Доклад за дейността на Административен съд София област за 2012 гстраница1/3
Дата13.10.2018
Размер0.71 Mb.
  1   2   3

Отчетен доклад за дейността на Административен съд – София област за 2012 г.ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СОФИЯ ОБЛАСТ
за 2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ:


Въведение

1. Брой дела за разглеждане

1. 1. Постъпление на делата в зависимост от характера на делото

1. 2. Общо постъпление на административните дела по видове

2. Брой свършени (решени и прекратени) дела

2. 1. Брой на решените дела по същество

2. 1. 1. Брой на решените по същество административни дела

2. 1. 2. Брой на решените по същество касационни дела

2. 2. Брой на прекратените дела

2. 2. 1. Причини за прекратяване на административните дела

2. 2. 2. Причини за прекратяване на касационни дела

3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове и структура

3.1. Брой на решените по същество за 2012 г. касационни дела4. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултат от касационната проверка

5. Средна натовареност за съдебния район

5.1. Средна натовареност на съдиите за последните години

5.2. Дейност на Административен съд – София област по състави

6. Административно - ръководна дейност

6. 1. Кадрово обезпечение

6. 1. 1. Съдии

6. 1. 2. Съдебни състави

6. 1. 3. Съдебни служители

6. 1. 4 Конкурси за съдебни служители

6. 2. Квалификация на съдии и служители

6. 2. 1. Квалификация на съдии

6. 2. 2. Квалификация на служители

6. 3. Въпроси от управленско-организационен характер

6. 4. Финансово и материално осигуряване

6. 4. 1. Финансова политика

6. 4. 2. Сграден фонд

6. 5. Ревизионна дейност през годината

6. 6. Дисциплинарна отговорност, поощрения

7. Информационно-технологично осигуряване

8. Публичност и достъп до информация. Интернет страница на съда


9. Заключение

Приложения:

Приложение № 1: Статистическа форма - отчет за работата на съда

Приложение № 2: Справка за дейността на съдиите

Приложение № 3: Справка за резултатите от върнатите обжалвани и протестирани делаВъведение
Административен съд – София област основава своята дейност върху принципите на върховенство на закона, безпристрастност, откритост, достъпност и прозрачност. Постоянна цел в развитието на съда е подобряване управлението и организацията на работа, осигуряване ефективност на работните процеси, повишаване квалификацията на съдии и съдебни служители и улесняване достъпа на гражданите до информация.

През м. декември 2012 г. Административен съд – София област беше обявен за «съд-модел» и награден с плакет за успешна работа по проект «Усъвършенстване на работните процеси в съда», изпълняван от сдружение «Програма за развитие на съдебната система» и финансиран от фондация «Америка за България».

Обявяването на съда за „съд модел” е високо признание за работата на съдиите и съдебните служители в него, за техните усилия и амбиция да превърнат Административен съд – София област в пример на съд, който се стреми да прилага международни стандарти в своята работа, целенасочено да се развива, да повишава капацитета си, да споделя своя опит с други административни съдилища, да подобрява ефективността на работата си и обслужването на гражданите.
1. Брой дела за разглеждане:
През отчетната 2012 година в Административен съд – София област са постъпили 1088 броя административни, касационни административни и касационни дела с административнонаказателен характер. През 2011 г. са постъпили 1183 бр., през 2010 г. са постъпили 1036 бр., а през 2009 г. - 1084 броя. За да се прецени дали постъплението на делата е увеличено или намалено, следва да се сравняват средномесечните стойности на постъпление, които за последните години са както следва:


 • за 2012 г. - 90,66 дела средномесечно

 • за 2011 г. - 98,58 дела средномесечно

 • за 2010 г. - 86,33 дела средномесечно

 • за 2009 г. - 90,33 дела средномесечно.

Следователно средномесечното постъпление на новообразуваните дела през 2012 е с 7,92 броя по-малко от това през 2011 г. при 4,33 броя повече от 2010 г. и с 0,33 бр. повече от 2009 г.

В броя на новообразуваните дела през 2012 г. са включени две частно- административни дела, съдържащи класифицирана информация. През 2011 г. е имало едно такова дело при 4 бр. през 2010 г. и 5 бр. за 2009 г.

Общият брой на делата за разглеждане в Административен съд – София област през отчетната година е 1333 броя. В този брой са включени както новообразуваните дела, така и останалите несвършени дела от 2011 г. – 245 бр., а също и 30 дела, които са върнати от ВАС за продължаване на съдопроизводствените действия.

За предходните три години броят на делата за разглеждане е съответно: • за 2011 г.- общо 1365 бр., от които 182 бр., останали несвършени от 2010 г.

 • за 2010 г.- общо 1284 бр., от които 274 бр., останали несвършени от 2009 г.

 • за 2009 г.- общо 1299 бр., от които 215 бр., останали несвършени от 2008 г.

Общият брой на делата за разглеждане през 2012 г. е с 32 бр. по-малко от тези през 2011 г., но с 49 бр. повече от тези през 2010 г. и с 34 бр. повече от 2009 г. (Графика № 1).

Графика №1: Общ брой на делата за разглеждане

(през 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.)
1.1. Постъпление на делата в зависимост от вида и характера на делото:
- първоинстанционни административни:

588 бр. за 2012 г. - средномесечна стойност на постъпление - 49 бр. при

754 бр. за 2011 г. - средномесечна стойност на постъпление – 62,83 бр.,

704 бр. за 2010 г. - средномесечна стойност на постъпление – 58,66 бр.и

744 бр. за 2009 г. - средномесечна стойност на постъпление - 62 бр.


 • касационни с административнонаказателен характер:

481 бр. за 2012 г. - средномесечна стойност на постъпление – 40,08 бр. при

387 бр. за 2011 г. - средномесечна стойност на постъпление – 32,25 бр.,

288 бр. за 2010 г. - средномесечна стойност на постъпление – 24 бр. и

279 бр. за 2009 г. - средномесечна стойност на постъпление – 23,25 бр.
 • касационни административни дела:

За 2012 г. са постъпили 19 броя в Административен съд – София област, при

42 бр. за 2011 г., 44 бр. за 2010 г. и 61 бр. за 2009 г.


При касационните дела с административнонаказателен характер през отчетната 2012 г. постъпленията са увеличени спрямо последните три години, като е налице трайна тенденция в тази посока.
В Графика № 2 може да се види съотношението между постъпилите първоинстанционни и касационни дела в Административен съд - София област за 2012.

Графика № 2: Съотношението между постъпилите първоинстанционни и касационни дела
1.2. Общо постъпление на административните дела по предмет на разглеждане през отчетната 2012 г. и последните три години (съгласно статистическата форма за отчет за дейността на съда, приложена към доклада):


 • жалби срещу подзаконови нормативни актове: 4 бр. за 2012 г при 6 бр. за 2011 г., 5 бр. за 2010 г. и 5 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по Изборен кодекс: през 2012 г. няма постъпили такива дела при 24 бр. за 2011 г., в която се проведоха местни и президентски избори, 1 бр. за 2010 г. и нито едно за 2009 г.

 • адм. дела по ДОПК и ЗМ: едно дело за 2012 г. при 10 бр. за 2011 г., 13 бр. за 2010 г. и 13 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ЗУТ и ЗКИР: 202 бр. за 2012 г. при 272 бр. за 2011 г., 192 бр. за 2010 и 233 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ЗСПЗЗ, ЗВСВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и други: 15 бр. за 2012 г. при 31 бр. за 2011 г., 28 бр. за 2010 г. и 48 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по КСО и ЗСП: 50 бр. за 2012 г. при 43 бр. за 2011 г., 24 бр. за 2010 г. и 26 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ: 28 бр. за 2012 г. при 44 бр. за 2011 г., 43 бр. за 2010 г. и 25 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ЗДС, ЗОбс, ЗМСМА и ЗА: 112 бр. за 2012 г. при 277 бр. за 2011 г., 203 бр. за 2010 г. и 217 бр. за 2009 г.

 • искови дела по АПК: 3 бр. за 2012 г. при 1 бр. за 2011 г., 6 бр. за 2010 г. и 11 бр. за 2009 г.

 • дела по чл. 304 АПК: 1 бр. за 2012 г. при 5 бр. за 2011 г., 2 бр. за 2010 г. и 1 бр. за 2009 г.

 • дела за бавност: няма образувани такива през нито една от годините.

 • други адм. дела, образувани с предмет извън гореизброените: 122 бр. за 2012 г. при 132 бр. за 2011 г., 139 бр. за 2010 г. и 106 бр. за 2009 г.

 • частни адм. дела (искания по чл. 75 от ДОПК и други): 50 бр. за 2012 г. при 39 бр. за 2011 г., 48 бр. за 2010 г. и 60 бр. за 2009 г .

Като цяло през последните години се запазва тенденцията за най-голямо постъпление на определени категории административни дела – например такива по ЗУТ, ЗОбС и ЗМСМА.

В графика № 3 се съдържа информация за постъпилите по материя първоинстационни дела за 2012 г. в Административен съд - София област.


Графика № 3: постъпили първоинстанционни дела за 2012 г. по материя
2. Брой свършени (решени и прекратени) дела:

2.1. Брой на решените дела по същество:
Броят на решените по същество дела (административни и касационни) в Административен съд – София област за 2012 г. е 863 броя, за 2011 г. той е 798 бр. при 827 бр. за 2010 г. и 803 бр. за 2009 г. При сравнение на тези данни следва да се имат предвид средномесечните стойности, както следва: 71,91 бр. за 2012 г. при 66,55 бр. за 2011 г., 68,91 бр. за 2010 г. и 66,91 бр. за 2009 г. или средномесечно се наблюдава увеличение на решените по същество дела спрямо предходните години (Графика № 4).
Графика № 4: Общ брой на решените по същество дела

(през 2009 г., 2010 г., 2011 г .и 2012 г.)

2.1.1. Брой на решените по същество административни дела:
Общият брой на решените административни дела с акт по същество за 2012 г. е 400 бр, за 2011 г. е 401 бр., за 2010 г. е 506 бр. и за 2009 г. е 496 броя.

Средномесечни стойности: 33 бр. за 2012 г. и също толкова - 33 бр. за 2011 г. при 42 бр. за 2010 г. и 41 бр. за 2009 г., което прави еднакъв брой средномесечно решени административни дела с акт по същество през последните две години, а спрямо 2010 г. има намаление с 9 бр. и 8 бр. по-малко спрямо 2009 г.

Броят на решените по същество административни дела по предмет на разглеждане съгласно приложената статистическа форма за отчет за дейността на съда е както следва:


 • жалби срещу подзаконови нормативни актове: 2 бр. за 2012 г. при 3 бр. за 2011г., 1 бр. за 2010 г. и 6 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по Изборен кодекс: през 2012 г. няма такива дела, при 10 бр. за 2011 г, 1 бр. за 2010 г. и 0 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ДОПК и ЗМ: едно дело за 2012 г. при 5 бр. за 2011 г., 12 бр. за 2010, а за 2009 г. няма постъпили такива.

 • адм. дела по ЗУТ и ЗКИР: 148 бр. за 2012 г. при 121 бр. за 2011 г., 157 бр. за 2010 и 171 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ЗСПЗЗ, ЗВСВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и други: 2 бр. за 2012 г. при 12 бр. за 2011 г., 23 бр. за 2010 г. и 18 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по КСО и ЗСП: 41 бр. за 2012 г. при 23 бр. за 2011 г., 20 бр. за 2010 г. и 22 бр. за 2009 г.

 • адм. дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ: 26 бр. за 2012 г. при 27 бр. за 2011 г., 38 бр. за 2010 г.

 • адм. дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм.: 64 бр. за 2012 г., а за 2011 и за 2010 г. по 101 бр. и за 2009 г. - 133 броя.

 • искови дела по АПК: За 2012 г. и за 2011 г. няма решени по същество дела, при 4 бр. за 2010 г. и 5 бр. за 2009 г.

 • дела по чл. 304 от АПК: едно дело за 2012 г. при 4 бр. за 2011 г., 2 бр. за 2010 г., а за 2009 г. няма решени, защото няма постъпили.

 • дела за бавност: няма постъпили, съответно няма решени за всичките години.

 • други адм. дела: 70 бр. за 2012 г. при 63 бр. за 2011 г., 100 бр. за 2010 г. и 72 бр. за 2009 г.

 • частни адм. дела: 45 бр. за 2012 г. при 32 бр. за 2011 г., 47 бр. за 2010 г. и 51 бр. за 2009 г.2.1.2. Брой на решените по същество касационни дела:
Броят на решените с акт по същество касационни дела с административнонаказателен характер на база средномесечна стойност се е увеличил със 7,84 бр. през отчетната 2012 г. спрямо 2011 г., с 14,34 бр. спрямо 2010 г. и с 16,17 бр. спрямо 2009 г. База за извод в тази насока са следните стойности :

450 бр. решени КАНД за 2012 г. - средномесечна стойност – 37,50 бр. при

356 бр. решени КАНД за 2011 г. - средномесечна стойност – 29,66 бр. ,

278 бр. решени КАНД за 2010 г. - средномесечна стойност – 23,16 бр. и

256 бр. решени КАНД за 2009 г. - средномесечна стойност – 21,33 бр.

Броят на решените по същество касационни дела с административен характер (КАД) е 13 броя за 2012 г. при 41 бр. за 2011 г., 43 бр. за 2010 г. и 51 бр. за 2009 г.


2.2. Брой на прекратените дела:
Прекратените дела за 2012 г. по видове са, както следва:

За 2011 г. прекратените дела по видове са, както следва:

 • 313 бр. административни;

 • 9 бр. касационни;

За 2010 г. прекратените дела по видове са, както следва:

 • 264 бр. административни;

 • 11 бр. касационни;

За 2009 г. по видове са, както следва:

 • 238 бр. административни;

 • 10 бр. касационни;

Броят на прекратените производства по административни и касационни дела спрямо броя на свършените такива дела е, както следва: 28,97 % за 2012 г. при 28,75 % за 2011 г., 24,95 % за 2010 г. и 23,60 % за 2009 г. Следователно през отчетната 2012 година има увеличаване на процента прекратени дела спрямо свършените такива, а именно: спрямо 2011 г. с 0,22 %, спрямо 2010 г. с 4,02 % и спрямо 2009 г. с 5,37 %.

Съотношението на общия брой прекратени дела през отчетната 2012 г. е намалял спрямо 2011 г. със 72 бр., спрямо 2010 г. с 24 бр., а спрямо 2009 г. се е увеличил с 2 броя.

В графика № 5 е изобразена информацията за общия брой прекратени дела през отчетната 2012 г., както и за предходните три години.

Графика № 5: Общ брой прекратени дела

(през 2009 г., 2010 г., 2011 г.и 2012 г.)2.2.1. Причини за прекратяване на административните дела:
Като основна причина за прекратяване на административните дела през отчетния период може да се посочи недопустимост на оспорването поради липса на подлежащ на оспорване акт и липса на правен интерес за оспорващия. Очертава се намаляване броя на прекратени дела с причина оттегляне на оспорения административен акт.

Прекратени дела: • на основание чл. 159, т. 1 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като актът не подлежи на оспорване - са прекратени: 36 бр. дела за 2012 г. при 77 бр. дела за 2011 г., 50 бр. дела за 2010 г. и 37 бр. дела за 2009 г.

 • на основание чл. 159, т. 3 АПК - недопустимост на жалбата поради оттегляне на оспорения административен акт - са прекратени 6 бр. дела за 2012 г. при 21 бр. дела за 2011 г., 13 бр. дела за 2010 г. и 18 бр. дела за 2009 г.

 • на основание чл. 159, т. 4 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като оспорващият няма правен интерес от оспорването – са прекратени: 29 бр. дела за 2012 г. при 34 бр.дела за 2011 г., 22 бр. дела за 2010 г. и 24 бр. за 2009 г.

 • на основание чл. 159, т. 5 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като оспорването е просрочено - са прекратени: 18 бр. дела за 2012 г. при 9 бр. дела за 2011 г., 27 бр. дела за 2010 г. и 17 бр. за 2009 г.

 • на основание чл. 159, т. 6 и чл. 177 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като по оспорването има влязло в сила съдебно решение - по едно прекратено производство за 2012 г., 2011 г. и за 2010 г.

 • на основание чл. 159, т. 7 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като пред същия съд, между същите страни и на същото основание има образувано дело - 13 бр. дела за 2012 г. при 26 бр. прекратени дела за 2011 г. и 1 прекратено дело за 2010 г.

 • на основание чл. 159, т. 8 от АПК - недопустимост на жалбата поради оттегляне или отказ от оспорването – прекратени: 15 бр. дела за 2012 г. при 32 бр. дела за 2011 г. и 35 бр. дела за 2010 г.

На основания извън чл.159 от АПК през 2012 г. производствата по дела са прекратени, както следва:

 • на основание чл.158, ал.3 от АПК - нередовност на жалбата поради неотстраняване на нередовностите по същата в срок са прекратени 35 бр. дела за 2012 г. при 18 бр. дела за 2011 г., 26 бр. дела за 2010 г. и 19 бр. за 2009 г.

 • на основание чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК - прекратени и присъединени към други дела със същия предмет – оспорване законосъобразността на един и същ административен акт – 1 дело за 2012 г. при 1 дело за 2011 г., 6 бр. дела за 2010 г. и 6 бр. за 2009 г.

 • на основание чл. 135, ал. 2 от АПК - недопустимост на жалбата поради неподсъдност на делото на Административен съд - София област - са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища 29 бр. дела за 2012 г. при 24 бр. дела за 2011 г., 12 бр. дела за 2010 г. и 17 бр. за 2009 г.

 • на основание чл. 135, ал. 3, 4, 5 и 6 от АПК - недопустимост на жалбата поради неподсъдност на делото на Административен съд - София област - са прекратени 6 бр. дела за 2012 г. при 8 бр. дела за 2011 г. През 2010 г. няма прекратени дела на това основание, а за 2009 г. има 1 дело.

 • на основание чл. 130, ал. 4 от АПК - недопустимост на жалбата поради неподведомственост на делото на Административен съд - София област - са прекратени 5 дела за 2012 г. при 9 бр. дела за 2011 г., 5 бр. дела за 2010 г. и 2 бр. дела за 2009 г.

През 2012 г. има едно прекратено дело поради сключено споразумение по чл. 178 от АПК, при едно дело за 2011 г. и за 2010 г. и 2 бр. такива за 2009 г.

2.2.2. Причини за прекратяване на касационните дела:
Сред основните причини за оставяне без разглеждане на касационната жалба и прекратяване на производството по тези дела през отчетния период се очертава недопустимост на обжалването на основание чл. 215, т. 1 от АПК - поради подаване на жалбата от лице или организация, които не са участвали в съдебното производство, като за 2012 г. са прекратени 5 броя дела, както и на основание чл. 215, т. 3 от АПК поради подаването й след срока по чл. 211 от АПК, като за 2012 г. са прекратени 2 бр. дела при 5 бр. за 2011 г., 3 бр. за 2010 г. и 2 бр. за 2009 г.

През 2012 г. на основание чл. 216 вр. чл. 158 ал. 3 от АПК - нередовност на касационната жалба поради неотстраняване на нередовностите по същата, изразяващи се в неспазване на изискванията по чл. 212 и чл. 213 от АПК – има едно прекратено дело, като за 2011 г. няма прекратени дела, при 1 прекратено касационно дело за 2010 г., а за 2009 г. също няма прекратени дела.


3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове и структура:
Общият брой на свършените дела (административни и касационни) за 2012 г. е 1113 броя, за 2011 г. е 1120 бр. при 1102 бр. за 2010 г. и 1051 бр. за 2009 г.

Изразен в проценти, този брой спрямо общия брой на делата за разглеждане е 83,50 % за 2012 г., 82,05 % за 2011 г. при 85,83 % за 2010 г. и 80,91 % за 2009 г. И през тази година процентът на свършените дела, съотнесен към делата за разглеждане, е много висок, като е налице и увеличение спрямо 2011 г., което показва подобрен качествен показател за работата на съда. По-високият процент свършени дела спрямо предходната година е в резултат на положените усилия от всички съдии за спазване основния принцип за бързина на производството и процесуална икономия (чл. 11 от АПК).

В срок до 3 месеца, считано от датата на образуване на делото до датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга, за 2012 г. са свършени общо 834 бр. при 868 бр. за 2011 г., 758 бр. за 2010 г. и 713 бр. дела за 2009 г.

Процентът на свършените в тримесечен срок дела спрямо общо свършените такива е 74,93 % за 2012 г. при 77, 50 % за 2011 г., 68,78 % за 2010 г. и 67,84 % за 2009.

За отчетната 2012 г. в тримесечен срок са свършени 70,33 % административни дела от общо свършените административни дела и 81,10 % касационни дела от общо свършените такива, при 71.71 % административните дела и 87,68 % касационни дела за 2011 г., 62,34 % административните дела и 83,73 % касационни дела за 2010 г., съответно 59 % за административните дела и 88,33 % за касационните дела за 2009 г.

В срок над три месеца през 2012 г. са свършени общо 279 дела – 189 бр. административни и 90 бр. касационни.

Най-голяма част от свършените извън тримесечния срок дела през 2012 г. са делата, образувани по ЗУТ - 92 бр. и по ЗМСМА и ЗДС - 25 бр. Тенденцията относно делата по ЗУТ се наблюдава през целия период на функциониране на съда предвид спецификата на този вид производства - голям брой участници в производството (предимно заинтересовани страни) и трудностите при призоваването им. Почти при всяко производство се налага назначаване на съдебно-техническа или друг вид експертиза за изясняване на спора от фактическа страна и в резултат провеждането на повече от две съдебни заседания. Тези причини правят практически невъзможно спазването на тримесечния срок, въпреки усилията на всички магистрати да насрочат първото по делото съдебно заседание в най-кратките възможни срокове.

Горепосочените данни водят до категоричния извод за постигнати много добри резултати по отношение срочността при разглеждане на делата, свършени в 3-месечен срок през 2012 г., особено спрямо 2010 г. и 2009 г.

Съобразно указанията на ВСС тримесечният срок от образуване на делото до свършването му обхваща и срока по чл. 172, ал. 1 от АПК, който е едномесечен и е предвиден за изготвяне на съдебен акт, от което следва, че реално времето за разглеждането на делото се свежда до 2 месеца. В този период от време следва да се насрочи делото за първо заседание и да се проведат останалите съдебни заседания за събиране на исканите от страните доказателства и на тези, чието събиране е постановено служебно от съда.

Следва да се отбележи, че тримесечният срок не е законово определен срок, а е въведен единствено в статистическите форми, отчитащи постъплението, движението и приключването на делата пред съдилищата.

През 2010 г. Висшият съдебен съвет уеднакви статистическите форми за отчет на работата на административните съдилища с тези на останалите съдилища, като за начален момент на отчитане на тримесечния срок се приема датата на разпореждането за насрочване на делото за първото съдебно заседание, а не датата на постъпване на жалбата в съда, както се отчиташе този срок през предходните години. С тази промяна на практика времето, през което жалбата е без движение на някое от законово предвидените основания по чл. 158 във вр. с чл. 150 и чл. 151 от АПК, не се отчита в тримесечния срок за разглеждане на делото.

Подчертаваме, както и в предходните отчетни доклади, че статистическата форма за отчет на работата на административните съдилища трябва да бъде съобразена със сроковете, предвидени в АПК, а именно: съобразно разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. 2 от АПК в случаите на редовна жалба делото, след разпределянето му на съдията докладчик, следва да бъде насрочено за първо съдебно заседание в срок, не по-дълъг от 2 месеца от постъпване на жалбата в съда. В чл. 139 от АПК е предвиден и друг срок, с който статистическата форма не е съобразена - в случай на отлагане на делото по молба на страна и пълномощника й второто съдебно заседание се насрочва не по-късно от три месеца от датата на първото заседание.

През отчетния период делата в Административен съд – София област бяха насрочвани за първо съдебно заседание в едномесечен срок, а в много от случаите – и в по-кратък. Този срок се спазва и при определяне дата за разглеждането на делата при отлагането им за следващо съдебно заседание. Извън тези срокове делото може да бъде насрочено по обективни причини или поради спецификата на същото (изрично искане от страните поради невъзможност на процесуалните им представители да се явят на определената от съда дата, допусната съдебно–техническа експертиза, по която заключението се прави след оглед на място и метеорологичните условия не позволяват да се извърши такъв, и други) или настъпване периода на съдебната ваканция.

Като причини за приключване на делата извън тримесечния срок и през този период се откроява необходимостта от отлагане на делото с оглед направени доказателствени искания на страните в първото съдебно заседание (допускане на гласни доказателствени средства, експертизи, събиране на писмени доказателства, оспорване истинността на документи и други), което налага провеждане на минимум още едно съдебно заседание. При оспорване на едноличните експертизи се налага назначаване на тричленни такива, като в този случай броят на съдебните заседания е минимум три. Сравнително често (предимно по дела по ЗУТ и ЗКИР) се налага и допускане на експертизи с цел установяване заинтересовани лица по делото, а по всички категории дела - и експертизи, установяващи допустимостта на оспорването. Налице са и случаи, в които назначените вещи лица не изготвят експертизите в срок или са възпрепятствани да се явят в първото насрочено открито съдебно заседание след депозиране на експертизата, което отново предполага отлагане на делото.

Следва да се отбележи наложилата се практика в Административен съд – София област съдиите да дават задължителни указания на страните относно разпределението на доказателствената тежест в процеса по чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от АПК, както и такива по чл. 171, ал. 4 от АПК за събиране на относимите по делото доказателства още с разпореждането за насрочване, което скъсява значително сроковете за разглеждане на делата.

Отново се наблюдава, макар и в по-малко случаи в сравнение с 2011 г., административните органи да не изпълняват задълженията си по чл. 152, ал. 2 и ал. 3 от АПК относно изпращане на жалбата в съда с прилагане към същата на заверено копие от цялата преписка по издаване на акта и представяне списък на страните в производството по издаване на административния акт. Това води до забавяне на производството в съда поради необходимостта от комплектоване на административната преписка, установяване и конституиране на заинтересованите лица по делото. В някои от производствата административният орган продължава да не прилага и доказателства относно начина и датата на съобщаване на оспорения административен акт на жалбоподателя, което възпрепятства съда да извърши своевременна проверка относно допустимостта на жалбата.

В случаите, когато жалбоподател е областният управител на Софийска област, се забелязва липса на каквато и да е комплектация на жалбата - често се цитира оспорваният административен акт, без копие от този акт да е приложено към същата и без да са приложени писмените доказателства, с които жалбоподателят разполага, съобразно изискването на чл. 150, ал. 2 от АПК, което сигнализира за пълно непознаване на тази законова разпоредба.

И през 2012 година, както и в предходните отчетни периоди, като проблем за спазване на тримесечния срок за свършване на делото с окончателен съдебен акт се очертава призоваването на страните за съдебно заседание. В съдебния район на Административен съд – София област попадат 22 общини, а районните съдилища са девет. Именно в тези девет от всичките 22 общини връчването на призовки се осъществява чрез призовкарите, назначени към съответните районни съдилища, и то само за градовете, съвпадащи със седалището им. Във всички останали случаи призоваването се осъществява от служители към съответните общински администрации и кметства, които вероятно са недостатъчно подготвени и не винаги оформят надлежно призовките, което води до отлагане на делата поради нередовното призоваване на страните.

Несъобразяването към настоящия момент на субсидиарно приложимите текстове от ГПК, касаещи призоваването, със спецификата на административния процес продължава да създава трудности. Не е променена и разпоредбата на чл. 137 от АПК, в която при първоначалната (и действаща към момента) редакция не са предвидени всички хипотези на призоваване, характерни за административния процес, което води до различно правоприлагане на относимите правни норми от ГПК и до забавяне на съдебно-административното производство.

През текущия период като недостатък в работата на административните органи може да се отбележи и липсата на прецизност и дори тенденциозна неадекватност при уреждане в наредбите на общинските съвети на материята, касаеща реда за заплащане на дължимите такси за битови отпадъци от физически и юридически лица и съответно реда и условията за освобождаване на тези категории лица от заплащане на съответната такса. И през 2012 г. не е малък броят на постъпилите жалби срещу мълчаливи откази на административния орган, което е показателно за неизпълнение задълженията на администрацията за произнасяне по направени искания за издаване на административни актове.

Що се отнася до наблюдавани през периода недостатъци в работата на административнонаказващите органи при разглеждане на жалби срещу актове на районните съдилища, постановени по дела по обжалване на наказателни постановления, следва да се отбележи отново неизпращането на пълната преписка по издаване на обжалваното наказателно постановление в съответния районен съд и доказателства за компетентност на органа. Продължава системното неизпращане на представители на някои от административнонаказващите органи пред касационната инстанция и липса на становище и заинтересованост, с изключение на ДИТ – Софийска област, ТД на НАП – София, Митница Столична и ОД на МВР – София.

При разглеждане на дела в Административен съд – София област, образувани по искове за обезщетения за претърпени вреди от отменени наказателни постановления, се констатира противоречива съдебна практика по въпроса кой е редът, по който следва да се разглеждат тези дела, респективно кой съд е компетентен да се произнесе – административният или общият. Въз основа на анализа на наличната практика на ВКС и ВАС по повдигнати спореве за подсъдност, Административен съд – София област с писмо изх. № 2084/19.07.2012 г. направи предложение до председателя на Върховния административен съд да упражни правомощията си по чл. 125 от ЗСВ и да бъде прието съвместно тълкувателно постановление на ВКС и ВАС по чл. 124, ал. 2 от ЗСВ, което да уеднакви противоречивата практика относно реда за разглеждане на исковете за причинени вреди от отменено наказателно постановление и по този начин да се преодолеят затрудненията при упражняване правата на гражданите в тези случаи.

Като значителен успех през 2012 г. следва да се отчете свеждане до минимум на случаите на забавяне на производството поради отмяна на хода по същество и връщане на делата в съдебно заседание за събиране на относими доказателства или даване на указания до страните. За целия период е налице само един случай на отмяна хода по същество поради възникнала необходимост от допълнителна проверка на допустимостта на жалбата.

След анализ на причините за отлагане на делата и проследяване на процесуалните действия на съдиите докладчици и страните по делата в интервала от разпореждането за насрочване на делото до постановяването на съдебния акт се налага изводът, че постигнатият от съдиите при Административен съд – София област резултат и през отчетната година - свършени в тримесечен срок 74,93 % от разгледаните през 2012 г. дела, е висок и покрива изцяло критериите за образцова и качествена работа.Общият брой на висящите дела в края на 2012 г. е 220 бр., от които 121 бр. административни и 99 бр. касационни.

Общият брой на висящите дела в края на 2011 г. е 245 бр., от които 170 бр. административни и 75 бр. касационни.

В края на 2010 г. общият брой на висящите дела е бил 182 бр., от които 130 бр. административни и 52 бр. касационни.

За 2009 г. този брой е съответно 248 бр. - 196 административни дела и 52 бр. касационни.

Към 01.01.2013 г. са останали висящи 220 бр. дела, като голяма част от тях - 153 бр. са образувани в края на годината (през м. ноември и м. декември), поради което са насрочени и се разглеждат през 2013 г.

Процентът на несвършените дела спрямо броя на делата за разглеждане за 2012 г. е 16,50 %, при 17,94 % за 2011 г., 14,17 % за 2010 и 19 % за 2009 г. (Графика № 6). Тези цифри показват намаляване на процента на несвършените дела през отчетния период в сравнение с 2011 г. и 2009 г., което потвърждава постоянното ниво на качествена работа в съда.
Графика 6: Процент на несвършените дела спрямо броя на делата за разглеждане (през 2009 г.,2010 г., 2011 г. и 2012 г.)

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница