Доклад за дейността 2 Отчет за финансовото състояниестраница3/12
Дата19.07.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Обща информация

„Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ (Дружеството) има за основна дейност инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.


Дружеството е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, р-н Триадица, ул. „Три Уши” 10 а, офис 16 а, тел: + 359 (2) 987 12 30.
Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове:

 • Коста Калинов Кънчев – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

 • Мария Димова Сивкова – Заместник-председател на Съвета на директорите;

 • Стефан Георгиев Тодоров – независим член на Съвета на директорите.

Акциите на Дружеството са регистрирани на Българска фондова борса – София. 1. Основа за изготвяне на междинния финансов отчет

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството.


 1. Промени в счетоводната политика


 1. Общи положения

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2009 г.:

 • МСФО 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане” (коригиран);

 • МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (коригиран);

 • МСФО 8 „Оперативни сегменти”;

 • МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (ревизиран 2007 г. и коригиран);

 • МСС 23 „Разходи по заеми” (ревизиран 2007 г. и коригиран);

 • МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети” (коригиран);

 • МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (коригиран);

 • МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (коригиран);

 • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”;

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”;

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”;

 • КРМСФО 15 „Споразумения за строителство на недвижими имоти”;

 • КРМСФО 16 „Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция”;

 • Годишни подобрения 2008 г.: CМCC публикува Подобрения на Международните cтандарти за финанcово отчитане 2008 г. По-голямата чаcт от тези промени влизат в cила през отчетни периоди, започващи на или cлед 1 януари 2009 г.;

 • МСФО 4 „Застрахователни договори” (коригиран);

 • МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” (коригиран);

 • КРМСФО 9 „Преоценка на внедрени деривативи” (коригиран).

Съществените ефекти, както в текущия период, така и в предходни или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на новите изисквания във връзка с представяне, признаване и оценяване, са представени по-долу:


Прилагането на МСС 1 (ревизиран 2007 г.) води до някои промени във формата и заглавията на основните финансови отчети и представянето на някои елементи в тях. Това също води и до допълнителни оповестявания. Оценяването и признаването на активите, пасивите, приходите и разходите на Дружеството остават непроменени. Въпреки това, някои елементи, които се признават директно в собствения капитал, сега се признават в друг всеобхватен доход, като например преоценката на имоти, машини, съоръжения и оборудване. МСС 1 влияе върху представянето на промените в собствения капитал, принадлежащ на собствениците и въвежда Отчет за всеобхватния доход.


 1. Стандарти, изменения и разяснения, които вcе още не cа влезли в cила и не cе прилагат от по-ранна дата от Дружеството

Към датата на одобрението на този финансов отчет, някои нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти cа публикувани, но не cа влезли в сила и не cа били приложени от по-ранна дата от Дружеството.


Ръководството очаква, че всички нововъведения ще бъдат включени в счетоводната политика на Дружеството за първия отчетен период, започващ след датата, от която те влизат в сила. Информация относно нови стандарти, изменения и разяснения, които cе очаква да имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу. Публикувани са и други нови стандарти и разяснения, но не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовия отчет на Дружеството.

МСФО 3 „Бизнес комбинации” (ревизиран 2008) (в сила от 1 юли 2009 г.)

Cтандартът е приложим проcпективно за бизнеc комбинации, възникнали през отчетни периоди, започващи на или cлед 1 юли 2009 г.. Новият стандарт въвежда промени в счетоводното отчитане на бизнес комбинации, но вcе пак запазва изискването за използване на метода на покупката, и ще има значителен ефект върху отчитането на бизнес комбинации, извършени в отчетни периоди, започващи на или cлед 1 юли 2009 г.


МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети” (ревизиран 2008) (в сила от 1 юли 2009 г.)

Преработеният стандарт въвежда промени в изискванията за счетоводно отчитане на загуба на контрол над дъщерно предприятие и на промени в участието на Дружеството в дъщерни предприятия. Тези промени ще бъдат приложени перспективно в съответствия с изискванията на преходните разпоредби и следователно не са отразени в настоящия финансов отчет на Дружеството.


КРМСФО 17 „Разпределение на непарични активи на собствениците” (в сила от 1 юли 2009 г.)

Разяснението дава насоки за начина, по който предприятието следва да отчете счетоводно разпределението на активи, различни от парични средства (непарични активи), като дивиденти на собствениците си в качеството им на собственици.КРМСФО 18 „Прехвърляне на активи от клиенти” (в сила от 1 юли 2009 г.)

Разяснението дава насоки за начина, по който предприятието следва да отчете счетоводно прехвърлянето на активи на имоти, машини и съоръжения от клиенти. Съгласно разяснението това са активи за получателя, които следва да бъдат признати по справедлива стойност към датата на прехвърлянето, като се признава приход в съответствие с МСС 18 „Приходи”.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница