г. и за годината приключила на 31 декември 2008 г.) е одобрен и приет от съвета на директорите на 29 юли 2009 г.

3Счетоводна политика и промени през периода


Този междинен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последните годишни финансови отчети на дружеството към 31 декември 2008 г., с изключение на прилагането на следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения, които са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2009 г.:

 • МСФО 2 (ревизиран) “Плащане на базата на акции”

 • МСФО 8 “Оперативни сегменти”

 • МСС 1 (ревизиран) “Представяне на финансови отчети”

 • МСС 23 (ревизиран) “Разходи по заеми”

 • МСС 32 (коригиран) “Финансови инструменти: представяне”

 • МСС 39 (коригиран) “Финансови инструменти: признаване и оценяване”

 • КРМСФО 13 “Програми за лоялни клиенти”

 • КРМСФО 15 “Споразумения за строителство на недвижими имоти”

 • КРМСФО 16 “Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция”

Прилагането на МСС 1 (ревизиран 2007 г.) води до някои промени във формата и заглавията на основните финансови отчети и представянето на някои елементи в тях. Това също води и до допълнителни оповестявания. Оценяването и признаването на активите, пасивите, приходите и разходите на Дружеството остават непроменени. МСС 1 влияе върху представянето на промените в собствения капитал, принадлежащ на собствениците и въвежда Отчет за всеобхватния доход.


МСС 23 (ревизиран 2007 г.) изисква капитализиране на разходите по заеми в cтепента, до която те могат пряко да cе отнеcат директно към придобиването, производcтвото или cтроителcтвото на един отговарящ на уcловията актив, който непременно изиcква значителен период от време, за да cтане готов за предвижданата му употреба или продажба. В cъответcтвие c преходните разпоредби разходите за заеми не са ретроcпективно преизчиcлявани. Разходите за заеми следва да се капитализират само за активи, които отговарят на изискванията и чието придобиване е започнало след 1 януари 2009 г.
Данъци върху дохода за междинния период са начислени като е използвана очакваната данъчна ставка приложима за облагането на годишна база.
Значителните ефекти, произтичащи от прилагането за първи път на останалите стандарти, разяснения и промени по отношение на представяне, признаване и оценка на сумите, не са възникнали.

4Имоти, машини, съоръжения и оборудване

За шестмесечие към

30 юни 2009 г.

Земя

Сгради

Машини и

оборудване

Съоръ-жения


Транспортни средства

Други

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към

1 януари 2009 г.

15 284

4 004

3 926

4 445

26 533

380

11 449

66 021

Новопридобити активи

2 815

-

-

2

19 084

2

15 632

37 535

Отписани активи по отчетна стойност

-

-

(2)

(154)

(9 480)

-

(21 903)(31 539)

Салдо към

30 юни 2009 г.

18 099

4 004

3 924

4 293

36 137

382

5 178

72 017
Амортизация

Салдо към

1 януари 2009 г.

-

(467)

(637)

(390)

(12 662)

(295)

-

(14 451)

Амортизация на отписани активи

-

-

2

15

68

-

-

85

Амортизация за периода

-

(64)

(132)

(94)

(346)

(37)

-

(673)

Салдо към

30 юни 2009 г.

-

(531)

(767)

(469)

(12 940)

(332)

-

(15 039)
Балансова стойност към

30 юни 2009 г.

18 099

3 473

3 157

3 824

23 197

50

5 178

56 978За шестмесечие към

30 юни 2008 г.

Земя

Сгради

Машини и

оборудване

Съоръ-жения


Транспортни средства

Други

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

15 284

4 004

2 657

4 650

22 297

348

2 171

51 411

Салдо към

1 януари 2008 г.

Новопридобити активи

-

-

68

12

2 000

8

5 598

7 686

Отписани активи по отчетна стойност

-

-

-

1

-

-

2 087

2 088

Салдо към

30 юни 2008 г.

15 284

4 004

2 725

4 661

24 297

356

5 682

57 009
Амортизация

Салдо към

1 януари 2008 г.

-

(327)

(265)

(215)

(11 635)

(207)

-

(12 649)

Амортизация на отписани активи

-

-

-
Амортизация за периода

-

(76)

(186)

(98)

(500)

(45)

-

(905)

Салдо към

30 юни 2008 г.

-

(403)

(451)

(313)

(12 135)

(252)

-

(13 554)
Балансова стойност към

30 юни 2008 г.

15 284

3 601

2 274

4 348

12 162

104

5 682

43 455За годината към

31 декември 2008 г.

Земя

Сгради

Машини и

оборудване

Съоръ-жения


Транспортни средства

Други

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към

1 януари 2008 г.

15 284

4 004

2 657

4 650

22 297

348

2 171

51 411

Новопридобити активи

-

-

1 278

22

4 256

33

14 868

20 457

Отписани активи по отчетна стойност

-

-

(9)

(227)

(20)

(1)

(5 590)(5 847)

Салдо към

31 декември 2008 г.

15 284

4 004

3 926

4 445

26 533

380

11 449

66 021
Амортизация

Салдо към

1 януари 2008 г.

-

(327)

(265)

(215)

(11 635)

(207)

-

(12 649)

Амортизация на отписани активи

-

-

10

19

5

1

-

35

Амортизация за периода

-

(140)

(382)

(194)

(1 032)

(89)

-

(1 837)

Салдо към

31 декември 2008 г.

-

(467)

(637)

(390)

(12 662)

(295)

-

(14 451)
Балансова стойност към

31 декември 2008 г.

15 284

3 537

3 289

4 055

13 871

85

11 449

51 5701   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница