Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница8/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31.12.2008 г. Членове на Съвета на директорите и Прокуриста на „Ломско пиво” АД не притежават акции, издадени от емитента.Участие на членовете на СД и Прокуриста в други дружества /ЮЛ/:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател на СД има участие в :

- „Старт -Петър Радулов” ЕТ, 821172930, Управляващ и собственик на дял- 100%;

- „Агро Инвест Инженеринг” АД, 111565621, Притежаващ 0,02% дял;

- Фондация „За развитие на Северозападна България”, 111565105, Председател, Управляващ;

- Сдружение „Футболен клуб- Мария Луиза”, 111552606, Член на Управителен съвет;

- Сдружение ”Индустриална Стопанска Асоциация”, 111504223, Член на Колективен орган на управление;

2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател на СД:

- няма участие;

3. Дарин Илиев Димитров – член на СД:

- „Милтрем”АД, 106072438, Управител и собственик на дял- 1,08%;

4. Александър Константинов Цолов – член на СД:

- „Региана-Цолов, Симеонов”СД, 020328549, Управляващ и собственик на дял-50%;

5. Богдан Дичев Прокопиев- член на СД:

- „Свиленград- ГАЗ „АД , 200462966, Член на СД;

- „Неврокоп -ГАЗ” АД, 200233526,Член на СД;

- „Енемона – Гълъбово”АД, 200107958, Член на Надзорен съвет;

- „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, 200072496, Председател на Управителен съвет;

- „Хемузгаз” АД, 175257860, Член на СД;

- „Пиринпауър” АД, 175085179,Член на СД;

- „Еско Инженеринг”АД, 131147421, Представител и член на Управителен съвет;

- „Рацио Консулт”ООД, 131022088, Съдружник –дял 4%;

- „Нео АгроТех” АД, 123758852, Представител;

- „Агро Инвест Инженеринг” АД, 111565621, Член на Управителен съвет;

- „Ботуня Енерджи” АД, 106622394,Член на СД;

- „Глобал Кепитъл” ООД,106616014, Съдружник-дял 2 %;

- „Енемона Ютилитис” ЕАД, 106609315, Член на Управителен съвет;

- „Изолко”ООД, 106071208, Съдружник дял- 2,5%;

- „Енемона” АД, 020955078,Прокурист, Акционер – дял 0,332%

6. Георги Велков Велковски- член на СД:

- няма участие;

7. Кирил Петров Матеев – Прокурист на Дружеството

- „Кими-Кирил Матеев”ЕТ, 104053706, Управляващ и собственик на дял- 100%;

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

През разглеждания период няма договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
  1. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

„Ломско пиво” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер до 10 на сто от собствения капитал.  1. Други важни събития през 2009 г.:

На 30.06.2009 година, в град Лом, на адрес ул.”Александър Стамболийски” № 43, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.31.1. от Устава на Дружеството кворум, от 14:00 часа се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на “Ломско пиво” АД, гр.Лом, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2009 г. и публикувана във вестник „Дневник” на 29.05.2009 г. Освен текущите точки по дневния ред на ОСА бяха взети и следните по-важни решения:  • РАЗПРЕДЕЛЯ обложената печалба от дейността на Дружеството за 2008г., в размер на 509 796,92 лв., изцяло във фонд „Резервен” на дружеството;

  • ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ в състава на Съвета на директорите: Освобождава като член на Съвета на директорите г-н Кольо Владимиров Николов- по негова молба и избира нов член на Съвета на директорите в лицето на г-н Георги Велков Велковски;

  • ИЗБИРА Одитен комитет на дружеството в състав от 2 /двама/ души - Бориска Драганова Борисова и Цено Дитков Ценов, с мандат от 1 /една/ година и месечно възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева;

  • ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите и извършва изменения и допълнения в Устава на дружеството;

  • НАЗНАЧАВА „ВСИ-КО ОДИТ”ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 29, с адрес гр.Благоевград, ул.”Сан Стефано” №2, и пореден № 19- съгласно списък на специализираните одиторски предприятия в България-регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2009 година, представлявано от Цветан Николов Янчев- дипломиран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.  1. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

С Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво”АД, проведено на 04.11.2009 год. се взеха следните решения:
  1. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД освобождава Светлана Крумова Александрова от длъжността Директор за връзки с инвеститорите и прекратява трудовият й договор, считано от 09.11.2009 г.;  1. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД назначава Теодора Пламенова Петрова за Директор за връзки с инвеститорите на “Ломско пиво” АД, считано от 09.11.2009 г.

Теодора Пламенова Петрова

Тел. +359 2 80 54 864

e-mail: teodora.petrova@enemona.com


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница