Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6



страница2/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

I.Обща част

РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ




1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

“Ломско пиво” АД е публично акционерно дружество с предмет на дейност: Пpoизвoдcтво нa пивo и cвъpзaнитe c това дeйнocти и уcлуги. Пpoизвoдcтво нa мaлцoв дестилат, високоалкохолни и безалкохолни напитки. Търговска дейност в страната и чужбина, както и осъществяване на всякаква стопанска дейност, незабранена със закон.


Производственият процес на бирата се характеризира с множество производствени операции и биохимични процеси, които до голяма степен определят необходимостта на пивоварните предприятия от значителна материална база. Стандартният срок за отлежаване (зреене) на пивото е 30 дни, но при различните видове пиво се прилагат и различни срокове.
Схемата представена по-долу показва последователността на производствения процес в пивоварната.

Процесът на варене на бира е напълно компютъризиран, като се използва и автоматизирано оборудване при производството. Бутилирането е автоматично, но степента на автоматизация е непълна. Положителен фактор е наличието на свободен производствен капацитет, чрез който съществува възможност да се поема ръст в обема продукция при реализиране на новата пазарна концепция на пивоварната.


Максималният производствен капацитет на пиво годишно е около 150 000 хектолитра, при непрекъснат режим на работа.

Бутилиращият цех разполага с две бутилиращи линии, оборудвани за бутилиране на пиво в стъклени опаковки.




  • Линия 1 – с производителност 20,000 бутилки/час;

  • Линия 2 – с производителност 5,000 бутилки/час;

Производителността на Линия 1 е 500 хектолитра на смяна в 0.5 литра стъклена опаковка.

Линия 2 е оборудвана за бутилиране в РЕТ-бутилки. Производителността и при бутилиране в РЕТ-2 литра е 400 хектолитра на смяна. При бутилиране в РЕТ-1 литър за 1 смяна се произвеждат 200 хектолитра. При бутилиране на РЕТ-0,5л-120 хектолитра. За постигане на капацитета от 50 хектолитра на час бяха пуснати нов затварач и нова фолираща машина за РЕТ-бутилки.
През м. март 2009г. беше пуснат нов апарат на “Вирпоол” и нов топлообменен апарат. С тези две съоръжения беше постигнато по-добро избистряне и максимално бързо охлаждане, което предпазва горещата пивна мъст от окисление.
Качеството на пивото се контролира от отдел по качеството, а при бутилирането има внедрена система за контрол. В ”Ломско пиво” АД е внедрена и функционира система по безопасност на храните НАССР от януари 2007. В момента дружеството разработва „ISO” система.

2. КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

С решение на Министерския съвет в края на 1990 г. е създадена фирма „Ломско пиво” АД със седалище и адрес на управление гр. Лом. Но дружеството фигурира като самостоятелно предприятие към системата на СО „Българско пиво”, пивоварният завод „Дунав” – гр. Лом още от 01.01.1950 г. Съгласно нормативните изисквания през годините, то е претърпяло редица преобразувания. Към настоящия момент е акционерно дружество, вписано в Регистър 2 на търговските дружества на Монтански окръжен съд под партиден № 14 от 08.08.1996 г., том 6, стр. 131, ЕИК по БУЛСТАТ: 111008825 със следния предмет на дейност: Производство на пиво и свързани с това дейности и услуги, производство на малцов дестилат, високоалкохолни и безалкохолни напитки, търговска дейност в страната и чужбина, както и осъществяване на всякаква стопанска дейност, незабранена със закон.


Акционерният капитал на „Ломско пиво” АД към 31.12.2009 г. е в размер на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 4 500 000 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Всички издадени акции са напълно изплатени.

3. Преглед на развитието и резултатите от дейността на „ЛОМСКО ПИВО” АД



3.1. Анализ на Актива
Нетекущите активи на „Ломско пиво” АД към 31.12.2009 г. представляват 52.93% от всички активи на дружеството, като спрямо 31.12.2008 г. отбелязват ръст от 10.27%. Причина за увеличението е нарастването на дълготрайните материални активи, които се увеличават с 674 хил. лева в сравнение с края на 2008 г.
Общите активи на дружеството към 31.12.2009 г. възлизат на 13.118 млн. лева, което е ръст от 4.70% спрямо 31.12.2008 г. Това се дължи основно на увеличението на ДМА, както и увеличението на Пари и парични еквиваленти.
3.2. Анализ на Пасива
„Ломско пиво” АД финансира основната си дейност със собствен капитал и външни привлечени средства.
Собственият капитал на дружеството към 31.12.2009 г. възлиза на 8 688 хил. лева, което представлява 66.23% от активите му, което е спад спрямо края на 2008 г. Основният капитал на емитента е в размер на 4 500 хил. лева.
Нетекущите пасиви към 31.12.2009 г. представляват 0.37% от активите на дружеството. Те намаляват значително спрямо края на 2008 г. главно заради спада на задълженията по получени дългосрочни банкови заеми.
3.3. Анализ на ликвидността


Показатели

Описание

31.12.2009 г.

Коефициент на обща ликвидност

КА/КЗ

1.41

Коефициент на бърза ликвидност

(Пари+Парични еквиваленти+Вземания)/КЗ

0.3

Коефициент на незабавна ликвидност

(Пари+Парични еквиваленти)/КЗ

0.08

Като източници на ликвидност се определят средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите по обичайната дейност, вкл. всички КА, които в кратки срокове по пазарни цени и без значителни транзакционни разходи могат да се преобразуват в необходимите наличности. Източниците на ликвидност за „Ломско пиво” АД са основно приходите от продажби на продукция, а така също и външно/дългово финансиране под формата на банкови заеми.




3.4. Анализ на рентабилността
3.4.1. Приходи от основна дейност
„Ломско пиво” АД приключва отчетния период с 59 хил. лв. печалба или спад от над 8 пъти спрямо данните към 31.12.2008 г. Приходите от дейността на дружеството също намаляват и достигат 6.461 млн. лв. или спад от 774 хил. лв. (11.98%). Намалението се дължи главно на спаднали приходи от продажба на продукция.
Разходите за дейността на дружеството са на стойност 6.395 млн. лв., което e 4%-тно намаление в сравнение с началото на годината, като основен ефект оказват спада на разходите за материали, както и разходите за външни услуги.
3.4.2. Анализ на печалбата (загубата)


Показатели

Описание

31.12.2009 г.

Рентабилност на брутната печалба

Брутна печалба/Приходи от дейността

0.95%

Рентабилност на приходите от продажби

Нетна печалба/ Приходи от дейността

0.92%

Показателите за рентабилност отразяват способността на дружеството да генерира приходи, съответно печалба от основна дейност. Към 31.12.2009 г. „Ломско пиво” АД отчита 6.461 млн. лв. приходи от дейността и 61 хил. лв. брутна печалба преди облагане с данъци и 59 хил. лв. печалба след данъци. На база на тези данни са изчислени горните коефициенти за оценка на рентабилността на дружеството.


3.4.3. Анализ на капитала


Показатели

Описание

31.12.2009 г.

Използване на капитала

Общо капитал/Общо активи

66.23%

Капитализация на активите

Нетна печалба/Общо активи

0.45%

Рентабилност на собствения капитал

Нетна печалба/Собствен капитал

0.68%

„Ломско пиво” АД демонстрира стабилни показатели за използване на капиталовите ресурси, като се наблюдава спад на капитализацията на активите и рентабилността на собствения капитал.


3.5. Анализ на задлъжнялостта


Показатели

Описание

31.12.2009 г.

Ливъридж

Дълг/Активи

33.77%

Гиъринг

Дългосрочен дълг/Собствен капитал

3.37%

За анализиране на задлъжнялостта на „Ломско пиво” АД изчисляваме два коефициента, при които съотнасяме дълга на емитента съответно към активите и собствения капитал. Изчислените стойности към 31.12.2009 г. показват известно увеличение на съотношението Дълг/Активи, но в допустимите граници с оглед на дейността на „Ломско пиво” АД. Дружеството покрива дългосрочните си задължения със собствения си капитал почти 30 пъти, а общата задлъжнялост на „Ломско пиво” АД е изцяло покрита от капитала на компанията.
4.6. Анализ на ефективността


Показатели

Описание

31.12.2009 г.

Обращаемост на активите

Приходи от продажби/Сума на активите

49.21%

Нетен оборотен капитал

Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви

2 040 хил. лева

Изменението в приходите от продажби оказва влияние върху ефективността на дружеството. Към 31.12.2009 г. обращаемостта на активите на дружеството намалява до 49.21%. Нетният оборотен капитал също отбелязва спад до 2.04 млн. лв.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница