Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница7/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.


Към 31.12.2009 г. „Ломско пиво” АД разполага с парични средства на стойност 342 хил. лв. Това, от своя страна, в комбинация с увеличената капиталова база в размер на 8 688 хил. лева и ниската задлъжнялост на дружеството, обуславят добра възможност за набиране на финансови средства за изпълнение на инвестиционните проекти на „Ломско пиво” АД.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.


 

През разглеждания период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента.


15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.


Честното и вярно представяне на информацията във финансовите отчети на „Ломско пиво” АД се гарантира от систематичното прилагане на счетоводни политики, на базата на текущо счетоводно отчитане, което е обект на система за вътрешен контрол.

Във връзка с направените промени в Закона за независимия финансов одит, отнасящи се до всички предприятия, извършващи дейност от обществен интерес да създадат одитен комитет, на проведеното на 30.06.2009 г. Редовно ОСА на „Ломско пиво” АД, акционерите на Дружеството избраха Одитен комитет в състав от 2 /двама/ души - Бориска Драганова Борисова и Цено Дитков Ценов, с мандат от 1 /една/ година и месечно възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева.

Също така, бе избран и назначен „ВСИ-КО ОДИТ”ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 29, с адрес гр.Благоевград, ул.”Сан Стефано” №2, и пореден № 19- съгласно списък на специализираните одиторски предприятия в България-регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2009 година, представлявано от Цветан Николов Янчев- дипломиран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

  1. Развитие на персонала през 2009 г.

Персоналът на „Ломско пиво” АД към 31.12.2009 г. се състои от 142 души, както следва:
Висши служители и ръководители

6

Аналитични специалисти

10

Техници и други приложни специалисти

22

Административен персонал

11

Персонал зает с услуги за населението, охрана и търговия

8

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

30

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

50

Професии, неизискващи специална квалификация

4

Общ брой персонал

142
  1. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД се състои от 6 души, а именно:Членове на Съвета на директорите:

1. Петър Георгиев Радулов - Председател на Съвета на Директорите;

2. Александър Маринов Богоев - Заместник председател на Съвета на директорите;

3. Георги Велков Велковски - Член на Съвета на Директорите;

4. Дарин Илиев Димитров - Член на Съвета на директорите;

5.Александър Константинов Цолов - Член на Съвета на Директорите;

6. Богдан Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите.

Промени в състава на СД през 2009 г.:
На 17 юли 2009 г. е вписана промяна в Търговския регистър, с която членът на СД на дружеството – Кольо Владимиров Николов е заличен и на негово място е вписан Георги Велков Велковски.
На 29 април 2009 г. в Търговския регистър като Прокурист на „Ломско пиво” АД е вписан г-н Кирил Петров Матеев.
През месец юни 2009 г. е назначен г-н Желязко Желязков за Директор „Маркетинг и продажби” на „Ломско пиво” АД. От 1992 г. той работи в сферата на бързооборотните стоки. Работил е за развитието на редица водещи марки като Кока-Кола, Загорка, Хайнекен и други. Последните 2 години от професионалното си развитие е бил Директор „Маркетинг и продажби” на Хайнекен в Казахстан.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,
дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

За 2009 година членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, както и неговия Прокурист, са получили възнаграждения, както следва:
Име, презиме фамилия

Изплатени възнаграждения от....

В качеството си на.....

Годишна сума

Петър Георгиев Радулов

Ломско пиво” АД

Председател на Съвета на Директорите

2 400.00 лева

Александър Маринов Богоев

Ломско пиво” АД

Заместник председател на Съвета на Директорите

2 400.00 лева

Георги Велков Велковски

Ломско пиво” АД

Член на Съвета на Директорите

834.78 лева

Дарин Илиев Димитров

Ломско пиво” АД

Член на Съвета на Директорите

2 400.00 лева

Александър Константинов Цолов

Ломско пиво” АД

Член на Съвета на Директорите

2 400.00 лева

Богдан Дичев Прокопиев

Ломско пиво” АД

Член на Съвета на Директорите

2 400.00 лева

Кирил Петров Матеев

Ломско пиво” АД

Прокурист

9 142.86 лева

Кольо Владимиров Николов

Ломско пиво” АД

Изпълнителен директор

8 840.59 лева

По т.б и в няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, и суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница