Доклад за дейността 2 Отчет за финансовото състояниестраница1/12
Дата19.07.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Годишен доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Финансов отчет


Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ
31 декември 2009 г.

СъдържаниеСтраница

Годишен доклад за дейността

2

Отчет за финансовото състояние

11

Отчет за всеобхватния доход

13

Отчет за промените в собствения капитал

14

Отчет за паричните потоци

15

Пояснения към финансовия отчет

16


Годишен доклад за дейността


съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100Н, ал. 7 от ЗППЦК и приложение № 10 към чл. 32 ал.1 т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
1. Обща информация
„Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ (Дружеството) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 06.03.2007 г., и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/26.03.2007 г. На Софийски градски съд по ф.д. № 4269 от 26.03.2007 г.; вписано в Регистъра на търговските дружества под № 116745, том 1601, стр. 182.
Дружеството е регистрирано в гр. София, р-н Триадица, ул. „Три Уши” 10 а, офис 16 а, тел: + 359 (2) 987 12 30. Адресът за кореспонденция на Дружеството е гр.София, ул. „Граф Игнатиев ” № 13 А..
Дружеството е с капитал 650 000 лева, разпределени в 650 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.
Членове на Съвета на директорите на Дружеството към 31 декември 2009 г. са:

 • Коста Калинов Кънчев – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, с мандат от 5 години, считано от 25.09.2009 г;

 • Мария Димова Сивкова – Заместник-председател на Съвета на директорите, с мандат от 4 години, считано от 05.08.2008 г.;

 • Стефан Георгиев Тодоров – независим член на Съвета на директорите, с мандат от 3 години, считано от 05.08.2008 г.

„Глобекс Истейт Фонд” AДСИЦ се представлява от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Коста Кънчев.


През разглежданият период няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.
Членовете на Съвета на директорите на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ имат участия в капитала и управлението на други дружества, както следва:Коста Кънчев

Член на съвета на директорите на „Глобекс Холдинг” АД; член на съвета на директорите на „Глобекс Истейт” АД; участие в капитала и управител на „Капиталекс Интернешънъл” ООД; косвено участие в капитала на „Билдекс Консултинг” ООД, чрез съдружника „Капиталекс Интернешънъл” ООД

Мария Сивкова

Член на Съвета на директорите на „Статус Капитал” АД

Стефан Тодоров

Не участва като съдружник, акционер или член на управителен орган в никое юридическо лице2. База за изготвяне
Отчетната валута на Дружеството е българския лев. Финансовите отчети са представени в лева. Спазени са основните счетоводни принципи:

 • текущо начисляване – приходите и разходите по сделките и събитията са отразени счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаване или плащане на паричните средства или техните еквиваленти;

 • действащо предприятие;

 • предпазливост – задължително оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби;

 • съпоставимост между приходите и разходите – признаване на разходите, извършени във връзка с отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода, през които предприятието отчита ефекта от тях. Признаването на приходите се отразява за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

 • предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията са отразени в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност независимо от съответната им правна форма.


3. Дейност на дружеството през 2009 г.
3.1. Проекти
„Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ притежава право на собсвеност върху следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 67 800.8.87 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин точка осем точка осемдесет и седем) с площ по кадастрална карта 4 677 (четири хиляди шестстотин седемдесет и седем) кв. м., находящ се в землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, по кадастрална карта, одобрена със заповед No.РД-18-60/04.10.2007 на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Буджака”, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – за вилна сграда, стар идентификатор п.LII (петдесет и втори) No.8087 (осем хиляди осемдесет и седем) при съседи по кадастрална карта: имоти с кадастрални идентификатори: 67 800.8.84 ([шестдесет и седем хиляди и осемстотин точка осем точка осемдесет и четири); 67 800.8.144 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин точка осем точка сто четиридесет и четири); 67 800.8.85 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин точка осем точка сто четиридесет и пет); 67 800.8.862 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин точка осем точка осемстотин шестдесет и две).
Имотът е придобит с нотариален акт № 77 том I, рег. № 986, дело № 68 от 20.02.2008 г.
През разглеждания период не са предприемани действия към подобряване на гореописания имот.
През разглеждания период не са предприемани други инвестиционни проекти.

3.2. Общо събрание на акционерите
Редовното годишно общо събрание на акционерите се проведе на 25.09.2009 г.

На събранието беше представен 76.83% от капитала или 499 450 броя акции.

Общото събрание прие следните решения:

1. Общото събрание прие доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.


2. Общото събрание прие заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
3. Общото събрание избра предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. – Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД.
4. Общото събрание взе решение да не разпределя печалба за 2008 г. поради липса на такава.
5. Общото събрание освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
6. Общото събрание прие заверения междинен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на междинния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
7. Общото събрание освободи господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от отговорност за дейността му за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.
8. На основание чл. 39, ал. 8 от Устава на Дружеството, общото събрание освободи господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от длъжността член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.
9. Общото събрание избра Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години от датата на избирането му, като оправомощи члена на Съвета на директорите – господин Стефан Георгиев Тодоров, да сключи, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението с господин Коста Калинов Кънчев.
10. Общото събрание на акционерите, на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избра одитен комитет на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

 • Коста Калинов Кънчев;

 • Мария Димова Сивкова;

 • Стефан Георгиев Тодоров.

11. На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избра Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081, за председател на одитния комитет на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ.
12. Общото събрание прие доклада на директора за връзки с инвеститорите.

13. Общото събрание прие решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е гр. София, ПК 1000, ул. Граф Игнатиев № 13A.


14. Общото събрание прие решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г.
3.3. Увеличаване на капитала на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ
През 2009 г. Дружеството не е извършвало увеличение на капитала си.
3.4. Договори за банкови кредити
Дружеството няма сключени договори за заеми (отпуснати кредити) от банки.

4. Ликвидност. Капиталови ресурси
Ликвидността на дружеството може да бъде понижена поради спецификите на инвестирането в недвижими имоти, а именно – пречките, с които може да се сблъска при пазарното реализиране на активите на изгодна за него цена и сроковете по прехвърлянето им.

Това ще рефлектира върху понижаването на нетната стойност на активите, разпределена на една акция. С цел предотвратяване на негативното въздействие на тези фактори Дружеството осъществява прецизно оценяване на ликвидността и класифицира активите по срокове на реализация.Ликвидността на Дружеството може да бъден негативно повлияна от отрицателните тенденции в пазара на недвижими имоти в страната и чужбина.

5. Анализ на финансовото състояние на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ
Общата стойност на активите на Дружеството към 31.12.2009 г. е 407 хил. лева. Паричните средства са в размер на 39 хил. лева., в т.ч. по безсрочни депозити 38 хил. лева. Дълготрайните материални активи са на стойност 358 хил. лева, дълготрайните нематериални активи – 6 хил. лева.
Капиталовите разходи на дружеството към момента на изготвяне на отчета са изцяло от набрания капитал. Тежката финансова криза, която силно засегна българския пазар на недвижими имоти, оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Очакванията са тази тенденция да се промени през 2010 г., като дружеството ще съсредоточи усилията си към справяне със ситуацията.

6. Акционерен капитал
Акционерният капитал на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ към 31 декември 2009 г. е 650 000 лева, разпределени в 650 000 броя обик­но­ве­ни безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Притежатели на акции в „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ са:

Разпределение на акциите в капитала в проценти:

1. ДФ Статус Нови Акции, ЕИК 0175071425

22.99%

2. Българска Енергетика, ЕИК 0831599399

20.00%

3. Глобекс Истейт АД, ЕИК 0175136556

53.85%

4. Изола Инвестмънт, ЕИК 0115503460

3.08%

5. Александър Асенов Попов, ЕГН 5312303786

0.07%

6. Стефан Петков Стефанов, ЕГН 8606044445

0.01%

Общо

100.00%7. Нетни печалби и загуби за периода
Нетната загуба на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ за периода 01.01.2009 – 31.12.2009 е 82 хил. лева.

8. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството
Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството, са рискове, типични за сектора, в който то действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.
Приходите, печалбата и стойността на акциите на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната и други, измежду които са и:

 • Промяна в цените на недвижимите имоти в негативна посока. Основната част от активите на Дружеството е инвестирана в недвижими имоти. Поради това развитието на пазара на недвижими имоти, търсенето и предлагането, включително цените на имотите, цените на наемите и строителството, ще имат определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговите ценни книжа;

 • Глобекс Истейт Фон”" АДСИЦ в краткосрочен план може да не успее да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си;

 • Евентуално нарастване на инфлацията може да окаже негативно влияние върху активите на Дружеството.


Икономическите, данъчните, политическите и други фактори, които биха оказали влияние върху дейността на дружеството, са:


 • Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на финансова и икономическа криза. Международната финансова и икономическа криза има и ще има значително влияние върху бизнессредата в страната и се отразява отрицателно върху дейността на всички икономически субекти. Секторът недвижими имоти е засегнат в голяма степен, което може да доведе до обезценка на активи и загуби;

 • Неблагоприятни промени в данъчните и други закони. От определящо значение за дохода на неговите акционери е запазването на съществуващата в момента данъчна преференция, предвиждаща освобождаване от облагане с корпоративен данък на печалбата на Дружеството;

 • Забавяне на икономическия растеж. Забавянето на растежа на икономиката може да доведе до по-ниски доходи за населението и фирмите, което неминуемо ще засегне търсенето на недвижими имоти в страната, а оттам и печалбите на Дружеството;

 • Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на политически промени. Политическият риск е свързан с възможността от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство;

 • Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени активите. Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на населението и евентуална обезценка на активите, деноминирани в лева.

 • Риск от валутни загуби. Цените на недвижимите имоти на българския пазар се обявяват предимно в евро. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото при съотношение 1 EUR = 1.95583 лв., Дружеството не носи съществен валутен риск. Такъв би бил налице единствено при обезценка на лева спрямо еврото, което на този етап считаме, че е малко вероятно.


9. Прогнози за развитието на Дружеството
Според прогнозите на мениджмънта не се очаква ръст в развитието на Дружеството.

10. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития след датата на годишното счетоводно приключване.

11. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 ЗППЦК.
Дружеството спазва международно признатите стандарти за добро корпоративно управление чрез прилагане на приетата Програма за добро корпоративно управление.
11.1. Изпълнение на Програмата в частта й за осъществяване на компетентно и лоялно корпоративно управление от страна на Съвета на директорите.
„Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима души. Действията на Съвета на директорите на дружеството през отчетната 2009 г. са били изцяло в съответствие с Програмата за добро корпоративно управление. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на Дружеството и интересите на акционерите. Действията на Съвета на директорите бяха напълно обосновани, добросъвестни, извършени са с грижата на добър търговец и са в интерес на Дружеството и неговите акционери. Съветът на директорите осигуряваше спазването на приложимото право и отчиташе интересите на лицата, заинтересувани от управлението, преди всичко акционерите на Дружеството и инвеститорите. Съветът на директорите осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на Дружеството, включително независим одит, както и наличието на финансов контрол и за контрол за спазването на закона.

Офисът на Дружеството е отворен за акционерите и за техните въпроси през всеки работен ден от седмицата. Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството предоставя информация по телефона, по пощата и по електронен път за състоянието на Дружеството за неговата дейност.


11.2. Изпълнение на Кодекса в частта му Заинтересовани лица
Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в това число клиенти, служители, кредитори и др. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.
В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративното ръководство се съобразява със законовите изисквания и ограничения. Добрата практика на корпоративно управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.
Съветът на директорите счита, че приемането на Програмата за добро корпоративно управление и придържането към принципите и добрите практики, въведени, заложени в нея, е стъпка за постигането на по-добра корпоративна дисциплина, отговорност и контрол във връзка с дейността на Дружеството, и не на последно място доверие сред неговите клиенти и бъдещи инвеститори. Дружеството и занапред ще продължи да спазва принципите на добро корпоративно управление и ще усъвършенства методите за тяхното реализиране.

12. Допълнителна информация по Приложение № 10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба № 2
12.1. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През отчетната 2009 година Дружеството не е реализирало приходи


12.2 Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.
Дружеството не е сключвало големи сделки.
12.3. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.
Няма такива сделки.

Дружеството не е сключвало такива сделки.
12.4. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
Няма такива събития.
12.5. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.


12.6. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
Дружеството няма дялови участия и не е инвестирало в ценни книжа.
12.7. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.
Няма такива
12.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.
Няма такива.
12.9. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период Дружеството не е емитирало нова емисия ценни книжа.


12.10. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
Дружеството не е публикувало прогнози за финансовите си резултати.

Такива промени не са настъпвали.
12.11. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.
Управлението на риска на дружеството се осъществява от съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск.
Политиката по управление на валутния риск е да не се извършват значителни операции и да не се поддържат отворени позиции в друга чуждестранна валута.
12.12. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.
На проведеното редовно общо събрание на емитента на 25.09.2009 г. бе избран Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години от датата на избирането му. С решение на Съвета на директорите от 25.09.2009 г. Коста Калинов Кънчев бе избран за Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

12.13. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Никой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството не притежава негови акции. Емитентът не е предоставял опции върху своите акции.


12.14. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
Такива договорености не са известни на Дружеството.

12.15. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е Павел Сребринов Хаджийски; адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Стоян Михайловски” 26, ет. 5; телефон за контакт: (02) 988 36 46; Факс: (02) 988 49 09.
12.16. Промени в цената на акциите на Дружеството.
Aкциите на Дружеството се търгуват на БФБ – София. От листването на емисията акции за търговия цената им не се е изменяла.

София, 2010 г. Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)

Отчет за финансовото състояние
Активи

Пояснение

2009

2008

2007000 лв.

000 лв.

000 лв.
Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

358

361

72

Нематериални активи

6

6

6

5

Нетекущи активи
364

367

77
Текущи активи

Данъчни вземания

7

4

12

15

Други вземания

8

-

2

-

Пари и парични еквиваленти

9

39

113

520

Текущи активи
43

127

535
Общо активи
407

494

612Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 28.01.2010 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница