Доклад за дейността 2 Отчет за финансовото състояниестраница6/12
Дата19.07.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Материални запаси


Материалните запаси включват материали, незавършено производство и стоки. В себестойността на материалните запаси се включват директните разходи по закупуването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с доставката им, както и част от общите производствени разходи, определена на базата на нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката.

Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването.

Дружеството определя разходите за материални запаси, като използва метода среднопретеглена стойност.

  1. Данъци върху дохода


Финансовият резултат на Дружеството не подлежи на облагане с корпоративен данък,съгл. чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

  1. Пари и парични еквиваленти


Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки, безсрочни депозити и депозити до 3 месеца.
  1. Собствен капитал и плащания на дивиденти


Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.

Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на собствен капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са приспаднати от внесения капитал, нетно от данъчни облекчения.

Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години.

  1. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите


Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и социални осигуровки.

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след напускане.


  1. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика


Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани по-долу. Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение 4.18.1
   1. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки


При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.   1. Полезен живот на амортизируеми активи

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период.

Към 31 декември 2009 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните стойности на активите са анализирани в пояснения 5 и 6. Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването може да бъде анализирана както следва:Земя

Разходи за придобиване на ДА

Компютърно

оборудване

Други

Общо000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2009 г.

334

24

1

2

361

Новопридобити активи

-

-

2

-

2

Отписани активи

-

-

-

(2)

(2)

Салдо към 31 декември 2009 г.

334

24

3

-

361Амортизация
Салдо към 1 януари 2009 г.

-

-

(1)

-

(1)

Амортизация

-

-

(2)

-

(2)

Салдо към 31 декември 2009 г.

-

-

(3)

-

(3)Балансова стойност към

31 декември 2009 г.

334

24

-

-

358


Земя

Разходи за придобиване на ДА

Компютърно

оборудване

Други

Общо000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2008 г.

-

70

-

2

72

Новопридобити активи

334

161

1

-

496

Отписани активи

-

(207)

-

-

(207)

Салдо към 31 декември 2008 г.

334

24

1

2

361Балансова стойност към

31 декември 2008 г.

334

24

1

2

361

Разходи за придобиване на ДА

Общо
000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойностНовопридобити активи

72

72

Салдо към 31 декември 2007 г.

72

72


Балансова стойност към

31 декември 2007 г.

72

72

Земята, собственост на Дружеството, е преоценена през 2008 г. от независими оценители. Справедливата стойност е определена на базата на подобни актуални сделки, извършени на пазара, която е коригирана в съответствие със спецификите на земята.
Установена е справедлива пазарна стойност на земята, собственост на Дружеството (УПИ LII – 8087, находяща се в местността „Буджака”, гр. Созопол), 1 577 929 лв. (806 782 евро).
Разходите за придобиване на дълготрайни активи, направени от Дружеството, са във връзка с парцели в същата местност като вече притежавания парцел с цел промяна на техния статут и в съответствие с плановете на Дружеството за придобиване на тези парцели.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница