Доклад за дейността на „ Параходство Българско речно плаване ад, гр. Русе за четвърто тримесечие на 2015 гДата05.03.2018
Размер83.77 Kb.
Междинен доклад за дейността

на

Параходство Българско речно плаване“ АД,гр. Русе

за четвърто тримесечие на 2015 г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

консолидиран
1. Важни събития за дружеството „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 г. (01.10.2015 г. – 31.12.2015 г.)

Периодично разкривана информация :
На 30.10.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесичие на 2015 г. Дружеството обявява печалба за периода в разме на 1144 хиляди лева.
На 30.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2015 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1715 хиляди лева.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация
На 28.10.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от заседание на Надзорен съвет за промени в Управителния съвет на дружеството. Като член на Управителния Съвет е заличен Сергей Иванов Лазаров. За нов член на Управителния съвет е избран Румен Стефанов Попов. Протоколът е публикуван на сайта на дружеството.
На 28.10.07.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на 3/29 идеални части от собствения си моторен кораб-тласкач „Торнадо“.
На 05.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на извънредно Общо събрание на 11.12.2015 г. Поканата е публикувана и на сайта на дружеството.
На 05.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ копие на публикуваната в Търговски регистър покана за свикване на извънредно ОСА под номер 20151105102733.
На 26.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за непарична вноска в капитала на „Варнафери“ ООД в размер на 5007000,00 лева.
На 14.12.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от извънредно Общо събрание на акционерите , проведено на 11.12.2015 г. Протоколът е публикуван и на сайта на дружеството.
На 15.12.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление, в съответствие с изискванията на чл.116, ал. 11 от ЗППЦК за регистрирани акционери за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на 11.12.2015 г.
На 21.12.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за приключване договор за лизинг с „Прайм Лизинг“ ЕООД и придобиването на 2 броя несамоходни сухотоварни баржи.


2. Важни събития за дружеството „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2015 г. с натрупване (01 януари 2015 г. – 31 декември 2015г.)
Периодично разкривана информация :
На 30.01.2015 г Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1889 хиляди лева.
На 28.02.2015 г Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014 г. Дружеството – майка обявява печалба за периода в размер на 2270 хиляди лева.
На 31.03.2015 г Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2014 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1867 хиляди лева
На 30.04.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2074 хиляди лева.
На 30.04.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-то тримесичие на 2015 г. Дружеството обявява печалба за периода в разме на 1333 хиляди лева.
На 29.05.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2015 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1260 хиляди лева.
На 30.07.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесичие на 2015 г. Дружеството обявява печалба за периода в разме на 1526 хиляди лева.
На 31.08.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2015 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1367 хиляди лева.
На 30.10.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесичие на 2015 г. Дружеството обявява печалба за периода в разме на 1144 хиляди лева.
На 30.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2015 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1715 хиляди лева.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация ( с натрупване )

На 22.05.2015 г Дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2015 година. Поканата е публикувана и на сайта на дружеството.
На 27.05.2015 г Дружеството е представило на КФН и БФБ копие от публикуваната в Търговския регистър покана за свикване на ОСА под номер 20150527123558.
На 03.07.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2015 г. Протоколът е публикуван на сайта на дружеството.
На 07.07.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление в съответствие с изискванията на чл.116, ал. 11 от ЗППЦК за регистрирани акционери за участие в редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2015 г.

На 28.07.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за приключване договор за лизинг с „Ерсте Груп Иморент България“ ЕООД и придобиването на 4 броя несамоходни сухотоварни баржи, както и за продажбата на 3/29 идеални части от собствения си речен моторен кораб-тласкач „Торнадо“.
На 28.10.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от заседание на Надзорен съвет за промени в Управителния съвет на дружеството. Като член на Управителния Съвет е заличен Сергей Иванов Лазаров. За нов член на Управителния съвет е избран Румен Стефанов Попов. Протоколът е публикуван на сайта на дружеството.
На 28.10.07.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на 3/29 идеални части от собствения си моторен кораб-тласкач „Торнадо“.
На 05.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на извънредно Общо събрание на 11.12.2015 г. Поканата е публикувана и на сайта на дружеството.
На 05.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ копие на публикуваната в Търговски регистър покана за свикване на извънредно ОСА под номер 20151105102733.
На 26.11.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за непарична вноска в капитала на „Варнафери“ ООД в размер на 5007000,00 лева.
На 14.12.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от извънредно Общо събрание на акционерите , проведено на 11.12.2015 г. Протоколът е публикуван и на сайта на дружеството.
На 15.12.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление, в съответствие с изискванията на чл.116, ал. 11 от ЗППЦК за регистрирани акционери за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на 11.12.2015 г.
На 21.12.2015 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за приключване договор за лизинг с „Прайм Лизинг“ ЕООД и придобиването на 2 броя несамоходни сухотоварни баржи.

Информация за горните събития е подадена към обществеността чрез електронната платформа EXTRI News на БФБ.


3. Влияние на важните събития за Дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 г. върху резултатите във финансовия отчет
Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 г., отразени в предходните точки, не са оказали негативно влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.
4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД.


„ Параходство Българско речно плаване“ АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на

международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:


Към обективните фактори спадат:
Природните – основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху количеството товар на съдовете, така и върху скоростта на конвоите. И двете крайности- критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите рязко намаляват.

Периодът януари-март се счита за особено труден от навигационна гледна точка. Нивото на реката през този период може да бъде силно променливо- от критично ниско до критично високо , в зависимост от количеството на падналите валежи от дъжд или сняг в отделните региони.

Типични за този сезон са дълготрайните мъгли и обилните снеговалежи. Поради лоши атмосферни условия навигацията и работата в пристанищата може да бъде спряна за дни. Продължително ниски температури – под -10 градуса, през месеците януари и февруари могат да предизвикат частичен или цялостен ледоход по реката.

Корабоплаването през 2016 година започна със сравнително благоприятна навигационна обстановка. През този период на годината няма устойчив воден стоеж на реката, тъй като единствения приток на вода идва от снеготопенето и от дъждовете. Водните стоежи са достатъчни да се гарантират добри дълбочини, няма критични участъци и засега няма опасност от образуването на ледови явления. Нормално е следващ спад на водните нива на Дунав.


Финансови – Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но през 2016 година основния фактор ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав.

Валутен риск :

През последните месеци се постигна равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при един от най-масовите товаропотоци – този на зърната - твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток – руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.

Промени в навлата по дългосрочните договори за превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.

Предвид фиксирания курс на лева към еврото, валутен риск за дружеството от загуба на стойност не съществува.
Инфлационен и пазарен риск :

Единствения елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.

При дългосрочните договори Дружеството използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.

Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво( LSMGO ) за периода януари – март 2016 да не надвиши 550 щ.долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.
5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2016 г.

По – подробна информация за сделките със свързани лица за периода са посочени в точка 13 на финансовия отчет на Дружеството.
Кремена Йорданова

Директор връзки с инвеститорите


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница