Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница9/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

III.Промени в цената на акциите на дружеството

За периода януари – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Ломско пиво” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва спад от малко под 2.00 лева при формираната средна цена на акция спрямо 2008 г., като сключените сделки с ценните книжа на компанията, както и общият брой изтъргувани акции също осезателно намаляват – съответно 3.78 и 2.12 пъти.За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 550 357.52 лева, като среднодневния оборот е 2 183.96 лева. Сделките са 580, като среднодневният брой е 2.30 Средната цена на ценните книжа за периода е 0.843 лева.
Януари - март 2009 г.

Април – юни 2009 г.

Юли - септември 2009 г.

Октомври – декември 2009 г.

Януари – декември 2009 г.

Общо сделки

114 броя

111 броя

182 броя

110 броя

518 броя

Общо изтъргувани акции

44 056 броя

432 398 броя

95 742 броя

80 018 броя

652 214 броя

Средна цена

0.892 лева

0.826 лева

0.905 лева

0.838 лева

0.843 лева

Обща сума на сключените сделки

39 320.87 лева

357 196.81 лева

86 730.43 лева

67 109.40 лева

550 357.52 лева

Източник: www.infostock.bg

Изменение в цената на акциите за 2009 г.


Изтъргувани обеми през 2009 г.
Източник: www.investor.bg

  • Пазарна информация
Показатели


Описание


Стойност


Цена на акция към 31.12.2009 г.

-

0.779 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

2.915 лева

Пазарна капитализация на „Ломско пиво” АД

Пазарна цена * Брой емитирани акции

3 505 500 лева

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.267

P/S

Пазарна цена/Приходи от продажби на акция

0.543

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.013

IV.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД, с Протокол от заседание на 07 юли 2008 г.., прие „ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”, с което Компанията е получила писмено съгласие от всички членове на ръководството за прилагането на принципите за корпоративно управление, залегнали в Програмата.


„Ломско пиво” АД е публично дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на СД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както структурата и компетентностите му са в съответствие с нормативната уредба. В Годишния доклад за дейността са оповестени възнагражденията на членовете на СД в съответствие със законовите норми. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. Членовете на СД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.
Съгласно новоприетия ЗНФО, дружеството следва да създаде Одитен комитет. Такъв бе избран на Редовното годишно ОСА на „Ломско пиво” АД, проведено на 30.06.2009 г. Одитният комитет се състои от двама независими финансови експерти, с доказан опит, които докладват пряко пред СД на Дружеството и се отчитат годишно пред ОСА.
На същото ОСА, проведено на 30.06.2009 г., СД предложи, а акционерите избраха независим одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2009 г. Достатъчната независимост е важен критерий за избора на одитор, като се прилага се принципа за ротация. На следващото Редовно годишно ОСА, избраният Одитен комитет ще предложи на акционерите на „Ломско пиво” АД независим одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2010 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО и принципите на доброто корпоративно управление.
Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на Дружеството лица бе един от основните ангажименти на корпоративното управление на „Ломско пиво” през 2009 г..
“Ломско пиво” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, като е длъжно да защитава техните права, а именно:
1) Участие и право на глас на всички акционери в общото събрание на акционерите;

2) Участие при избора на управителните органи;

3) Участие при вземането на решения от компетентността на общото събрание на акционерите, свързани с важни корпоративни събития;

4) Равнопоставеност на акционерите и защита на миноритарните акционери;

5) Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;

6) Ясно дефинирани отговорности на корпоративните ръководни органи и отчетност пред акционерите.


Ръководството на „Ломско пиво” АД се стреми честно, пълно и равнопоставено да информира всички свои акционери относно дела на Компанията, като разкриваните данни са изчерпателни, навременни и достоверни. Информацията се разкрива основно на български език, тъй като мнозинството акционери, инвеститори и заинтересувани лица са местни. Дружеството поддържа интернет-страница и на английски език, като при постъпване на конкретни запитвания, предоставя информация и на английски.
Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, „Ломско пиво” АД е оповестило медията, чрез които разкрива регулираната информация, а именно: „Инвестор.БГ” АД, публична компания, притежаваща 14 информационни уеб-портала с интернет – страница - www.bull.investor.bg.
СД на „Ломско пиво” АД счита, че с дейността си през 2009 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар, като всички акционери, включително и миноритарнитие, се третират равнопоставено.
Членовете на Съвета на директорите, включително независимите, са задължени незабавно да разкрият всеки конфликт на интереси, като този принцип е залегнал в Устава на „Ломско пиво” АД. Всеки потенциален конфликт на интереси, сделки и заеми на Компанията трябва да се разкриват и одобряват с Решение от проведено заседание на СД. На заседанията по възможност присъстват всички членове на СД, като 1/3 от тях са независими, както и Директора за връзки с инвеститорите.
На електронната страница на компанията – www.lomskopivo.com, е създаден раздел „За инвеститори”. Целта на тази секция е да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на Компанията, както и материали от проведени и предстоящи корпоративни събития. На електронната страница са публикувани координатите на дружеството, както и тези на Директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересувани лица се насърчават да търсят необходимата им информация.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите, както и на извънредните ОСА, се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството, както и се предоставят на КФН, БФБ-София АД и избраната медия. Акционерите са уведомявани за резултатите от Общите събрание чрез интернет и в съответните законовоустановени срокове.


Финансовите отчети се публикуват на електронната страница на „Ломско пиво” АД непосредствено след изпращането им на Регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.
Годишният доклад за дейността съдържа детайлна информация за представянето и стратегическите цели на Дружеството, както и за планираната инвестиционна политика за следващите няколко години.
В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на дружеството през 2009 година е била в съответствие с приетата „Програма за ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”.

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН
1. Структура на капитала на ”Ломско пиво” АД, класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2009 г. собственият капитал на „Ломско пиво” АД възлиза на 4 500 000 лв.


Неговата структура е както следва:

Брой лица

Брой акции

% от капитала

Юридически лица

42

3 860 808

85.80%

Физически лица

733

639 192

14.20%

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас и с единична номинална стойност един лев с ISIN код на емисията - BG1100043071.


Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Дялово участие в „Ломско пиво” АД

Процент от капитала

към 31.12.2009 г. при капитал

4 500 000 лева

Процент от капитала

към 31.12.2008 г. при капитал

4 500 000 лева

"Агро инвест инженеринг” АД

53.04%

53.26%

„К – ТРЕЙДИНГ” АД

9.99%

-

„Асет Мениджмънт” ЕООД

-

8.73%4.Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях.


6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на „Ломско пиво” АД, Общото събрание решава с мнозинство от поне 2/3 /две трети/ от представените на Общото събрание акции.Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите
Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите от Общото събрание.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

„Ломско пиво” АД има едностепенна система на управление.


Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Компанията се управлява от Съвет на директорите, избран от общото събрание на акционерите.Членове на Съвета на директорите

1. Петър Георгиев Радулов - Председател на Съвета на Директорите;

2. Александър Маринов Богоев - Заместник председател на Съвета на директорите;

3. Георги Велков Велковски - Член на Съвета на Директорите;

4. Дарин Илиев Димитров - Член на Съвета на директорите;

5.Александър Константинов Цолов - Член на Съвета на Директорите;

6. Богдан Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите.

Представителство: Пред трети лица Дружеството се представлява, заедно и поотделно, от:

Петър Георгиев Радулов - Председател на Съвета на Директорите;

Кирил Петров Матеев – Прокурист.
Съгласно чл.12.1.и чл.12а.1. от Устава на дружеството на основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрация на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството до 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции, а също и че СД може да взема решение за издаване на варанти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от Съвета на директорите.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях.

Дружеството няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.


11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по начини, свързани с търгово предлагане

Между „Ломско пиво” АД, управителните органи и неговите служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволняване без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Георгиев Радулов

Председател на Съвета на Директорите

2. Александър Маринов Богоев

Заместник председател на Съвета на Директорите

3. Богдан Дичев Прокопиев

Член на Съвета на Директорите

4. Дарин Илиев Димитров

Член на Съвета на Директорите

5.Александър Константинов Цолов

Член на Съвета на Директорите

6. Георги Велков Велковски

Член на Съвета на Директорите

Кирил Петров МатеевПрокурист

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница